Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nederland Rivierenland hfst 1 en 2 de geo

No description
by

Luuk van Dijk

on 1 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nederland Rivierenland hfst 1 en 2 de geo

Nederland Rivierenland
Nederland kent 4 hoofd - rivieren
Schelde
Eems
Rijn
Maas
Estuarium
Hoofddoel van de rivier is het transporteren van water
Voordeel: transport over water
Nadeel: rivieren kunnen overstromen.
Een andere vorm van de kust is een DELTA kust
Een rivier bestaat uit:
En water stroomt altijd van hoog naar laag
Paragraaf 1.2
Een paar
ZEER
belangrijke begrippen om een rivier te begrijpen.
Neem deze over in je schrift
Stroomgebied
waterscheiding
debiet
Piekafvoer
Regiem
vertragingstijd
Verval
Verhang
Gemengde rivier
Regenrivier
Het gebied dat afwatert op de rivier (en zijrivieren) De regen die hier valt - stroomt in die rivier
De grens tussen twee stroomgebieden - vaak heuvels of bergen
De hoeveelheid water die per seconde langs een bepaalde plek stroomt --> altijd in m3/sec

1 m3 = 1000 liter = 5 badkuipen.
De rijn heeft een debiet van 2300 m3/s (11500badkuipen per seconde)
Hoog water afvoer in een tijd van het jaar
De tijd tussen de neerslag en het moment dat het water in de rivier komt.
De jaarlijkse schommelingen in de waterafvoer van een rivier
--> let op deze is altijd
regelmatig of onregelmatig
en nooit
hoog of laag
hoogteverschil tussen twee plaatsen in de rivier
Hoogteverschil van de rivier per km
Is afhankelijk van:
- De klimaat omstandigheden - neerslag - verdamping
- smeltwater of regenwater
- doorlaatbaarheid van de bodem (spons of rots)
- aanwezigheid van begroeiing
sluis
stuw
vis trappen
zomerdijk
winterdijk
Uiterwaarden
winterdijk
Kribben
zomerbed
winterbed
Even oefenen
1
2
3
4
5
Par. 1.3 verandering in weer en klimaat
http://www.deltacommissie.com/film
Nederland in 2050 ?
Klimaatverandering en de gevaren van de rivieren in Nederland

1. het
neerslagregiem
wordt
onregelmatiger
.
(drogere periodes met zeer lage waterstand, afgewisseld met periodes met veel neerslag en een hoge waterstand)

2. hierdoor een
verhoogde piekafvoer
-> daarom zal de maatgevende afvoer moeten worden bijgesteld.
Klimaatverandering en de gevaren van de zee

+ zeewater wordt warmer en zet uit
+ landijs (ijs op het land) smelt
-> hierdoor een hogere zeespiegel
Door zeespiegelstijging
kan de rivier zijn water niet kwijt
en zal dus ook stijgen
--> daarnaast zal de rivier ook meer water krijgen door onregelmatiger neerslagregiem

Naast zeespiegelstijging en verandering in neerslag
Is er sprake van bodemdaling van Nederland!!
Bodemdaling door:
1. Ontbreken sedimentatie van de rivieren
(Door de bedijking zijn er geen / weinig overstromingen -> dus geen sedimentatie van materiaal
-> dus geen compensatie van de bodemdaling)
2. Inklinking (krimp) door inpolderen
3. Veenoxidatie
4. Aardgaswinning
5. Isostasie--> wip wap effect
Paragraaf 2.1 Overstromingsgevaar en ruimtelijke ordening
Lage waterstand
hoge waterstand
De rivieren moeten bevaarbaar blijven.
1. door stuwen aan te leggen.
Kribben zorgen dat de stroom in het midden blijft
en verminderen de erosie van de oevers
Problemen door;
1. het bouwen in de uiterwaarden (industrieterreinen - campings)

maar ook door:
2. verstedelijking en verstening;
(zorgt voor versnelde afstroming naar de rivier)
https://www.rainproof.nl/wolkbreuk-28-juli

Ruimtevoorderivier.nl
Nationaal beleid:
Het waterschap zorgt voor ons water
De aanpak van wateroverlast werkt via een drietrapsstrategie:

1. water
vasthouden
in de
bodem of het oppervlaktewater;
2. water
bergen
in daarvoor
aangewezen gebieden;
3. water gecontroleerd
afvoeren
.
Elke nieuwe vorm van bebouwing moet worden getoetst aan de hand van de
watertoets

