Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mác Lenin

No description
by

anh thu

on 20 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mác Lenin

1. XÂY DỰNG NÊN DÂN CHỦ
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
a) Quan niệm về dân chủ và nền dân chủ:
b/ Những đặc trưng của
nền dân chủ XHCN
Mác – Lenin đã khẳng định:
"đấu tranh cho dân chủ là một quá trình lâu dài và không thể dừng lại ở dân chủ tư sản"
Những đặc trưng cơ bản
- Dân chủ XHCN bảo đảm mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân- Nhà nước XHCN là thiết chế chủ yếu thực thi dân chủ do GCCN lãnh đạo thông qua chính đảng của nó.
- Nhà nước bảo đảm thỏa mãn ngày càng cao các nhu cầu và lợi ích của nhân dân

Dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp công nhân, có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội
Nền dân chủ XHCN có sức động viên thu hút mọi tiềm năng sáng tạo, tính tích cực XH của ND trong sự nghiệp xd CNXH mới thể hiện: tất cả các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể XH đều được tham gia vào công việc nhà nước.
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa cần có và phải có những điều kiện tồn tại với tư cách là một nền dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử nhưng vẫn là nền dân chủ mang tính giai cấp.
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không ngừng được mở rộng cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội
c/ Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng xã hội chủ nghĩa cũng chính là quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của gai cấp công nhân thông qua chính đảng, đảng cộng sản.
Dân chủ là mục tiêu của
công cuộc xây dựng CNXH:
Đáp ứng nhu cầu của nhân dân, là điều kiện tiền đề để thực hiện quyền lực, quyền làm chủ của nhân dân, là điều kiện cần thiết và tất yếu để mỗi công dân được sống trong bầu không khí thực sự dân chủ.
XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ
Tóm lại, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là
một quá trình tất yếu
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, để nền dân chủ “ngày càng hướng tới cơ sở hiện thực của nó, tới con người hiện thực, nhân dân hiện thực, và được xác định là sự nghiệp của bản thân nhân dân”.
C) TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
2) XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
a) Khái niệm "nhà nước xã hội chủ nghĩa"
b) Đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa
Đặc trưng
Nhà nước là công cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
Bảo vệ lợi ích của tất cả những người lao động tức là tuyệt đại đa số nhân dân.
Tổ chức, xây dựng toàn diện xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa
Hoàn thiện các hình thức đại diện của nhân dân, mở rộng dân chủ nhằm lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
Nhà nước XHCN là nhà nước “nửa nhà nước”, những cơ sở kinh tế - xã hội mất đi thì nhà nước cũng không còn.
Chức năng
Sử dụng bạo lực trấn áp đối với mọi hành vi chống phá sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa
Tổ chức xây dựng toàn diện xã hội
Nhiệm vụ
Quản lý kinh tế, xây dựng và phát triển kinh tế, cải thiện không ngừng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
Mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau
Quản lý văn hóa, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa,chăm sóc sức khỏe của nhân dân
Dân chủ với tư cách là một phạm trù chính trị gắn với một kiểu nhà nước và một giai cấp cầm quyền.
Dân chủ là một nhu cầu khách quan của nhân dân lao động, dân chủ là quyền lực của nhân dân (hay dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân)
Dân chủ còn được hiểu với tư cách là một hệ giá trị phản ánh trình độ phát triển cá nhân và cộng đồng, xã hội trong quá trình giải phong xã hội, chống áp bức, bóc lột và nô dịch để tiến tới tự do, bình đẳng.
NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA MÁC-LÊNIN
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin
--- Nhóm 4 ---
Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

Nền dân chủ luôn gắn liền với nhà nước như là cơ chế để thực thi dân chủ và mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị.
Quan niệm về nền dân chủ:
Dân chủ là động lực của quá trình phát triển xã hội: Dân chủ phải được mở rộng để phát huy cao độ tính tích cực, sáng tạo của nhân dân để nhân dân tham gia vào công việc quản lý của nhà nước và phát triển xã hội.
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức mà thông qua đó, đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội,là một tổ chức chính trị của kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội,đó là một nhà nước kiểu mới, thay thế nhà nước tư sản nhờ kết quả cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, là hình thức chuyên chính vô sản được thực hiện trong thời kì quá độ lên xã hội chủ nghĩa.
Bản chất:
- Nhà nước XHCN là tổ chức thể hiện và thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân.
- Nhà nước là một công cụ quản lý do chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo nhân dân tổ chức ra nhằm thực hiện quyền lực và lợi ích của nhân dân.
Nhà nước XHCN vừa là cơ quan quyền lực,vừa là bộ máy hành chính,là tổ chức quản lý kinh tế văn hóa, xã hội của nhân dân, thể hiện tập trung qua 2 chức năng chủ yếu:
+ thống trị giai cấp
+ chức năng xã hội

Xây dựng nhà nước XHCN xuất phát từ thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN, vì họ phải cùng với nhân dân lao động “phá hủy nhà nước tư sản” chiếm lấy chính quyền, thiết lập chuyên chính vô sản.
Giữa xã hội TBCN và xã hội CSCN là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. . .

Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp
vô sản.
Do yêu cầu thực tiễn của thời kì quá độ
Các giai cấp
tầng lớp trung gian
, do địa vị KT-XH vốn có, họ không thể tự mình đi lên chủ nghĩa xã hội.
Nhà nước XHCN
đóng vai trò là thiết chế cần thiết
đảm bảo cho lực lượng xã hội to lớn này thành lực lượng có tổ chức.
Còn tồn tại các giai cấp bóc lột, chúng hoạt động chống lại sự nghiệp xây dựng CNXH.
Cần có nhà nước để trấn áp bằng bạo lực khi cần thiết.
Do yêu cầu
của nền xây dựng dân chủ
Để mở rộng dân chủ, chống lại mọi hành vi ngược lại những chuẩn mực dân chủ, vi phạm những giá trị dân chủ của nhân dân, cũng đòi hỏi phải có một thiết chế nhà nước phù hợp.

