Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Prezentacja dorobku nauczyciela kontraktowego Katarzyna Kotarska-Janeczko

No description
by

Katarzyna Kotarska-Janeczko

on 29 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Prezentacja dorobku nauczyciela kontraktowego Katarzyna Kotarska-Janeczko

Prezentacja dorobku zawodowego
Katarzyny Kotarskiej-Janeczko
ubiegającej się o awans na
stopień nayczyciela mianowanego.

Katarzyna Kotarska-Janeczko
Jestem nauczycielką języka niemieckiego, matematyki i przyrody z 13 letnim stażem pracy pedagogicznej zatrudnionym na czas określony w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej „Tęcza” w Zgorzelcu w pełnym wymiarze czasu pracy tzn. 30 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Moje kwalifikacje:
Mam kwalifikacje do nauczania trzech przedmiotów:
-matematyki,
-języka niemieckiego,
-przyrody.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:
W roku szkolnym 2010/2011 uczyłam trzech
przedmiotów w następującym
wymiarze w tygodniu :
- język niemiecki w klasach 0 – VI - 21 godzin,
- przyroda w klasie IV – 3 godziny,
- matematyka w klasie IV – 5 godzin,
oraz miałam 1 godzinę do dyspozycji wychowawcy.
W roku szkolnym 2011/2012 uczyłam trzech
przedmiotów w następującym wymiarze w tygodniu:
- język niemiecki w klasach III – VI - 21 godzin,
- przyroda w klasie IV i V – 6 godzin,
- matematyka w klasie IV i VI – 10 godzin,
oraz miałam 1 godzinę do dyspozycji wychowawcy.
W roku szkolnym 2012/2013 uczyłam dwóch przedmiotów w następującym wymiarze w tygodniu:
- język niemiecki w klasach IV – VI i kurs dla nauczycieli - 14 godzin,
- matematyka w klasie IV - VI – 15 godzin,
oraz miałam 1 godzinę do dyspozycji wychowawcy.

