Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

No description
by

Agnieszka Dziuk

on 11 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGOPREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO
MGR AGNIESZKI DZIUK UBIEGAJĄCEJ SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Pełnione funkcje :


wychowawca (1.09.2011-31.08.2012)
pedagog szkolny (1.09.2013-7.04.2014)
nauczyciel (8.04.2014-11.07.2014)
UZYSKANE KWALIFIKCJE :

studia magisterskie :
Pedagogika o specjalności: Pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

studia podyplomowe:
Pedagogika sztuki o specjalności: Plastyka ; Gnieźnieńska Wyższa Szkoła "Milenium",

kurs kwalifikacyjny :
"Oligofrenopedagogika" ROME „METIS” w Katowicach,

kurs kwalifikacyjny :
"Pedagogika lecznicza" , ROME „METIS” w Katowicach,

kurs kwalifikacyjny :
"Surdopedagogika" , SOD w Częstochowie
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2011 r.
Termin zakończenia stażu : 11.07.2014 r.
Opiekunowie w okresie stażu:
mgr Urszula Molenda
(01.09.2011 – 31.08.2013)
mgr Beata Kubalka
(01.09.2013 – 11.07.2014)
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, dokonałam wnikliwej analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
• rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
• Karta Nauczyciela
• Ustawę o Systemie Oświaty
• Internetowa Witryna MEN: www.men.gov.pl
• korzystałam również ze stron internetowych tj. www.literka.pl, www.awans-zawodowy.org
2. Opracowałam plany rozwoju zawodowego, które zostały zatwierdzone przez Pana Dyrektora.


3. Nawiązałam współpracę z opiekunami stażu. Opracowane zostały zasady współpracy w formie kontraktów; formułujące w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy wspołpracy i pomocy opiekuna w realizacji zadań, terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
4. Prowadziłam zajęcia, jak i obserwowałam prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli, każdorazowo konsultując i omawiając.
5. Przez cały okres stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego; studiach , kursach kwalifikacyjnych , warsztatach metodycznych, konferencjach , seminariach i szkoleniach:

1. ukończenie kursu kwalifikacyjnego: „Kurs Kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki” Samorządowy Ośrodek Doskonalenia; Częstochowa

2. ukończenie Studiów Podyplomowych „Pedagogika Sztuki” o kierunku : „Plastyka” w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium organizowanych w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza” w Katowicach8. szkolenie nt „ Nowe techniki plastyczne na zajęciach świetlicowych” ROME „METIS” w Katowicach,
9. szkolenie wewnątrzszkolne nt. „Obsługa i korzystanie z pracowni komputerowej” ,
10. szkolenie nt „Zajęcia rewalidacyjne z uczniem upośledzonym w stopniu umiarkowanym i znacznym” prowadzone przez mgr A.Wieloch z ROME
„METIS” w Katowicach,
11. szkolenie nt. „Widzę, poznaję, tworzę – inspiracje do zajęć plastycznych stymulujące aktywność twórczą dziecka” RODN „WOM” w Częstochowie,
12. szkolenie nt. „Papierowe różności – papieroplastyka dla dzieci” ROME „METIS” w Katowicach,
13. szkolenie nt. „Warsztatowe spotkanie ze sztuką. Ozdoby świąteczne – formy przestrzenne i płaskie” RODN „WOM” w Częstochowie,
14. szkolenie nt. „Realizacja nowej podstawy programowej w szkole specjalnej” - ROME „METIS” w Katowicach,
15. szkolenie nt. „Warsztatowe spotkanie ze sztuką : Wielkanocne ozdoby formy przestrzenne i płaskie” - RODN „WOM” w Częstochowie,
16. konferencja i warsztaty : IV Forum Edukacji Twórczej „Bliżej sztuki” - RODN „WOM” w Częstochowie,
17. konferencja nt. „Być bliżej – o wykorzystywaniu jakości relacji w skutecznych interwencjach wychowawczych” organizowany przez RODN „Metis”
w Katowicach odbywająca się w dniach 18-19.10.2012 r. w Ustroniu,
18. szkolenie BHP i przeciwpożarowe,
19. szkolenie nt. „Ten straszny nastolatek... w zamkniętym kręgu – o zaburzeniach depresyjnych i suicydalnych wieku dorastania” organizowany przez
RODN „Metis”w Katowicach .
20. poszerzałam wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w comiesięcznych spotkaniach zespołu przedmiotowego szkół szpitalnych,

