Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Анализ на инвестиционните програми на общините

7-мо заседание на КН на ОПРР 2014-2020
by

Ivaylo Stoyanov

on 30 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Анализ на инвестиционните програми на общините

Анализ на инвестиционните програми на общините по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020
Анализ на инвестиционните програми на общините по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на
ОПРР 2014-2020
Анализ на одобрените инвестиционни програми
Анализ на финансовия ресурс, заложен в инвестиционните програми:

По четири от петте инвестиционни приоритета ресурсът по одобрените инвестиционни програми надвишава ресурса, определен в Насоките за кандидатстване
Анализ на финансовия ресурс по инвестиционни приоритети и тематични цели
Анализ на ефикасността на включените в инвестиционните програми проекти
Обща информация за анализа
Изготвен от работна група, включваща експерти от УО на ОПРР - отдели "ПОИП", "ИПП" и "ПКМ"

Период на изготвяне - м. декември 2016 г. - м. януари 2017 г.

Възложен с изрична заповед на Ръководителя на УО
Основни цели на анализа
Прогноза за постигане на етапните и на крайните цели на 6-те индикатора за продукт от рамката за изпълнение на ПО1

Идентифициране на рискове от непостигане на етапните и на крайните цели на индикаторите

Формулиране на препоръки и предложения за управленско решение за минимизиране на рисковете от непостигане на етапните и на крайните цели на индикаторите
Въведение
Приоритетна ос 1 - насочена към подкрепа за интегрирани действия за устойчиво градско развитие, съгласно чл. 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013
Седмо заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020

08.02.2017 г., гр. София
Финансирането на проекти - основано на градски стратегии (ИПГВР + инвестиционни програми)
Териториален обхват - 39 общини на големи и средни градове, съгласно НКПР
Основание
- необходимост от предварителна информация относно изпълнението на инвестиционните програми и идентифициране на рискове за непостигане на етапните цели на индикаторите
Основа на анализа
- база данни към 31.12.2016 г. (електронни таблици), чрез които се обобщават и анализират основните компоненти на одобрените инвестиционни програми и сключените ДБФП - договорен ресурс, етапни и крайни цели на индикаторите, разпределение по тематични цели и инвестиционни приоритети и др.
Санкции от непостигане на етапните и на крайните цели на индикаторите
Отнемане на резерва за изпълнение (6,21% от ресурса на ПО1) - при непостигане на етапните цели през 2018 г.

Финансова корекция - при непостигане на крайните цели през 2023 г.
Анализ на индикаторите за продукт в рамката за изпълнение
Информация на база сключени към 31.12.2016 г. 42 бр. ДБФП
Ефикасността показва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи. Чрез нея се дава отговор на въпроса, доколко икономично се изпълняват съответните дейности.
Предвид, че крайните цели на индикаторите за продукт се отчитат към края на 2023 г. и отчитат всички приключили до края на 2023 г. проекти (т.е. след 7 години), към настоящия момент не може да бъде направена конкретна и реалистична прогноза за постигане на крайните цели на индикаторите
Фактори, които влияят върху изпълнението на инвестиционните програми и постигането на индикаторите
Външни:
Забавено официално одобрение на ОПРР от страна на ЕК

Ограничаване на допустимите дейности за подкрепа на социалната инфраструктура, наложено от МТСП при подготовката на Насоките за кандидатстване

Развитие на строителния сектор, който след края на световната финансова и икономическа криза води до скок в цените за строителство

Финализиране на стратегическата рамка на приоритетна ос 1 след одобрението на ОПРР

Наличие на финансово обезпечена и гъвкава Национална програма за енергийна ефективност

Вътрешни:
Удължаване на първия междинен срок за подаване на проектни предложения по искане на общините

Проверки от УО на процедурите по извършените оценки на проектните предложения

Идентифицирани слабости в процеса на оценка от МЗ

Забавено стартиране на финансовите инструменти, създадени по линия на ОПРР

Дълга продължителност на проектите в изпълнение и забава в изпълнението на проектите

Неправилно залагане и отчитане на базовите и на целевите стойности на индикаторите за продукт в проектните предложения

Допускане за непокриване на изискуемия минимум от 5% за проекти от група дейности „Социална инфраструктура“
Благодаря за вниманието!
Full transcript