Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ HAZIRLAMA SÜRECİ

No description
by

Emel Bayrak

on 19 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ARAŞTIRMA ÖNERİSİ HAZIRLAMA SÜRECİ

http://illinois.edu/about/about.html
Neden buradayız?
bilmek nedir?
bilgi sahibi olmak
anlamak
okumak
görmek
hissetmek
değerlendirmek
tanımak
düşünmek
analiz etmek
pratik yapmak
uzmanlaşmak
Objektif bilgi, kendimizi resmin dışında tutarak, olayları ve nesneleri oldukları gibi analiz ettiğimizde oluşur.

Bu, bilmenin ve değerlendirme yapmanın aydınlanmış bir yoludur ve kendisiyle birlikte,
reddetme, bir iddiayı çürütme, kabul etme, uyarlama, mesafe bırakma ve hatta olayların durumunu değiştirme gücünü getirir.

Bilgi, soru sorma ve cehaletimize meydan okuma zorunluluğu ile birlikte gelir.

Birşeyi “bilmek”, mantığı uygulamayı, onu gözlemeyi ve analiz etmeyi mümkün kılar.
Felsefi açıdan bilmek, gerçekliğin insan düşüncesinde yansıyarak yeniden üretimidir.
1. Doğal olay ve durumlar hakkında gerçekleri keşfetmek için onlar üzerinde gerçekleştirilen sistematik gözlem; bu gerçeklere dayalı kanun ve prensipleri formule etmektir.


Bilim, insanın yaşadığı dünya konusunda bilgileri keşfetmek için tasarlanan, insanlar tarafından gerçekleştirilen entelektüel bir etkinliktir ve anlamlı paternler içinde bilginin organize edilebilmesinin yollarını keşfetmektir. Bilimin en nihai amacı çeşitli gerçekleri ve gerçeklerin aralarındaki kuralları kavramaktır


(Dr. Sheldon Gottlieb in a lecture series at the University of South Alabama)
Bilim, bilgi edinmekten daha fazlasını içerir.
bilmek;...
Bilim, evrenin nasıl çalıştığını keşfetmek için
sistematik
ve
mantıksal
bir yaklaşımdır. Sanattan farklı olarak, bilim
test ve analizler aracılığıyla ölçülebilir sonuçlar elde etme
yi amaçlar. Bilim
seçim ya da tercihlere değil gerçeklere
dayalıdır. Bilim süreci araştırma yoluyla fikirleri soruşturmak için tasarlanır (Zimmermann & Britt, 2012).
http://www.usc.edu/
http://www.metu.edu.tr/
http://hawaii.edu/
http://www.studygs.net/
http://www.rangahau.co.nz/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.le.ac.uk/
https://www.daad.de/de/
bilimin tanımlarını irdelemenin önemli olduğu düşünülmektedir.
ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI
Bir araştırmanın planlanması
kuramsal boyut
uygulama boyutu
Doğrusal bir yol öngörür. Çünkü kuramda bilimsel yöntem açıktır.
Araştırmanın uygulama boyutu doğrusal olarak devam etmez. Bu süreç karmaşık etkinliklerin karışımıdır.
Araştırmanın yukarıda sözü edilen doğası araştırmacının yaşayacağı zorluklardan birini oluşturmuktadır (Balcı, 2014).
Araştırmacının bu zorluğun üstesinden gelebilmesi nelere bağlıdır?
YÖNETİM
ARAŞTIRMA PROBLEMİNİN TANIMLANMASI VE YENİDEN TANIMLANMASI
ARAŞTIRMA HAKKINDA DÜŞÜNME
KÜTÜPHANE TARAMASININ YAPILMASI
ALANYAZIN TARAMASININ YAPILMASI
YÖNTEM
ARAÇLAR
VERİLERİN TOPLANMASI
VERİLERİN ANALİZİ VE GÖSTERİLMESİ
ARAŞTIRMANIN YAZILMASI
BİR ARAŞTIRMA PLANINDA YER ALMASI GEREKEN ÖZELLİKLER [1]:
Amaç: İlkokul öğrencilerinin,

