Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

fiqh muamalah

No description
by

mimi sobri

on 2 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of fiqh muamalah

Fiqh Muamalat
Kontrak Mudharabah
Raihan Aqisha
Nordiana Syamimi
Nur Haziqah

definisi
mudharabah dalam bahasa arab bermaksud musafir atau jalan
menurut istilah ialah akad antara kedua belah pihak, salah satu pihak mengeluarkan sejumlah modal kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.
Mazhab Hanafi mentakrifkan kontrak usahasama untuk mendapat keuntungan di mana satu pihak mengeluarkan modal dan satu pihak lagi sebagai pengusaha.
Mazhab Maliki mentakrifkan pemodal memberikan modal dengan kadar tertentu kepada pengusaha untuk diniagakan bagi mendapat sebahagian keuntungan kepadanya.
Mazhab Shafi'i pula mentakrifkan suatu akad yang mengandungi di dalamnya pemodal mewakilkan kepada pengusaha supaya diniagakan modalnya dengan dibahagikan keuntungan antara mereka berdua
Mazhab Hambali mentakrifkan sebagai pemodal memberikn modal epada pengusaha supaya diniagakan dan keuntungan yang didapati dibahagi antara mereka mengikut persetujuan yang dicapai.
DALIL
AL QURAN

Firman Allah: “.... orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.... (QS. al-Muzzammil: 20)

HADIS
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib/pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra (6/111))
RUKUN & SYARAT
ASAS KEHARUSAN
QURAN
firman ALLAH: "tidak ada kesalahan bagi kamu mencari habuan rezeki daripada Tuhan kamu."
firman Nya: "Wahai ayahku! upahlah dia (Musa), sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu upah ialah yang kuat dan amanah.

SUNNAH
Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a katanya, "Abbas bin Abdul Muttalib bila dia menyerahkan wang untuk mudharabah, dia mensyaratkan kepada pengusaha supaya jangan mengharungi lautan, melintasi cerun bukit, dan jangan membeli binatang yang sakit. jika ia melakukan itu dikenakan bayaran ganti rugi. maka beliau memberitahu Rasulullah s.a.w tentang syaratnya, Rasulullah mengharuskannya
IJMA' ULAMA
Diriwayatkan bahawa para sahabat mengamalkan mudharabah di dalam urs niaga mereka, dan tiada sesiapa pun yang membantah.
PENAMATAN KONTRAK
Merupakan kontrak yang tidak lazim iaitu tidak terikat mana-mana pihak.
Mereka boleh keluar dari ikatan kontrak pada bila-bila masa
Boleh juga ditamatkan secara ijbari iaitu terpaksa dengan kematian salah satu pihak atau gila.
berakhirnya masa apabila rosak harta modal atau murtad pemilik modal.
KESIMPULAN
secara rasionalnya mudharabah adalah sesuatu yg perlu dalam urusniaga untuk menjaga kepentingan dan kemudahan hidup manusia dalam urusniaga.
PEMODAL & PENGUSAHA
kedua-duanya sempurna akal
tidak disyaratkn cukup umur,islam atau merdeka
harus bagi kanak-kanak mumayyiz, hamba dan murtad
harus mudharabah dgn kafir zimmi atau musta'man

MODAL
berupa wang kerana ia mempunyai nilai

KEUNTUNGAN DIKETAHUI
setiap yang terlibat harus mngetahui kadar keuntungan yang akan dapat

TAWARAN & PENERIMAAN
tawaran adalah persetujuan yang dilafazkan oleh pemodal seperti "ambillah modal ini untuk mudharabah dan keuntungan yang dicapai adalah dibahagikan bersama separuh, satu perempat atau satu pertiga dan sebagainya.
penerimaan pula bermaksud ungkapan yang menunjukkan persetujuan seperti "saya setuju"

USAHA
pertama: mudharabah mutlaqah ialah pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk mudharabah tanpa ditentukan jenis usahasama atau perniagaan. demikian juga tidak dihadkan tempat dan tempoh masanya serta orang tertentu yang patut dilakukan urusan oleh mudharib
kedua: mudharabah muqayyadah ialah mudharabah yang dihadkan kegiatannya dengan masa, tempat tertentu atau jenis baranag tertentu

UNTUNG RUGI
dikira bermula kemasukan modal dan berlakunya urusan perlaburan. keuntungan didapati kerana penanaman modal atau usaha
Full transcript