Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Helder In Ambitie, Flexibel In De Uitvoering

Presentatie Dorps- en Wijkraden - 22 juni 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Helder In Ambitie, Flexibel In De Uitvoering

HELDER IN AMBITIE,
FLEXIBEL IN
UITVOERING

WAT
CONSTATEREN
WE?
idee / energie
stadsdeelplan
toekomstagenda
cyclisch proces,
daardoor weinig dynamisch
schaalniveau
soms te groot
weinig gericht op
lange termijn (10 jaar)
meer integraliteit nodig
KOERS GEBIEDSGERICHT WERKEN
WAT ZOUDEN
WE WILLEN?
koers van en met het gebied
wat speelt er op langere termijn?
welke koers hebben we? pro-actief!
inspelen op eigen initiatief
van bewoners en ondernemers
GEÏNSTITUTIONALISEERD PROCES
veel wensen van bewoners
weinig strategische agenda gemeente

AANLEIDING
zorgen dat de organisatie ook daadwerkelijk kan inspelen
op initiatieven
verbinding tussen partijen
en opgaven
gericht op doen!
ruimte geven voor initiatief
BESTUURSAKKOORD
foto van de wijk
Bewoners en bedrijven zijn goed in staat om zelf meer regie te voeren op wat er in hun omgeving, in wijken en dorpen, gebeurt. De overheid beperkt zich tot de taak om met een minimum aan regels de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en richt zich verder op het initiëren van verbindingen en het stimuleren van kwaliteit.

Een brede, integrale blik op de wijk is nodig. Stedelijke ontwikkeling gaat over alle onderwerpen die in ontwikkeling zijn in de stad en die een weerslag kennen in de wijken en dorpen. Wij besteden aandacht aan de verbreding van het takenpakket in de wijk door te kijken naar onze manier van werken (stadsdeelaanpak) en naar wat er moet gebeuren (wijkontwikkeling). Wij inventariseren wat er moet gebeuren in Apeldoorn door het maken van een ‘foto van de wijk’. Ideeën daarover pakken wij integraal aan door relevante aspecten erbij te betrekken (vastgoed, woonagenda, zorg, duurzaamheid, veiligheid, ondernemen, etc.).
gaat over burgers,
waar is de bedrijvigheid?
BELEID EN UITVOERING
KADERNOTITIE 2006
DICHTER BIJ DE BURGER,
DE BURGER AAN ZET
I
BETERE SAMENWERKING MET
ALLE RELEVANTE PARTNERS
II
BETERE SAMENWERKING IN DE
GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
III
TOEKOMSTAGENDA
ACTIELIJST
PREMIE OP ACTIE
STADSDEELPLATFORM
STADSDEELPLAN
ACCOUNTHOUDERS VAKDIENSTEN
4 JAAR - DOOR BURGERS ZELF
NOOIT ECHT MEE GEWERKT
PER 2013 WEGBEZUINIGD
HUIDIGE SAMENWERKING
STADSDEEL
-MANAGER
RELATIE
-MANAGER
BEDRIJVEN
REGISSEUR
OPENBARE
RUIMTE
REGISSEUR
ZORG
WEINIG VERBINDING TUSSEN STADSDELEN
SCHAAL VAN STADSDEEL TE GROOT
EENS PER VIER JAAR MET EVALUATIE NA TWEE JAAR / "ANTWOORD" OP TOEKOMSTPLAN
CONTACTPERSONEN / AMBASSADEURS BINNEN ALLE EENHEDEN
POW
RL
B&O
JZW
V&R
SWT
CMO
CJG
WIJK-BEHEERDERS
PARTICIPATIE-KAART
HAND-
HAVING
RUIMTELIJKE
PLANNEN
FOCUS
2017
EVENE-
MENTEN
BUURT-PREVENTIE
WHATSAPP-GROEPEN
DORPSRAAD
DORPSRAAD
DORPSRAAD
DORPSRAAD
DORPSRAAD
DORPSRAAD
DORPSRAAD
DORPSRAAD
DORPSRAAD
DORPSRAAD
WIJKRAAD
WIJKRAAD
WIJKRAAD
WIJKRAAD
WIJKRAAD
WIJKRAAD
WIJKRAAD
WIJKRAAD
WIJKRAAD
WIJKRAAD
WIJKRAAD
DORPS- EN WIJKRADEN
VERORDENING DORPS- EN WIJKRADEN 2009
I DEFINITIE
TAKEN EN
BEVOEGDHEDEN
II
III CIJFERS
"een groep inwoners die door het college van burgemeester en wethouders is erkend en die binnen de gemeente Apeldoorn in een bepaald gebied werkzaam zijn en die, blijkens hun statuten, het algemeen belang van de inwoners in dat gebied behartigen"
EVALUATIE
STADSDEELAANPAK
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleids-voornemens die het algemeen
belang in het dorp of de wijk beïnvloeden.
communicatieve taken als intermediair naar de inwoners in het werkgebied.
betrokkenheid bij ontwikkelingen in het werkgebied en bij beleidsprocessen in het werkgebied.
betrokkenheid bij de Stadsdeelaanpak
23 dorps- en wijkraden
ruim 500 vrijwilligers
438.000 euro subsidie
AANPAK EVALUATIE STADSDEELAANPAK