3. szkolenie nt. „Wybrane elementy arteteraii jako forma wspomagająca pracę dydaktyczno – wychowawczą” RODN „WOM” w Częstochowie,
4. seminarium nt „ Ewaluacja programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki” Instytut Kształcenia „Eko Tur” Niepubliczna Placówka
Doskonalenia Nauczycieli
5. seminarium nt. „ Ewaluacja wewnętrzna w szkole” Instytut Kształcenia „Eko Tur” Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
6. szkolenie nt „Prezentacje świetlic szkolnych – Świetlica z pomysłem. Ćwiczenia, zabawy, gry relaksacyjno – odprężające, mandala, masażyki
i wierszyki... na uspokojenie” RODN „WOM” w Częstochowie,
7. szkolenie nt” Praktyczne zastosowanie ćwiczeń programu Gimnastyka Mózgu” Ośrodek Terapii dla Dzieci i Młodzieży
21. udział w ramach WDN w szkoleniu nt. „Polskiego Języka Migowego”.
22. udział w konferencji nt. „Rozwój zainteresowań uczniów drogą do kariery” - prezentacja projektu innowacyjnego” RODN „WOM” Częstochowa
23. udział w szkoleniu zespołu interdyscyplinarnego nt. „Niebieska Karta - prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” organizator Komenda Policji i MOPS w Lublińcu
6. Przez cały okres stażu systematycznie gromadziłam dokumenty i materiały potwierdzające realizację zadań wynikających z założeń Planu rozwoju Zawodowego : zaświadczenia, dyplomy, scenariusze, itp. Przedkładałam Dyrekcji kwartalne sprawozdania z realizacji stażu.
12. W trakcie i na zakończenie stażu wspólnie z opiekunem dokonałyśmy analizy realizacji zadań wynikających z Planów Rozwoju Zawodowego, na podstawie której opracowałam sprawozdania z realizacji planu i uzyskałam dwukrotnie pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
8. Przez cały okres stażu systematycznie tworzyłam własną biblioteczke, gromadziłam gotowe materiały oraz samodzielne wykonane środki dydaktyczne.
Wybór studiowanej przeze mnie literatury i prasy nie był przypadkowy, lecz ściśle związany z aktualnymi potrzebami dotyczącymi konkretnych problemów dotyczących uczniów. Pogłębiałam wiedzę na temat problemów i rodzajów zaburzeń dzieci hospitalizowanych na oddziale szpitalnym oraz poszerzałam wiedzę niezbędną w pracy pedagoga do realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Rozbudowywałam i doskonaliłam własny warsztat oraz metody pracy zapewniający właściwą realizację zadań placówki. Uwzględniając wielorakie zainteresowania oraz możliwości uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjno - wychowawczą i zachęcić wychowanków do aktywności. Wiedząc, iż moja twórcza postawa wpływa również na kreatywność uczniów, starannie dobierałam metody pracy, dbając o ich różnorodność. Efektem tego były liczne dekoracje i ozdoby, które upiększyły i rozweseliły szpitalne pomieszczenia.
10. Koordynowałam pracę zespołu przedmiotowego nauczycieli szkół szpitalnych: Gimnazjum Specjalnego nr 3 dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 Szkoła Filialna dla dzieci przewlekle chorych i chorych psychicznie.
za główne zadanie zespołu postawiłam sobie szeroko rozumiane doskonalenie, wymianę doświadczeń oraz zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych uczniów/wychowanków.
tworzyłam, współtworzyłam bądź aktualizowałam dokumentację szkół szpitalnych m.in. ustalenie celu pracy zespołów, zagadnień hospitacyjnych oraz tematyki spotkań i ich harmonogramy, sprawozdania ze spotkań oraz pozostałą dokumentację zespołu, oprócz tego „Kryteria oceniania w szkole szpitalnej”, „Statuty Szkół Przyszpitalnych”, dokumentację przyjęcia ucznia do szkoły i zgody oraz informacje dla rodziców, zaświadczenia o udziale w zajęciach dydaktycznych i inne.
opracowałam również zestawienia danych o uczniach szkół szpitalnych za rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013 w związku z weryfikacją danych w systemie informacji oświatowej (SIO) według wytycznych MEN.
11. Pełniłam dodatkowe zadania w szkole przydzielone przez dyrektora na początku każdego roku szkolnego:
-opieka nad gabinetem pedagoga szkolnego,
-opieka nad tablicą „Kącik Pedagoga” przy gabinecie pedagoga szkolnego – przygotowałam gazetki tematyczne nt. „ Alfabet dobrych manier” oraz gazetki profilaktyczne nt. „Aids – wiedza ratuje życie”, „ Stop cyberprzemocy” , „ Zdrowie psychiczne” oraz bieżące informacje dla rodziców,
