Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

No description
by

navarat pradungson

on 24 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ก

PY329 Cross-Cultural Psycholoy
รากเหง้าวัฒนธรรมมาจากไหน?
มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้ แถบประเทศอินเดียและปากีสถาน
ชุมชนพราหมณ์ (Brahmans) มีบทบาทสำคัญในราชสำนักและเริ่มอพยพจากอินเดียเข้าสู่ประเทศไทยเป็น เวลากว่าสองพันปีนับตั้งแต่สมัยต้นพุทธกาล ทวารวดี สุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์

การอพยพของกลุ่มพราหมณ์อินเดียเข้าสู่ประเทศไทยนั้น แบ่งออกได้เป็นสามเส้นทางหลัก
1.จากอินเดียตะวันออก ผ่านอ่าวเบงกอล แผ่นดินมอญ-พม่า และตัดข้ามเทือกเขาถนนธงชัย-ตะนาวศรีเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาของไทย

2.จากตอนใต้ของ ชมพูทวีป ผ่านหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ในมหาสมุทรอินเดีย เข้าสู่ดินแดนทางตอนใต้ของไทย เช่น เมืองตะกั่วป่า, พัทลุง, สงขลา, ไชยา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิกอร์ (Lighor) หรือนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธและฮินดูในคาบสมุทรมลายู

3.อพยพจากหมู่ เกาะชวาของอินโดนีเซียเข้ามายังเขมร

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจะเป็นแบบ Enculture
ต้องสืบเชื้อสายมาจากวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ หรือศูทรเท่านั้น ชาวต่างชาติหรือคนนอกวรรณะทั้ง 4 แม้จะนับถือลัทธิและปฏิบัติตน ตามกฎเกณฑ์ของศาสนาพราหมณ์- ฮินดูทุกอย่าง ก็ไม่สามารถเป็นฮินดูได้

การที่จะเป็นพราหมณ์ได้ก็ต้องสืบมาตามนามสกุล ตามสายเลือดเท่านั้น เพราะเชื่อว่าจะมีความผูกพัน คุ้นเคย มีความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมที่จะรักษาไว้ ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้ผูกพันโดยสายเลือดก็กลัวว่าจะไม่รักษาประเพณีที่ดีไว้ โดยพ่อจะเป็นคนส่งต่อให้กับลูกชาย ถ้าเป็นลูกสาวก็เป็นพราหมณ์ไม่ได้ ทำให้ในทุกวันนี้เหลือพราหมณ์อยู่น้อยมาก

การลงพื้นที่ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
ชุมชนพราหมณ์ในกรุงเทพมหานคร จัดว่าสืบเชื้อสายมาจากพราหมณ์นครศรีธรรมราช และกลุ่มพราหมณ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

มีการเลี้ยงดูเด็กอย่างไร?
พ่อมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกจนลูกมีอายุบรรลุนิติภาวะ ในการเลี้ยงดูลูกที่มีอายุตั้งแต่เกิดจนถึง 5 ขวบ จะเลี้ยงดูด้วยความเมตตากรุณาและด้วย ความรัก แล้วเมื่อลูกบรรลุนิติภาวะก็ให้ถือว่าเป็นเพื่อนกัน ให้ลูกเป็นผู้นำบ้าง ส่วนพ่อก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และหาคู่ครองที่เหมาะสมให้ในเวลาอันควร

ส่วนแม่จะต้องมีหน้าที่เหมือนพ่อแต่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อเป็นการสร้างอนาคตให้กับลูกและต้องเป็นครูคนแรกของลูก ดังนั้นแม่จึงต้องระมัดระวังในการสร้างอุปนิสัยให้กับลูกในทางที่ดีเสมอ

เด็กต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง?
ตั้งแต่อายุ 8-25 ปีจะมีหน้าที่ที่ต้อง

1) ตั้งใจเรียนวิชาการในวรรณะของตน
2) เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูอาจารย์
3) ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ
4) ไม่คบกับเพศตรงกันข้าม
5) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องทำพิธีเกศนตสันสกา (ตัดผม) และพิธีคุรุทักษิณา มอบสิ่งตอบแทนครูอาจารย์

นอกเหนือจากนี้ก็จะต้องช่วยเหลืองานภายในบ้านตามแต่จะได้รับมอบหมาย
ส่วนการทำงานนั้นถ้าจะให้ประสบผลสำเร็จต้องทำให้เหมาะสมตามวรรณะ ของตนด้วย

เด็กมีความเชื่อฟังมากน้อยแค่ไหน?
ในอดีตศาสนาพราหมณ์จะสอนให้เชื่อมั่นเพียงอย่างเดียว ห้ามถามห้ามสงสัย ถ้าใครไม่เชื่อก็จะต้องตกนรก ต้องเชื่อฟังพ่อและแม่ โดยเฉพาะอาจารย์ยิ่งต้องเชื่อฟังเพราะ เป็นคนที่สอนวิชาความรู้

