Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁ

No description
by

Patryk Sitasz

on 9 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁ

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁ. KORSAKA
W JENINIE
Opracowanie: Sławomir Sitasz
Według mnie szkoła powinna być miejscem:

zapewniającym uczniom nauczanie i wychowywanie
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych oraz dbających o wszechstronny rozwój uczniów;

wspierającym rodziców w wychowaniu dzieci;

zapewniającym indywidualne podejście do ucznia, umożliwiającym rozwój jego kompetencji dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań, uzdolnień i talentów.

WSTĘP
Szkoła podstawowa łagodnie wprowadza uczniów
w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny
i fizyczny. Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest kształcenie przez każdego nauczyciela umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele na zajęciach z różnych przedmiotów powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania, wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Informacje o szkole
Szkoła położona jest w okolicy lasu
w bezpiecznej odległości od drogi.

W dwukondygnacyjnym budynku szkolnym znajduję się optymalna ilość gabinetów lekcyjnych, które są dostosowane również do potrzeb dzieci sześcioletnich.

Istnieje dobre zaplecze do prowadzenia zajęć sportowych: sala gimnastyczna, bieżnia 70 m, boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej i koszykówki oraz siatkówki.

Istnieje także bezpieczny plac zabaw
dla najmłodszych.
ZAŁOŻENIA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. WŁODZIMIERZA KORSAKA W JENINIE
Rzetelny i szczery przepływ informacji pomiędzy organem prowadzącym, dyrektorem, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim uważam za priorytetowy punkt współpracy. Sądzę, że współczesny dyrektor oprócz tzw. zadań merytorycznych, powinien posiąść umiejętność zarządzania w sferze ekonomicznej, kadrowej, pedagogicznej
i społecznej. By wykorzystać powyższe umiejętności niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania, przepisów prawa oraz wiedzy pedagogicznej
i psychologicznej.

Przywiązuję duże znaczenie do:

prawidłowego komunikowania się
z rodzicami i współpracownikami,

motywowania kadry do wysiłku
w pracy,

konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji,

systematycznego nadzoru pedagogicznego w celu zdobycia
i wykorzystania wiedzy o rzeczywistości szkolnej dla rozwoju szkoły.

Jako dyrektor planuję:

sprawować nadzór pedagogiczny poprzez kontrolę, ewaluację wewnętrzną i wspomaganie;

monitorować realizację podstawy programowej w zakresie ilościowym, jakościowym
i organizacyjnym. Pozwoli to na uzyskanie informacji czy nauczyciele stosują odpowiednie rozwiązania organizacyjne, metodyczne
i uwzględniają zalecane warunki i sposoby jej realizacji;

Jako dyrektor planuję:

monitorować realizację podstawy programowej przez nauczycieli uwzględniając:

- kontrolę zgodności programów nauczania
z podstawą programową,

- sprawdzenie posiadania przez nauczycieli rozpisanych na trzyletni cykl kształcenia treści podstawy programowej,

- kontrolę ilości zrealizowanych godzin
z poszczególnych edukacji i przedmiotów;

Jako dyrektor planuję:

delegować uprawnienia członkom Rady Pedagogicznej - stosownie do posiadanych predyspozycji i kompetencji;

organizować doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach WDN poprzez: lekcje koleżeńskie, rady szkoleniowe, gromadzenie fachowej literatury dotyczącej określonych zagadnień;


ZARZĄDZANIE
I ORGANIZACJA
Jako dyrektor planuję:

organizować doskonalenie
i dokształcanie zawodowe nauczycieli
tak by zdobyli kwalifikacje w zakresie:

- pomocy psychologiczno – pedagogicznej (m.in.: zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna),

- rozwijania umiejętności, wiedzy
i zdolności wśród uczniów (m.in.: technologie informacyjno – komunikacyjne),

- aktywizujących metod nauczania,

Jako dyrektor planuję:

wykorzystać wiedzę i doświadczenie pracowników szkoły;

wspierać działania nowatorskie, inicjatywy oraz zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego;

organizować zajęcia w szkole w taki sposób, aby odpowiadały one potrzebom zdrowotnym i psychicznym uczniów (przemyślany plan lekcji).

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Głównym oczekiwaniem rodziców uczniów szkoły podstawowej jest przygotowanie ich dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego.