PROCES
Kerngroep
POW, B&O, RL, JZW, S&R
Actief betrokken bij gebiedsgericht werken

Interviews met stakeholders in de organisatie
collega's, managers, directie en bestuur
Besloten bijeenkomst met gemeenteraad
Raadsklankbordroep

Interviews met stakeholders buiten de organisatie
Gesprekken met Dorps- en Wijkraden
Gesprekken met stakeholders in de stad (ondernemers, politie, Stimenz, actieve ZZP-ers, betrokken burgers)

Experimentele pilots:
Wat werkt goed? Wat werkt elders?
Gebiedsvisies Kerschoten, Loenen, Hoenderloo, Stadslab, GAPs, Democratic Challenge, Participatiekaart, etc)

BEVINDINGEN
Op concrete thema’s en korte termijn is er “wij-gevoel”, op beleidsmatige onderwerpen gaat het minder goed, dit is wel gewenst
Huidige instrumentarium (Toekomstagenda’s en Stadsdeelplannen) leeft niet bij iedereen
Behoefte aan het beter en sneller faciliteren van initiatieven, onafhankelijk van een plancyclus
Integraliteit in de wijk wordt gemist, we werken soms langs elkaar
Te weinig middelen om alle initiatieven te ondersteunen, belangrijke zaken "blijven liggen"
De dorpen en wijken en de gebieden daarin verschillen onderling sterk. Dit vraagt een lager schaalniveau en een specifieke, gebiedsgerichte aanpak
De rol van dorps- en wijkraden wordt verschillend beleefd
Het is waardevol en nodig om af en toe zaken los te (durven) laten
Gemeente: wees helder in ambities (langere termijn) en flexibel in de uitvoering (korte termijn)


PRESENTATIE DORPS- EN WIJKRADEN - 22 JUNI 2016
UITGANGSPUNTEN
SCENARIO'S
AGENDA
SCENARIO'S
UITGANGSPUNTEN
EVALUATIE
AANLEIDING
SCENARIO 1
SCENARIO 2
SCENARIO 3
SCENARIO 1
SCENARIO 2
SCENARIO 3
aan de orde wanneer middelen niet toereikend zijn

brede discussie: hoe gaan we om met middelen en herallocatie???
VERVOLGPROCES
22 juni
gesprek dorps- en wijkraden
7 juli
in gesprek met de Raad
start voorinspraak DWR
gesprek met partners
begin september
oktober
besluitvorming B&W
november
consultering PMA
december
vaststelling beleid
7 juli
2017
start van het nieuwe gebiedsgerichte werken
VERVOLG
basisscenario
introductie van een initiatievenfonds
doorkijk naar meer ruimte
- wat zagen wij??
- wat gaf u ons mee??
- wat stellen we voor??
- welke keuzes zijn er??
- hoe nu verder??
8 weken
Full transcript