แต่ในปัจจุบันมีการใช้เหตุผลมากขึ้นทั้งพ่อและแม่ต้องเป็นตัว อย่างที่ดีให้ลูกเห็นเพราะถ้าสั่งสอนด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างแล้ว ก็จะได้ผลน้อยมาก การที่จะสั่งสอนอะไรก็ตามจะต้องปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย จึงจะได้ผลเต็มที่

เด็กมีอิสระมากน้อยเพียงใด?
จากที่กล่าวมาตอนต้นเกี่ยวกับการสืบสายเลือด ในการเป็นพราหมณ์ แต่ตัวเด็กเองก็มีอิสระในการที่จะเลือกที่จะเป็น หรือไม่เป็นพราหมณ์ก็ได้ พ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับ

ในทุกวันนี้ก็มีอิสระในการที่จะเลือกทางดำเนินชีวิตของตัวเอง เลือกคู่ครองด้วยตนเองได้ตามปกติ

มีบุคลิกแตกต่างจากคนไทยทั่วไปอย่างไร?
ถ้าเป็นบุคลิกภายนอกก็จะแตกต่างในด้านการแต่งกาย ทรงผม
ค่อนข้างจะเคร่งขรึม พูดน้อย ไม่ค่อยยิ้ม แต่ถ้าอย่างอื่นก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ แทบจะกลืนๆกันไปหมดแล้วพิธีกรรมหลายอย่างก็มีพิธีพราหมณ์เข้าไปร่วมด้วยเสมอ จนยากที่จะแยกออกจากกันได้ เช่น โกนจุก พระราชพิธีแรกนาขวัญ
หรือแม้แต่การไหว้พระสงฆ์ พราหมณ์ก็ทำได้เพราะถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะในเมืองไทยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเรื่องการนับถือศาสนา ทำให้เราสามารถเป็นพหุได้

แต่ถ้าเป็นสมัยก่อน คนโบราณจะค่อนข้างเข้มงวดเรื่องวรรณะ เพราะแต่ละวรรณะก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป มีการขับเคลื่อนสังคมในบทบาทแตกต่างกัน

ปัจจุบันชุมชนพราหมณ์ในกรุงเทพฯ แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ
กลุ่มพราหมณ์ที่ทำหน้าที่ประกอบพิธีในราชสำนัก
โดยกลุ่มพราหมณ์ดังกล่าวจัดเป็นข้าราชการในสำนักพระราชวัง บทบาทของกลุ่มพราหมณ์ในราชสำนักยุคปัจจุบันคือ การประกอบพระราชพิธีในงานสำคัญตลอดจนการขยายบทบาทเกี่ยวกับการจัดทำวัตถุมงคล และทำนายโชคชะตาให้กับกลุ่มนักธุรกิจและชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีการขยายบทบาทในการพัฒนาสังคมและการศึกษา

พราหมณ์กลุ่มที่สองนั้นประกอบด้วยชนชั้นสูงและสามัญชนทั่วไปที่มิได้
ประกอบอาชีพเป็นนักบวชเหมือนพราหมณ์ในกลุ่มแรก แต่มีบรรพบุรุษเป็นข้าราชการที่สืบเชื้อสายมาจากพราหมณ์ในสมัยอยุธยา
และรัตนโกสินทร์

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และการจัดการผังเมือง ได้ส่งผลให้ตระกูลพราหมณ์ทั้งสองประเภทมีลักษณะการตั้งถิ่นฐาน กระจัดกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครและ เขตปริมณฑล

แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีพราหมณ์บางกลุ่มที่ยังอาศัยอยู่แถวถนน ดินสอและเสาชิงช้า ตลอดจนยังคงมีการรวมตัวและพบปะสังสรรค์ ของกลุ่มพราหมณ์ในเขตวัดสุทัศน์และเทวสถานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จึงยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวม ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Center) และการประกอบพิธีกรรมของชุมชนพราหมณ์ในกรุงเทพมหานคร
สามารถสรุปได้ว่า ชุมชนพราหมณ์มีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิม (Native Communities) เคียงคู่กับการก่อรูปและวิวัฒนาการของไทย

การแสดงบทบาทของกลุ่มพราหมณ์ในราชสำนักตั้งแต่ยุคอดีตจนถึง ปัจจุบันและการปรับตัวอย่างกลมกลืนทางด้านชาติพันธุ์และการผสมผสาน ทางศาสนาระหว่างพุทธและพราหมณ์ ดังนั้นชุมชนพราหมณ์จึงกลายเป็น องคาพยพสำคัญที่สะท้อนถึงความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ และกระบวนการผ่องถ่ายวัฒนธรรมอินเดียในสังคมไทย
สรุป
The END
Full transcript