üst düzey düşünme becerileri
ni geliştirme amacını taşıyan bir program aracılığıyla
anlama becerileri
ni geliştirmek.
Öğrenci ve öğretmenlerle gerçekleştirdiğim gözlem ve görüşmeler sonrasında; öğrencilerin anlama becerileri üzerinde etkili olduğunu düşündüğüm üst düzey düşünme becerilerinden de önce ele alınması gereken bir boyutu hissediyorum. Öğrenmenin üst basamaklara tırmanabilmesinin önünde "öz-denetim"mekanizmalarının varlığını hissetmem beni "metabiliş"konusunda çalışmaya ve nihayetinde araştırma problemimin değişmesine neden oluyor.
ÖRNEK OLAY
YÜKSELMEK
sosyal gerçeklik
yaşantıya ya da dolaylı okumalarıma dayalı
araştırma sürecine giriyorum.
olgunun çok sayıdaki görünümü ile karşılaşıyorum.
SOYUTLUK
bilim bir ölçme işlemidir.
eğitim bilimlerinin merceği çoğunlukla soyut kavramlar üzerindedir
yaratıcılık
zeka
yetenek
ahlak
biliş
duygu
benlik
güdü
ETİK
Katılımcıların ve/veya deneklerin kullanıldığı araştırmalarda, etik olarak kabul edilebilir amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için uygun araçların seçilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, söz konusu katılımcılarla ve deneklerle ilgili araştırmaların yürütüldüğü tüm kurum yöneticilerinin, araştırmaların etik kurallara uygun olarak yürütülmesini kolaylaştırma, izleme ve denetleme yükümlülükleri vardır.
Etik kavramı, doğru ve yanlış davranışlara ilişkin kavramlar geliştiren, bu kavramları savunan ve bunların kullanımını öneren felsefe dalı biçiminde tanımlanabilir.

Bilim etiği ise bilimsel etkinliklerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan değer sorunları ile bunlara getirilen çözüm önerilerinin tartışıldığı alan olarak ifade edilebilir.

Bilim etiği, bilimsel çalışmalarda bulunanlara bu çalışmalar sırasında uymaları gereken ilkeleri gösterir.
[1] http://www.iep.utm.edu/ethics/
Bu aşama problemin yeniden tanımlanması aşamasında gereklidir.
Araştırmanın tüm yönlerinin düşünülmesi; probleme farklı açılardan yaklaşılması anlamına gelmektedir.
üstbiliş
biliş
gelişim basamakları
öğretimi
öğretmen
öğrenci
stratejiler
modeller
ölçülmesi
bileşenleri
kütüphane araştırması
elektronik veri taraması
mekanik veri taraması
cambridge press:
http://www.cambridge.org/
EBSCOhost - ERIC:
http://eric.ed.gov/?journals
Oxford Press:
http://www.oxfordjournals.org/en/
ProQuest:
http://search.proquest.com/
SAGE:
http://online.sagepub.com/
Taylor&Francis:
http://www.tandfonline.com/
ULAKBİM:
http://www.ulakbim.gov.tr/

veri tabanları
Araştırma sürecinin nasıl gerçekleştirildiğine yönelik detaylara yer verilir.
Araştırmada kullanılan işlem ve adımlar belirlenir; veri toplama araçları ile araştırmanın sınırlılkları belirtilir.
Araştırma amacını gerçekleştirmek için kullanılacak olan geçerliği ve güvenirliği ispatlanmış anket ve psikolojik testler bulunur.
Nitel araştırma için alan notları, görüşme soruları, gözlem formları bulunubilir.
İLHAM
YAŞADIĞIMIZ PROBLEMLER
BİLİM NEDİR?
Einstein bilimi, her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası olarak tanımlamaktadır.

Bertrand Russell ise gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabası olarak tanımlar.
Gözlem ve teori arasında ayrım kalmayıncaya kadar deneylerinin yeniden üretmeye devam etmek.
ARAŞTIRMA
ÖNERİSİ

GEREKÇESİ
ÖZELLİKLERİ
YAPISI
BAŞLIK
ÖZET
PROBLEM
GİRİŞ
ALANYAZIN İNCELEMESİ
YÖNTEM
SONUÇ
ZAMAN ÇİZELGESİ
Araştırma önerisinin iki boyutlu bir geribildirim sağlar:
Araştırma sonuçları alanyazına orijinal bir katkı sağlayacak mı?
Araştırmayı planladığı konuda geniş tanımlamaların ötesine geçebilmiş.
ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMACI
Araştırma önerisinin bir bilimsel kuruldan geçmiş olması, aşağıdaki sorulara olumlu geri bildirim aldığının göstergesidir [1;2]:
Yukarıdaki tüm tartışmalar bir kenara hiçbir zaman öneri hazırlamayı gereksiz bir angarya olarak görmemek gerekir.