1. locatie mag geen belemmering vormen voor het vasthouden van water (je mag b.v. geen grachten dichtmaken zonder een nieuwe gracht te graven)

2. Water moet ter plekken worden vastgehouden.
Retentie in de sloten om de eilanden heen.

Voorheen weiland --> hoge sponsfunctie
Nu stenen --> geen sponsfunctie --> dus snelle afstroom
Niet elke maatregel is overal geschikt.
Rivierbed verruiming
obstakel verwijdering
graven van hoogwatergeul
Uiterwaarde verlaging
graven van een nevengeul
verdiepen van het zomerbed
verlagen van de kribben
Naast de
drietraps-strategie
en de
watertoets
wordt er ook fysieke ruimte gecreëerd naast de rivier om water te bergen

Retentiebekken binnendijks
Noodoverloopgebieden aan te wijzen
Kijk thuis op www.ruimtevoorderivier.nl
par. 2.3 Internationale samenwerking
Let op!
* elke maatregel die je in de hogerop in de rivier neemt heeft gevolgen lager in de rivier!!
* want water stroomt van Hoog naar Laag!

Er moet internationaal worden samengewerkt.
een voorbeeld
De Sanna bovenloop van de Inn
die uitkomt op de Donau 1995

Kanalisatie
Door kanalisatie stroomt het water eerder weg uit de bovenloop. --> wat is het gevolg voor de piekafvoer in de benedenloop?
Des te hogerop in de rivier je het water vast kunt houden (retentie) des te gecontroleerder kun je het water naar de benedenloop sturen.

--> dit is alleen niet altijd mogelijk doordat er in de bovenloop en middenloop vaak rotsachtige gronden zijn met veel relief.
Voorbeeld: de Eems
oorsprong op 314 m boven nap
371 km lang
wat is het verval?
wat is het verhang?
Rivieren werden gekanaliseerd
De bodem naast de rivier die daalt


maken proeftoets H1
(blz. 44)
Door toegenomen inwoneraantal en economische activiteiten op het binnendijkse gebied,
INTENSIVERING
, is de schade groter bij overstromingen.


Tot nu toe altijd
dijkverhoging
en
dijkverzwaring
toegepast -> in de toekomst niet voldoende
http://nos.nl/video/332855-waterschappen-veiligheidseisen-dijken-verouderd.html
http://www.schooltv.nl/video/aardrijkskunde-voor-de-tweede-fase-waterbeheersing-van-rivieren-in-nederland/
Waterbeheersing van rivieren in Nederland
Maak stencil en opdr. 15-16-18-20
Proeftoets pag.81

De Schelde mond uit in zee in een:
Het gebied dat afwatert op een rivier heet het
stroomgebied

Alle rivieren die deel uitmaken van een hoofdrivier (b.v. de Rijn) is een
stroomstelsel
de
waterscheiding
is de grens tussen twee stroomgebieden
De Rijn is van groot belang voor Nederland:

- zorgt voor voldoende water (drink water en water voor de landbouw)
-de Rijn is de belangrijkste vaarroute tussen Rotterdam en Duitsland
Om de rijn bevaarbaar te houden worden er stuwen aangelegd. (B.v. bij Driel in Gelderland)
Open bij hoge waterstand om water door te laten
Dicht bij lage waterstand om waterpeil te controleren, er blijft nu voldoende water in om scheepvaart mogelijk te maken.
Par. 1.1 Maken 6 t/m 10
Par. 1.1 Maken 6 t/m 10
Par. 1.2 maken opgave
13, 15, 17, 19, 23.
http://flood.firetree.net/?ll=48.3416,14.6777&z=13&m=7

tot +/- 12.00 minuten
Maar let op!
Maken 2.1 6 t/m 10 (blz. 56)
- Je leert over de grote rivieren in Nederland
- Je leert over de kansen en gevaren van de rivieren in Nederland
Binnendijks gebied
Buitendijks gebied
2.2 Hoge dijken of brede rivieren
Eerst: stencil
Ruimte voor de rivier

Huiswerk
2.1: 6 tm 10
2.2: 16, 17, 19, 20, 21
maken :
- slotopdracht H2
- en proeftoets hfst 2
of mindmap hfst 1,2
Full transcript