Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Regulacje prawne UE mające wpływ na działalność służby cywil

No description
by

Piotr Skonieczka

on 27 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Regulacje prawne UE mające wpływ na działalność służby cywil

MODELE SŁUŻBY CYWILNEJ
Zasady funkcjonowania służby cywilnej wyznacza przyjęty w danym państwie model służby cywilnej, który determinuje systemowe rozłożenie akcentu na takie czynniki jak zawodowość, rzetelność, bezstronność i neutralność polityczna. Wyróżnić można trzy modele systemu organizacji służby cywilnej:

MIESZANY
KARIERY (ZAMKNIĘTY)
POZYCYJNY (OTWARTY)


Model teoretyczny
Jako model teoretyczny służby cywilnej należy rozumieć ogół rozwiązań prawnych i organizacyjnych odnoszących się do podstawowych składowych systemu zarządzania personelem: rekrutacji i typu zatrudnienia, awansu, szkolenia oraz wynagrodzenia, które wynikają z przyjęcia ogólnych założeń teoretycznych w zakresie tego zarządzenia w służbie cywilnej

Model kariery (zamknięty)
Polska służba cywilna a Unia Europejska i prawo międzynarodowe
Przedstawienie w sposób przeglądowy systemu służby cywilnej w Polsce, ze wzg na członkowstwo tego kraju w UE, wymaga odniesienia sie do kwestii wpływu tego członkowstwa na zasady, standardy i sposob funkcjonowania słuzby cywilnej. Unie Europejska stworzyly państwa czlonkowskie, podpisujac traktaty zalozycielskie, które moga byc zmieniane przy wykorzystaniu procedu rewizyjnych zawartych w Traktacie o UE. Państwa czlonkowskie powierzały stopniowo(kolejnymi traktatami) Wspolnocie Europejskiej i Unii Europejskiej okreslone kompetenncje i zadania, zarowno w sferze wewnetrznej, jak i w sferze stosunkow zewnetrznych; w szerokim zakresie kompetencje do stanowienia prawa w okreslonych dziedzinach, w mniejszym stopniu kompetencje wladzy wykonawczej i sadowniczej.
SŁUŻBA CYWYLINA JAKO PRZEDMIOT REGULACJI PRAWA EUROPEJSKIEGO
Przepisy prawa europejskiego a funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce
SIDE A
SIDE B
CONCLUSION
Pozytywnym aspektem jest to, że w Polsce przemiany w służbie cywilnej zbliżają ją do standardów Unii Europejskiej. Niestety dotyczy to w większym stopniu zapisów prawnych, niż praktyki. W Polsce służba cywilna nie jest jeszcze tak samo ukszałtowana jak w innych krajach członkowskich, lecz jak nas informuje prasa, telewizja z biegiem czasu ma nastąpić zmiana na plus.
Regulacje prawne UE mające wpływ na działalność służby cywilnej w Polsce - praktyczne zastosowanie.
THANK YOU!
SŁUŻBA CYWILNA
przechodzenie pracowników przez poszczególne szczeble hierarchii urzędniczej

stabilność zatrudnienia oraz wynikające z tego tytułu gwarancje i zabezpieczenia socjalne przynależne po zakończeniu pracy w służbie cywilnej

publicznoprawną umowę i mianowanie urzędnika cywilnego

określone ustawą wymogi wykształcenia warunkujące podjęcie pracy

systemy wynagrodzeń ustalane w ustawie (awans według stażu pracy)

praktycznie dożywotnie zatrudnienie

nacisk na sumienność, uczciwość i przestrzeganie prawa

dedykowane systemy emerytalne

Wady modelu kariery
Hierarchiczność

Brak nastawienia na realizację celów

Niski poziom motywacji wśród pracowników

Niski poziom elastyczności i zdolności do absorpcji nowych rozwiązań

Zamknięcie na realne potrzeby obywateli.

Zalety modelu kariery
wysoki poziom stabilizacji kadr urzędniczych, uniezależnionych od bieżących uwarunkowań sceny politycznej.

wysoki poziomem lojalności pracowników wobec państwa i jego instytucji
Model pozycyjny (otwarty)
System ten charakteryzuje brak hierarchizacji, bliskość administracji i obywatela oraz nastawienie na rezultat działania.

Rekrutacja pracowników w modelu otwartym prowadzona jest co do zasady na wszystkie stanowiska, niezależnie od ich umiejscowienia w strukturze systemu służby cywilnej

W systemie pozycyjnym podstawową formą zatrudnienia jest kontrakt realizowany w oparciu o powszechnie obowiązujące pragmatyki pracownicze

Podstawowym założeniem tego modelu jest elastyczność i płynność przepływu kadr pomiędzy sektorami prywatnym i publicznym

Głównym celem jest zapewnienie administracji publicznej kompetentnych pracowników, o których trzeba konkurować z innymi organizacjami na rynku pracy

Zalety modelu pozycyjnego
wysoki poziom zdolności dostosowywania się do zmian w dynamicznym otoczeniu

możliwość swobodnego przemieszczania się pracowników pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym.

Wady modelu pozycyjnego
niezbyt mocne powiązanie urzędnika z instytucją i wykonywaną pracą, dużą podatność na czynniki zewnętrzne, nie zawsze związane z interesem państwa

niski poziom stabilności zawodowej pracowników oraz systemu służby cywilnej jako całości.

Polski model służby cywilnej
Model służby cywilnej w naszym kraju nie jest jednorodny. Zasady postępowania rekrutacyjnego czy kwalifikacyjnego nie pozwalają na jednoznaczne przypisanie go do modelu kariery czy typu pozycyjnego dlatego można go zakwalifikować jako model mieszany. Jednocześnie trzeba zauważyć, że co do zasady modele służby cywilnej w czystej postaci występują bardzo rzadko. Obecnie model kariery w czystej postaci występuje we Francji, a model pozycyjny w Wielkiej Brytanii.

Rozwiązania właściwe dla systemu otwartego
Rekrutacja na wszystkie szczeble

Premiowanie kompetencji właściwych dla określonego stanowiska pracy

Branie pod uwagę doświadczenia zdobytego poza sektorem publicznym

Uzależnienie wynagrodzenia od ponoszonej odpowiedzialności

Specyfiką polskiego modelu służby cywilnej jest to, że do pracowników służby cywilnej, którzy stanowią zdecydowaną większość korpusu służby cywilnej, w większym stopniu stosuje się zasady systemu stanowisk, natomiast do urzędników służby cywilnej zasady właściwe dla sytemu kariery.

Kamil S. Mroczka „ WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA”, Warszawa, 2014 [dostęp internetowy z dn. 17.05.15r.]
W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, „ ABC służby cywilnej”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

Bibliografia
Full transcript