Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Núria Matías

on 12 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Reticle endoplasmàtic Funcions:
- síntesi, emmagatzematge i transport de proteínes i lípids
- unió de proteínes i lípids amb glúcids
- detoxificació Nucli Parts: embolcall nuclear
nucleoplasma
cromatina
nuclèols
Canvis del nucli durant el cicle cel·lular:
nucli en interfase o en repòs
nucli en divisió (cromosomes)
Divisió cel·lular:
mitosi
meiosi Aparell de Golgi Situat aprop del nucli
Format per dictiosomes (agrupacions de cisternes) i vesícules de secreció
Cada dictiosoma té dues cares:
Cara cis o de formació
Cara trans o de maduració
Funcions:
Maduració, acumulació, transport i secreció de proteïnes procedents del RE
Glicosilació de lípids i proteínes
Síntesi de polisacàrids Reticle endoplasmàtic rugós Presenta ribosomes a la cara citoplasmàtica
Format per cisternes comunicades entre si i vesícules de transport
Comunica amb REL i embolcall nuclear
Riboforines
Funció: síntesi de proteínes, fosfolípids i proteínes de secreció
Síntesi de proteínes als ribosomes i introduïdes al lumen Reticle endoplasmàtic llis (REL) No té ribosomes
Xarxa de túbuls units als el RER
Gran quantitat d'enzims a la membrana
Funcions:
síntesi de lípids
transport de lípids
emmagatzematge de lípids (fosfolípids, glicolípids, colesterol, hormones esteroides, etc.)
Bombeig de Calci
Detoxificació de les cèl·lules Lisosoma Vesícules procedents de d'Aparell de Golgi
Contenen enzims digestius (hidrolases àcides)
Fosfatasa àcida
Digestió de matèria orgpanica intracel·lular i extracel·lular
pH entre 3 i 6 (introdueixen protons consumint ATP)
Tipus:
lisosoma primari
lisosoma secundari:
- vacúols digestius o heterofàgics
- vacúols autofàgics Orgànuls cel·lulars
delimitats per membranes Membrana unitària i interior aquós.
Origen: RE, AG o invaginacions de la MP
En cèl·lules animals (vesícules)
- petites
- funció nutritiva i reguladora de la pressió osmòtica
En cèl·lules vegetals (vacúols)
- grans
- membrana = tonoplast
- vacuoma = conjunt de vacúols
- Funcions:
acumular una gran quantitat d'aigua (turgència cel·lular)
emmagatzemar substàncies específiques
transportar substàncies Vacúols Cloroplast Peroxisomes i glioxisomes Aparell de Golgi (II) Peroxisomes (0,1 i 0,5 um)
Contenen enzims oxidatius (oxidasa i catalasa)
Funcions de detoxificació
Glioxisomes (només en cèl·lules vegetals)
Contenen enzims responsables del cicle de l'àcid glioxílic (síntesi de glúcids a partir de lípids)
Funcions de detoxificació Teoria endosimbiosi: fagocitosi de bacteris
Parts:
membrana mitocondrial externa
membrana mitocondrial interna:
crestes mitocondrials: cadena respiratòria
matriu mitocondrial:
Espai intermembrana Mitocòndria Mitocòndria II Consum d'oxígen i protons per produîr energia (ATP)

Cèl·lules animals, vegetals i fongs

Conjunt de mitocondrias: condrioma

A la matriu mitocondrial:
cicle de krebs
b-oxidació d'àcids grassos
biosíntesi de proteínes en els ribosomes
duplicació de DNA mitocondrial Producció d'energia química (ATP) a partir d'energia llumínica
Produeixen matèria orgànica a partir de matèria inorgànica
Cloroplasts:
- orgànuls verds (clorofil·la)
- Parts:
Membrana plastidial externa
Membrana plastidial interna
Estroma
Grànul (format de tilacoides)
DNA plastidial
Plastoribosomes Funcions dels cloroplasts:
- Producció d'ATP a partir d'energia llumínica
- Síntesi de glúcids i de lípids a partir de matèria inorgànica
- Biosíntesi de proteïnes
- Replicació de DNA plastidial

