Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Autoprezentacja nauczyciela kontraktowego

No description
by

Rafał Sikora

on 29 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Autoprezentacja nauczyciela kontraktowego

TEMAT: Autoprezentacja nauczyciela kontraktowego.
mgr Rafał Sikora
"Wychowanie jest sprawą serca.
Ten, kto wie, że jest kochany,
sam też kocha.
Ten, kto jest kochany,
osiąga wszystko,
zwłaszcza z młodzieżą."

św. Jan Bosko

Opiekunowie stażu
mgr Sylwia Nawotka (ZS 20)
mgr Magda Studzińska (CS)
Rozpoczęcie stażu:
1 września 2010
Ukończenie stażu:
31 maja 2013
Data złożenia
sprawozdania:
14 czerwca 2013
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Studia magisterskie
uzupełniające
Studia wyższe
licencjackie
Kurs pedagogiczny
Uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego:
24 czerwca 2008
Realizacja zadań w trakcie trwania stażu
(na podstawie rozporządzenia MENIS
z dn. 1 marca 2013)
uczestniczyłem w pracach organów szkoły
pogłębiałem wiedzę i umiejętności zawodowe
poznawałem przepisy dotyczące systemu oświaty
doskonaliłem swój warsztat pracy i dokonywałem ewaluacji własnych działań
uwzględniałem potrzeby rozwojowe uczniów
wykorzystywałem w pracy technologię informacyjną
stosowałem wiedzę z zakresu pedagogiki i dydaktyki
§ 7 ust. 2, pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapoznałem się z dokumentami MENiS regulującymi system awansu zawodowego nauczycieli.
Współpraca z opiekunem stażu
Zawarłem kontrakt z opiekunem stażu
Obserwowałem lekcje prowadzone przez opiekuna stażu
Prowadziłem lekcje obserwowane przez opiekuna stażu
Udział w instytucjonalnych formach
doskonalenia zawodowego
Jak pisać, żeby egzaminatorom się podobało
Wykorzystanie literatury w pracy z nastolatkami
Dyscyplina we współczesnej klasie
XXII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich
Sympozjum o Systemie Prewencyjnym Św. Jana Bosko
Fundusze unijne na wymiany międzynarodowe
Szkoła nowych technologii
Udział w wewnątrzszkolnych formach
doskonalenia nauczycieli
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Strategia cyfryzacji szkoły
Wykorzystanie zasobów informatycznych szkoły
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
oraz doskonalenie warsztatu pracy
Poznawanie dokumentacji szkoły
Studiowanie prawa oświatowego
Studiowanie literatury o tematyce pedagogicznej i metodycznej
Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy
Prenumerata prasy o tematyce edukacyjnej
Tworzenie biblioteczki przedmiotowej
Wymiana doświadczeń
e-Akademia Przyszłości
Rozpoznawanie potrzeb uczniów i łączenie ich ze swoimi
Jak efektywnie pracować z grupami o mieszanym stopniu zaawansowania
Kreatywne metody pracy z najmłodszymi uczniami
Mowa ciała w warsztacie nauczyciela
Jak opanować stres podczas wystąpień publicznych
Doskonalenie warsztatu pracy - ciąg dalszy
Współpraca z doradcami metodycznymi oraz zespołem przedmiotowym
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz szkoleniach zespołów nadzorujących
Stosowanie metod aktywizujących
Przygotowanie własnej biblioteczki przedmiotowej
Prowadzenie ewaluacji wybranych zajęć
Przygotowanie ankiet dotyczących oczekiwań uczniów
§ 7 ust. 2, pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Udział w spotkaniach formacyjnych, dniach skupienia, rekolekcjach, zebraniach SSW
Poznanie sytuacji rodzinnej, zainteresowań, potrzeb i zagrożeń dotyczących uczniów
Stały kontakt z pedagogiem i psychologiem
Poznawanie uczniów podczas asystencji
Wplatanie w zajęcia zagadnień wychowawczych
Studiowanie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej
Kontakt z rodzicami
Pomoc w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej
Przeniesienie ucznia do innej grupy językowej
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Indywidualizacja pracy z uczniem
Przygotowanie uczniów do konkursów
Praca z uczniami zdolnymi w ramach koła zainteresowań
Zajęcia wyrównawcze
Konsultacje indywidualne dla uczniów
Udział w dodatkowych pracach na terenie szkoły
Organizacja konkursów "Tekst Miesiąca", "Halloween", "Wiedzy o krajach angielskojęzycznych"
Opracowanie materiałów multimedialnych na tablicę interaktywną dla zespołu anglistów
na potrzeby dnia języków
Zajęcia dla uczniów z wymian międzynarodowych
Współorganizacja szkolnych imprez rozrywkowych
Organizacja "Dnia kultury"
Przygotowanie akademii z okazji Bożego Narodzenia
Współorganizacja festynu rodzinnego "Pomaluj z nami szkołę"
§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Doskonalenie umiejętności pracy z komputerem
Ocena własnych umiejętności informatycznych oraz szkolnej bazy informatycznej
Szkolenia z zakresu wykorzystania zasobów informatycznych
- Szkoła nowych technologii (Microsoft)
- Wewnątrzszkolne szkolenie informatyczne (Waldemar Zajączkowski)
- Strategia cyfryzacji szkoły (Mimio)
- e-Akademia przyszłości
Samodzielne dokształcanie z wykorzystania dystrybucji Ubuntu systemu Linux
Zastosowanie technologii komputerowej w pracy
Wykorzystanie programów komputerowych oraz stron internetowych do nauki języka angielskiego
Wykorzystanie platformy edukacyjnej e-Akademia Przyszłości
Opracowanie i analiza wyników egzaminów (arkusz kalkulacyjny)
Opracowanie lekcji i ich elementów (PowerPoint, Prezi, Hot Potatoes, HTML)
Publikacja własnych materiałów
Techniczne przygotowanie imprez tematycznych dla uczniów
Przygotowanie dokumentacji szkolnej i przedmiotowej
Opieka nad stanowiskiem komputerowym w Pokoju Nauczycielskim
Planer Google
§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, dniach skupienia, rekolekcjach, zebraniach SSW
Czytanie publikacji o systemie prewencyjnym księdza Bosko oraz czasopism dla wychowawców katolickich (Don Bosco, Rodzina Salezjańska), analiza dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania (Gravissimus Educationis)
Udział w szkoleniu "Dyscyplina we współczesnej klasie"
Wplatanie treści wychowawczych w prowadzone lekcje
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, kontakty z rodzicami przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz edukacyjnych
§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Znajomość dokumentów wewnątrzszkolnych
Praca w szkolnych zespołach nadzorujących egzaminy zewętrzne
Analiza aktów prawnych i poznanie procedury awansu zawodowego
Pełnienie funkcji opiekuna i kierownika wycieczek
Praca w szkolnych zespołach opracowujących regulaminy i przepisy regulujące funkcjonowanie szkoły
Wnioski do dalszej pracy
Odbycie kursu dla kandydatów na egzaminatorów maturalnych oraz gimnazjalnych
Kontynuacja prowadzenia koła dla uczniów zdolnych
Udział w kursach doszkalających dotyczących indywidualizacji pracy z uczniem
Mam nadzieję pełnić funkcję wychowawcy klasy
Kontynuacja i rozszerzenie współpracy z Instituto Don Bosco w Weronie celem poszerzenia oferty szkoły
Rozszerzenie oferty oratorium "Dominiczek" o zajęcia konwersacyjne dla uczniów szkoły oraz lokalnej społeczności.
Dziękuję serdecznie
za uwagę
Full transcript