Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Unia Europejska

No description
by

Emilia Paczkowska

on 2 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Unia Europejska

UNIA EUROPEJSKA
Założyciele
Euro – Waluta Unii Europejskiej
Choć plany stworzenia wspólnej dla Unii Europejskiej waluty pojawiły się już w latach 70. XX wieku, to ostateczna decyzja zapadła dopiero w ramach ratyfikowanego 1 listopada 1993 traktatu z Maastricht, którego jednym z głównych założeń było utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej. W rozliczeniach bezgotówkowych euro wprowadzono 1 stycznia 1999 roku w 11 spośród 15 ówczesnych członków Unii Europejskiej (oprócz Danii, Grecji, Szwecji i Wielkiej Brytanii), a od 1 stycznia 2002 roku formę gotówkową przyjęło 12 krajów UE (za wyjątkiem Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii).
Liczba ludności w mln, 2013 r.

Jak powstała Unia Europejska?

Budowanie wspólnej Europy rozpoczęło się już na początku lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Podyktowane to było chęcią wyrównania poziomów gospodarczych w poszczególnych państwach po spustoszeniach II wojny światowej i próbą wprowadzenia długotrwałego pokoju w skonfliktowanej narodowo Europie.
W ten sposób w 1952 powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, a następnie po 21 latach przeistoczyła się Europejską Wspólnotę Gospodarczą.
Konrad Adenauer
kanclerz RFN
Robert Schuman
dwukrotny premier Francji

Winston Churchill
dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa
Alcide De Gasperi
minister spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Włoch
Jean Monnet
francuski polityk i ekonomista
Po upadku komunizmu w 1989 roku przed Europą pojawiła się niepowtarzalna okazja do prawdziwego scalenia kontynentu. I tak 1 listopada 1993 roku na mocy Traktatu z Maastricht do życia powołana została Unia Europejska. Główne jej cele to zapewnienie stabilności gospodarczej, bezpieczeństwa, obrony i ochrony środowiska krajom członkowskim. Prawdziwe scalanie Starego Kontynentu rozpoczyna się z dniem 1 maja 2004 roku. Do „rodziny europejskiej” dołączają kraje bloku wschodniego m.in. Polska.
Państwa wchodzące w skład UE
Na dzień dzisiejszy do Unii Gospodarczej i Walutowej należy 16 z 27 obecnych członków Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy), a ponadto Monako, San Marino i Watykan. Andora, Czarnogóra i Kosowo również należą do strefy euro, chociaż nie należą do Unii Gospodarczej i Walutowej. Euro jest także prawnym środkiem płatniczym w terytoriach zależnych Francji (Gujana Francuska, Gwadelupa, Majotta, Martynika, Reunion, Saint-Barthelemy, Saint-Martin oraz Saint-Pierre i Miquelon), a także w brytyjskich bazach wojskowych na Cyprze.
Rada Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej kontroluje politykę budżetową oraz gospodarczą Wspólnoty, ale jednocześnie dba o interesy państw członkowskich. Odpowiada również za kształt prawa wspólnotowego poprzez mechanizm współdecyzji. Sama również ma prawo wydawać akty prawne. Mogą one przybierać formę rozporządzenia, dyrektywy, decyzji, wspólnych działań, deklaracji i opinii. Rada zawiera w imieniu Unii Europejskiej umowy międzynarodowe. Członkowie Rady wskazują także główne kierunki polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Rada ma również decydujący głos w kwestiach bezpieczeństwa. Co sześć miesięcy zmienia się w Radzie Europejskiej prezydencja. W czasie prezydencji jedno państwo przewodniczy pracom Rady. Polska prezydencja przypadła na drugą połowę 2012 roku. Podział głosów w Radzie zależny jest od ogólnej liczby mieszkańców każdego kraju członkowskiego.
Oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.
Siedziba Parlamentu Europejskiego
Unijni liderzy przyjęli w 2010 r. ogólną strategię wyjścia z kryzysu gospodarczego poprzez:

Inteligentny wzrost
Lepsza edukacja, intensyfikacja badań naukowych, wykorzystywanie technologii komunikacyjnych

Zrównoważony wzrost
Efektywnie wykorzystująca zasoby, bardziej ekologiczna i konkurencyjna gospodarka

Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu
Więcej miejsc pracy lepszej jakości, inwestowanie w umiejętności i szkolenie, modernizacja rynku pracy i opieki społecznej, rozłożenie korzyści ze wzrostu na wszystkie części UE

Dobre zarządzanie gospodarką
Lepsza koordynacja polityki gospodarczej

Pięć celów UE w perspektywie 2020
Przyjęte w strategii Europa 2020:

Zatrudnienie
zatrudnienie osób w przedziale wiekowym 20 – 64 lat na poziomie 75%

Badania i innowacje
inwestowanie 3% PKB UE w badania naukowe

Zmiany klimatu/energia
Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 r.
pozyskiwanie 20% energii ze źródeł odnawialnych
zwiększenie o 20% efektywności energetycznej

Edukacja
Utrzymywanie wskaźników przedwczesnego kończenia nauki szkolnej poniżej 10%
Ukończone studia wyższe przez 40% osób w wieku 30-34 lat

Ubóstwo
20 mln mniej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Powierzchnia krajów członkowskich UE
Emilia Paczkowska
Katarzyna Nowotarska

Full transcript