Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Shamanism och magiska världsbilder

No description
by

Anna Kovasna

on 30 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Shamanism och magiska världsbilder

Shamanism och magiska världsbilder
Vad är shamanism?
Fyra trender i studiet av shamanism
1) Shamanism som allmänmänskligt och ursprungligt

2) Shamanism som den äldsta formen av religion
3) Shamanism som ett artktiskt fenomen
4) Vem kan bli shaman?
Arktisk shamanism
Shamanen:

Har bemästrat andar och har makt över dem
Kontrollerar en grupp andar
Kan ta in andarnas kraft i kroppen och använda den i eget syfte
Hjälper andra som lider av det andar orsakat
Har specifika metoder och verktyg
Har en särskild position och roll i samhället
Tungus / Evenk: Urtypen
Central aspekt:

att kunna kommunicera med och kontrollera andar både i den synliga och osynliga världen; andar som kontrollerar liv, hälsa, sjukdom och fertilitet i världen
Andarna måste tämjas. Otämjda andar är farliga och fientliga och orsakar sjukdom och död.

Bara shamanen kan tämja andarna

Central roll, men också fruktad och isolerad figur
Kärnan i shamanens verksamhet:

Trance och extas
Shamanismen är ett kall

Börjar ofta med livshotande situation eller sjukdom

Initiering är farligt - död, styckning och kannibalism vanliga motiv

Att se andar innebär att vara sedd = livsfarligt och livslångt. Kräver att shamanen alltid bibehåller och bygger upp sin makt och förmåga för att inte dö
- En värld kontrollerad av farliga och fientliga andar

- Den enda som kan handskas med andarna är shamanen, som kan tämja dem

- Mediering och själsresor sker genom trance eller extas
Shamanen garanterar på så sätt samhällets och individens fortlevnad och välstånd

- Ett farligt uppdrag, och en farlig person med makt att både hjälpa och skada andra
Neoshamanism
Neoimperialism?
Shamantropologer!

Harner och Castaneda
Alla kan bli shamaner, uppleva trance, hitta sitt kraftdjur, göra själsresor och kontakta andar
Andar är inte fientliga och farliga, utan vänliga och hjälpsamma guider till självutveckling
Praktiker och tekniker kan vara vitt spridda - men mening är kontextberoende!
Enligt Lindberg:

Skiljer sig radikalt från Cartesiansk rationalism och en mekanistisk världsbild

= Att logisk analys är den enda vägen till kunskap, och att världen består enbart av fysiska ting och fenomen
Ett samhälle underställt en högre religiös ordning
+
Ett förhållningssätt till den ordningen baserat på deltagande snarare är intellektuell betraktelse

= Magisk världsbild

Beskriver enligt Lindberg den indianska andligheten, där shamanismen ingår
Shamanism är en strävan att förbinda andars och gudars krafter med den mänskliga världen via kontrollerade tillstånd av förändrat medvetande (extas eller trance)
Magiska världsbilder karakteriseras enligt Lindberg av:

Reglerande av jakt genom djurceremonialism
Vördnad av djur
Metamorfos är vanlig
En värld befolkad av andar
Krafter i biosfären och kosmos är alla andar
Universum är indelat i himmel jord och underjord
Ibland en högsta helighet
shamaner är de som försäkrat sig om hjälpandar och som kontrollerar andekrafter
Andlighet riktad till andar och krafter, inte gudar

Andarna är alltid närvarande och invävda i det sociala livet

Andligheten baseras på deltagande i starka känslomässiga upplevelser
Animism
Edward Burnett Tylor

1832 - 1917

Intellektualist
- religion är ett sätt att försöka förstå världen

Evolutionist
- Samhällen och religiösa former utvecklas från stamsamhällen till modern civilisation, och från animism till vetenskap.
Animism = en generell tro på andliga varelser

Ursprunget till all religion
- Tron på själens existens och efterliv
- Tron på andra andar och gudar som påverkar eller kontrollerar


Ett rationellt och universellt men felaktigt svar på några grundläggande mänskliga frågeställningar om världen

- Vad gör skillnad mellan en levande kropp och en död, och vad orsakar sömn, trance, sjukdom och hälsa?

- Vad är de mänskliga former vi ser i drömmar och visioner?

Svaret? Ett liv och en fantom, som tillsammans blir en själ
Hos "vildar" utvidgas teorin om själen till att inkludera djur, växter och ibland döda ting.