Hatta resmi olarak böyle bir öneri yazılması zorunlu olmasa bile bir araştırma öncesi böyle bir çabaya girmek iyi bir fikirdir.
Önerinin avantajları
Araştırması ile, bilimsel tartışmaya yeni bir boyut ekleyeceği konusunda ikna edici olması gerekir.
Araştırma önerisinin sahip olması gereken özellikleri aşağıda görüldüğü şekliyle 3 başlıkta sınıflandırabiliriz.
İÇERİK
BİÇİM
ARAŞTIRMACI
Araştrıma Önerisi Hangi Sorulara Cevap Vermelidir?
Araştırma alanı ve seçilen metodoloji dikkate almadan, bütün araştırma önerileri şu sorulara cevap vermelidir:
- Başarmak için ne planlıyorsun?
- Bunu neden yapıyorsun?
- Bunu nasıl yapacaksın?
Önerinin okuyuculara araştırmacının önemli bir araştırma fikrine sahip olduğu, ilgili alnyazına ve önemli konulara ve metodolojisine hakim olduğu konusunda ikna etme konusunda yeterli bilgiler vermesi gerekmektedir [1].
Araştırma önerisinin kalitesi sadece amaçlanan projenin kalitesine bağlı değildir bunun yanında araştırma önerisinin yazımına da bağlıdır. İyi bir araştırma projesi, sadece kötü bir şekilde yazıldığı için reddedilebilir [1].
Aslında başlığı tasarlarken çalışmanın odağının netleştirildiği unutulmamalıdır.
Özet araştırma önerisinin tamamı yazıldıktan sonra oluşturur (Raymond, 1995).
İŞLEVLERİ
Okuyucuları, araştırma önerisinin alanyazına önemli ve kayda değer bir katkıda bulunacağın yönünde ikna eder. (Örneğin; önemli bir teorik konuyu çözmek ya da alan yazında önemli bir boşluğu doldurmak…)
EN SIK GÖRÜLEN HATALAR
Araştırma önerinde yukarıdaki durumlardan herhangi birinin gözlenmesi araştırmacının bilgeliği ve araştırma yeteneği konusunda şüpheye düşülmesine neden olabilecektir.
En büyük zorluk konunun sınırlandırılmasında yaşanabilir. Bunun nedeni konunun hala belirsiz olmasından ileri gelmektedir. Bunu için çok sayıda genel okuma yapmak gerekir.
Öneride alternatif yöntemlere ilişkin açıklamalara yer verilmeli ve araştırma problemini ele alabilmenin en geçerli ve en uygun yaklaşımının neden seçtiğiniz yöntem olduğuna ilişkin ikna edici olmalıdır.

Araştırmacı araştırma önerisi aşamasında herhangi bir araştırma sonucuna sahip değildir.

Yine de hangi tür verileri toplayacağı, araştırma problemini nasıl yanıtlanacağı ya da hipotezini test etmek için kullanılacak olan istatistiksel prosedürlere ilişkin bazı fikirlere sahip olması beklenir.

The National Institute of Health (NIH)700 araştırma önerisinin neden reddedildiğini analiz ettiler. Reddedilme nedenlerine ilişkin bulguların dikkate değer olduğu düşünülmektedir [1]:
-- 18% sayfa numarası unutulmuş
-- 73% İçerik tablosu unutulmuş
-- 81% özet yok
-- 92% amaçlanan katılımcıların özgeçmişlerini sağlamamakta
-- 25% ana araştırmacının özgeçmişi yok
-- 66% proje değerlendirmesine ilişkin bir plan içermemekte
-- 17% forgot to identify the project director by name
-- 20% projenini amaçlarını listelememişlerdir

I. Problemin doğası (18%)

Projeden elde edilen sonuçların yeni ya da faydalı olup olmadığına ilişkin duyulan şüphe (14%).
Temel hipotez geçersiz (3.5%).
Araştırma amacını bilimsel olarak destekleyen bilimsel bilgilerin yeterli olmaması (prematüre) (0.6%).
II. Problemin Yaklaşımı (38.9%)

D. Araştırma planı belirsiz, karışık ve somutlaşmış detayları yansıtmamakta (8.6%).
E. Araştırma planı nitelikli bir şekilde kontrol edilmemiş (3.7%).
F. Planlamada daha fazla dikkat ihtiyacı (25.2%).
1. Araştırma planı dikkatli bir şekilde tasarlanmamış (11.8%).
2. Amaçlanan yöntemler ile doğru sonuçlar elde edilemez (8.8%).
3. Kullanılacak olan prosedürler daha detaylı olarak tek tek anlatılmalı (4.6%).
G. Daha fazla istatistiksel işleme ihtiyaç duyulmakta (0.7%).
H. Amaçlanan testler verilen sayılardan daha ziyade bireysel konular gerektirmekte (0.7%).
I. Araştırmacının yetenekleri (38.2%)

Uygulacılar, ilgili alanyazınla daha yakından ilişklili olmalı (7.2%).
Araştırılan konu araştırmacının anladığından daha karmaşık (10.5%).
Araştırmacının girmeye çalıştığı araştırma alanı için yeterli eğitim görmemiş (12.8%).
Ana araştırmacı karmaşık bir araştırma problemini yürütebilmesi için deneyimli olmayan bir araştırmacıya aktif görev vermiş (0.9%).
Hakemler, araştırmacının büyük oranda geçmiş çalışmalarına dayalı olarak araştırmacının sunduğu araştırmayı gerçekleştirebileceğine güvenmemekte (6.8%).
II. Araştırma çevresinin koşulları (4.8%)

Araştırmacınını bilimsel olmayan görevler ya da öğretimi için daha fazla zamana gereksinim duymaktadır (0.9%).
A. İkincil disiplinlerde meslektaşlarla daha iyi bağlantılara gereksinim duyulmaktadır (0.4%).
B. Şu an desteklenen araştırma projesinin devamının çalışmanını ana amacına ulaşmasında hata ile sonuçlar elde etmemek için gelişmeye gereksinim duyulmaktadır (3.5%).


