Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Thema's Maatschappijleer VWO

No description
by

Ruud de Jong

on 17 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Thema's Maatschappijleer VWO

Pluriforme Samenleving
1. Cultuur
2. Sociale Cohesie
3. Veranderingen in de Nederlandse Samenleving
4. Toenemende immigratie
5. Verschillende vormen van samenleven
6. Botsende culturen en grondrechten
Case: Gesprek over de islam
7. Internationale vergelijking: kerk en staat
8. De toekomst van de pluriforme samenleving
8. De toekomst van de pluriforme samenleving 1. Cultuur 2. Sociale Cohesie 3. Veranderingen in de Nederlandse Samenleving 4. Toenemende immigratie 5. Verschillende vormen van samenleven 6. Botsende culturen en grondrechten 7. Internationale vergelijking: kerk en staat Verschillende manieren waarop in een pluriforme samenleving wordt omgegaan met culturele diversiteit. Drie modellen:
segregatie
assimilatie
integratie

maak aantekeningen bij toelichting op de begrippen Integratie Bevolkingsgroepen passen zich aan aan de dominante cultuur, maar behouden gedeeltelijk hun oude cultuur. Een bevolkingsgroep past zich zo aan dat de oorspronkelijke cultuur zoveel mogelijk verdwijnt. Segregatie Als cultuurgroepen volkomen naast elkaar leven
spreken we van segregatie, het opdelen van een samenleving in gescheiden delen. Dit kan zelf gekozen zijn, maar ook opgelegd. Assimilatie Cultuuruniversalisme of cultuurrelativisme? http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101104_pluriform01 youtube werkt wel, andere links helaas niet Hoofdstuk 5, Pluriforme Samenleving Hoofstuk 2, Rechtsstaat 2. De grondwet en grondrechten 1. Idee en oorsprong van de rechtsstaat Rechten van de mens Grondwet

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, EVRM

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, UVRM Integratie in Nederland Na WOII had NL geen beleid voor nieuwkomers, zij pasten zich vanzelf wel aan, zoals de Indische Nederlanders

Men verwachtte dat dit bij de gastarbeiders ook zo zou gaan. (Veel aanhang voor cultuurrelativisme). Sociale ongelijkheid en stagnerende integratie en participatie Problemen:

Na economische crisis van jaren 70 van de 20ste eeuw onstond er grote werkloosheid. En bij de gastarbeiders was die nog vele malen groter. Hierbij kwamen een paar problemen aan het licht. Oorzaken van problemen met integratie:
teruglopende economie
omvang en concentratie van migrantengroepen
gezinsvorming
taalachterstand
discrimminatie en beeldvorming Het integratiebeleid vanaf de jaren tachtig Opdracht:
In groepjes van 2 schrijf je de vóórdelen op van het jullie toegewezen model. Na 3 minuten zullen we de keuzes verdedigen. Is de ene cultuur beter dan de andere? Grondrechten:

Rechten die zo fundamenteel zijn voor de vrijheid, de ontplooiing, het welzijn en de
bescherming van het individu en van groepen, dat zij in de grondwet zijn vastgelegd. Werkboek:

Pagina 133

Opdracht 2 t/m 9

Gebruik als je dat wilt het antwoordenboek okjl lkk Vragen over het filmpje? segregatie

je voelt je thuis in de groep
dezelfde gewoontes
voor elkaar opkomen integratie je leert van elkaar , en leert elkaars gebruiken respecteren assimilatie meer eenheid
vernieuwing, verandering Participatie:
sociaal-economisch
sociaal-cultureel
politiek en bestuur Integratie met behoud van eigen cultuur.

Voorbeeld: Kinderen uit migrantengroepen kregen onderwijs in eigen taal en cultuur. Opdracht:

In welke categorie van participatie zijn de problemen op pagina 160 in te delen? Bedenk zonodig ook nog andere problemen

En noem per categorie ook een voorbeeld van geslaagde participatie. Conflicten tussen culturen doen zich vaker voor

als mensen een compleet, samenhangend,

maar ook dogmatisch wereldbeeld hebben. Botsende culturen door verschillen in normen en waarden.

