Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DİN ÖDEVİ

No description
by

Yaren Yıldırım

on 15 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DİN ÖDEVİ

ŞAFİİ
İmam Şafii'nin asıl adı Muhammed bin İdris'tir.Şafiili onun görüşlerine dayanır. İmam Şafi 767'de Filistin'in Gazze kentinde doğmuş,eğitiminin büyük bir bölümünü Hicaz bölgesi sınırları içinde,Mekke ve Medine'de saygın din bilginlerinden almıştır.820'de Mısır'da vefat etmiştir.Şafii,fıkıh alanında kendini yetiştirmiş,uzmanlaşmıştır.Günlük hayatta karşılaşılan sorunlara İslam'ın ana kaynaklarına dayanarak çözümler getirmiştir.üstün zekası ve derin bilgisi sayesinde,halk arasında kısa zamanda ünü yayılmıştır.
EŞ'ARİ
Eş'ari İslam inanç ekollerinden en yaygını olan Eş'arilik mezhebinin kurucusu olarak kabul edilir.Asıl adı Ebu Hasan el-Eş'ari'dir.873'de Basra'da doğmuştur. Yaşamı ilmi öğrenmek ve öğretmekle geçmiştir.Çok sayıda öğrenci yetiştirmiş,görüş ve eserleriyle İslam dünyasını büyük ölçüde etkilemiştir.Bağdat'ta 935'te ölmüştür.
AHMET YESEVİ
Hoca Ahmet Yesevi,Türkistan'da yetişen büyük bilginlerden biridir.11. yüzyılın ikinci yarısında Türkistan'da doğmuştur.
Ahmet Yesevi,henüz çocukken anne ve babasını kaybetmiştir.Yesi'de, önce Arslan Baba'dan dersler almıştır.Arslan Baba'nın ölümünden sonra Buhara'ya Orada tanınmış bilginlerden Yusuf Hemedani'ye bağlanmış ve ondan manevi ilimleri öğrenmiştir.
Ahmet Yesevi zamanında,Karahanlıların hakimiyeti olan Buhara,devrin en büyük bilim merkezlerinden biriydi.Dünyanın çeşitli yerlerinden öğrenciler buraya gelip eğitim görüyorlardı.Hoca Ahmet Yesevi,Buhara'da bir süre ders verdi.Daha sonra bu görevi başkasına devredip Yesi'ye döndü ve burada öğrenci yetiştirmeye başladı.Şöhreti kısa zamanda yayıldı.Zamanın en büyük ve en üstün bilginlerinden oldu.
AHİ EVRAN
Ahi Evran'ın nerede,ne zaman doğduğu hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak Anadolu'ya Asya'dan geldiği;Kayseri,Konya,Denizli gibi pek çok şehri gezdikten sonra Kırşehir'e yerleştiği bilinmektedir.Asıl adı Nasruddin Ahi Mahmut Evran olan Ahi Evran,1280'de vefat etmiştir.
Anadolu'da 13.yy'de görülmeye başlayan Ahilik,Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra Anadolu'daki toplumsal birliğin sağlanmasında ve Osmanlı Devleti'nin kurulmasında önemli rol sağlamıştır.Ahilik;temelde esnaf, tüccar ve diğer alanlarda etkinlik gödteren meslek gruplarının örgütlenmesini sağlayan bir üst yapılanmaydı.

MATURİDİ
Asıl adı Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed olan Maturidi,Türklerin yoğun olarak yaşadığı Orta Asya'da Semerkant kentinin Maturid kasabasında doğdu.Bu kasabanın ismine nispet edilerek Maturidi olarak tanındı.Müslüman Türkler arsında yetişen ünlü bilginlerin başıda gelen Maturidi,Semerkant'ta 944 yılında vefat etti.
Maturidi Ebu Hanife'nin görüşlerinin tartışıldığı ve benimsendiği Semerkant'ta eğitim gördü.Ancak o,hocaları ve onların eserleriyle yetinmeyip özgün dini metinlere ve felsefi kitaplara ulaştı,bunları okuyup inceledi.
Maturidi özellikle kelam ve akait alanında yoğunlaşmıştır. Eserleri ve görüşleriyle Maveraünnehir bölgesinde yaşayan halkların,özellikle de Türklerin din anlayışları üzerinde etkili olmuştur.Maturidi'nin günümüze ulaşan iki önemli eserinden biri,İslam inanç ilkelerini açıkladığı ''Kitabu't Tevhid''adınını taşımaktadır.Diğeri de Ku'ran tefsiri ile ilgili ''Te'vilatu'l - Kur'an'' adlı eseridir.