wykształcenie wyższe : Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, specjalność: rynek wewnętrzny i międzynarodowy, rok ukończenia studiów 1993, numer dyplomu: 36/93
kurs kwalifikacyjny „Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli”: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, rok ukończenia kursu: 2002, nr w rejestrze świadectw: 255/2002,
egzamin znajomości języka niemieckiego
Zentrale Oberstufenpruefung (poziom C2),
Instytut Goethego w Dreźnie, rok: 2006,
nr certyfikatu: 00020-ZOP-06-203991
kurs kwalifikacyjny „Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno- metodyczny z zakresu nauczania języka niemieckiego” zorganizowany przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu (Pracownia Doskonalenia Nauczycieli),
rok ukończenia kursu: 2007, nr w rejestrze
świadectw: 286/2007
studia podyplomowe : Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach, kierunek: Pedagogika, specjalność: Nauczanie przedmiotu przyroda, rok ukończenia studiów: 2011, numer albumu 310/11
Dnia 1 września 2010r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego, który ukończyłam 31 maja 2013r.
Moje sprawozdanie z realizacji zadań zamierzonych w Planie Rozwoju Zawodowego zgodnie jest z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , Dz.U. z 2013 r., poz. 393
§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Poznałam przepisy prawa oświatowego zwłaszcza te, które regulują system awansu zawodowego, a także akty prawa oświatowego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu oraz odpowiednie fragmenty Karty Nauczyciela.
Zapoznałam się także szczegółowo z dokumentacją szkolną, czyli:
- Statutem Szkoły,
- Koncepcją Szkoły,
- Szkolnym Systemem Oceniania,
- innymi regulaminami obowiązującymi nauczycieli i pracowników szkoły (tj.np. regulamin dyżurów).
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu. Zawarłyśmy kontrakt, w którym jednoznacznie określiłyśmy zasady współpracy. Nawiązana współpraca z opiekunem stażu przebiegała prawidłowo, zgodnie z zawartym kontraktem. Opiekun służył mi swoją pomocą i dzielił się swoimi doświadczeniami z zakresu metodyki i organizacji pracy np. gdy obserwowałam jego lekcje. Pomagał także w trudnych chwilach w mojej pracy np. gdy miałam wątpliwości dotyczące oceniania lub kontaktów z rodzicami. Opiekun stażu obserwował prowadzone przeze mnie lekcje i przekazywał mi uwagi, które wpłynęły na sposób prowadzenia przeze mnie zajęć ( np. na punktualne kończenie lekcji oraz terminowe przekazywanie istotnych informacji uczniom i ich rodzicom).
Prowadziłam na bieżąco dokumentację szkolną w formie dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen oraz świadectw. Od września 2010 roku dokumentację tą prowadziłam również w formie elektronicznej.
Przygotowując uczniów klasy VI do sprawdzianu szóstoklasisty razem z nauczycielką języka polskiego przeprowadzałyśmy próbne sprawdziany, sprawdzałyśmy je, a potem pisałyśmy programy naprawcze, które wdrażałyśmy. Myślę, że było to skuteczne działanie, ponieważ uczniowie naszej szkoły osiągnęli wynik w 9 staninie szkół – 31,9 pkt
W okresie stażu zgromadziłam dużo pomocy naukowych , także w formie elektronicznej (programy EDU-ROM, filmy przyrodnicze), korzystałam z zasobów internetu. Takie formy pracy umożliwił mi dostęp do komputera i internetu na lekcjach. Korzystałam także z rzutnika multimedialnego.
Realizując zadania ogólnoszkolne, dydaktyczne i wychowawcze organizowałam w szkole i przygotowywałam uczniów do konkursów:
-Kangur Matematyczny,
-"Der,die,das-Kenner",
-"DaF- Kenner",
-"zDolny Ślązaczek,
-powiatowe konkursy
matematyczne i piosenki niemieckiej.
W roku 2011 ukończyłam studia podyplomowe „ Nauczanie przyrody” w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach , a tematem mojej pracy dyplomowej było opracowanie programu przyrodniczego koła naukowego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Zdobytą na tych studiach wiedzę wykorzystałam ucząc przyrody i przygotowując uczniów – wraz z nauczycielką języka polskiego- do udziału w Szkolnym Festiwalu Nauki w ramach programu „Szkoła z klasą”. Tytuł „Szkoła z klasą” otrzymaliśmy.
Zapoznałam się z potrzebami i zainteresowaniami uczniów . Wprowadziłam do programu godzin wychowawczych treści  wybranych problemów środowiska lokalnego, problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz wybranych treści związanych z zainteresowaniami dzieci.
Przeprowadziłam szereg lekcji, podczas których poruszyłam takie zagadnienia , jak na przykład: zagrożenia płynące ze środowiska, sposoby spędzania czasu wolnego, zdrowa dieta, szkodliwość palenia, narkotyków i alkoholu. Często rozmawiałam z uczniami na temat ich zainteresowań, polecałam pisma naukowe, dostępne w bibliotece szkolnej (prenumerata szkolna „Wiedzy i Życia” ) oraz czasopisma dla dzieci : „Kumpel” i „Victor-Junior”.
Organizowałam spotkania z rodzicami, zarówno zbiorowe jak i indywidualne. Starałam się, aby rodzice mieli do mnie zaufanie, by nie krępowali się rozmawiać o sprawach trudnych dla nich i ich dzieci. Byłam do ich dyspozycji podczas zebrań i dni, w których wcześniej umawialiśmy się na rozmowę, a także po zajęciach.
Biorąc potrzeby rozwojowe uczniów i ich ciekawość świata, organizowałam we współpracy z innymi nauczycielami liczne wyjazdy i wycieczki oraz imprezy na terenie szkoły:
-lekcja biblioteczna „Podróż po Unii Europejskiej” w Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu,
-obóz rycerski w Byczynie (wypoczynek wakacyjny, warsztaty średniowiecznego rzemiosła),
-kolonia letnia w Mrzeżynie z programem naukowym, który z pomocą koleżanek zrealizowałam (np. budowanie sejsmografu, obserwacje stanu morza, porównanie gęstości różnych cieczy),
-wycieczka na zamek Grodziec z warsztatami rycerskimi, ogniskiem i tańcami dworskimi,