Met name door verschillen in emancipatie:

man-vrouw verhoudingen

positie van homoseksuelen

verhouding ouders/ kinderen

rol van religie, kerk, instituties Art. 23 Recht om eigen school te kiezen.

Scholen zijn wettelijk verplicht aan burgerschapsvorming te doen maar ook als een gemeenschap een andere ontwikkeling heeft doorgemaakt dan de andere. Nieuwkomers hebben de emancipatie van vele groepen in de samenleving niet meegemaakt en binnen de groep is dat vaak nog niet geaccepteerd.

Bijvoorbeeld de rol van de familie en de mogelijkheid je daar los van te maken Wat vooraf ging:
cultuur
sociale cohesie
veranderingen in de NL samenleving
toenemende immigratie Voorbeeld van dogmatisch denken:

Een jongetje was jarenlang diep overtuigd dat hij een lijk was, hij raakte maar niet verlost van dat idee.
Hij komt bij de dokter en legt zijn probleem uit. De dokter vraagt aan het jongetje of een lijk kan bloeden.
"Neen,"" zei het jongetje, waarop de dokter in zijn vinger sneed en hij begon te bloeden.
Het jongetje zei: "Zie je wel, lijken bloeden toch". Wat doen we als we een conflict hebben?


Waar kunnen we een beroep op doen? Botsende grondrechten

Artikel 1: Het verbod op discriminatie

Artikel 6: De vrijheid van godsdienst

Artikel 7: De vrijheid van meningsuiting Werkboek, pagina 140, opdracht 15.

Leg in in enkele zinnen uit wat de kern van het verschil in standpunten is tussen Nicolaï en Van Haersma Buma

Met wie ben jij het eens? Bedenk een uitlating die volgens Nicolaï nog net wel kan en volgens Van Haersma Buma net niet kan.

Schrijf het op en lever het in! Over twee weken bij mij en niet meneer Annaert. Actualiteiten Tekst: Prachtig Pekela Vliegtuig Indonesië

1. Over welke twee soorten cultuurbotsingen wordt hier gesproken? Balkenende startte in 2003 het waarden- en normen debat nadat hij een boek van Amitai Etzioni had gelezen.

Alle mensen in Nederland moeten oog hebben voor datgene wat gemeenschappelijk is.

Hierbij kan een beetje dwang door inburgeringscursussen geen kwaad. Etzioni:
Mensen moeten zich verenigen in organisaties want de scheiding tussen privésfeer en maatschappij moet zo klein mogelijk zijn.
Mensen kunnen binnen deze organisaties gezamenlijk aansluiting vormen bij de maatschappij. Communitaristen:

Bezorgd over het verval van waarden als gevolg van het liberale individualisme.

Herstel van gedeelde waarden.
Sociale controle
Publieke moraal
Openbare orde Kees Schuyt:
In iedere samenleving zijn er tegenstellingen en conflicten.
Dat moet je niet tegen willen houden De vraag is meer:
Wat houdt een samenleving bij elkaar als gemeenschappelijke waarden niet meer aanwezig zijn?
Wat houdt de samenleving bij elkaar als er sterke tegenstellingen zijn, wij/zij denken? Steunberen:

Eerlijk rechtsproces
Religieuze tolerantie
zoeken naar wetenschappelijke waarheid (waardenvrij)
niet-geweldadige conflictbeslechting (zorg er voor dat conflicten niet uit de hand lopen)

Niet aan één partij gebonden maar voor iedereen. Erkenning van verschillen.

Denk aan Rechtbanken en Universiteiten Te veel sociale cohesie:

Grote tegenstellingen, te sterk wij-gevoel. Vijandsbeeld. Insluiting leidt tot uitsluiting. Steunberen Gemeenschappelijke waarden en normen Ruud Lubbers:
Vier de komst van migranten, haal uit ze wat ze in zich hebben. Toets donderdag 14 juni

Lees de paragraaf en je aantekeningen.

