Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

In Beweging v2

Presentatie conferentie Dommelvallei+
by

prezi. mo

on 15 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of In Beweging v2

Tijdslijn
In beweging
Sociale verandering in Dommelvallei+
Voorlichting en interactie met burgers en kernpartners;
Uitwerking plan van aanpak CMD (lokaal per gemeente);
Uitwerking subregionaal plan van implementatie PT
(Fte's, vaststellen specialismen, etc.)
Subregionale Pilot "Toegang & Triage naar zorg en ondersteuning"
Doorvertalen ontwikkelingen wetgevingstraject en SRE traject
2013
2015
2014
Aanpassing AWBZ-begeleiding & WMO
Start Jeugdzorg & begeleiding
Doorontwikkeling
Vragen, feedback, opmerkingen?
Samenhangend pakket van beleid en actie noodzakelijk
Meer verantwoordelijkheid, minder middelen;
Meer samenhang, meer samenwerking;
Samenwerking Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Waalre en Son & Breugel;
Samenwerking met en tussen burgers stimuleren;
Samenhang verschillende beleidsterreinen aanbrengen & versterken;
WMO/ WWB/ Armoedebeleid/ Onderwijs/ Welzijn/...
Wat vooraf ging...
Centrum voor Maatschappelijke Deelname
Sociale omgeving
School, huisarts, buren, sportvereniging, geloofsgemeenschap, etc.
Participatie Team
Geindiceerde
professionale
hulp
Vraag
Resultaat
Overnemen
Activeren/ ondersteunen
Voorlichten/ adviseren
Bevestigen/
oplossen
Acuut/ risicovol
Licht/ onschuldig
Oploskracht/
zelfvertrouwen
Veiligheid individu & omgeving borgen
Huisarts/ 1ste lijns gezondheidszorg
2de lijn gezondheidszorg
Specialisten
Acuut/ risicovol
Vraag
Resultaat
Acuut/ risicovol
Licht/ onschuldig
Sociale omgeving
School, buren, sportvereniging, geloofsgemeenschap, etc.
Huisarts/ 1ste lijns gezondheidszorg
Vraag
Licht/ onschuldig
Participatie Team
Geindiceerde
professionale
hulp
Sociale omgeving
School, huisarts, buren, sportvereniging, geloofsgemeenschap, etc.
Centrum voor maatschappelijke deelname
Oploskracht/
zelfvertrouwen
2de lijn gezondheidszorg
Specialisten
Resultaat
Overnemen
Behandelen/ ondersteunen
Voorlichten/ adviseren/
behandelen/ triage
Bevestigen/
oplossen
Oploskracht/
zelfvertrouwen
Gezondheid individu borgen
Trends binnen het sociale domein
Stijging van de vraag naar zorg en ondersteuning;
Tekortschietende samenwerking in complexe en eenvoudige situaties;
Marktwerking: focus op productie, kostenbeheersing en verantwoording.
Houdbaarheid en haalbaarheid onder druk

De Lange Mars begint in 2004
Decentralisatie begeleiding Awbz vertraagd ( 2015)

Herziening Wet op de Jeugdzorg
Transitie Jeugdzorg en herziening jeugdgezondheidszorg (2015)

"Doorontwikkeling" WMO beleid (De Kanteling)

Herziening sociale zekerheidsstelsel (2015)
2004 Brief aan de Tweede Kamer
“Op weg naar een bestendig zorgstelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning”
Modernisering van de AWBZ en de invoering van de WMO, waarin de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten en delen van de AWBZ gebundeld werden.
2007 Invoering WMO overheveling Hulp bij het Huishouden
2008 Overheveling Diensten bij wonen en zorg
2009 Lichte begeleiding vervalt in de AwbZ

Planning 2010 laatste deel van de modernisering AwbZ- overige begeleiding
Vertraging in het traject en verbredingDeel 1
Een zorgzame en sterke gemeenschap tot stand brengen;
inwoners zelfredzaam en initiatiefrijk;
gemeenschap waarin iedereen kan meedoen.

Deel 2
Meedoen lukt niet, dan zal de gemeente ondersteunen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de klant individuele ondersteuning.

