Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Internet Haberciliği ve Telif Hakları

05 Ocak 2013 tarihli sunum
by

Nihan Guneli

on 3 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Internet Haberciliği ve Telif Hakları

İnternet Haberciliği
ve Telif Hakları

05 Ocak 2013, İstanbul

Ar.Gör.Selva Kaynak Koç

5846 s. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
ESER SAHİBİ


Bir eserin sahibi o eseri meydana getiren kişidir (FSEK m. 8/I).
Tüzel kişiler, eser sahibi olamazlar.

Birden çok kişinin meydana getirdiği eser, kısımlara ayrılabiliyorsa
ortak eser sahipliğinden söz edilir:
i) İştirak halindeki eserler,
ii) Müşterek eserler
İşveren, (mali ve manevi) hakları kullanma yetkisine sahiptir (FSEK m. 18).
Taraflar, eser üzerindeki hakların kullanımını bir sözleşmeyle çalışana bırakabilir.
İşin mahiyeti gereği, çalışan o eseri meydana getirmek zorunda değilse,
eser üzerinde işverenin herhangi bir hak ve yetkisi doğmaz.

Hususiyeti Belirlerken Başvurulacak Kriterler:

i) Fikri ürünü yaratanın, serbest biçimlendirme alanının varlığı,
ii) Fikri üründe, genelin üstünde bir özelliğin varlığı,
iii) Fikri üründe, amaca uygun olanın üstünde bir özelliğin varlığı.
selvakaynak@gmail.com
SORULAR?
5651 sayılı Kanun
Medeni Kanun
Türk Ceza Kanunu
Terörle Mücadele Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
5651 s. "İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN"
Madde 2:
e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,
f) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,
i) Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı,
m) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya ileten gerçek veya tüzel kisileri ifade eder.
Madde 8:
(1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği asağıdaki suçları olusturduğu hususunda yeterli süphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erisimin engellenmesine karar verilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1) İntihara yönlendirme (m. 84),
2) Çocukların cinsel istismarı (m. 103/1),
3) Uyuturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylastırma (m. 190),
4) Sağlık için tehlikeli madde temini (m. 194),
5) Müstehcenlik (m. 226),
6) Fuhus (m. 227),
7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (m. 228),
suçları.
b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
Madde 9:
(1) İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kisi, içerik sağlayıcısına, buna ulasamaması halinde yer sağlayıcısına basvurarak kendisine iliskin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulatığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmis sayılır.

(2) Talebin reddedilmis sayılması halinde, kisi onbes gün içinde yerlesim yeri sulh ceza mahkemesine bavurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(3) Sulh ceza hâkiminin kesinleen kararının, birinci fıkraya göre yapılan basvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına baslanır.

(4) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen sartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kisi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır.
4721 s. Türk Medeni Kanunu
Madde 24:
Hukuka aykırı olarak kisşilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karsşı korunmasını isteyebilir.
Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.

Madde 25:
Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermisş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir.
Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.
5237 s. Türk Ceza Kanunu
5651 s. Kanun m. 8
Geri kalan tüm maddeler
3713 s. Terörle Mücadele Kanunu
Madde 6:
'Açıklama ve yayınlama'

İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kisşilere karşı terör örgütleri tarafından suç isşleneceğini veya terörle mücadelede görev almısş kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişsileri hedef gösterenler beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara besşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Bu Kanunun 14. maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar besşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3. maddesindeki mevkuteler vasıtasiyle isşlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış miktarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza ellimilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yarısı uygulanır.
FSEK ek madde 4:
Eser ve eser sahibi ile, eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına iliskin süreler ve sartlar ile ilgili olarak eser nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar veya kodlar yetkisiz olarak ortadan kaldırılamaz veya değistirilemez. Bilgileri ve bu bilgileri temsil eden sayıları veya kodları yetkisiz olarak değitirilen veya ortadan kaldırılan eserlerin asılları veya kopyaları dağıtılamaz, dağıtılmak üzere ithal edilemez, yayınlanamaz veya topluma iletilemez.

Yukarıdaki fıkra hükümleri fonogramlar ve fonogramlarda tespit edilmis icralar bakımından da uygulanır.

Dijital iletim de dahil olmak üzere isaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmı haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin basvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kisi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına bavurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan bavuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk i günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına iliskin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
Madde 1/B:
a) Eser: Sahibinin hususiyetini tasıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder.
1. Hususiyet
2. Sayılan kategorilerden birinin içinde yer almak
3. Somutluk/3.kişilerce algılanabilme
Fikir/İfade İhtilafı
1. İlim ve edebiyat eserleri
2. Musiki eserler
3. Güzel sanat eserleri
4. Sinema eserleri

- İşleme ve derlemeler
1. Manevi Haklar
2. Mali Haklar
1. Umuma arz salahiyeti
2. Adının belirtilmesi salahiyeti
3. Eserde değişiklik yapılmasını önleme hakkı
* Fikir ve sant eserleri üzerindeki haklar (TELİF HAKLARI) münhasıran eser sahibine aittir.
1. İşleme
2. Çoğaltma
3. Yayma
4. Temsil
5. Umuma iletim
Hukuk Davaları:
Tecavüzün ref'i
Tecavüzün men'i
Tazminat
Ceza Davaları:
1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kisilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değistiren, dağıtan, her türlü isaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satısa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair ekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kisisel kullanım amacı dısında elinde bulunduran ya da depolayan kisi hakkında bir yıldan bes yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

2. Baskasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı be yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz.