Bilim (Latince'de "scientia", knowledge" anlamında kullanılmaktadır) ve
test edilebilir bir form içinde
bilginin yapılandırılması

ve
organize edilmesi
için
sistematik
bir girişimdir.

[1]http://ielcass.tripod.com/proposalwriting.pdf
Araştırmacının amaçladığı problem araştırmaya değer mi?
Kullanılması planlanan yöntem uygun ve uygulanabilir mi?
[2] The University of Queensland, Teaching Educational Development. http://www.tedi.uq.edu.au/
[1]http://ielcass.tripod.com/proposalwriting.pdf
Öneri bilimsel kurula araştırmacı konusunda şunları garanti altına alır[1]:
Araştırma olarak seçtiği alanda ön okuma ve araştırma yapmış.
Konu kapsamı çerçevesinde düşünmüş.
[1]http://www.daad.kg/imperia/md/content/informationszentren/ic-bischkek/how_to_write_a_research_proposal.pdf
Çalışma konunuz konusunda düşünmeye zorlar.
Araştırma kapsamını görmeye zorlar.
Metodolojinin uygunluğunu inceleme konusunda zorlar.
Çok geç olmadan araştırma için hayati öneme sahip noktaların düzeltilmesine olanak sağlayarak kalitesini temin altına alır.
Araştırma sorusunun ileri tanımlamaları konusunda yardımcı olur.
Araştırma sorusunun cevaplamaya başlamak için nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda yardımcı olur.
Araştırmanın kapsam, önem, metodoloji ve yönteminin hem araştırmacı hem de bilimsel kurul tarafından anlaşılabilmesi için araştırma projesinin genel bir görünümünü verir.
[1] The University of Queensland, Teaching Educational Development. http://www.tedi.uq.edu.au/
[2] http://www.rangahau.co.nz
http://www.daad.kg/imperia/md/content/informationszentren/ic-bischkek/how_to_write_a_research_proposal.pdf
Genel olarak, bir araştırma önerisi araştırma sürecinin dahil olduğu bütün anahtar elemanları içermelidir:[1]
Araştırma önerisini yöneten katı ve zorlu kurallar bulunmamakla birlikte tipik bir öneri; amaç, hedefler, önem, yürütülecek olan araştırmanın alanda ne denli ihtiyaç duyulduğunu görülmesini sağlayacak olan önceki araştırmaların incelenmesi, amaçlanan yöntemler, beklenen sonuçlar ve bu sonuçların önemi bölümlerden oluşması gerekmektedir.
Araştırma sürecinde ne amaçlandığına ilişkin fikirlere yer verilmelidir. Araştırma önerisi sıklıkla konu, yöntem ve araştırma sürecine ilişkin danışman ile gerçekleştirilecek olan çalışmanın başlangıç noktası oluşturacağı unutulmamalıdır.
[1] The University of Queensland, Teaching Educational Development. http://www.tedi.uq.edu.au/
Öneriler, sıklıkla yüksek düzeyde dikkatle incelenir bu nedenle iyi düşünülmüş ve yazılmış olması önemlidir. Öneri, araştırmanın değerli olduğunu, araştırmacının bu araştırmayı gerçekleştirebilme konusuna yeterli olduğunu ve araştırması için seçtiği yolun doğru ve etik olduğunu ispatlamalıdır (Raymond, 1995).
Araştıma önerisi 3 sayfadan az 10 sayfadan da fazla olmamalıdır. Araştırmanın düzeni, içerik tablosu ve sayfa numaları üzerinde anlaşıldığı biçimde olmalıdır. Kurul üyelerinin genellikle çok uzun sayfalar okumak zorunda kaldıklarını unutmamak gerekir [2].
[2] http://www.daad.kg/imperia/md/content/informationszentren/ic-bischkek/how_to_write_a_research_proposal.pdf
[1] http://www.findaphd.com/advice/finding/writing-phd-research-proposal.aspx
[1] http://www.daad.kg/imperia/md/content/informationszentren/ic-bischkek/how_to_write_a_research_proposal.pdf
[2]http://ielcass.tripod.com/proposalwriting.pdf
[1] http://www.daad.kg/imperia/md/content/informationszentren/ic-bischkek/how_to_write_a_research_proposal.pdf
Başlık, öz ve tanımlayıcı olmalıdır.
Sıklıkla başlıklar fonksiyonel ilişkiler açısından ifade edilir, çünkü böyle başlıklar bağımlı ve bağımsız değişkenleri açıkça ifade eder.
Bilgilendirici ve çekici olmalıdır.
Etkili bir başlık sadece okuyucu ilgilerini dikkate almaz aynı zamanda öneriyi doğru uygun hale getirir.
Araştırmayı adlandırmak araştırma önerisinin önemli bir parçasıdır. Bu ismin kullanıcının neyi araştırmayı amaçladığını ve bunun nasıl yapacağını söylemelidir (Raymond, 1995).
Başlık için seçilen her kelime konusunda dikkatli davranmak gerekir ve kelimelerin birbirleri ile olan ilişkileri dikkatle yönetilmelidir. Başlık kısa olmakla birlikte tam, tanımlayıcı ve kapsamlı olup, araştırma konusunu açıklıkla ifade etmelidir.
Yaklaşık 300 kelimeden oluşan kısa bir özettir.
Özet araştırma problemini ve çalışmanın gerekçelerini, hipotezi, metodu ve ana bulguları içermelidir.