Dus: Collectief (zorgzame gemeenschap) & Individueel (sociaal vangnet)
Tweeledige opdracht aan samenleving

Te zeer vanuit aanbod geredeneerd;
Te veel professionele ondersteuning;
Eigen kracht burgers en sociaal netwerk wordt te weinig benut;
Versnipperde organisatie en financiering;
Te weinig samenhang met lokaal voorliggende hulpverlening/mogelijkheden;
Te veel regels, protocollen en controlesystemen.

en daarom ook

duur nu en te duur in de toekomst met het oog op de voorspelde groei.
Redenen voor transitie van Rijk naar gemeente
Niet alles is verkeerd: Behoud het goede, verbeter en verander het andere

Maatschappelijk middenveld en de algemene- en collectieve voorzieningen dienen versterkt en uitgebouwd te worden;
Verbetering samenhang dienstverlening;
Samenhang tussen leefgebieden en wetten aanbrengen.

Kostenbesparing door te sturen op samenwerking dienstverlening;
Kostenbesparing door snijden in bureaucratie.
Vaststelling visie "Persoonlijk & Dichtbij"
Uitgangspunten Transitie Sociaal Domein- "Persoonlijk & Dichtbij"
Bakens voor beleid en dienstverlening
De eigen verantwoordelijkheid van de sociale leefomgeving en de burger staan centraal;
Focus op organisatie van “eigen kracht van vrager en omgeving”, niet op aanbod van diensten en producten;
Professionele hulp is aanvullend en (zo mogelijk) tijdelijk;
1 leefeenheid (gezin, familie, alleenstaande, etc.), 1 plan, 1 aanspreekpunt;
Persoonsgebonden budget (pgb) op basis van individuele maatwerksituaties;
Bakens voor organisatie van zorg
Maatschappelijke ondernemers zijn volgend en uitvoerend, niet sturend;
Focus op beleidsinformatie aan de voorkant (vraag), niet aan de aanbodszijde (gebruik);
Kleinschaligheid, kwaliteit en maatwerk zijn de basisprincipes, niet bulk-inkoop en volume;

Bakens voor beheersbaarheid
Investeren in versterken sociale omgeving door besparingen elders
De transities moeten budgettairneutraal plaatsvinden.
Uitgangspunten Transitie Sociaal Domein- "Persoonlijk & Dichtbij"
Vragende burger
Primaire sociale omgeving
Vrienden
Geloofsgemeenschap
Buurtgenoten
Kennissen
Familie
Secundaire sociale omgeving
Kinderopvang
Verenigingen
Scholen
Professioneel signaleringsoverleg
Professionals in de buurt
Huisarts
Opbouwwerk
Jongerenwerk
Schoolmaatschappelijk werk
Gericht cursusaanbod
Centrum
Maatschappelijke
Deelname
MEE

CJG

WMO

Steunpunt Mantelzorg

Steunpunt Vrijwilligerswerk

Sociaal Raadsliedenwerk

Evt. Sociale Zaken
Kerntaken CMD
Toegang tot basisinformatie over de 9 prestatievelden van de WMO, Sociale zaken, Jeugdzorg en AWBZ en zorgverzekeringen.
Toegang tot advies over lichte ondersteuning, namelijk: handelingsadvies, doorverwijzen naar hulpverlening en advies als in ondersteuning van burgers.
Compensatie door het verstrekken van een voorziening (enkelvoudige voorzieningen) en lichte begeleiding.
Triage naar complexe situaties
Kerntaken Participatieteam

Activerend gesprek voeren;
Zorg organiseren bij twee of meer hulpverleners (eerste- en tweedelijns) of bij zorg vanuit de sociale omgeving en een tweedelijns hulpverlener;
Enkelvoudige tweedelijns hulpverlening bieden;
Werkplan opstellen voor activering sociale netwerk en inzetten professionele hulp;
Verzoeken terugleggen bij het CMD;
Voorzitten en organiseren lokaal casusoverleg;
Monitoren van de situatie;
Informatie en advies naar CMD.
ParticipatieTeam
J-GGZ
GGZ
Begeleiding
etc.
Hulpverlening
Full transcript