3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

4. Hak sahibi kiilerin izni olmaksızın, alenilememi bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kisi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlı veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kii, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

6. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmı bir bakasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kii, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.
Madde 243:
Bilisim sistemine girme
(1) Bir bilisim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karsılığı yararlanılabilen sistemler hakkında ilenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değisirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Madde 244:
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değistirme
(1) Bir bilisim sisteminin ileyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan be yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bir bilisim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değitiren veya eriilmez kılan, sisteme veri yerletiren, var olan verileri baka bir yere gönderen kisi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kurulusuna ait bilisim sistemi üzerinde islenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin islenmesi suretiyle kisinin kendisinin veya baskasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının baska bir suç olusturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve bebin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Madde 245:
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
(1) Baskasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kisinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya baskasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Sahte olusturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya baskasına yarar sağlayan kisi, fiil daha ağır cezayı gerektiren baska bir suç oluturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Tehdit
Şantaj
Ayrımcılık
Haberleşmenin gizliliğini ihlal
Kişisel verilerin kaydedilmesi
Özel hayatın gizliliğini ihlal
Yusuf Kaplan
Coşkun Ak
- Hakaret
- Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama:
(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Oyunlar?
Gazete içeriği?
Haberler, köşe yazıları, fotoğraflar?
Madde 36:

Basın Kanununun 15. maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere basın veya radyo tarafından umuma yayılmıs bulunan günlük havadisler ve haberler serbestçe iktibas olunabilir.

Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi veya iktisadi günlük meselelere mütaallik makale ve fıkraların iktibas hakkı sarahaten mahfuz tutulmamıssa aynen veya işlenmis sekilde diğer gazete ve dergiler tarafından alınması ve radyo vasıtasıyla veya diğer bir suretle yayılması serbesttir. İktibas hakkı mahfuz tutulsa bile sözü geçen makale ve fıkraların kısaltılarak basın özetleri seklinde alınması, radyo vasıtasıyla veya diğer bir suretle yayılması caizdir.

Bütün bu hallerde, iktibas edilen gazete, dergi ve ajansın ve eğer bunlar da baska bir kaynaktan alınmıslarsa o kaynağın adı, tarih ve sayısından baska makale sahiplerinin adı, müstear adı veya alameti zikredilmek icabeder.
www.selvakaynak.com
Sınırlama ve İstisnalar

Genel Menfaat amacıyla telif haklarına getirilen istisnalar
a) Haber ve Bilgi Amacıyla
Toplumun haber ve bilgi alma hakkı ve haberleşme hürriyetinden yola çıkılarak FSEK´in 31, 32, 36 ve 37. maddelerinde şu sınırlandırmalar öngörülmüştür:
i)Yayımlanmış Mevzuat ve Mahkeme Kararları
ii)Söylev ve Nutuklar
iii) Basın İçeriği (Münderecatı)
iv) Haber
Basın İçeriği (Münderecatı): Yasa koyucu, toplumun haber alma hürriyetine üstünlük tanıyarak gazete içeriğine önemli sınırlamalar getirmiştir (FSEK m. 36; Basın Kanunu m. 24).
Basın ve radyo-TV ile umuma yayılan günlük olaylar ve haberler, yani basın yoluyla yapılan açıklamaların serbestçe iktibas edilebileceği öngörülmüştü (FSEK m. 36).
FSEK’in 36. maddesinin 1. fıkrasında Basın Kanunun 15. maddesine yapılan atıf, 5187 sayılı yeni Basın Kanunun 2004 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 24. maddesine yapılmıştır (RG, 26.6.2004, S. 25504). Kanaatimizce bu madde, 36. maddeyi yürürlükten kaldırmıştır.

Haber:
FSEK m. 36´da basında yayılmış olan içerik konusunda iktibas düzenlenmişken; FSEK m. 37´de basının hangi şartlarda fikir ve sanat eserlerini serbestçe kullanacağı öngörülmüştür.
Haber niteliğinde olmak ve bilgilendirme kapsamını aşmamak kaydıyla, günlük olaylara bağlı olarak alenileşmiş eserlerin bazı parçaları, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlara alınabilir.
Bu şekilde alınmış parçaların çoğaltılması, yayılması, temsili veya radyo-TV gibi araçlarla yayınlanması serbesttir.
Dijital ortamda umuma erişimi sağlamak da serbesttir. Ancak bu serbesti, hak sahibinin meşru menfaatlerine zarar verecek şekilde kullanılamaz (FSEK m. 37).
Full transcript