-przekazywanie opinii uczniów nauczycielom i wychowawcom, przygotowywanie dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opiniach z PPP,
-współtworzenie Programu Wychowawczego,
-współtworzenie Programu Profilaktyki,
-członek Zespołu Wychowawczego
-członek w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
-członek zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej w szkole w latach 2011/12 i 2013/14,
-członek zespołu do zmian w statutach szkoły,
-członek zespołu ds. dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.
-koordynator wolontariatu z Zakładem Karnym.
-koordynator programu „Szkoła bez przemocy"
-członek Zespołu PCK. W ramach którego prowadziłam na zajęciach pogadanki tematyczne z zakresu zdrowia, szkodliwości używek, propagowania zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej, codziennej higieny i itp., jak również wykonałam gazetki tematyczne nt. „Zdrowe odżywianie” i „Stop uzależnieniom !”
7. W okresie stażu prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z obowiązkami wychowawcy świetlicy, pedagoga szkolnego oraz nauczyciela.
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego.
W trakcie pracy opiekuńczo – wychowawczej jako wychowawca starałam się jak najlepiej poznać środowisko i problemy wychowanków. Analizowałam zaburzenia i jednostki chorobowe oraz ich wpływ na stan psychofizyczny wychowanka oraz pogłębiałam wiedzę dotyczącą rodzajów zaburzeń i schorzeń dzieci i młodzieży hospitalizowanych na oddziale szpitalnym w celu dostosowania wymogów i tempa pracy podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych .Na bieżąco rozmawiałam z lekarzami i personelem medycznym, konsultowałam stan zdrowia i zachowanie wychowanków z pedagogiem, psychologami oraz terapeutą zajęciowym.
Jako pedagog dokonałam wstępnej dianozy uczniów, ich potrzeb, zainteresowań, środowiska rodzinnego oraz panujących w nim sytuacji oraz problemów i trudności , w celu poznania i właściwego udzielenia pomocy.
2.Przeprowadzałam liczne zajęcia profilaktyczno – wychowawcze, apele i przygotowałam gazetki na tematy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zapewniałam dzieciom i młodzieży podczas zajęć życzliwą atmosferę oraz możliwość ciekawego i pożytecznego spędzenia czasu.
Kładłam nacisk na zasady dobrego wychowania, kultury i szacunku w relacjach interpersonalnych.
Wspierałam twórcze inicjatywy uczniów zdolnych oraz pomagałam uczniom z trudnościami w nauce.
Stale zachęcałam moich wychowanków do aktywnego włączania się w różnego rodzaju akcje (zbieranie kapsli , makulatury, zbiórki żywności ) i dożywiania zwierząt (dbanie o pełny karmnik, zbieranie kasztanów ).
Dążyłam do integracji dzieci i młodzieży na oddziale szpitalnym. Organizowałam w tym celu wiele imprez i zabawy : Dzień Chłopca, Andrzejki i dyskoteka andrzejkowa, Zabawa Halloween, Mikołajki z prezentami, Wspólne kolędowanie, Zabawa karnawałowa, Zabawa walentynkowa, Dzień Kobiet, Dzień Chłopca, bale karnawałowe, Dzień Pacjenta, Dzień Personelu Medycznego, Dzień Dziecka, „Dzień bez przemocy” oraz „Dzień bez papierosa” , Światowy Dzień Walki z AIDS
3.Uczestniczyłam w imprezach szkolnych , akcjach i wydarzeniach oraz ich przygotowaniu:
akcje sprzątania świata
Dzień Edukacji Narodowej
„XIII ,XIV i XV Wielkie Świąteczne Kolędowanie” (przygotowanie dekoracji szkoły i sali poczęstunkowej, przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, kontakt z Starostwem Powiatowym w Lublińcu w sprawie zakupu nagród i słodkości, wybór i zakup nagród rzeczowych oraz przygotowanie nagród, potwierdzenie odbioru nagród,wykonanie kart bożonarodzeniowych, wykonanie podarunków okazjonalnych dla gości)
Wigilia szkolna (przygotowanie sali i poczęstunku dla Rady Pedagogicznej i pracowników administracyjnych szkoły.)
obchody Dnia Ziemi
VIII Koncert dla Mamy
obchody Dnia Dziecka
Dzień bez Przemocy
Świąteczna zbiórka żywności (corocznie)
4. Angażowałam i przygotowywałam wychowanków do udziału w wielu różnych konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych, podczas których wychowankowie zajmowali miejsca na podium i nagrody :

