Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Zasady przyznawania pomocy
by

Piotr Romański

on 13 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

KRYTERIA DOSTĘPU
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ustawa
z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
18 452 210
limit dla Małopolski
euro
9
w kraju
miejsce
5,5
krajowej puli środków
%
zmiana nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych
O pomoc może ubiegać się:
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się
dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy
albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.
Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
lub
pracownika samorządu województwa
lub
podmiot, który wydał dokument
, lub w formie
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza
.
Podstawowy dochód podatkowy gminy
, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, kształtuje się na poziomie:
a) nie więcej niż 50% średniej krajowej –
5 punktów
,
b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej –
3 punkty
,
c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej –
1 punkt.
LEGISLACJA
KRAJOWA

gmina
związek międzygminny
powiat
związek powiatów
BENEFICJENCI POMOCY
Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania
.

W ramach wezwania do usunięcia braków wnioskodawca nie może modyfikować wniosku w zakresie innym niż wynikającym z tego wezwania.
TYLKO 1 UZUPEŁNIENIE
63,63
%
WYSOKOŚĆ KWOTY POMOCY
kosztów kwalifikowalnych
3
limit środków na Beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014-2020
mln zł
KRYTERIA CENTRALNE
Bezrobocie w powiecie
, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było wyższe lub równe średniej krajowej –
2 punkty.
KRYTERIA CENTRALNE
Operacja jest powiązana z
inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej
lub na obszarze realizacji operacji istnieje
funkcjonująca sieć szkieletowa
(obejmująca cały odcinek drogi objętej operacją) –
1 punkt.
KRYTERIA CENTRALNE
budowa dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych
przebudowa dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych
Koszty kwalifikowalne nie mogą być współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ani jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe
I etap –
24 miesiące
od dnia zawarcia umowy

II etap –
36 miesięcy
od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
gminy wiejskiej,
gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 000 mieszkańców,
gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców.
Operacja musi być realizowana na nieruchomości będącej własnością podmiotu ubiegającego się o pomoc lub na nieruchomości, do której podmiot posiada prawo do dysponowania nią przez okres realizacji operacji oraz przez okres związania z celem -
5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej
.
KRYTERIA DOSTĘPU
MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI
W przypadku realizacji operacji w trybie przepisów
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
dokumentem potwierdzającym warunek, że operacja będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością podmiotu ubiegającego się o pomoc… będzie
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
wraz z
kopią wniosku o ujawnienie stanu prawnego w księgach wieczystych
.
Operacja musi być
uwzględniona w dokumencie

planistycznym
i
spójna z dokumentem

strategicznym
.
KRYTERIA DOSTĘPU
DOKUMENT PLANISTYCZNY I STRATEGICZNY
Operacja musi być uwzględniona w planie finansowym
najpóźniej do dnia

zawarcia umowy
.
KRYTERIA DOSTĘPU

KRYTERIA DOSTĘPU
ZAKRES REALIZOWANYCH OPERACJI
KRYTERIA DOSTĘPU
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
realizacja w maksymalnie 2 etapach
KRYTERIA DOSTĘPU
MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI
KRYTERIA DOSTĘPU
TERMIN REALIZACJI OPERACJI
Wykonanie zakresu rzeczowego, poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowlnych i złozenie wniosku o płatność następuje nie później niż:
Operacja będzie realizowana na obszarze należącym do:
Suma kosztów kwalifikowalnych
nie może przekroczyć 1 000 000 euro
w przeliczeniu na złote – kurs NBP w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.
KRYTERIA DOSTĘPU
Niedopuszczalne jest
zakwalifikowanie kosztów wchodzących w katalog kosztów kwalifikowalnych jako kosztów niekwalifikowanlnych
bowiem stanowiłoby to próbę ominięcia przepisu mówiącego, iż suma kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 1 000 000 euro.
Złożenie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dwóch wniosków o przyznanie pomocy dotyczących
tej samej drogi
i
sąsiadujących ze sobą odcinków
jest niedopuszczalne i należałoby traktować jako
sztuczne dzielenie operacji
w celu ominięcia przepisów mówiących, iż suma kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 1 000 000 euro.
Operacja ma łączyć jednostki osadnicze z istniejącą drogą publiczną.
KRYTERIA DOSTĘPU
W przypadku operacji dotyczącej drogi wewnętrznej - droga ta w wyniku realizacji operacji
stanie się drogą publiczną
.
KRYTERIA DOSTĘPU
Realizacja operacji
nie jest możliwa
bez udziału środków publicznych.
– które są
uzasadnione zakresem operacji
,
niezbędne do osiągnięcia jej celu
oraz
racjonalne
.
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
koszty ogólne,
budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni drogi,
budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego,
zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji,
podatku od towarów i usług (VAT),
Pojęcie kanału technologicznego zostało zdefiniowane w przepisach
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)

kanał technologiczny
to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

10
%
kosztów kwalifikowalnych
(inwestycyjnych)
KOSZTY OGÓLNE
NABÓR
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY
Planowany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy
4 maja 2016 r. - 6 czerwca 2016 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków
termin składania wniosków
miejsce składania wniosków
Pomocy nie przyznaje się
jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, o którym mowa w ogłoszeniu.

