Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Planlama Okulları

iTEC Project
by

Nil Özveren

on 12 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Planlama Okulları

PLANLAMA OKULU
Strateji oluşturma, stratejileri tam olarak
geliştirilmiş bir şekilde ifade edip sonra biçimsel olarak uygulamaya koyan
kasıtlı, zihinsel bir süreçtir. Önemli diğer farklılıklar, sürecin basit ve biçimsel
tutulması, tepe yöneticinin stratejist olarak kabul edilmesi ve stratejilerin
benzersiz olmaları ile ilgili varsayımlarda görülür (Mintzberg, 1994:40).
Okulun kurucusu sayılan Ansoff’a göre “strateji” uzun dönemli
resmi bir planlama sürecidir. Planlama Okulu rasyonel bir
yaklaşımla ve mekanik tarzda bir plan yapma modeli olarak görülmektedir.
Okul, stratejinin nasıl geliştirildiğini incelerken, yöneticilere strateji
geliştirme süreciyle ilgili tavsiyelerde bulunmaktadır.
Ansoff (1965) “strateji
geliştirme modeli” ile stratejik planlamanın gerçekleştirilmesinde stratejik,
yönetsel ve eylemsel kararların ayrımını yapmış ve bu kararların nasıl
uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Stratejik plan için oldukça ayrıntılı bir
süreç olan ve 57 safhayı içeren bu modelde (Mintzberg, 1994:44)stratejinin nasıl geliştirildiği sorusuna cevap aranmaktadır.
Bu model daha çok kural koyucu nitelik taşıdığından stratejiyi uzun
dönemli resmi bir planlama süreci olarak inceler. Strateji geliştirme modeli
amaçların belirlenmesi,
strateji ve/veya stratejilere karar verilmesi,
işletmenin iç ve dış çevresinin analizinin yapılması, belirsizlik ve risk durumlarının hesaplanması
ve bütçeler ve prosedürlerin oluşturulması
aşamalarından
oluşmaktadır.

Strateji belirleme ve planlama
yapma sorumluluğunun planlamacılara bırakılmış olması, planlamacının
pasif bir etkileme rolünden öte bir durum sergilemesidir. Planlamacı bazen
bir danışman, bazen strateji belirleme sisteminin ya da hatta stratejilerin
tasarımcısı ve bazen de organizasyonda herkesin üzerine düşen planlama
prosedürlerinin yerine getirilmesini garantileyen bir polis memuru rolünde
görülmektedir (Mintzberg, 1994:42).

Kural koyucu okullardan birisidir.
1970’ler gerek akademik yayınlarda gerekse iş
hayatına yönelik popüler
yazın stratejik planlamanın yararlarını dile getiren ve modern işletmecilik için
bu süreci olmazsa olmaz bir zorunluluk
ilan eden binlerce makaleye tanıklık
etmiştir (Mintzberg vd., 1998:48)
Stratejinin
nasıl geliştirildiği sorusuna cevap arar.
Daha çok kural
koyucu bir nitelik taşır ve
bu sebeple, yöneticilere strateji geliştirme süreciyle ilgili
tavsiyelerde bulunur .

Planlama Okulu ilk kez 1965 yılında yayımlanan
H. Igor Ansoff’un
“Şirket Stratejisi” (Corporate Strategy)
adlı kitabında yer aldığı için başlangıcı
bu yıllara dayandırılmaktadır.
Bu okul Tasarım Okulu’na paralel olarak
gelişmiş, temel alınan model Planlama Okulu’nun da temelini oluşturmuş,
önemli farklılıklardan biri,
örtük biçimde gözönüne alınan
yönetsel değerler
yerine, biçimsel hedefler belirlemenin vurgulanması olmuştur.

Ansoff’a göre (1965) strateji, ileride meydana gelebilecek tüm
durumların önceden tahmin edilemediği kısmi belirsizlik koşullarında alınan
kararların tümüdür. Stratejinin bulunmadığı işletmelerde kaynakların etkin ve
verimli kullanılmadığı; bu işletmelerde mali ve beşeri güçleri veya kaynakları
ekonomik biçimde kullanacak derinliğine bir stratejik analiz yapılmadığı
görüşünden hareketle, işletme stratejisinin öğeleri olarak faaliyet sahası, gelişme
(büyüme) vektörü, rekabet avantajı ve sinerjiyi ayrıntılı ve anlamlı bir şekilde ilk
defa Ansoff (1965) açıklamıştır
Ansoff’a göre gelişme (büyüme) vektörü,
işletmenin faaliyet sahasını iyice belirledikten sonra hangi alana yöneleceğini
belirleme yöntemini açıklayan ve rekabet üstünlüğü için gerekli alternatif
fırsatları tanımlayan bir fonksiyondur. Faaliyet sahası ve gelişme vektörüne
dayanan analizlerle iyice belirlenmiş fırsatları değerlendirerek rekabet avantajı
kazanmak gerekmektedir. Bunun da uygun üretim yöntemleriyle, farklı satış
teknikleriyle, hizmet kalitesiyle, yeniliklerle vs. sağlanması gerekmektedir