Enl. Tylor en logisk förlängning, och ett konsekvent och logiskt sätt att se på verkligheten


Mycket resilient föreställning - lika vanlig hos primitiva vildar som professorer i teologi

Den radikala skillnaden i tänkande finns inte mellan religioner, utan mellan animism och materialism

Orsak och verkan - materiella processer eller andliga intentioner och handlande?

Timofei Stepanov (Sakha artist) - Dissecting (1990). Visar hur initianden dissekeras och äts av andar
Eduardo Viveiros de Castro

Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism (1998)
Deixis?
Shamanen
Är den enda med förmåga att byta perspektiv och se andra arter som människor utan att dö

Den enda som kan vara människa på flera sätt

Den enda som kan ha sociala relationer med andra subjekt, dvs. andar och djur
Avsubjektifierar och neutraliserar bytesdjur för att förhindra att deras andar attackerar och gör människan till bytesdjur istället
- sjukdom orsakas av sådana attacker, och mycket aktivitet går ut på att undvika det
Multinaturalism
Multikulturalism = det finns en enhet i det naturliga men en mångfald i det kulturella. Vi är alla likadana biologiska varelser, det som skiljer oss åt är kultur

Multinaturalism = kultur är universell och likadan för all varelser, men det finns en mångfald av naturer. Vi har alla likadana själar, men det finns en mångfald av olika kroppar
Alla varelser ser sig själva som människor, och sin mat, sina saker och beteenden som mänskliga
Normalt seende

ser ser

rovdjur/andar människa djur

jagar/äter jagar/äter

Men andar och rovdjur ser oss som bytesdjur, och våra bytesdjur ser oss som rovdjur eller andar

Och ALLA ser sig själva som människor
Alla ser sig själva som människor och har samma mänskliga kultur

Jaguarer ser blod som yuccadryck
Dödas andar ser maskar i ruttnande lik som grillad fisk men blötlagd yucca som ruttnande lik
Tapirer ser vattenpölar som tempel

Vad vi ser är olika = många naturer
Mytologiskt gemensamt mänskligt ursprung
- djur är föredetta människor

Yttre form är utbytbara kläder som döljer den inre mänskliga formen - själen

Att ha en själ är att ha subjektivitet, intentionalitet, ett mänskligt medvetande - och ett perspektiv

Animism?
Descola: Olika ontologier

Animism
= en världsåskådning där de grundläggande kategorierna som strukturerar det sociala också organiserar relationerna mellan människa och natur.
Relationerna natur - kultur = sociala
Det sociala är grundläggande och innefattar det naturliga
Natur = instabil kategori

Naturalism
= en ontologisk dualitet mellan natur, det nödvändiga, och kultur, det spontana.
Relationerna mellan natur och kultur = naturliga
Det naturliga innefattar och omsluter det sociala
Metonymisk diskontinuitet - människan är både en del av naturen och separat från den
Människa = instabil kategori
Relativism?
Relativism - Perspektivet skapar objektet. Objektet varierar beroende på varifrån vi tittar

Perspektivism - Perspektivet skapar subjektet. Vad vi ser definierar vad vi är

Perspektivism är inte relativism, för det handlar inte om olika representationer av samma värld, utan om samma representation av olika världar

Inte multikulturalism, utan multinaturalism

En kultur, många naturer
Perspektivism:

Varje varelse som har ett perspektiv är också ett subjekt
Alla subjekt ser sig själva som människor
Djur är inte subjekt för att de är människor i förklädnad, utan människor för att de är subjekt
Kultur är subjektets natur!
Inte samma sak som att se "människa" som en fast kategori projicerad på natur = inte samma sak som animism
Varför ser vi olika saker / har olika perspektiv?

För att våra kroppar är olika

Men - Kroppen är inte fast och given. Specifika fysiska former är funktioner av specifika habitus
Habitus?
Sinnesrörelser, känslolägen, läggningar och kapaciteter. Vad du äter, vad du bor, hur du kommunicerar etc.

Vårt habitus definierar våra relationer till andra varelser, mänskliga och ickemänskliga, och därmed också vårt specifika perspektiv och vår specifika kropp
Kultur är alla subjekts naturliga utgångspunkt

Natur är sättet som subjektet ser andra habitus = subjektets objekt

Kultur = jag
Natur = det
Ju mer differentierad kroppen är, desto tydligare och mer uttryckt är dess perspektiv, och desto säkrare är subjektet

Ofrivillig transformation ett ständigt problem
Att slukas upp av någon annans perspektiv
Att förlora statusen som människa genom att låta en annan varelse vara just människa
Vår själ är konstant och universell

Vår fysiska form är:
performativ
relationell
föränderlig
Behöver skapas, specificeras och aktivt upprätthållas

Tabun, utsmyckningar, att dela mat
Kultur = jag
Natur = det
Övernatur = du - den andre som subjekt

Att svara på en annan varelses "du" är detsamma som att acceptera dess perspektiv och förvandlas till samma varelse.

