Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Evaluering af Vold som Udtryksform 2014-2017

Evaluering af VSU - oplæg på SUS Bestyrelsesmøde
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 22 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Evaluering af Vold som Udtryksform 2014-2017

Desk Research
- gennemgang og analyse af centrale dokumenter

Arbejdsmøde
- mellem Ineva og VSU

Spørgeskema
- udsendt til 657 deltagere i aktiviteter under VSU, 186 besvarelser, heraf 137 fuldførte

Interviews
- 15 interviews med repræsentanter i og omkring VSU
Ordsky
VSU´s arbejde bygger på seriøsitet og høj faglighed

VSU formidler viden og metoder til gavn for praksis

VSU´s aktiviteter indeholder og muliggør erfaringsudveksling på tværs af faggrupper og arbejdsområder

VSU er en inspirerende og kompetent aktør at orientere sig mod

VSU arbejder involverende og nytænkende i relation til det forebyggende arbejde.

Interviewpersoners
associationer til VSU
Datagrundlag
Informanterne oplever udbytte af deltagelse og af anvendelse af VSU´s materialer

De organisationer, som har deltaget i aktiviteter under VSU, fortæller, at det har bidraget med en ny forståelse og tilgang til arbejdet med vold og trusler.

De oplever det som en anerkendelse og som en respektfuldhed over for den arbejdssituation, de står i og dermed understøttes opnåelsen af et bedre arbejdsmiljø for en række af de arbejdspladser, der har været involveret i VSU. Evalueringen understreger dog, at dette udbytte først for alvor opstår, hvis og når arbejdspladsen målrettet går ind i arbejdet.

Det betragtes som en stor styrke, at materialer har en form, der kan tilpasses konteksten på arbejdspladsen.

Det fremhæves også, at VSU lægger vægt på at opnå et godt miljø for borgerne. Det kræver, på samme måde som det gode arbejdsmiljø, at arbejdspladserne omsætter den viden og de kompetencer, VSU bidrager med. Og dermed ligger en del af arbejdet uden for VSU´s hænder. Ikke desto mindre konkluderes det, at VSU styrker potentialet og skaber forudsætningerne for at dette arbejde bliver kvalificeret.
VSU bidrager med fokus på vold og trusler på arbejdspladsen og den nyeste viden indenfor feltet


Evalueringen konkluderer, at VSU bidrager med nyeste viden på området. Både interviewpersoner og informanter i spørgeskemaundersøgelsen har stort kendskab til VSU´s publikationer og materialer. Nogle interviewpersoner vurderer, at der nok er et mindre kendskab til VSU som projekt.

Mange forklarer, at de vender blikket mod VSU, når de er på udkig efter ny viden og inspiration indenfor voldsforebyggelse, bl.a. fordi VSU har et målrettet fokus indenfor dette område.
VSU har høj relevans
Samtlige interviewpersoner italesætter høj relevans


Flere aktiviteter ude på arbejdspladserne
I evalueringen peges på en stor efterspørgsel på de af VSU’s aktiviteter, som foregår ude på arbejdspladserne. Dette knytter sig til oplevelsen af, at det er den helt praksisnære formidling og afprøvning, som skaber værdi og dermed forandring i praksis.

Brug for fortsat fokus på voldsforebyggelse
Stigning i voldsepisoder, på nogle områder, understreger vigtigheden af et fortsat fokus på temaet og ikke mindst et fortsat arbejde med udvikling af praksisrettede metoder, informations- og undersøgelsesmaterialer samt udgivelser.

Evalueringen er udabejdet af Ineva
Konklusion
Anbefalinger
Evaluering af Vold som Udtryksform 2014-2017
Ordskyen knytter an til fem overordnede kendetegn ved VSU:
SUS Bestyrelsesmøde
5. september 2017

Birgitte Bækgaard Brasch

Tre hovedkonklusioner
Det tillægges stor betydning at VSU:

har vedvarende fokus på vold

har en helhedsorienteret og borgerinddragende tilgang
”Vold som udtryksform er voldsomt relevant. [...] 50 % af medlemmerne inden for psykiatrien er blevet udsat for vold inden for det sidste år. Det er et stort problem for os. Og det er noget, vi prioriterer. Det er derfor vigtigt at have en aktør som VSU. De kan en helhedsorienteret tilgang. VSU har hele viften, og det er vigtigt. Der er en hel skov [af aktører, red.], der kan noget hver for sig – men VSU kan det hele.”
(fagorganisatorisk aktør)

"Det er nok dem der har allerstørst betydning for hvad der er sket af metodeudvikling indenfor det område, de er helt fremme i skoene, oppe på beatet." (fagorganisatorisk aktør)
Én central anbefaling, at:

FASTHOLDE ARBEJDET I VOLD SOM UDTRYKSFORM
Der peges gennem evalueringen på, at VSU er en væsentlig aktør at orientree sig mod i arbejdet med at forebygge og håndtere vold og trusler på arbejdspladserne, både når der efterspørges viden og helt konkrete redskaber og metoder.
Det ses i evalueringen, at der opleves at være sket et paradigmeskifte i forhold til borgerinddragelse og borgersyn, der i høj grad også er en bidragende årsag til, at VSU’s arbejde bør fortsætte. VSU stiller sig i det ’nye’ paradigme og imødekommer arbejdspladsernes arbejde med at forstå vold som en udtryksform hos borgere, som af forskellige årsager ikke har et alternativ.
Nye områder
VSU anbefales i det omfang, det er muligt, at åbne op for ’nye’ fagområder, hvor VSU kan gøre en forskel.

Evalueringen har også afdækket, om der kan påvises en sammenhæng mellem et manglende nationalt fald i voldsforekomst og VSU´s arbejde. Det afvises bredt.

Evalueringen peger på, at et manglende generelt fald skal forklares gennem en række rammebetingelser på arbejdspladserne, som har som konsekvens, at der i endnu højere grad er brug for at arbejde med medarbejdernes tilgang til og kompetencer til at håndtere vold og trusler.
Manglende fald i voldsforekomst
Full transcript