Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

XNK36B C/O form AANZ

Bài thuyết trình môn Thủ Tục Hải Quan - Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Kiên
by

Tommy Hong

on 18 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of XNK36B C/O form AANZ

Tổng quan về C/O
và C/O mẫu AANZ

Nội dung và cách khai báo
C/O mẫu AANZ
Form AANZ
Tổng quan về C/O
Khái niệm
C/O
(Certificate of Origin)
là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp để chứng nhận xuất xứ của sản phẩm nước đó theo các quy tắc xuất xứ.
Mục đích của C/O
+ Ưu đãi thuế quan.

+ Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá.

+ Hỗ trợ thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch.

+ Xúc tiến thương mại.
Các mẫu C/O được áp dụng tại Việt Nam
- C/O cấp theo qui tắc xuất xứ không ưu đãi:
+ C/O mẫu B (cấp cho hàng XK sang tất cả các nước)
+ C/O cho hàng cà phê ICO (theo qui định của Tổ chức cà phê thế giới)
- C/O cấp theo qui tắc xuất xứ ưu đãi:
+ C/O mẫu A (cấp cho hàng XK đi các nước cho hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP)
+ C/O mẫu D (thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT giữa các nước ASEAN);
+ C/O mẫu E (ASEAN – Trung quốc)
+ C/O mẫu AK (ASEAN – Hàn quốc)
+ C/O mẫu S (VN-Lào; VN-Campuchia)
+ C/O mẫu T cho hàng dệt thủ công mỹ nghệ (VN-EU)
+ C/O mẫu AANZ (ASEAN - Australia - New Zealand)
C/O mẫu AANZ
Khái niệm:
C/O form AANZ là hàng xuất khẩu sang Australia và New Zealand với các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA).
Điều kiện để hàng hóa được cấp C/O mẫu AANZ:
Hàng hoá đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về xuất xứ quy định tại Phụ lục I và Phụ lục 2 của Thông tư số: Số: 33/2009/TT-BCT.


+ Các mặt hàng hoàn toàn có được hoặc được sản xuất theo như quy định và định nghĩa các sản phẩm thuần túy.

+ Các mặt hàng không hoàn toàn có được hoặc sản xuất được miễn là các mặt hàng này phù hợp với các quy định của các sản phẩm không thuần túy, quy tắc xuất xứ cộng gộp và tiêu chí cụ thể về mặt hàng.
Cụ thể về quy định xuất xứ:
Quy trình xin cấp C/O mẫu AANZ
A. Đăng ký hồ sơ thương nhân
Người đề nghị cấp C/O chỉ được xem xét cấp C/O Mẫu AANZ tại nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký Hồ sơ thương nhân.

Thành phần hồ sơ:
- Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (Phụ lục 12)): 1 bản;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính)): 1 bản;
- Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính)): 1 bản;
- Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân : 1 bản.

Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AANZ gồm:
a) Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AANZ đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ ;
b) Bộ C/O Mẫu AANZ đã được khai hoàn chỉnh gồm một (01) bản chính và ba (03) bản sao;
c) Tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan;
d) Hoá đơn thương mại;
đ) Vận đơn.
C. Thời hạn cấp C/O Mẫu AANZ
- Không quá
4 giờ làm việc
kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp xuất khẩu qua đường
hàng không;