Metodun tanımı, desen, örneklem ve kullanılacak olan enstrümanları içermelidir.
Burada önemli olan araştırmanın bütünü hakkında bir özet vermesidir.
Özet araştırma önerisinin her bir bölümü için en önemli olanı okuyuculara göstermelidir.
Bu bölüm araştırmanın parametreleri, hipotezlerinin araştırmak ya da cevaplamayı amaçlayan araştırma problemi etrafında sürdürülen tartışmaları içermelidir (Raymond, 1995).
[2] http://www.daad.kg/imperia/md/content/informationszentren/ic-bischkek/how_to_write_a_research_proposal.pdf
[2] http://www.daad.kg/imperia/md/content/informationszentren/ic-bischkek/how_to_write_a_research_proposal.pdf
[1] http://ielcass.tripod.com/proposalwriting.pdf
[3] http://ielcass.tripod.com/proposalwriting.pdf
Bu bölümde araştırma amaçlarının bütün detaylarıyla açık seçik ifade etmek için araştırma problemi üzerinden detaylandırılmalıdır.
Giriş kısmının ana amacı araştırma probleminin zorunlu ardalanını sağlamaktır.
Bir giriş bölümü tipik olarak, önerilen çalışma için akılcı ya da gerekçesi tarafından takip edilecek problem alanının genel ifadeleriyle başlar.
Giriş bölümü genel olarak takip eden elemanları kapsar.
Çalışmanın amacı olarak atıfta bulunulan araştırma probleminin ifadesine yer verin.
Zorunluluğu ve önemini göstermenin yolu olarak araştırma problemi için içerik ve aşamalar oluşturun.
Araştırmanın gerekçelerini ve neden yapılmaya değer olduğunu açıkça ifade edin.
Araştırma tarafından ele alınacak olan ana konu ve alt problemleri özetle tanımlayın.
Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerini açıklayın.
Alternatif olarak çalışmak istediğin fenomeni açıklayın.
Hipotezini ya da teorini açıklayın.
Deneysel ya da fenomenolojik araştırmalar için, herhangi bir hipoteze sahip olmayabilirsiniz. Lütfen hipotez kelimesini, istatistikteki “o” hipotezi ile karıştırmayın.
Araştırma önerisine net bir odak sağlamak amacıyla sınırları ayarlayın.
Anahtar kavramların tanımlamasını gerçekleştirin.
[2] http://ielcass.tripod.com/proposalwriting.pdf
http://ielcass.tripod.com/proposalwriting.pdf; erişim tarihi: 01.03.2015
Bu bölüm araştırma probleminin ardalanı hakkında detaylar içermektedir.“Alanyazın taraması, araştırma probleminin arka planını ve içeriğini ortaya çıkarır. Bu kısım araştırmanın gerekli olduğunu ve yazarın bu alanda bilgili olduğunu göstermelidir.” (Wiersma, 1995).
Araştırılması amaçlanan konu alanında gerçekleştirilmiş olan bilimsel çalışmalara ilişkin birikimin gösterimidir.
Bu da okurların araştırmanın önemini ve var olan bilgi yapısı içinde araştırmanın nerede yer aldığını görmesini sağlar (Raymond, 1995).
Okuyucuya bir hikaye anlattığınızı aklınızda tutmanız gerekmektedir. İlgi çekici ve uyarıcı şekilde anlatmaya özen gösterin. Onları sıkmayın. Çünkü bu durum değerli bir önerinin reddedilmesine neden olabilir (Prosesörlerin de bir insan olduğunu unutmayın).
Alanyazın hakkında, boşlukları konusunda var olan tartışma ve konular üzerinde tartışabilmeniz gerekmektedir.
Siz aynı zamanda araştırmanızın bu alanyazın içinde nerede olduğunu gösterebilmeli ve araştırma konunuzla ilgili konular üzerinde tartışmalara girebilmelisiniz.
Ardalan bölümü araştırma alanının bilgi birikimi ve düşünme süreçlerini göstermenin yanında devam ettiğiniz araştırmanızın var olan bikrime ne tür bir katkı sağlayacağını göstermelidir (Raymond, 1995).
“Tekerleğin yeniden icat edilmesi”ni önler.
Araştırma problemine ilişkin sahip olduğun bilişsel yapıyı ortaya koymayı sağlar.
Araştırmacının araştırma problemi ile ilgili araştırma ve teorik konulara ilişkin bilgi birikimini ortaya koymayı sağlar.
Araştırmacının alanyazın bilgileri ile ilgili olarak eleştirel değerlendirebilme becerisini gösterebilmesini sağlar.
Araştırma için kavramsal çerçeve olarak yeni bir model geliştirilmesini ya da yeni bir teorik kavrayış sağlar.
Organizasyon ve yapı eksikliği
Odak, birlik ve bütünlükten yoksunluk
Tekrarlayan ve fazla ayrıntılı
Etkili araştırmalardan alıntılar gerçekleştirmekte başarısız
Son gelişmeleri takip etmekte başarısız
Alakasız veya önemsiz kaynaklara atıfta bulunmak
İkincil kaynaklara çok fazla bağlı kalmak
Araştırma sorusunun araştırılması konusunda nasıl bir yol takip etmenin planlandığının gösterilmesi gerekmektedir.
Metodoloji genel olarak kullanılmasına karar verilen araştırma yöntemlerinin gerekçelerini ispatlamak için kullanılan teori olarak tanımlanmaktadır.
