Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Så styrs Sverige NW 2

No description
by

on 22 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Så styrs Sverige NW 2

Så styrs Sverige
-349 ledamöter ( stolar ) som väljs var fjärde år
- " Riksdagen är folkets främsta företrädare"
- Riksdagens uppgifter är: 1.Utse statsminister
2. Kontrollera regeringen och statsförvaltningen
3. Stifta lagar 4. Besluta om statens finanser
- Riksdagens arbete leds av en talman, som också tar fram det mest realistiska förslaget till ny statsminster. Talmannen rådgör med partierna.
- Arbetet i riksdagen är uppdelat i utskott, arbetsgrupper som har hand om olika områden
Sveriges riksdag
Allmänna val vart fjärde år
Departement
- Det finns ca 11 departement
- Varje departement ansvarar för ett viss område ex. försvar, utbildning, miljö
- Departementet leds av en minister, statsråd
- Statsråden kan kallas till riksdagens konstitutionsutskott och bli förhörd
- Ex. Justitie-utrikes-försvars-social-finans-utbildnings-landsbygds-miljö- närings-kultur-arbetsmarknads- departementet
Succesionsordningen ( SO )
- 1810. Äldsta grundlagen.
- Bestämmer hur monarkin ska gå i arv
- Huset Bernadotte, Carl XIV:s ättlingar har
i Sverige rätt till tronen
- Sedan 1980 tillåts även kvinnlig tronföljd
Regeringsformen ( RF )
- 1974
- Den viktigaste grundlagen, bestämmer hur Sverige ska styras, vilka regler som ska gälla
- " All offentlig makt i Sverige utgår från folket" ( första meningen )
- 5 grundläggande principer. Sverige ska vara/ha: 1. Demokrati 2. Representativt statsskick 3. Parlamentarism
4. Kommunal självstyrelse 5. Rättstat

Yttrandefrihetsgrundlagen ( YGL )
- 1991. Den yngsta grundlagen
- Berör yttrandefrihet i TV, radio, ljud- och bildupptagningar.
- Där står också vad som inte får yttras, som ses som en kränkning eller hets mot folkgrupp.
- Ingen myndighet kan kräva att få granska något som ska sändas av dessa medier. Undantag gäller film som ska visas för barn under 15 år.
- Den som är upphovsman till det som sänds har rätt att vara anonym
- 1949
- Regler gällande tryckfrihet för tidningar, böcker och andra tryckta skrifter
- även regler om medlarskydd och offentliga handlingar
- Sverige har varit ett föregångsland gällande tryckfrihet, var länge ensamt om ha en offentlighetsprincip
- TF garanterar tryckfrihet men reglerar även vad som inte får tryckas, vad som kan ses som kränkring eller hets mot folkgrupp
Tryckfrihetsförordningen ( TF )
Regeringen

- Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen ( regeringsformen )
- Statsministern utser regeringens övriga statsråd, ministrar ( ca 20 st ).
- Regeringskansliet består av alla departement samt statsministerns kansli
- Statsministern träffar sina ministrar för ett kort möte varje torsdagförmiddag i Rosenbad
- Regeringens uppgifter: 1. Lämna budgetförslag till riksdagen 2. Lämna propositioner till riksdagen 3. Utfärdar förordningar, som beskriver hur lagar ska tolkas och tillämpas 4. Har hand om utrikespolitiken och leder försvarsmakten 5. Ser till att riksdagens beslut blir genomförda 6. Kan benåda nåd för brottslingar 7. Utsätter kommittéer, som utreder en viss fråga


- För att ändra en
grundlag krävs det två riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan. Folket måste få möjlighet att rösta bort oönskade partier som vill ändra grundlagarna.
Parlamentarism
- riksdagen kan avsätta ett statsråd eller en regering genom att väcka en misstroendeförklaring mot ett statsråd, gäller det statsminister kan hela regeringen fällas så att det blir nyval
Konstitutionsutskottet ( KU )
- ett utskott som granskar regeringen och statsförvaltningen. KU kan ställa olika statsråd till svars.
Om KU anser att statsrådet misskött sig kan denne " prickas "
Interpellationsdebatt
- riksdagsledamöterna kan ställa frågor till regeringen som de måste svara på
- det tas inga beslut, men frågan kommer upp på bordet
Riksdagsutskott
- ca 15 utskott, där största delen av riksdagsarbetet sker
- i utskotten sitter representanter från alla partier
- de tar ställning till motioner och propositioner, läser igenom utredningar
- när utskottet är enigt fattas ett beslut, ett utskottsbetänkande
- de i utskottet som inte håller med om beslutet reserverar sig.
Motioner och propositioner
Motion
; en ledamot i RD lägger fram ett förslag i
RD