Ansoff’a göre bir firmanın seçmiş olduğu mamul ile pazar arasındaki
uyum “stratejik kararlar” ile sağlanmaktadır. İşletmenin organizasyon
yapısının oluşturulmasıyla ilgili kararlarının nereye yerleştirileceğine ilişkin en
iyi cevabı konuyu daha analitik açıdan inceleyen Ansoff vermiştir.
Ansoff
işletmedeki kararların yapısını,
stratejik kararlar (strategic), yönetsel kararlar
(administrative) ve eylemsel kararlar (operating) olmak üzere üç gruba
ayırmaktadır.
Stratejik kararlar işletmede üretilecek ürün ile pazar seçimlerini
ilgilendiren üst düzeyde kararlardır.
Y
önetsel kararlar stratejik kararlara uygun
biçimde şekillenirler.
Eylemsel kararlar ise, yönetsel kararlar çerçevesinde
ürünlerin üretilmesi ve depolanması, nakli ve gerekli yerlere dağıtım ve satışı
ile ilgilidirler
(Ansoff ve McDonnell, 1990:15-20)
Planlama Okulu’nun stratejik yönetim düşüncesine en önemli katkısı,
strateji geliştirme sürecini bilinçli bir çaba olarak sunması ve bu çabayı
analitik bir biçimde rasyonelleştirmesidir (Oliver, 2002).
Mekanik yapı ile strateji geliştirme kontrollü, bilinçli, uzun ve
biçimsel bir süreç haline gelmektedir. Bu nokta Planlama Okulu’na getirilen
en önemli eleştiridir. Çünkü stratejilerin biçimselleştirilmesi ile dinamik yapı
göz ardı edilmekte, strateji geliştirme ile uygulama birbirinden ayrı
tutulmaktadır (Mintzberg vd., 1998:49).
1960’lı yıllarda başlayan Planlama Okulu’na ilişkin düşünceler 1970’li
yılların sonlarına kadar devam etmiş, 1980’li yıllardan itibaren de yerini,
stratejinin ne olduğu konusu üzerinde duran ve stratejik yönetim
düşüncesine yeni bir içerik kazandıran Konumlandırma Okulu’na
bırakmıştır.
Mintzberg stratejik planlamanın gelişimini ve önemini yitirmesini
ele aldığı “The Rise and Fall of Strategic Planning” (1994)
adlı eserinde Planlama
Okulu’nu ayrıntılarıyla tartışmakta ve stratejilerin yaratılması sürecinin
biçimsel olmayı öğrenmeye ve kişisel vizyona dayanacak şekilde yeniden
düşünülmesinin yollarını önermektedir
The Steiner Model of Strategic Planning


Öncüller
planlama
uygulama ve yorum
Planlama
Çalışmaları
Temel örgütsel
Sosyo-Ekonomik
Amaç
Üst düzey
yöneticilerin
değeri
Bu okulun mesajları işletmecilik
eğitiminin, büyük firmaların ve büyük
kamu kurumlarının, biçimsel
prosedürler, biçimsel eğitim, biçimsel analiz ve bir sürü rakam öngören genel
yapısı ile gayet iyi bir uyum göstermiştir.
Planlama süreci
ayrıntılı bir biçimde tanımlanarak, her safhanın bir takım tekniklerle
desteklenmesi ve sonunda stratejinin ortaya çıkması sağlanmaktadır.
dış ve iç fırsatların ve
sorunların
değerlendirilmesi;
ve Şirketin
güçleri ve zayıflıkları
stratejik
planlama
ve plan
Şirket Misyonları
Uzun Menzilli Amacı
Politikaları
Stratejileri
Orta-Menzil Programlama
Programlar
ikincil hedefler
ikincil politikalar
ikincil stratejiler
Kısa Vadeli
Planlama
Programlar
Amaçlar/Hedefler
İşlemler
Taktik
Planlar
Programlanmış
Planlar

Fizibilite
Test Etme
Planlarının
Uygulanması
İçin Organizasyon
Gözden
Geçirme ve
Planlarının
Değerlendirilmesi
stratejik planlama yedi ölümcül günah
1.personel süreci ele geçirdi
2.Süreç personele hakim
3.Planlama sistemleri, hemen hemen hiçbir sonuç üretecek şekilde dizayn edilmiştir.
4.Planlamalar iş geliştirmenin temel masrafları , birleşmeler, satın almalar ve elden çıkarmalar daha heyecan verici oyun odaklı oldu.
5.Planlamalar doğru stratejik kararlar geliştirmede başarsız oldu.
6.Planlama stratejisinin örgütsel ve kültürel ihtiyacını ihmal edildi.
7.Tek-nokta-tahmin yeniden yapılandırılma zamanında ve belirsizlik.... planlama uygunsuz temel oldu
Full transcript