Araştırma yönteminiz üzerinde birden fazla metodoloji kullanabilir.
Yöntem ise araştırma problemini araştırmak için niyetlenilen yolu tanımlar. Bunlar; anket, derin görüşmeler, odak grup görüşmeleri, tarama… olabilir.
Eğer birden fazla metodoloji kullanılırsa neden böyle bir yol takip edildiğinin nedenlerinin açıklanması gerekmektedir.
Aynı zamanda araştırmaya kaç tane katılımcının dahil olacağını da ifade etmesi faydalıdır.
Katılımcıların nasıl bulunacağı ve katılımcılara olan yaklaşım ve çalışmada onlardan nasıl yararlanılacağı konusunda açıklamalar getirmek gerekir.
Yöntem bölümü en önemli bölümdür çünkü burada araştırma problemini ele alma konusunda planın ne olduğu açıklanacaktır.
[2] http://ielcass.tripod.com/proposalwriting.pdf
Araştırma Önerisinde Görülen Hatalar
Araştırma probleminin çerçevesine uygun içerik oluşturmakta hata
Araştırman için durumları sınırlamada hata
Duayen çalışmalara atıfta bulunmakta hata
Diğer araştırmacıların deneysel ya da teorik katkılarını doğru olarak sunmakta hata
Araştırma problemine odaklı kalmakta hata
Araştırma önerisi için tutarlı ve ikna edici argümanlar geliştirmede hata
Ufak konularda çok detay verirken önemli konulara yeterli detaya yer vermeme
Çok fazla atıf ihmalleri ve hatalı referans gösterme
Çok uzun ya da çok kısa
APA stilini takip etmekte hata
Dikkatsiz ve özensiz yazı
“Problem ifadesi çalışmanın kapsamını tanımlar, aynı zamanda genel analiz yaklaşımını belirler.” (Wiersma, 1995).
Etkili problem ifadeleri şu soruya cevap verir: “Bu araştırmanın neden yürütülmesi gerekiyor?” Eğer bir araştırmacı bu soruyu abartılı söylemlere başvurmadan açık ve öz bir şekilde cevaplayamıyorsa, problem ifadesinin belirsiz ve dağınık olduğunu gösterir.
Problemi, genel olarak bilgili olan ama araştırma alanınız konusunda göreceli olarak bilgisiz olan bir kişiye anlaşılır bir şekilde ifade edin.
Problemi, çalışmayı destekleyen teori veya sorgu çerçevesi içerisinde açıkça ve kısaca tanımlayın ve açıklayın.
Öneride problemin göze çarpması önemlidir – böylelikle okuyucu onu kolaylıkla hatırlayabilir. Bazen, açık olmayan ve yetersiz bir şekilde formüle edilmiş problemler geniş bir tartışmanın içerisinde gizli kalırlar. Böyle durumlarda, eleştirmenler ve/veya komite üyeleri problemi hatırlamakta zorluk çekecektir.
“Problem, literatürde, teoride veya uygulamada yer alan ve çalışmaya gerek duyulmasına yol açan bir konu olarak tanımlanabilir.” (Creswell, 1994).
AMAÇ
ÖNEM
8. Çalışmanın sonuçları nasıl uygulanacak ve hangi yenilikler ortaya çıkacak?
Sunulan çalışmanın diğer çalışmaların sonuçları ile yakından ilişkili olduğunu okuyucularla paylaşır.
Çalışmayı, alanyazındaki geniş bir konu hakkında süregelen bir diyalog içerisine sokar, boşlukları doldurur ve önceki çalışmaları genişletir.
Öncesinde tanımlanan problemin iskeletini oluşturur.
Çalışmanın önemini belirlemek için ve çalışmanın sonuçlarını diğer bulgularla kıyaslamak için bir çerçeve oluşturur.
“Metotlar veya prosedürler kısmı araştırma önerisinin en önemli kısmıdır. Aktiviteler mümkün olduğunca çok sayıda detayla anlatılmalı ve aralarındaki devamlılık anlaşılır olmalıdır.”
ARAÇLAR
VERİ TOPLAMA
VERİ ANALİZİ
Pek çok öğrenci ve araştırmaya yeni başlayanlar için araştırma önerisinin ne anlama geldiği ve önemi pek anlaşılmamaktadır.
Şunu açıklıkla ifade etmek gerekir ki, "
bir araştırma onun önerisi kadar iyi olur
."
Eksik bir planlama gerçekleştirilmiş olan öneriler, tez komitesinden geçse bile projeyi hapseder.
İyi kalitede bir öneri, projenin başarısını güvence altına alırken diğer yandan da araştırmacı olarak potansiyellerin konusunda tez komitesini etkiler [1].
Bir öneri düzenlenmiş bir plan değildir.
Önceden belirlenmiş bir bir argümana sıkı sıkya bağlı kalarak mekanik olarak yazılamaz.
Bu nedenledir ki araştırmacı bu süreci baştaki fikirleri değişerek tamamladığı çok görülür.
Bu açıdan öneri yazmanın belirlenmiş bir formülü yoktur.
Dahası, akademik gelenek enstitüler içinde bile değişikler içermektedir.
Zaman ve gider açısında gerçekçi bir çerçeve içinde araştırmacının, araştırma problemini, teorik ardalanı, belirlediği metodolojik yolu konusunda bilimsel topluluğun üyerlerini ikna etmek zorundadır.
Bu tanımdan, neden araştırma önerisi hazırlamamız gerektiğine ilişkin bazı ipuçları görmekteyiz.
“Amaç ifadesi (Purpose statement), çalışmanın genel amacının kendine has ve tam doğru bir özetini sunmalıdır.”