Två varelser kan inte vara människa samtidigt med varandra

Förutom shamaner!
Detta fokus på kroppen som identitetsmarkör förklarar euroéers och indianers beteende i mötet med varandra

Båda ville veta om den andra var människa

För européerna - har vildarna själ? Kan de konvertera till kristendom?
För indianerna - har vildarna mänsklig kropp? Ruttnar de som vi?
Vår fråga är fortfarande - är vi människor eller djur?

Biologisk kontinuitet + metafysisk diskontinuitet
Biologi humaniora
Kropp = natur själ/medvetande = natur

Indianer

Metafysisk kontinuitet + fysisk diskontinuitet
animism perspektivism
Föreslår en omdefinition av kultur, natur och övernatur

Ifrågasätter hur antropologer använder natur, kultur och relativism i sitt tänkande om andra kulturer

Vill illustrera en radikalt annorlunda ontologi och epistemologi och visa hur våra vanliga kategorier inte når hela vägen fram för att förstå kosmologi och shamanism i Amazonas

Vidareutvecklar animismen

Förklarar vad shamanen gör på ett nytt sätt
Centrala begrepp:

Multinaturalism
Perspektivism
Använder masker som verktyg, inte symboler

Christer: symboler för den egentliga, bakomliggande verklighet

Castro: Ett sätt att få tillgång till olika egenskaper och förmågor
Medierar mellan samhället och det övernaturiga
Genom trance eller extas
Själsresor
Guida dödas själar
Återbörda förlorade själar
Helar - med hjälp av skyddsandar
Garanterar jaktlycka och att bytesdjurs själar inte hämnas
Ett levande fenomen!
Om du lämnar skräp kan du förarga en shaman
En tungusisk shaman, Feder Poligus, med objekt som innehåller hjälpandars kraft. Yenisei, 1907.
Axis Mundi
Tungusisk shamantrumma
Shaman från Tuva, med huvudbonad som representerar hans hjälpande - ugglan
Gammal tungusisk shaman berättar om sitt liv och försätter sig i trans med hjälp av trumma. (från 05.37)
Trumresa med Sandra Ingerman - visar på typiska inslag i neoshamanism, med annan kosmologi och intention är i den arktiska shamanismen
Magiska världsbilder
Alternativa ontologier och epistemologier
Tylor - en evolutionist från dåtiden. Vi är hans framtid - är vi som han trodde?
Francesca, en Matseskvinna. Tatueringar, piercings och kroppsmålning är i Amazonas vanliga sätt att särskilja och specificera den mänskliga kroppen. Försöker inte efterlikna djur, utan skapa ett särskilt och väl etablerat perspektiv.
En Achuarshaman
En Shipiboshaman
Slutsatser
Jakt är central

Shamanismen förekommer främst hos folk där jakt intar en viktig position i samhället

Relationer jägare - byte är den centrala och definierande för en varelses perspektiv

Shamanens jobb att garantera att bytesdjurs själar inte hämnas och orsakar sjukdom och död

Shamanen är en multinaturell varelse

Kan byta perspektiv

Kan fästa andra själar och andar i kroppen

Är den enda som kan ha sociala relationer med andar
I perpektivismen ges vi exempel på en radikalt annorlunda ontologi, där natur är en flytande och föränderlig kategori där inte ens den egna kroppen är stabil och likadan i allas ögon. En radikalt relationell och performativ syn på världen.
Kontext och kosmologi centrala för att förstå religiösa fenomen och den mening människor tillskriver dem
=
Nödvändigt att kontextualisera religion
Vår egen kosmologi och omedvetna betraktelesätt kan begränsa vår förståelse av andra

Begrepp är förankrade i vår egen tradition, och i vår egen tid

Viktigt att vara medveten om att många begrepp är just våra, och speglar vår förståelse likväl som andras aktiviteter
Perspektivism
Perspektivistisk grammatik:
Ett kulturellt kontinuum som sträcker sig över bland annat norra Skandinavien, Sibirien, Mongoliet, Nepal & Nord- och Sydamerika
Shamanens uppgifter:
Summering - centrala aspekter av arktisk shamanism:
Full transcript