W związku z powyższym jednym
z priorytetowych celów mojej pracy na stanowisku dyrektora będzie podnoszenie jakości nauczania.

W mojej koncepcji nauczyciel powinien odchodzić od roli instruktora, który jedynie przekazuje swoją wiedzę.
W swoich zadaniach ma ułatwiać uczenie się, tworzyć środowisko wychowawcze, w którym znajduje się miejsce dla wolności jak i dyscypliny.

Moja praca na stanowisku dyrektora szkoły obejmować będzie następujące działania:

kontynuowanie w ramach programu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w oddziałach przedszkolnych projektu „Metoda pojęć językowych jako klucz do podniesienia skuteczności nauki czytania i liczenia metodą Edwarda Gilliana”;


Moja praca na stanowisku dyrektora
szkoły obejmować będzie następujące działania:

poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły zgodnie
z oczekiwaniami uczniów i rodziców;

wspieranie nauczycieli w doborze programów nauczania, które by zagwarantowały realizację podstawy programowej w sposób optymalny,
z uwzględnieniem możliwości uczniów, nauczycieli i bazy szkoły;

podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przez indywidualizację procesu nauczania;
Moja praca na stanowisku
dyrektora szkoły obejmować będzie
następujące działania:


zachęcanie nauczycieli do własnego doskonalenia
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie metod pracy z uczniem z niepowodzeniami edukacyjnymi oraz uczniem zdolnym;

pogłębienie analiz edukacyjnej wartości dodanej (po wprowadzeniu obowiązkowego udziału w badaniach uczniów klas trzecich);

otaczanie opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego;

Moja praca na stanowisku
dyrektora szkoły obejmować będzie
następujące działania:

propagowanie nowoczesnych metod nauczania,
w tym metod aktywizujących  oraz wykorzystujących technikę komputerową;

gromadzenie i analizowanie informacji o losach absolwentów szkoły;

organizowanie uroczystości szkolnych promujących osiągnięcia uczniów;

kontynuowanie lub wprowadzenie metod rozwijających aktywność ucznia (np. Mała Akademia Jazzu, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz);


Moja praca na stanowisku
dyrektora szkoły obejmować będzie
następujące działania:
dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie informacji, samokontrolę oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy;

uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia przez umożliwienie uczniom udziału
w konkursach przedmiotowych, przeglądach
i turniejach, wynikających z zainteresowań uczniów;

otoczenie opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych;

Moja praca na stanowisku
dyrektora szkoły obejmować będzie
następujące działania:

udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie:
- bieżącej pracy z uczniem – na podstawie pozyskiwanych informacji z przedszkola (praca jest szczególnie ważna
w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I – III),
- zajęć rozwijających uzdolnienia,
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
- zajęć logopedycznych,
- zajęć socjoterapeutycznych,
Moja praca na stanowisku
dyrektora szkoły obejmować będzie
następujące działania:

dostosowanie wymagań edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w oparciu
o rozpoznanie przez nauczycieli deficytów, trudności i zdolności uczniów nieposiadających orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W szkole kierowanej przeze mnie będę dążył do wyeliminowania wszelkich form przemocy i agresji. Będę się starał stworzyć optymalne warunki rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez dokładne rozpoznanie środowiska wychowawczego
i odpowiednie działania profilaktyczne oraz prozdrowotne, które za chwilę przedstawię.

Przez najbliższe lata położyłbym nacisk na następujące działania:

tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi uczniów;
wzbogacanie działalności pozalekcyjnej szkoły (koła teatralne i przedmiotowe, SKO);
właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako formy zapobiegania agresji i przestępczości
– organizowanie form wypoczynku zimowego i letniego, świetlice, praca Samorządu Uczniowskiego, zabawy, dyskoteki (integrowanie rodziców wokół tych działań);

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, historycznych i ekologicznych poprzez organizację projektów badawczych, wycieczek i rajdów;

prowadzenie monitoringu warunków zwiększających poczucie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły;

wdrożenie ogólnopolskich akcji/programów typu „Internetowy teatr dla szkół”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Szkoła bez przemocy”;

realizowanie programów wychowawczo – profilaktycznych:

-
„Cukierki”
– oddział przedszkolny i klasy
I-III, (Założeniem programu jest uczenie dystansu do osób nieznajomych, które mogą zagrażać zdrowiu  i bezpieczeństwu),

