Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Il-Kredu - It-Tieni Artiklu

Qaghda Birzebbuga - 21.10.2012
by

Warren Vella

on 21 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Il-Kredu - It-Tieni Artiklu

1. Jiena nemmen f'Alla l-Missier li jista' kollox, li halaq is-sema u l-art

2. u f'Gesu Kristu, Ibnu wiehed Sidna,

3. li kien konceput mill-Ispirtu s-Santu, twieled minn Marija Vergni,

4. bata taht il-haqq ta' Ponzju Pilatu, sallbuh, miet u difnuh,

5. nizel il-limbu, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet,

6. tela' fis-smewwiet, qieghed in-naha tal-lemin t'Alla l-Missier, li jista' kollox, Ġesu' Kristu Iben
waħdieni
ta' Alla Kelma li turi rispett u fiduċja lejn min kien jersaq lejn Ġesu' Ara, int se titqal u jkollok iben u ssemmih Ġesu'. F'Israel kienu jiġu midlukin f'isem Alla dawk li kienu jiġu kkonsagrati lilu għal xi missjoni ġejja minnu. It-Titlu Bin Alla kien jintuża ghal dawn:

Poplu magħżul ta' Alla
Ulied Israel
Slaten tal-Poplu Mulej Il-Kredu tal-Appostli
7. minn hemm ghandu jigi biex jaghmel haqq mill-hajjin u mill-mejtin.

8. Nemmen fl-Ispirtu s-Santu,

9. il-Knisja Mqaddsa Kattolika, ix-xirka tal-qaddisin,

10. il-mahfra tad-dnubiet,

11. il-qawma ta' l-imwiet,

12. u l-hajja ta' dejjem. Amen. (Lq 1, 31) = Alla jsalva Hi tiled iben, u int isssemmih Ġesu', għax hu jeħles il-poplu tieghu minn dnubiethom. (Mt 1, 21) Mkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bniedmin li bih ahna għandna nkunu salvi. (Atti 4, 12) Fil-qalba tat-talb nisrani
B'ibnek Ġesu' Kristu sidna... ... u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu'. f'Ġesu' Kristu, Ibnu wieħed, Sidna f'Ġesu' Kristu, Ibnu wieħed, Sidna = Messija
jew Midluk Slaten Qassisin Profeti Illum, fil-Belt ta' David, tweldilkom Salvatur li hu Kristu l-Mulej (Atti 4, 12) Kwalitajiet tal-Messija Saltna spiritwali, mhux politika Messija li jservi u mhux ikun servut Messija li jinqatel biex isalva lill-poplu tiegħu f'Ġesu' Kristu, Ibnu wieħed, Sidna San Pietru jistqarr:
Int il-Kristu,
l-Iben ta' Alla l-Ħaj. (Mt 16, 16) U malajr beda jxandar lil Kristu fis-sinagogi u jgħid li dan hu l-Iben ta' Alla. (Atti 9, 20) "Inti, mela, Bin Alla?"
"Inti stess qiegħed tgħidu; iva, jien Hu." (Mk 14, 16) Imsejjaħ Iben minn Missieru: Magħmudija Trasfigurazzjoni f'Ġesu' Kristu, Ibnu wieħed, Sidna Kristjani L-aħħar talba fl-Iskrittura:
EJJA MULEJ ĠESU'
MARANA THA (Apok 22, 20)
Full transcript