En de gemaakte opdrachten

Open boek Leg de nadruk op participatie in plaats van integratie.
Bij participatie ga je uit van de positieve krachten van mensen. Ga op zoek naar de gemeenschappelijke gronden. Inferieur = tegenovergestelde van superieur Door globalisering komen mensen via internet, media en transportmogelijkheden (goedkoop vervoer) steeds meer in contact met andere landen en culturen. Ze vernieuwen en verfrissen de samenleving. Integratie suggereert dat de Nederlander beter is en de nieuwkomer inferieur. En de roep om integratie in Nederland lijkt meer op assimilatie.
Met een sterke nadruk op het loslaten van culturele en religieuze identiteit. Conflicten hou je niet tegen Een verhaal over ongeschreven regels Nederland als pluriforme samenleving Cultuur is:
Alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben en vanzelfsprekend beschouwen. Geschreven en ongeschreven regels Ongeschreven regels Waarom doen we het hier eigenlijk zo? Want zo doen we dat hier nou eenmaal. Dominante cultuur en subcultuur Tegencultuur Aangeleerde kenmerken en natuur Pluriforme Samenleving
Sociale Cohesie Cultuur

Alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben. Een samenleving heeft een dominante cultuur en (meerdere) subculturen en vaak tegenculturen Zoals ik al opmerkte bij het voorbeeld van de apen is de mens een sociaal wezen. Ze leven in groepen. Hoe blijft zo'n groep in stand? 4 soorten bindingen 1. Affectieve bindingen 1. Affectieve bindingen
2. Economische bindingen 1. Affectieve bindingen
2. Economische bindingen
3. Cognitieve bindingen
4. Politieke bindingen Sociale Cohesie wordt gevormd door de bindingen die we met elkaar hebben en het wij-gevoel dat hieruit ontstaat. Sociale Cohesie 1. Affectieve bindingen
2. Economische bindingen
3. Cognitieve bindingen Veranderingen in de Nederlandse Samenleving Om te begrijpen hoe onze samenleving gevormd is
Om te begrijpen hoe onze Nationale Identiteit, en de sub-culturen, tot stand is gekomen moeten we iets van het recente verleden weten. Ik moet hiervoor terug naar 1848 toen de basis van het huidige politieke systeem in Nederland werd gelegd. Dit hield in dat de koning zijn macht moest afstaan aan de ministerraad.
De ministerraad werd benoemd en gecontroleerd door het parlement. Sociale kwestie

Slechte arbeidsomstandigheden, slechte huisvesting, grote sociale ongelijkheid. Grote groepen in de maatschappij voelden zich niet vertegenwoordigd en er ontstonden grote spanningen in de samenleving. Er dreigden grote opstanden, en er vonden regelmatig rellen plaats waarbij het leger hardhandig optrad. Hierbij vielen doden. De 3 belangrijkste strijdpunten 1. Financiering bijzonder onderwijs
2. Stemrecht voor alle mannen
3. De Sociale kwestie Nederland kende grote religieuze verscheidenheid
Zelfbewustheid van katholieken nam toe
Protestante 'kleine luiden', middenstanders
arbeiders, socialisten, niet kerklijken Dit kon zo niet langer! Leiders uit de verschillende delen van de samenleving maakten afspraken om de spanningen op te lossen. Deze afspraken worden de pacificatie genoemd. Hoofdstuk 3 Pacificatie Overeenkomsten:
- geringe sociale mobiliteit
- gezinsgericht
- vrouw handelingsonbekwaam (tot 1956)
- hiërarchische verhoudingen
Wederopbouw, economische groei
toename consumptie
toegankelijkheid onderwijs
sociale mobiliteit Tot de Tweede Wereldoorlog was het de confessionele partijen steeds gelukt de socialisten buiten de regering te houden. Na de Tweede Wereldoorlog nam hun invloed kregen kwamen zij ook in de regering. secularisatie
emancipatie
sociale voorzieningen (AOW, WW) Lezen 2.2 en 2.3
Full transcript