-
„Trzeci elementarz,  czyli program siedmiu kroków”
– klasy IV-VI, (Celem programu jest dostarczenie wiedzy
o  środkach psychoaktywnych, niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem i możliwości unikania tych zagrożeń); 

rozwijanie partnerskich relacji nauczyciel – uczeń poprzez wspólne organizowanie imprez
i uroczystości z udziałem całej społeczności uczniowskiej;

nawiązanie współpracy nauczycieli i uczniów z innymi szkołami,  
w tym zagranicznymi;

organizowanie pomocy materialnej, dożywiania
i zakupu podręczników;

aplikowanie o środki unijne
w celu wprowadzenia pozalekcyjnych zajęć rozwijających twórczość uczniów oraz wzbogacenia bazy dydaktycznej
(np.: w ramach PNWM, Comenius).
DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
Rozwój bazy dydaktycznej to nie tylko remont budynku, to również troska o otoczenie szkoły, odpowiednią bazę sportową, pomoce dydaktyczne. Będę sukcesywnie stwarzał coraz lepsze warunki nauki i pracy poprzez:

funkcjonalne wykorzystania pomieszczeń budynku szkoły (tworzenie sal multimedialnych);

utrzymanie odpowiedniego wyposażenia bazy sportowej (m.in. opracowanie planu remontu boiska do piłki nożnej, remont bieżni, skoczni
w dal oraz boiska do siatkówki plażowej);

wymianę lub odnowienie istniejących sprzętów i pomocy szkolnych;

wyposażenie szkoły w niezbędne środki dydaktyczne (szczególnie dla dzieci sześcioletnich oraz klas I – III);

wzbogacenie księgozbioru biblioteki
o lektury i inną literaturę;

dalszą informatyzację szkoły
(w każdym gabinecie komputer
z dostępem do Internetu);

pozyskanie środków na zakup komputerów do poszczególnych gabinetów lekcyjnych oraz nowego oprogramowania edukacyjnego;
stworzenie laboratorium do nauki języków obcych;
dbanie o wystrój wnętrza budynku.

W celu polepszenia warunków funkcjonowania szkoły będę poszukiwał programów pomocowych współfinansujących rozwój
i modernizację bazy dydaktycznej.


ROZWIJANIE
I MODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
Współpraca ze środowiskiem zajmuje
w mojej koncepcji ważne miejsce. Duże znaczenie w swej przyszłej pracy przywiązuję do współpracy z rodzicami, władzami lokalnymi i innymi instytucjami. Jestem przekonany, że aktywizowanie wszystkich tych środowisk oraz ich współpraca
z nauczycielami i uczniami będzie pozytywnie wpływać na rozwój szkoły.

Bardzo ważną rolę w tym zakresie odgrywają rodzice uczniów, którzy będą współtworzyć życie szkoły poprzez:

współtworzenie koncepcji rozwoju szkoły;
uchwalanie w porozumieniu z RP programu wychowawczego i profilaktyki szkoły;
opiniowanie planów pracy;
współorganizację imprez, uroczystości
o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym;
udział w zebraniach, spotkaniach indywidualnych;
współorganizowanie zbiórki funduszy na działalność statutową szkoły.


W celu wsparcia procesu edukacyjnego i wychowawczego będę współpracować
z następującymi instytucjami:

Moja wizja szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu jako placówki przyjaznej uczniom, kreatywnej, otwartej na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców. Kierując szkołą zamierzam stworzyć warunki oparte na wzajemnej współpracy i zrozumieniu pomiędzy uczniami, rodzicami i instytucjami.
PRAWO
OŚWIATOWE

Jako osoba zarządzająca będę postępował zgodnie
z obowiązującymi  przepisami prawa. Oto najważniejsze z nich:

Ustawa z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r.
nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami);

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. poz. 977);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz. U. z 30.04.2013 r. poz. 520);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach
(Dz. U. poz. 532);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(Dz. U. Nr 61, poz.624, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra edukacji narodowej
z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1207);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 414).

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.
Kolejne działania:
Kolejne działania:
Kolejne działania:
Kolejne działania:
Poprawa warunków nauki i pracy poprzez:
Poprawa warunków
nauki i pracy poprzez:
Full transcript