O terminowości złożenia wniosku decyduje
data oraz godzina jego złożenia
w miejscu określonym
w ogłoszeniu o naborze.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W przypadku gdy operacja będzie dotyczyła więcej niż jednej drogi,
punkty przyznaje się, jeżeli kryteria wyboru są spełnione w odniesieniu do wszystkich dróg objętych operacją.
KRYTERIA
WYBORU
OPERACJI
Droga objęta operacją
prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej – 2 punkty.
KRYTERIA CENTRALNE
Operacja dotyczy
drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii – 3 punkty.
KRYTERIA CENTRALNE
Operacja jest realizowana
w porozumieniu
pomiędzy gminami lub powiatami, lub gminą a powiatem
– 1 punkt
KRYTERIA CENTRALNE
Operacja będzie realizowana w gminie, w której
udział powierzchni użytków rolnych w gminie w stosunku do powierzchni gminy ogółem
, według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r., wynosi:
– powyżej 50% –
2 punkty
, z tym że w przypadku realizacji operacji na obszarze większej liczby gmin pod uwagę bierze się udział powierzchni użytków rolnych na obszarze wszystkich gmin, w których będzie realizowana operacja, w ich powierzchni ogółem,
– powyżej 35% i nie więcej niż 50% –
1 punkt
, z tym że w przypadku realizacji operacji na obszarze większej liczby gmin pod uwagę bierze się udział powierzchni użytków rolnych na obszarze wszystkich gmin, w których będzie realizowana operacja, w ich powierzchni ogółem.

KRYTERIA REGIONALNE
Operacja będzie realizowana w gminie, w której
średnia gęstość zaludnienia
, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi:
– powyżej 125% średniej gęstości zaludnienia na obszarze województwa małopolskiego uprawnionym do objęcia pomocą w obrębie typu operacji –
2 punkty
, z tym że w przypadku realizacji operacji na obszarze większej liczby gmin pod uwagę bierze się średnią gęstość zaludnienia na obszarze gmin, w których będzie realizowana operacja,
– powyżej 75% i nie więcej niż 125% średniej gęstości zaludnienia na obszarze województwa małopolskiego uprawnionym do objęcia pomocą –
1 punkt
, z tym że w przypadku realizacji operacji na obszarze większej liczby gmin pod uwagę bierze się średnią gęstość zaludnienia na obszarze gmin, w których będzie realizowana inwestycja
KRYTERIA REGIONALNE
W terminie
4 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy
, właściwy organ samorządu województwa:
Odmawia się przyznania pomocy, przypadku gdy
nie są
spełnione warunki przyznania pomocy
lub dla operacji
umieszczonych na liście, które
nie mieszczą się w dostępnym limicie środków
.
wzywa się Wnioskodawcę do zawarcia umowy
w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku
tj. dla operacji umieszczonych na liście, które
mieszczą się w limicie środków
.
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Koszty związane z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej stanowią

koszt niekwalifikowalny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422) jako
budynek użyteczności publicznej

należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Porozumienie
może być zawierane pomiędzy gminami lub powiatami, lub gminą a powiatem.
Przedmiotem takiego porozumienia winna być realizowana przez stronę porozumienia
(nieubiegająca się o przyznanie pomocy w ramach ocenianej operacji)
budowa, przebudowa lub zmiana nawierzchni drogi łączącej się z drogą będącą przedmiotem wsparcia
w ramach operacji typy „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020.Przedmiotem operacji nie może być wyłącznie np. budowa chodnika lub ścieżki rowerowej. Zgodnie bowiem z ustawą o drogach publicznych, jako
drogę należy rozumieć budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym
. Budowa samego chodnika będącego jednym z elementów składowych drogi nie jest zatem tożsama z budową drogi. Wykonanie np. chodnika może stanowić koszt kwalifikowalny jedynie na odcinku budowanej/przebudowywanej jezdni.