Eğer amaç yazar için açık değilse, okuyucu için de açık olamaz.
Bu süreçte belirlenen araştırma alanını kısaca tanımlayın ve sınırlayın.
Test edilecek olan hipotezler ile oluşacak sorular; yanı sıra çalışmanın önemi hakkında ipuçları verin.
Amaç ifadesi aynı zamanda çalışmanın mantıksal temelini (rationale) de kapsayabilir.
Amaç ifadesi hazırlarken unutulmaması gereken kilit noktalar:
1. “Bu çalışmanın amacı…” şeklinde başlayan bir cümle içermesini sağlamaya çalışın. Bu, amaçla ilgili olarak hem kendi düşüncelerinizi netleştirecektir hem de okuyucuyu doğrudan ve açık bir şekilde bilgilendirecektir.
2. Çalışmanın temel kavramları veya fikirlerini açıkça tanımlayın. Bazı komite başkanları bunun için ayrı bir kısım ayrılmasını tercih ederler. Terimleri tanımlarken, betimleyici tanımlar veya operasyonel tanımların kullanımı arasında uygun bir seçim yapın.
3. Kullanılacak olan belirli(spesifik) araştırma metodunu tanımlayın.
Araştırmanızın, araştırılmakta olan alandaki mevcut bilgiyi nasıl iyileştireceği, yenileyeceği ve genişleteceğini belirtin. Bu tip iyileştirme, yenileme ve genişletmelerin düşünsel, teorik veya metodolojik önem taşıyabileceğinin üzerinde durun.
Çoğu çalışmanın iki potansiyel kitlesi vardır: uygulayıcılar ve profesyonel uzmanlar(peer). Araştırmayı her iki grupla da ilişkilendiren ifadeler uygundur.
Bu kısım yazılması zor bir kısım olabilir. Çıkarımları düşünün – çalışmanın bilimsel araştırmaları, teoriyi, uygulamayı, eğitimsel aracılığı, müfredatı, danışmanlığı, idareyi nasıl etkileyebileceğini düşünün.
Çalışmanızın önemini düşünüyorken, kendinize şu soruları sorun:
1. Çalışmanın iskeletini oluşturan teorik çerçeve için sonuçlar ne anlam ifade edecek?
2. Bulgulardan, ileride yapılacak olan araştırmalar için ne gibi öneriler çıkıyor?
3. Sonuçlar eğitimciye ne anlam ifade edecek?
4. Sonuçlar programları, metodları ve/veya müdahaleleri etkileyecek mi?
5. Sonuçlar eğitimsel problemlerin çözümüne katkı sağlayacak mı?
6. Sonuçlar eğitimsel idari kararları etkileyecek mi?
7. Önerilen araştırmanın sonucu olarak ne geliştirilmiş veya değişmiş olacak?
[1] http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/basvuruda_kullanilacak_belgeler/arastirma_onerisi_unsurlari.doc
[1] http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/basvuruda_kullanilacak_belgeler/arastirma_onerisi_unsurlari.doc
[1] http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/basvuruda_kullanilacak_belgeler/arastirma_onerisi_unsurlari.doc
http://www.felsefe.gen.tr/felsefe_sozlugu/b/bilme_nedir_ne_demektir.asp
http://www.gly.uga.edu/railsback/1122sciencedefns.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Science
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=science&searchmode=none
Araştırma Önerisinin Avantajları
[1;2]:
Bir Araştırma Önerisinin Özellikleri [1;2];
[1;2]
[1;2]
[1;2;3]
[1;2]
[1]
[1] http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/basvuruda_kullanilacak_belgeler/arastirma_onerisi_unsurlari.doc
[1] http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/basvuruda_kullanilacak_belgeler/arastirma_onerisi_unsurlari.doc
[1]
[1] http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/basvuruda_kullanilacak_belgeler/arastirma_onerisi_unsurlari.doc
[1] http://www.studygs.net/proposal.htm
[1] http://www.studygs.net/proposal.htm
"The Bureau of Occupational and Vocational Education Comparable Study"
353 araştırma önerisine dayalı olarak gerçekleştirilen araştırma bulgularına göre [1]:
[1] http://ielcass.tripod.com/proposalwriting.pdf; erişim tarihi: 01.03.2015
[1]
Bilme süreci sonunda bilgi edinilir.
Aşağıdaki tanımda da neden bir araştırma önerisi hazırlanması gerektiğine ilişkin bazı bilgilere rastlamak mümkündür.
Bir bilimsel araştırmanın sahip olduğu adımların araştırma önerisi adımları ile örtüştüğü görülmektedir.
Bilimsel yöntemin adımları (Zimmermann & Britt, 2012):
Gözlem yapmak.
Gözlemlere ilişkin sorular sormak ve bilgi toplamak .
Hipotezi biçimlendirmek - gözlemlenen şeyin geçici tanımlamaları ve hipoteze dayalı tahminlerde bulunmak.
Yeniden üretilebilen bir deneyimde hipotez ve tahminleri test etmek.
Verileri analiz etmek ve sonuçları oluşturmak: hipotezi kabul et ya da reddet ya da mümkünse hiptezi düzenle.
[1;2]
[1] Fraenkel & Wallen, 1990
[2]Marshall & Rossman, 1989
[1]
[1,2,3,4]
SUNUMDA FAYDALANILAN İNTERNET KAYNAKLARI