• wyróżnienie i nagroda - konkurs nt. „LEŚNY PRZYJACIEL” organizowany przez Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie,

• zajęcie II miejsca i nagroda - konkurs plastyczny nt. "STRZYGA - bohaterka śląskich legend w oczach młodych artystów" organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim,

• zajęcie I i II miejsce oraz nagrody rzeczowe Ogólnopolski konkurs plastyczny nt. „KOMANDOSI W WOJSKU POLSKIM” organizowany przez Jednostkę Wojskową Komandosów w Lublińcu,

• zajęcie III miejsca i nagroda w VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartkę Wielkanocną organizowany przez Klub Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu .

5. W ramach Rządowego Programu MEN - „Radosna szkoła” współdziałając z koleżanką opracowałyśmy i złożyłyśmy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2013 na: zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 Szkoła Filialna dla uczniów przewlekle chorych i z zaburzeniami psychicznymi SOSW na Odziale Szpitala Neuropsychiatrycznego. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. W ramach wolontariatu przeznaczyłam swój czas, zaangażowanie i pracę, aby na Oddziale Szpitala Neuropsychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, utworzyć, przytulny, kolorowy i wyposażony w liczne pomoce dydaktyczne kącik zabaw dla najmłodszych uczniów.
7. Współpracowałam z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, a mianowicie z:

- Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Lublińcu,
- instytucjami pomocy społecznej : MOPS, OPS , GOPS, PCPR na terenie miasta i kraju,
- Sądem Rejonowym ,
- Urzędem Skarbowym,
- Zakładem Karnym,
- NFZ,
- ZUS,
- Poradnią Zdrowia Psychicznego,
- Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi,
- opiekunami prawnymi i kuratorami uczniów,
- Komendą Miejską Policji.
- Szpital Neuropsychiatryczny im.E.Cyrana
8. Działania opiekuńczo – wychowawcze:
-organizowałam opiekę nad uczniami dojeżdżającymi busami do szkoły ( utworzyłam harmonogram dojazdów oraz opracowałam „ Procedury przyjmowania i przekazywania uczniów dojeżdżających do szkół ponadgimnazjalnych SOSW w Lublińcu”.)
-organizowałam pomoc materialną dla uczniów najbardziej potrzebujących w tym paczki żywnościowe pozyskane z świątecznej zbiórki żywności oraz pozyskanie artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, udało się pozyskać laptop dla ucznia oraz rentę socjalną, jak i tymczasowe miejsce zamieszkania dla uczennicy.
-starałam się jak najbardziej pomagać w usamodzielnieniu uczniów, w każdym przypadku sporządzałam opinie i wnioski na prośbę zainteresowanych uczniów a także monitorowałam tok ich spraw,
-comiesięczne monitorowałam absencję uczniów wszystkich klas, w tym celu przeprowadzam rozmowy dyscyplinujące,wywiady środowiskowe, rozmowy telefoniczne z rodzicami/opiekunami prawnymi na temat nieobecności, wysyłałam pisma wzywających do wyjaśnień przyczyn nieobecności i jej usprawiedliwienia,


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.W trakcie pracy starałam się maksymalnie wykorzystywać technologię informacyjną i komunikacyjną, która pomagała mi w podniesieniu jakości pracy:

nieustannie korzystam z komputera i internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego – wychowawczego i pedagogicznego : przygotowując dokumentację, opinie, w opracowaniu testów, ankiet, pomocy dydaktycznych, programów, scenariuszy zajęć, prezentacji multimedialnych, materiałów szkoleniowych, kart pracy, planu pracy i wielu innych,
korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki w poszukiwałam wiedzy, materiałów do zajęć oraz ciekawych pomysłów na nie.

dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu,
koordynując pracę Zespołu przedmiotowego szkół szpitalnych wykorzystując komputer tworzyłam całą dokumentację i niezbędne materiały. Technologia informacyjna , droga emailowa służyła mi do kontaktu z członkami zespołu przedmiotowego; przesyłanie informacji dotyczących spotkań, dokumentacji szkół szpitalnych, prezentacje oraz wymianie doświadczeń i wiedzy.
przygotowywania dyplomów dla uczniów, zaproszeń, przygotowywania materiałów na spotkania w ramach pedagogizacji,
udział w życiu portali edukacyjnych.
3. Wykorzystanie nośników elektornicznych do czynności związanych z realizacją stażu

•uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego,
•poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizacje
•korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
•uzyskiwanie informacji o formach doskonalenia ze stron Literki, WOM-u, Metis-u , IDN-u „Wiedza” lub o nowościach wydawniczych
•korzystanie ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli: www.ore.edu.pl www.1iterka.pl, www.niegrzecznedzieci.pl, www.szkolabezprzemocy.pl, www.fdn.pl, www.szkolabezpiecznegointernetu.pl, www.stowarzyszenielaboratoriumtroski.pl, www.sieciaki.pl, www.helpline.pl, www.bezpiecznyinternet.org,
www.dzieckowsieci.pl,
1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
W celu aktywnej pracy nad samokształceniem w czasie stażu brałam udział w kursach, warsztatach oraz szkoleniach służących poszerzeniu i uzupełnianiu wiedzy oraz umiejętności pedagogicznych.
Wdrażałam zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu świetlicowego, przeciwdziałaniu zachowaniom niepożądanym.
3. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii,
pedagogiki i dydaktyki.
Czytałam na bieżąco literaturę fachową oraz dokonywałam wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. To pozwoliło mi na lepsze planowanie pracy i wdrażanie różnorodnych propozycji i
nowości.
2.Wspierałam działania opiekuńczo – wychowawcze wynikające z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.
Przede wszystkim podejmowałam działania w zakresie wspierania wychowawców klas w ich pracy wychowawczej. Zadania te realizowałam głównie poprzez przeprowadzanie z uczniami rozmów wychowawczych, profilaktycznych i dyscyplinujących, poprzez prowadzenie lekcji wychowawczych dla uczniów oraz organizowanie pogadanek na bieżące tematy. Ponadto wspierałam nauczycieli w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych oraz uczestniczyłam w rozmowach z rodzicami/ opiekunami prawnymi służąc wsparciem i pomocą.
4.Podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej:
Dokonywałam diagnozy sytuacji środowiska szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej w celu zorganizowania dla nich odpowiedniej formy pomocy materialnej. W tym celu kontaktowałam się z wychowawcami klas i uzyskiwałam wstępne informacje o uczniach wymagających opieki i wsparcia . Ważne informacje uzyskiwałam współpracując z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej oraz kuratorami, dotyczyły one sytuacji materialnej i rodzinnej moich uczniów oraz wspólnego ustalenia form pomocy dla nich.
5.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. Obserwacja ucznia, omawianie problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz proponowanie środków naprawczych – dostosowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej do indywidualnych możliwości ucznia ; udział w Zespołach Wychowawczych, doraźne wsparcie, porady i konsultacje dla wszystkich uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych, stała wymiana informacji między wychowawcami, nauczycielami i bieżący kontakt z rodzicami.
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Serdecznie dziękuję za uwagę :)
6. Współpraca oraz wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów uczniów.
Nawiązałam w miarę możliwości współpracę z rodzicami, opiekunami prawnymi i wychowawcami z placówek opiekuńczo – wychowawczych i poprawczych . Dzięki tym kontaktom uzyskałam szczegółowe informacje o moich uczniach/ wychowankach, jak i przekazywałam istotne informacje na temat funkcjonowania dziecka na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Bieżąca współpraca umożliwiła skuteczniejsze rozwiązywanie zaistniałych problemów.

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego i analiza aktów prawnych dotyczących systemu oświaty:
Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MEN dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MEN dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencji o Prawach Dziecka, Rozporządzenia dotyczącego organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Rozporządzenia w sprawie BHP.
2. Bieżąca analiza dokumentacji szkolnej:
Statut Szkoły, Wewnątrzszkolne Ocenianie, Zestaw Procedur Szkolnych, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Plan Pracy Szkoły, Koncepcja Pracy, Raport z Ewaluacji Wewnętrznej i inne.
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Full transcript