Czy budowa chodnika może stanowić koszt kwalifikowalny?
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
od dnia, w którym została zawarta umowa
, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
Pojęcie kanału technologicznego zostało zdefiniowane w przepisach
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)

kanał technologiczny
to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:
zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
w formie rozliczenia bezgotówkowego.
uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy
poniesione:
W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje
zapewnienie dostępu do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców miejscowości, w których jest realizowana operacja
, określonej na podstawie danych dostępnych w urzędzie gminy według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy.
W przypadku gdy operacje uzyskały taką samą liczbę punktów i niemożliwe jest ustalenie ich kolejności zgodnie z dostępem do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców miejscowości, w których realizowana jest operacja, o
kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy
.
Pomoc może być przyznana
na operacje, które uzyskały
co najmniej
9
punktów
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz formularz umowy dostępne są na stronie internetowej:

www.prow.malopolska.pl
Dziękuję za uwagę
www.prow.malopolska.pl
Umowy są zawierane
w kolejności wynikającej z listy operacji
, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Wnioskodawcy zostanie wyznaczony termin zawarcia umowy,
nie dłuższy niż 14 dni
od dnia otrzymania wezwania.

Operacje nie mieszczące się w limicie środków,
otrzymają odmowę przyznania pomocy -
brak "listy rezerwowej"
.
weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy
ocena pozytywna
=
lista operacji
i podpisanie umowy
ocena negatywna
=
odmowa
przyznania pomocy
Po dokonaniu oceny wniosków zostanie sporządzona
lista operacji
(zawierająca wnioski ocenione pozytywnie), zgodnie z liczbą punktów uzyskanych przez te operacje.

zawiera
określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
,
liczbę punktów
,
tytuł operacji
i
kwotę pomocy
,

Lista operacji:
jest
zatwierdzana przez Zarząd Województwa Małopolskiego
.
Maksymalna liczba
punktów możliwych do
uzyskania
18
punktów
TERMINY OCENY
Koszt wykupu gruntów stanowi
koszt niekwalifikowalny
.
Przez sieć pasywną należy rozumieć
sieć szerokopasmową bez jakichkolwiek elementów aktywnych składającą się zazwyczaj z infrastruktury technicznej, kanałów, światłowodów ciemnych oraz szafek ulicznych
.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku kiedy operacja będzie powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, to
na etapie płatności końcowej sieć ta powinna być funkcjonującą siecią, jeżeli przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy taka sieć nie istniała
.

Sieci szkieletowe mogą działać w oparciu o działające sieci zbudowane na podstawie
kabli światłowodowych
, jak również
radiolinii wysokich częstotliwości
.
Z zakresu realizowanych operacji wykluczony
został remont dróg.
Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania
nie usunął w terminie braków, pomocy nie przyznaje się
, o czym informuje się podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.
BRAK "LISTY REZERWOWEJ"
wyznaczonym Wnioskodawcy i nie dłuższym niż 7 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.
uzgodnionym przed upływem wyznaczonego w wezwaniu terminu,
Gdy Wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym
terminie w celu zawarcia umowy, pomocy nie przyznaje się, chyba, że Wnioskodawca stawił się w celu podpisania umowy i podpisał ją w innym
terminie:
PODPISYWANIE UMÓW
PODPISYWANIE UMÓW
Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest
weksel niezupełny (in blanco)
wraz z
deklaracją wekslową
.

Weksel wraz z deklaracją wekslową, są podpisywane przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego i są składane w urzędzie marszałkowskim w dniu zawarcia umowy.
PODPISYWANIE UMÓW
Rozporządzenie weszło w życie 19 września 2015 r.
oznacza to, że
kwota pomocy nie może być zarówno wyższa jak i niższa
W przypadku operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, ze względu na istotę i cel tego typu operacji
następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce tego podmiotu
.
koszty kwalifikowalne * 63,63% = kwota pomocy
Przez zmianę nawierzchni drogi należy rozumieć zmianę wpływającą na poprawę jakości drogi
przy użyciu wyrobów budowlanych
innych niż użyte w stanie pierwotnym
.
Poprzez zmianę kwalifikującą się do wsparcia należy rozumieć zmianę np. nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną, szutrowej na asfaltową, gruntowej na brukową, brukowej na asfaltową.
Z zakresu realizowanych operacji wykluczony
został remont dróg.
Wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę.
BUDOWA DROGI
PRZEBUDOWA DROGI
Wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego.
ZMIANA NAWIERZCHNI
pas drogowy lub jego bezpośrednie sąsiedztwo
OBSZAR REALIZACJI OPERACJI
=
Jednostka osadnicza
- wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi (np. miasto, miejscowość, wieś, kolonia, przysiółek, osada).
DOKUMENT PLANISTYCZNY - przykłady:
DOKUMENT STRATEGICZNY - przykłady:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzja o warunkach zabudowy.
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
strategia rozwoju gminy/powiatu/związku,
dokument określający obszary i cele lokalnej polityki rozwoju.
W porozumieniu należy wskazać
przedmiot porozumienia
- nazwa inwestycji drogowej, zakres rzeczowy inwestycji drogowej, planowane koszty, termin realizacji.
Departament Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Full transcript