- Không quá
8 giờ làm việc
kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp xuất khẩu bằng
các phương tiện khác;
- Đối với trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua
bưu điện
, thời gian cấp C/O là
1 ngày làm việc
kể từ ngày nhận ghi trên bì thư.
- Tổ chức cấp C/O có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trong trường hợp có căn cứ rõ ràng cho thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là
chưa đủ
để cấp C/O hoặc phát hiện
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
đối với các C/O đã cấp trước đó. Thời hạn xử lý việc cấp C/O đối với trường hợp này
không quá 5 ngày làm việc
kể từ ngày người đề nghị cấp nộp hồ sơ đầy đủ.
D. Từ chối cấp C/O Mẫu AANZ
Từ chối cấp C/O nếu phát hiện một trong những trường hợp sau:
a) Người đề nghị cấp C/O chưa thực hiện việc đăng ký hồ sơ thương nhân theo quy định tại Điều 5 Thông tư 33/2009/TT-BCT;
b) Hồ sơ đề nghị cấp C/O không chính xác, không đầy đủ như quy định tại Điều 6 Thông tư 33/2009/TT-BCT;
c) Người đề nghị cấp C/O chưa nộp chứng từ nợ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 33/2009/TT-BCT;
d) Hồ sơ có mâu thuẫn về nội dung;
đ) Nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O không đúng nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân;
e) Mẫu C/O khai bằng chữ viết tay, hoặc bị tẩy xóa, hoặc mờ không đọc được, hoặc được in bằng nhiều màu mực;
g) Có căn cứ hợp pháp chứng minh hàng hoá không có xuất xứ theo quy định của Thông tư này hoặc người đề nghị cấp C/O có hành vi gian dối, thiếu trung thực trong việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá.
Trách nhiệm của các bên:
Trách nhiệm của người đề nghị cấp C/O
1. Lập và nộp hồ sơ thương nhân cho Tổ chức cấp C/O;
2. Lập và nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AANZ đầy đủ cho Tổ chức cấp C/O;
3. Chứng minh hàng hoá xuất khẩu đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ chức cấp C/O trong việc xác minh xuất xứ hàng hoá;
4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung khai trong hồ sơ thương nhân và hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AANZ cũng như xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu, kể cả trong trường hợp được người xuất khẩu uỷ quyền;
5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ điện tử trong trường hợp gửi hồ sơ đề nghị cấp C/O qua mạng eCOsys;
6. Báo cáo kịp thời cho Tổ chức cấp C/O tại nơi thương nhân đã đề nghị cấp về những lô hàng bị nước nhập khẩu từ chối cho hưởng thuế suất ưu đãi AANZFTA mặc dù đã được cấp C/O của Việt Nam (nếu có);
7. Thông báo bằng văn bản cho Tổ chức cấp C/O nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân trước đó lý do không đề nghị được cấp C/O tại nơi đó, đồng thời thông báo tên của Tổ chức cấp C/O mới nơi mà thương nhân đề nghị được cấp C/O;
8. Lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp C/O.
Trách nhiệm của Tổ chức cấp C/O
1. Hướng dẫn người đề nghị cấp C/O nếu được yêu cầu;
2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thương nhân và hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AANZ;
3. Xác minh thực tế xuất xứ của sản phẩm khi cần thiết;
4. Cấp C/O Mẫu AANZ khi hàng hóa đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 của Quy chế này;
5. Lưu trữ hồ sơ C/O;
6. Gửi mẫu chữ ký của những người được ủy quyền ký C/O và con dấu của Tổ chức cấp C/O cho Bộ Thương mại (Vụ Xuất Nhập khẩu) theo quy định của Bộ Thương mại;
7. Giải quyết các khiếu nại về C/O theo thẩm quyền;
8. Giữ bí mật hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc kiểm tra, xác nhận xuất xứ;
9. Trao đổi các thông tin liên quan đến việc đăng ký hồ sơ thương nhân trong trường hợp thương nhân có đăng ký hồ sơ thương nhân tại hai Tổ chức cấp C/O trở lên và các vấn đề khác có liên quan đến việc cấp C/O;
10. Thực hiện chế độ báo cáo và các yêu cầu khác theo quy định của Bộ Thương mại.
Nơi ghi tên giao dịch của người xuất khẩu, địa chỉ, tên quốc gia xuất khẩu (Việt Nam)
Nơi ghi tên giao dịch của người nhập khẩu, địa chỉ, tên quốc gia nhập khẩu
Ký hiệu và số hiệu của kiện hàng
Danh mục hàng hóa
Số kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng và mã HS của nước nhập khẩu).
Tiêu chuẩn xuất xứ
Trọng lượng cả bì của hàng hóa (hoặc số lượng khác) và điều kiện giao hàng
Số và ngày của hóa đơn
Tên nước nhập khẩu
Tên nước xuất khẩu
Địa điểm, ngày tháng năm, và chữ ký của người đăng ký C/O
Địa điểm, ngày tháng năm, chữ ký, con dấu của cơ quan cấp C/O
Cám ơn thầy và các bạn đã theo dõi bài thuyết trình của chúng tôi!
Danh sách nhóm: XNK36B
1. Hà Đức Khôi

2. Hồng Hữu Lễ

3. Nguyễn Thanh Hiếu

4. Nguyễn Ngọc Luân

Bộ Công Thương
của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một Bộ mới được thành lập từ khoá XII của Quốc hội trên cơ sở sáp nhập
Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại
. Bộ trưởng đầu tiên và đương nhiệm của Bộ này là
Vũ Huy Hoàng
.
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
GIỚI THIỆU BỘ CÔNG THƯƠNG
Sau khi nhập khẩu hàng hóa, cơ quan hải quan tại cảng hoặc địa điểm nhập khẩu sẽ đánh dấu thích hợp trước khi gửi lại cho tổ chức đã cấp C/O Mẫu AANZ này
Do cơ quan cấp C/O ghi
Ngày khởi hành
Tên phương tiện vận tải
Cảng dỡ hàng
B. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O
Mẫu AANZ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN
THỦ TỤC HẢI QUAN
Giáo viên hướng dẫn
Nguyễn Văn Kiên

Lớp XNK 36B
Full transcript