http://www.felsefe.gen.tr/felsefe_sozlugu/b/bilme_nedir_ne_demektir.asp
http://www.docstyles.com/index.htm
http://www.gly.uga.edu/railsback/1122sciencedefns.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Science
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=science&searchmode=none
http://www.iep.utm.edu/ethics/
http://ielcass.tripod.com/proposalwriting.pdf
http://illinois.edu/about/about.html
http://www.usc.edu/
http://www.metu.edu.tr/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.le.ac.uk/
http://www.studygs.net/
https://www.daad.de/de/
http://www.rangahau.co.nz/
http://www.iep.utm.edu/ethics/
http://ielcass.tripod.com/proposalwriting.pdf
http://www.tedi.uq.edu.au/
http://www.rangahau.co.nz
http://www.findaphd.com/advice/finding/writing-phd-research-proposal.aspx
http://www.daad.kg/imperia/md/content/informationszentren/ic-bischkek/how_to_write_a_research_proposal.pdf
http://ielcass.tripod.com/proposalwriting.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/basvuruda_kullanilacak_belgeler/arastirma_onerisi_unsurlari.doc
http://www.studygs.net/proposal.htmKAYNAKÇA

Armstrong, R. L. (1974). Hypotheses: Why? When? How? Phi Delta Kappan, 54, 213-214.
Balcı, A. 2014. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Creswell, J. W. (1994). Research design: Qualitative & quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (1990). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
Kerlinger, F. N. (1979). Behavioral research: A conceptual approach. New York: Holt, Rinehart, & Winston.
Krathwohl, D. R. (1988). How to prepare a research proposal: Guidelines for funding and dissertations in the social and behavioral sciences. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
Locke, L. F., Spirduso, W. W., & Silverman, S. J. (1987). Proposals that work: A guide for planning dissertations and grant proposals (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage.
Marshall, C., & Rossman, G. B. (1989). Designing qualitative research: Newbury Park, CA: Sage.
Shapek, Dr. Raymond, (July 1995), Proposal Writing: Stages and Strategies with Examples. in Georgia Perimeter College, erişim tarihi: 01.03.2015, http://facstaff.gpc.edu/~ebrown/infobr3.htm#shapek.
Wilkinson, A. M. (1991). The scientist’s handbook for writing papers and dissertations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Zimmermann, K. A.; R. R. Britt, (12. 06. 2012), What is Science and the Scientific Method?, erişim tarihi: 01.03.2015, http://www.livescience.com/20896-science-scientific-method.html

[1]
[3] Wiersma, 1995
[4]Raymond, 1995
Problem Yazarken;
Araştırma Amacını Yazarken;
Full transcript