Proposition
; Regeringen lägger fram ett förslag
i RD

- Ministerstyre är inte tillåtet i Sverige. Det innebär att ministern inte får lägga sig i den offentliga förvaltingens arbete ex. skolministern får inte " bossa" över Skolverket eller bestämma vem som ska arbeta där
Ministerstyre
Statsförvaltningen
Olika slags regeringar
1. Majoritetsregering; det regerande
partiet har mer än 50% av riksdagens ledamöter
2. Minoritetsregering; regeringspartiet måste ha stöd från annat parti i riksdagen
3. Koalitionsregering; Flera partier delar på regeringsmakten ex. Alliansen
4. Enpartiregering; regeringen består av ett enda parti
Monarkin
Sverige
- Sverige är formellt en monarki. Kungen är vår statschef, men hen har ingen politisk makt
- Kungahuset representerar Sverige i olika evenemang, har ceremoniella funktioner, ex. invigning, öppnade av viktiga möten m.m.
- Kungen är ordförande i Utrikesnämnden men får inte föra fram egna åsikter
- Kungen har rösträtt. Kan inte åtalas. Har ingen religionsfrihet.
1. Val till riksdagen
2. Val till landstinget
3. Val till Kommunen
- Proportionella val dvs. Ex. om ett parti får 20% av rösterna ska de ha 20% av platserna i riksdagen

- Ett parti måste minst ha 4% av rösterna för att komma in i riksdagen, "4%-spärren"
Sverige är indelad i
29 valkretsar
. Varje valkrets har ett visst antal mandat
-
Fasta mandat
; 310 st
-
Utjämningsmandat
; 39 st, för att fördela så att det blir rättvist över
hela landet

2:a söndagen i september
-tidigare den 3:e
- här arbetar tjänstemän om inte är
tillsatta politiskt
- de tolkar lagar och regler, bär upp rättssamhället
- de verkställer beslut av regeringen och indirekt av riksdagen
- de kan ses som regeringens
" förlängda arm" men de får inte
direktstyras av ministrarna
- de styrs av förordningar och den
budget som regeringen och RD har beslutat
Förvaltningsmyndigheter
- Centrala myndigheter
på högsta nivån=centrala
ämbetsverk
- Ex. Skolverket, Trafikverket,
Livsmedelsverket, Skatteverket m.m.
- Länstyrelsen finns i Sveriges
18 län på regional nivå
Förvaltningsdomstolar
Förvaltningsdomstolarna
tar hand om frågor som
rör medborgarnas rättigheter till välfärdssystemet ex. bidrag

De finns på olika nivåer:
1. Högsta förvaltningsdomstolen
2. Kammarrätten
3. Förvaltningsrätten
4. Kommunal nämnd
Länsstyrelsen
- Förvaltningsmyndighet som ansvar för olika områden i ett län
-Ex. Miljö, kultur, livsmedel, kommunikation
-Arbetet leds av en landshövding
Utrikesnämnden
- Regeringens samrådsorgan.
Där sitter riksdagsledamöter från
de olika partierna, talmannen. Kungen är ordförande.
- De ska alltid höras innan regeringen beslutar om viktiga utrikespolitiska frågor.
Så styrs Kommunen
Kommunens uppdrag
Ansvarar för:
* Socialtjänsten ex. äldreomsorg, socialbidrag
* Barnsomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola
* Plan-och byggfrågor
* Hälso- och miljöfrågor
* Renhållning, avfallshantering
* Räddningstjänst
* Vatten och avlopp
Kommunfullmäktige
- Arbetar som en "riksdag"
- Antalet ledamöter är minst 31 st
- Ledamöterna väljs i samband med riksdagsvalet
Kommunstyrelsen
- Arbetar som en "regering"
- Utses proportionellt
- Kommunens ledande politiker
från alla partier sitter med i KS
- Ordförande är majoritetspartiets
främsta företrädare
- Dess uppgifter:
1. Ansvarar för den fysiska planeringen i
kommunen
2. Ansvarar för den ekonomiska planeringen ( fördelar pengar till de olika nämnderna )
Nämnderna
- som "riksdagsutskott"
- tillsätts av kommunfullmäktige
- antalet ledamöter är ca 11-13 st
" fritidspolitiker "
- sammanträder ca 1gång per månad


- bereder frågor, ärenden, kommer med
förslag till KS som tar ställning, ser över
ekonomin, skickar förslaget sedan vidare till kommunfullmäktige
- ex. teknisk nämnd, kulturnämnd, fritidsnämnd, utbildningsnämnd, miljönämnd m.m.
- Jag gick på teater när Tsunamin kom. Jag förstod inte allvaret
Full transcript