Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Program Geliştirmenin Tarihsel Temelleri

Program Geliştirme
by

Güler Duman

on 6 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Program Geliştirmenin Tarihsel Temelleri

PROGRAM GELİŞTİRMENİN TARİHSEL TEMELLERİ
Tarihsel Temeller: Dünyada,
Tarihsel Temeller: Türkiye’de (Cumhuriyet Döneminde)
Tarihsel Temeller: Türkiye’de (Cumhuriyetten Önceki Dönemlerde)
Tarihsel Temeller: Türkiye’de (Cumhuriyet Döneminde)
CUMHURİYET DÖNEMİ (devamı...)
Güler Duman

gulerduman@ibu.edu.tr
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
Tarihsel Temeller: Dünyada (devamı...)
Tarihsel Temeller: Dünyada (devamı...)
Cumhuriyetin ilk yıllarında:

ilkögretimin düzenlenmesi,
programların geliştirilmesi
ilkokul öğretmeni yetiştirilmesi
“Hükümetin en verimli ve en önemli vazifesi milli eğitim ile ilgili işlerdir. Bu işlerde başarılı olabilmek için öyle bir program takip etmeye mecburuz ki, o program milletimizin bugünkü haliyle sosyal, hayati ihtiyacıyla, çevre şartlarıyla ve çağın gerekleriyle tamamen uyumlu olsun.” (Çoban, 2001, akt.: Fer, 2005).
Tarihsel Temeller: Türkiye’de (Cumhuriyet Döneminde)
Tarihsel Temeller: Türkiye’de (Cumhuriyet Döneminde)
Kaynakça
Demirel, Ö. (2008). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
Fer, S. (2005). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Programı Üzerine Bir Değerlendirme. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu, 7-9.
Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
MEB (2012). 12 yıl zorunlu eğitimsorular – cevaplar. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf adresinden 2 Ekim 2013 tarihinde alınmıştır.
Oliva, P. F., & Gordon, W. (1988). Developing the curriculum. New York: Longman.
Ornstein, A. C., & Hunkins, F. (1998). Curriculum: Foundations, principles, and theory. Boston: Allyn &Bacon.
Saylor, J. G., Alexander, W. M., & Lewis, A. J. (1981). Curriculum planning for better teaching and learning. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Sönmez, V. (2010). Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Taba, H. (1962). Curriculum development: Theory and practice. New York: Harcourt, Brace & World.
Tuncel, İ. (2012). Program geliştirmenin kuramsal temelleri. H. Hasan Şeker (Editör), Eğitimde program geliştirme: Kuramlar, yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
Köy Enstitüleri (1940-1954):

Köy Enstitüleri yoluyla kentlerin sağladığı kolaylıklardan uzak, köy yaşam koşulları içinde köylerin ihtiyacı olan öğretmenlerin ve diğer meslek elemanlarının (sağlıkçı, ebe, vs.) yetiştirilmesi yoluna gidilmiştir.
Bu okulları, diğer okullardan ayıran en önemli özelliği ise “çok amaçlı” olması ve “iş eğitimi” çerçevesinde eğitim-öğretim etkinliklerini uygulamaya çalışmasıdır
.
Enstitülerin en önemli faydası ise, ilköğretimin köylerde yaygınlaşmasını sağlamıştır. “İş eğitimi”, “iş içinde iş aracılığıyla” yapılan eğitimdir.
Sokrates, hiçbir okul açmadan yalnız belli başlı konular üzerinde tartışarak öğretim çalışmalarında bulunmuştur.
Sokrates'e göre, doğru, iyi, güzel gibi ahlâksal formlar dünyanın her tarafında aynı genel geçerliğe sahiptir.
Sokratik yöntem, günümüzde sıkça kullanılan “soru-cevap” tekniğinin temellerini oluşturmaktadır.
Platon, ünlü okulu “Akademia”yı kurmuştur.
Gerçekliğin kendisi gibi, gerçek bir eğitim de evrensel ve ebedidir. Çünkü gerçeklik yalnızca düşünsel/zihinsel yolla keşfedilebilir, en iyi eğitim biçimi de zihinsel eğitimdir (Gutek, 1997) .
Platon özellikle aritmetik ve geometri dersleri üzerinde önemle durur, fizik ve tabiat ile ilgili derslerden bahsetmez.
Aristo, Lyceum ve daha sonra da Paripathos adında iki okul kurmuştur.
Aristo’nun 14-21 yaşlarındaki gençler için düşündüğü ders programı ise; aritmetik, geometri, astronomi, müzik, dilbilgisi, edebiyat, şiir, retorik, etik ve politika gibi zihinsel gelişimi hedefleyen konular içermektedir. 21 yaşından sonra ise bireylere metafizik, mantık, psikoloji, biyoloji, kozmoloji ve fizik gibi çok karmaşık zihinsel disiplinler öğretilmelidir (Gutek, 1997) .
Atina’da tarih, coğrafya, tabiat ne varsa hepsini bilip öğreten sofistler, o devrin canlı ansiklopedileri ve gezici öğretmenleriydi.
Bazıları genel okullarda ve bir çokları şehirlerde bilgilerini satarlardı. Çok para verene çok bilgi verilir, parası az olanlara ölçülü şeyler öğretilirdi (Kanad, 1948) .
Orta Çağ Asya’sında Eğitim:
Orta Çağ İslâm dünyasında düşünürler, antik çağ filozoflarının Arapçaya çevrilen eserlerini yorumlamışlardır. Farabi, Biruni, İbn Sina, İbn Rüşt, İbn Haldun, Gazali eğitimci ve düşünürlerden ilk akla gelenlerdir.
Medreselerde Matematik, astronomi, mimarlık, tıp, kimya, tanrı bilim, felsefe, hukuk gibi dersler okutulurdu. Bununla birlikte derslerin çoğu Kur’an’ın yorumlaması ve dinle ilgiliydi.
Full transcript