Chính vì vậy trong nền dân chủ XHCN, nhà nước phải được củng cố, xây dựng để trở thành
công cụ bảo vệ và phát triển thành quả của dân chủ.
Nhà nước XHCN là phương thức, phương tiện, là một công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy,
xây dựng nhà nước XHCN
là một
yêu cầu tất yếu khách quan
trong tiến trình cách mạng XHCN.
3. Sự khác nhau căn bản giữa
dân chủ xã hội chủ nghĩa
với dân chủ tư sản
DÂN CHỦ XHCN
DÂN CHỦ TƯ SẢN
Bản chất
Giai cấp công nhân
Giai cấp tư sản
Lãnh đạo
Đảng Cộng sản
Đa Đảng
Mục tiêu
Đảm bảo cho mọi người dân bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trước pháp luật
Lợi ích không dành cho nhân dân mà 1 số ít người giữa địa vị thống trị xã hội.
Cơ sở kinh tế
Chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất
Chế độ tư bản tư nhân
về tư liệu sản xuất
LIÊN HỆ TÌNH HÌNH DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Thành tựu Quyền làm chủ của người dân Việt Nam đang được thực thi ngày càng rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, tư tưởng.
Người dân Việt Nam đã và đang được Đảng, Nhà nước tạo mọi điều kiện để thực hiện quyền làm chủ về chính trị.
Tất cả các quyền dân chủ đều được quy định trong Hiến pháp và pháp luật
CHÍNH TRỊ
KINH TẾ
Đảng ta đã đưa lại cho người dân ngày càng nhiều quyền dân chủ trong lĩnh vực kinh tế.
Người dân được Nhà nước tạo mọi điều kiện về pháp lý để làm giàu hợp pháp, khoa học - công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế.
VĂN HÓA TƯ TƯỞNG
Người dân Việt Nam hiện nay được bảo đảm những quyền tự do căn bản về văn hóa, tư tưởng, tự do phát huy những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình... Đây chính là cơ sở để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
=>
Trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, và xã hội, người dân Việt Nam đang được đảm bảo và thực thi quyền làm chủ của mình phát huy cao độ sức mạnh nội sinh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
MỘT SỐ TỒN TẠI & HẠN CHẾ
Hiện tượng tham nhũng khá phổ biến hiện nay đang là một vấn nạn nhức nhối, nó là làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của
Nhà nước.
Một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước còn chưa phù hợp với nguyện vọng của đông đảo người dân.
Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nhân dân còn thấp.
Các chính sách an sinh xã hội chưa thực sự thỏa đáng, hiện tượng bất bình đẳng trong xã hội
vẫn còn tồn tại.
- Các lực lượng chống phá
không ngớt công kích.
- Một bộ phận nhân dân do trình độ hiểu biết còn hạn chế nhau đã rơi vào bẫy của các thế lực phản động làm phức tạp thêm tình hình an ninh, chính trị trong nước.
- Ngoài ra còn có một số hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của một số bộ phận cán bộ đảng viên…
Trình độ văn hóa,
hiểu biết về chính sách,
pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên họ không quan tâm hoặc không đủ khả năng thực hiện quyền làm chủ của mình.
Phương hướng & giải pháp xây dựng và hoàn thiện
nền dân chủ XHCN
PHƯƠNG HƯỚNG
Đảng ta đã xác định cần phải “
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân”
.
Nhiệm vụ & Giải pháp
Thứ nhất,
“cán bộ, công chức phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân”
.
Thứ hai,
“nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân, năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội của nhân dân”.
Thứ ba,
“có cơ chế cụ thể để nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ trực tiếp” theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Thứ tư,
“phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm công dân,kỷ luật, kỷ cương xã hội, phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, những hành vi lợi dụng dân chủ để làm mất an ninh, trật tự, an toàn XH".
Thứ năm:
thực hành dân chủ, xét đến cùng, là nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của con người.
sub
title
sub
Dân chủ hay chế độ dân chủ là hình thái dân chủ gắn với bản chất, tính chất của nhà nước, là trạng thái xác định trong những điều kiện lịch sự cụ thể của xã hội có giai cấp.

Nền dân chủ luôn gắn liền với nhà nước được thể chế hóa bằng pháp luật.
Đây là công cụ để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
Vấn đề nhà nước là vấn đề cơ bản của tất cả các cuộc cách mạng xã hội

HÌNH THỨC THỰC HIỆN
DÂN CHỦ
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN
Đây là phương thức thực hiện quyền lực nhà nước cơ bản và phổ biến nhất của nhân dân.
Nhân dân thông qua các cơ quan đại biểu do mình bầu ra và ủy thác quyền lực như Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp
Sau đó đến lượt Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục lập ra các cơ quan khác của Nhà nước để thực hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
DÂN CHỦ TRỰC TIẾP
Dân chủ trực tiếp là hình thức nhân dân trực tiếp chủ động tham gia vào các hoạt động quản lý xã hội, quản lý Nhà nước.


Thực hiện các quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của mình theo quy định của hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các tổ chức - cơ quan đại diện đã định ra.
TỰ QUẢN
Là hình thức nhân dân không cần đến cơ quan, người đại diện pháp luật; tự hình thành các tổ chức và tự điều chỉnh các hành vi của mình trong các mối quan hệ xã hội.
Tự quản là một hình thức dân chủ vừa phản ánh vừa đòi hỏi mỗi công dân phải có tinh thần cấu kết với cộng đồng, tự giác rất cao trong ứng xử và giải quyết các mối quan hệ.
Full transcript