Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ecologie

No description
by

thom de jong

on 1 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ecologie

design by Dóri Sirály for Prezi
Urban farming
Greening the city
1. Flora-en Fauna algemeen
2. Flora-en Fauna wetgeving
3. Flora-en Fauna in de stedelijke
omgeving
Ecologie
1. Inleiding
2. Ecologische oevers
3. Flora-en Fauna
4. Urban Farming
5. Greening the city
Flora- en Fauna algemeen
Beschermde soorten
Faunabeheer
Faunafonds
Leefgebied
Verbieden van handelingen

Waarde van werken met standplaatsen
Variatie in ruimte
Standplaatsfactoren


Standplaats & standplaatsfactoren
Ecologische
oevers
1. Stadsontwikkeling
2. Verschillende aspecten
3. Professioneel stadslandbouw
Flora-en Fauna in de stedelijke omgeving

1. Verschillende innovaties in de stad
2. Groene daken, dakakker en dakparken
3. Groene schoolpleinen
4. Buurtmoestuinen en stadsboerderij
5. Verticaal tuinieren
Verschillende innovaties in de stad
Groene daken, dakakkers en dakparken
Buurtmoestuinen en stadsboerderij
Stadsontwikkeling
Ministerie van Economische zaken, landbouw & innovatie/Rijkswaterstaat
Rode lijst
Bestendig beheer-en onderhoud
Gedragscode
Artikelen
Ruimtelijke ontwikkeling
Professioneel stadslandbouw
Verschillende aspecten
Sociaal aspect
Ecologisch aspect
Economisch aspect
Ruimtelijke kwaliteit
Procesmatig aspect
Innovatieve inrichting van de stad
Invloed omgeving
Maatschappelijke kosten en opbrengsten
Voorbeelden Urban farming
Professioneel stadslandbouw
High-tec stadslandbouw
Verdienmodellen
Risico's stadslandbouw
Subsidies

Groene daken
Dakakker
Dakparken
Urban farming
Groene schoolpleinen
Stadsboerderij
Buurtmoestuinen
Verticaal tuinieren
Verticaal Tuinieren
Groene schoolpleinen
Hemelwaterafvoer
Constructie dak
Intensieve groendaken
Extensieve groendaken
Voedsel
Bewustheid van herkomst
Sterke toename dakparken
Zintuigen
Creativiteit, ontdekking, beleving en rust
Kinderen komen in contact met de natuur
Efficiënt gebruik van de ruimte
Beplanting
Flora & fauna
Onderhoud
Vogel wet
Jachtwet
Natuurbeschermingswet
Flora-en Faunawet

Flora-en Fauna wetgeving
Gezamenlijk onderhouden
Samenhang buurtbewoners
Educatie
Activiteiten
Verticaal tuinieren
Groene daken
Dakakker
Omgevingsfactoren
Omgeving
Belastingsbronnen
Inventarisatie

Inrichtings- en beheervariabelen
Talud
Invloed op variatie beplanting
Maaien
Schonen en baggeren
Ecologisch beheer
1. Concept ecologische oevers
2. Standplaats & standplaatsfactoren
3. Omgeving
4. Inrichting & Beheer
5. Planvorming


Dakparken
Groene
schoolpleinen
Planvorming ecologische oevers
Inzicht situatie
Doelstellingen > inventarisatie > streefbeelden
Aanpassing ontwerp / standplaats
Buurtmoestuinen
Stadsboerderij
Bestendig beheer-en onderhoud


Aanleg/renovatie/achterstallig onderhoud van:

Kruidachtige vegetaties
Snoeien/dunnen van houtige vegetaties
Verwijderen van houtige vegetaties
Waterbodems
Rivierbedding,
Oevers
Waterkeringen (dijklichamen, glooiingen, kribben)
Waterbergingsgebieden

Ruimtelijke ontwikkeling
Aanleg/renovatie/achterstallig onderhoud van:

Watergangen
 (Natuurlijke) Oevers
 Beheer veranderingen
 Faunatunnels
 Houtige vegetaties
 Waterbergingsgebieden

De toekomstige stad
Toets schema bestendig beheer- en onderhoud
Toets schema Ruimtelijke ontwikkeling
Het concept ecologische oever
Steeds terugkerende werkzaamheden
Werkzaamheden met als doel functieverandering
Inleiding
Ecologie
Ecosystemen
Bio-en abiotische factoren
Sterk ontwikkeld concept
Landelijk - stedelijk gebied
Verbetering stedelijk gebied
Verbinding ecologische gebieden
Sierwaarde openbaar groen
Kennis over concept
Gedragscode
Vrijstelling mogelijkheden
Artikelen:

Beschadigen/vernielen van planten
Doden/verwonden van dieren
Opzettelijk verstoren van dieren
Vernietiging/ verstoren vaste rust-/verblijfplaatsen

Sierwaarde
Retentie (waterberging)
Full transcript