-zwiedzanie wystawy w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu „Od lunety Galileusza do współczesnych przyrządów optycznych”,
- udział uczniów w warsztatach teatralnych w Naturkunde Museum w Goerlitz
- zwiedzane wstawy Via Regia w Goerlitz,
-zwiedzanie wystawy Via Regia w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu,
-wycieczka do planetarium w Goerlitz- obserwacja nieba jesiennego,
- warsztaty ceramiczne w Rudzicy połączone z ogniskiem,
- wyjście z inną nauczycielką języka niemieckiego do biblioteki miejskiej w Goerlitz,
- wycieczka z przewodnikiem po starym mieście w Goerlitz,
- obejrzenie ekspozycji czasowej i stałej w Muzeum Przyrodniczym w Goerlitz
- dwukrotne zorganizowanie na terenie szkoły Dnia Niemieckiego-der.tag we współpracy z stowarzyszeniem Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
- udział uczniów klasy V w programie 4 razy Park Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie,
- warsztaty ekologiczne dla uczniów sześciu klas naszej szkoły,
- wycieczka do Wrocławia- udział uczniów w finale wojewódzkim konkursu „Der,die,das – Kenner”, przedstawieniu musicalowym pt. ”Jeden taki dzień” oraz zwiedzanie Panoramy Racławickiej,
- wycieczki do banków na terenie Zgorzelca- lekcje bankowości,
- wycieczka do Kotliny Kłodzkiej- zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej,
- wieczory filmowe w szkole- nocowanie na materacach w szkole i oglądanie filmów,
- wspólne wyjścia na mecze koszykówka PGE Turów Zgorzelec.
Przez cały rok szkolny prowadziłam – w ramach zajęć dodatkowych z języka niemieckiego- zajęcia przygotowujące do egzaminu państwowego. 31 uczniów przystąpiło do tego egzaminu i 100% uczniów zdało ten ezamin ze średnią oceną 4,5.
Pracę ułatwił mi również internet. Był dla mnie źródłem wiedzy, informacji oraz niezastąpionym narzędziem komunikacji. Okazało się, że – razem z rzutnikiem multimedialnym- może zastąpić tradycyjne szkolne wyposażenie np.mapy.
Przez cały okres stażu wykorzystywałam technologię komputerową w dokumentowaniu działań dydaktycznych i organizacyjnych. Przy pomocy programu Word i Open Office przygotowywałam:
- scenariusze zajęć,
- dokumentację projektów,
- karty pracy uczniów,
- zaproszenia,
- dyplomy i podziękowania,
- gazetki ścienne,
- dokumentację stażową.
W czasu stażu stosowałam urozmaicone metody nauczania z różnymi źródłami  informacji:
1. Podręcznik ucznia
2. Dziecięce czasopisma
3. E-book
4. Odtwarzacz DVD
5. Radio
6. Odtwarzacz płyt CD
7. Strony internetowe wydawnictw (ćwiczenia
dodatkowe, zadania domowe w internecie)
Ukończyłam 35-godzinne szkolenie internetowe LOG-IN skierowane do nauczycieli języków obcych w saksońskim i polskim regionie przygranicznym. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji w zakresie zastosowania nowych mediów i technologii na zajęciach językowych. Narzędzia, które tam poznałam wykorzystuję w swojej pracy.
Wydawnictwa, z których podręczników korzystałam na lekcjach, oferowały uczniom dostęp do ćwiczeń na swoich platformach internetowych- zadawałam uczniom zadania domowe oraz zadania przygotowujące do sprawdzianu do wykonania w internecie.
Jako wychowawca klasy i nauczyciel zdawałam sobie sprawę z tego, iż moje działania powinny być dostosowane do potrzeb zespołu klasowego oraz wieku uczniów. Dlatego też zapoznałam się dokładnie z sytuacją rodzinną wychowanków. W tym celu prowadziłam rozmowy z rodzicami uczniów, wychowankami jak i również z Panią Dyrektor o swych podopiecznych.
Jako wychowawca stale współpracowałam z rodzicami, w takich formach jak:
- zebrania,
- kontakt telefoniczny,
- kontakt e-mailowy,
- kontakt osobisty (cotygodniowe konsultacje oraz rozmowy indywidualne po zajęciach w miarę potrzeb,
- kontakt przez dziennik elektroniczny, gdzie zamieszczałam na bieżąco informacje dotyczące ocen uczniów, ich zachowania, w terminarzu informacje o sprawdzianach , pracach klasowych, zadaniach domowych i w ogłoszeniach informacje na temat wycieczek, konkursów itp.
Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz doskonalenia swych umiejętności dydaktyczno- wychowawczych zdobywałam poprzez udział w radach pedagogicznych, szkoleniach, jak również przez studiowanie literatury psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej oraz zgłębianie dostępnych w internecie prac czy publikacji innych nauczycieli z tych dziedzin.
Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej „Tęcza” w Zgorzelcu takich jak:
-Statut Szkoły,
-Wewnątrzszkolny System Oceniania,
-Regulamin Rady Pedagogicznej,
-Regulamin Rady Rodziców,
-podstawa programowa,
-wewnątrzszkolny system oceniania.
Ponadto przeczytałam nadrzędne akty prawne regulujące system oświaty, takie jak:
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. nr 256, Poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. 2013, Poz. 520,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , Dz.U. 2013, Poz. 393,
• Konwencja o Prawach Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych ratyfikowana przez Polskę 7 czerwca 1991 r.
Aby spełnić omawiane wymaganie kwalifikacyjne, oprócz poznawania przepisów oświaty, podejmowałam również czynności mające na celu uwzględnienie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy:
- służyłam pomocą, wskazówkami, swoja wiedzą na temat uzyskiwania stopni awansu nauczycielom odbywającym pierwszy stopień awansu lub rozpoczynającym staż na nauczyciela mianowanego,
- wykorzystywałam znajomość aktów prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania,
- uczestniczyłam w Radach Pedagogicznyc
Napisałam projekt nauczania ekonomii, który przedstawiłam w Narodowym Banku Polskim. Mój projekt został pozytywnie zaopiniowany i DSP TĘCZA dostała z Narodowego Banku Polskiego dofinansowanie w wysokości ponad 5000 zł na jego realizację.
Dziękuję Państwu za uwagę!
Full transcript