Dini konularda daha akılcı,gelişmelere ve hayatın gerçeklerine açık bir yöntem izleyen Maturidi,öğrencilerine de bu bakış açısını kazandırmak için çalıştı.Ebu Hanife'nin öncülüğünü yaptığı yenilikçi,çoğulcu ve akılcı din anlayışı, kelam alanında Maturidi ile devam etti.Bugün ülkemizde inanç ile ilgili kavramlardan Maturidi'nin görüşlerini benimseyen pek çok insan bulunmaktadır.
Maturidi'nin türbesi
Şafii'nin yöntemi ,özellikle Peygamberimizin sözleri ve davranışlarının incelenmesine dayanmıştır.O,sünnetin ısrarlı izleyicilerinden biri olmaya önem vermiştir.Onun düşünceleri çerçevesinde oluşan Şafiilik,günümüzde Türkler ve diğer Müslüman devletler arasında oldukça yaygındır.
Şafii, ''Risale'' adlı eserinde ilmi konulardaki yöntemine ilşkin açıklamalar yapmıştır.Onun Fıkhi konularla ilgili diğer bir eseri de el-Ümm'dür.
Şafiilik,ülkemizde daha çok Doğu ve Güneydoğu yaygın bir mezhep olma özelliğini korumaktadır.
Eş'ari ,din ve aklın uzlaşma içinde olduğunu savunan bir düşünme yöntemi geliştirmeye çalışmıştır.Zmanla onun görüşleri,yetiştirdiği öğrencilerin de katkısıyla halk arasına yayılmış ve bilginler tarafından büyük kabul görmüştür.
Eş'ari'den sonra gelen pek çok Müsüman bilgin,onun görüşlerini geliştirmiştir.Pek çok devlet adamı da Eş'ariliği desteklemiş ve eğitim kurumlarında Eş'ari'nin eserlerinin okutulmasını ve görüşlerinin öğretilmesini istemiştir. Selçukluluar zamanında ünlü vezir Nizamülmülk tarafından kurulan ve onun adıyla anılan Nizamiye medreselerindeki eğitmi büyük oranda Eş'aarilik ekolünün görüşlerine dayandırılmıştır.Osmanlı eğitim kurumlarında da ağırlıklı olarak Eş'ari bilginlerinin görüşleri doğrultusunda öğrenim yapılmış ve bu eko lhalk arasında yaygınlık kazanmış ve bu ekol halk arasında yaygınlık kazanmıştır.
Ahmet Yesevi,yetiştirdiği öğrencilerden her birini farklı ülkelere göndererek İslamiyet'in doğru şekilde öğretilip yayılmasını sağladı.Onun gönderdiği öğrencilerinden bir kısmı da Anadolu'ya geldi.Böylece Ahmet Yesevi'nin görüşleri Anadolu'da yayılıp tanındı.Anadolu'nun Müslüman Türklere yurt olmasında, onun manevi katkılarının rolü büyüktür.
Hoca Ahmet Yesevi'nin en önemli özelliği,Arapça ve Farsça bilmesine rağmen çok sade bir Türkçe ile yazıp söylediği ''Hikmet'' denilen, eğitici,şiirsel sözlerinin Türkistan Türkleri üzerinde büyük izler bırakmış olmasıdır.O,bu hikmetli sözlerde ibadetler ve manevi incelikleri anlatmıştır.
Ahmet Yesevi Anadolu'da Türk edebiyatının yeşerip gelişmesine zemin hazırlamış,Yunus Emre gibi büyük şairlerin gelişmesine katkı sağlamıştır.Ahmet Yesevi , 1194'te Yesi'de vefat etmiştir.
Büyük yerleşim merrkezlerinde sosyal ve ekonomik düzenin kurulmasını yanında,kültürel yaşamın gelişmesinde de Ahiliğin katkısı olmuştur.
Ahilik teşkilatının dini ve ahlaki temeli bulunuyordu.Ahilik'te meslet öğretimi ve sanat eğitimi belli bir hiyerarşi içinde yapılırdı.Kişiler meslek ve sanatın yanında bir de manevi eğitim alırlar ve bunu işlerinde uygularlardı.Bu çerçevede belli bir süre Ahilik eğitiminden geçen kişiler; yamak,çırak ,kalfa,usta hiyerarşisi içinde ilerleyerek mesleki ve ahlaki açıdan gelişip olgunlaşmaktaydılar.Ahilikte ustayla çırak arasında adeta,baba oğul ilişkisine benzer şekilde sağlam bağlar kurularak ahlakiı düzgün ve meslekte yetenekli esnaf ve tüccar yetişmesine imkan tanınırdı.
Sağlam bir dini ve ahlaki temele dayanan ve kişilere meslek ahlakı kazandıran Ahilik teşkilatı,kısa zamanda Anadolu'nun dört bir yanına yayılmıştır. Ülkemizde köklü bir tüccar ve esnaf ilişkisinin kurulmasında Ahi Evran'ın oldukça büyük bir katkısı olmuştur.Ahi Evran, İslam dininin engüzel ilkelerinden olan birlik,beraberlik ve dayanışma ruhunu sosyal ve ekonomik yaşama aktararak bunu Ahilik adı altında kurumsallaştırmış,bilge bir kişidir.
YAREN YILDIRIM

9/C - 643
Full transcript