Altres tipus de plasts:
- Cromoplasts
- Leucoplasts (cloroplasts, amiloplasts i proteoplasts) Cloroplast Nucli - Característiques del nucli: nombre, forma i mida
- Relació nucleoplasmàtica


Embolcall nuclear
Separa nucleoplasma del citosol
Regula l'intercanvi de substàncies a través dels porus
La lamina nuclear intervé en la constitució dels cromosomes Embolcall nuclear Parts: membrana doble (externa i interna)
espai perinuclear
làmina nuclear o làmina fibrosa
porus nuclears
complex de porus nuclear

Funcions:
Separa el nucleoplasma del citosol
Regula l'intercanvi de substàncies a través del porus
La làmina nuclear intervé en la constitució dels cromosomes Nuclèol Format per RNA i proteïnes

Zones:
zona fibril·lar
zona granular Nucleoplasma Dispersió col·loidal en estat de gel

Conté nucleòtids de ARN, de ADN, aigua i ions

Xarxa de proteïnes fibril·lars Cromatina Es troba en nucli en repós
Filaments de ADN en diversos graus de condensació i proteïnes

Al microscopi = masses amorfes

Formada a partir de cromosomes que es descondensen després de la divisió cel·lular

Fibres de cromatina de 100A = collaret de perles

Tipus: heterocromatina (constitutiva i facultativa) i eucromatina Tipus de cromatina Heterocromatina: durant la interfase no es descondensa completament
Constitutiva: condensada en totes les cèl·lules de l'organisme
Facultativa: en algunes cèl·lules condensada i en altres no

Eucromatina: descondensada completament durant la interfase Estructura de la cromatina Successió de nucleosomes que formen la fibra de 100A

Extensió màxima en interfase i condensació màxima en cromosoma

Pot presentar l'estat de 300A o més empaquetament depenent de la cèl·lula i de l'estat del nucli

El nucli dels espermatozoides és una cromatina molt empaquetada associada a protamines anomenada estructura cristal·lina Funcions de la cromatina Contenir la informació genètica sobre l'estructura i funcionament de l'organisme

Proporcionar informació biològica per realitzar la sñintesi de RNA Cromosomes Constituïts per una fibra de 300A condensada (DNA+proteïnes)
Representen la màxima compactació de la cromatina
50000 vegades més curt que la forma extesa
Forma de bastonet
Tinció amb colorants bàsics
Es formen al nucli abans de la divisió
Queden immersos en el citoplasma i desapareix l'embolcall nuclear
El nombre de CR és constant a les cèl·lules somàtiques d'individus de la mateixa espècie
Cèl·lules somàtiques humanes = 46 cromosomes (23 parelles) Elements d'un cromosoma Forma dels cromosomes Cada cromosoma té dues cromàtides unides per un centròmer
Les cromàtides són fibres de DNA idèntiques
Cromosoma metafàsic: dues cromàtides unides
Cromosoma anafàsic: una sola cromàtide Tipus de cromosomes Metacèntric; centròmer a la part intermitja del cromosoma

Submetacèntric; braços cromosómics lleugerament desiguals

Acrocèntric; braços cromosòmics molt desiguals

Telocèntric; centròmer a la regió del telòmer. Tinció dels cromosomes Els cromosomes s'observen al microscopi òptic Diploidia i cromosomes sexuals Cromosomes sexuals: heterocromosomes
Autosomes Els cromosomes es diferencien per la longitud, la posició del centròmer i la tinció de bandes

Cromosomes homòlegs: aquells que porten la informació genètica pels mateixos caràcters

Cariotip: conjunt de tots els cromosomes metafàsics d'una cel·lula

Idiograma: cromosomes d'una cèl·lula ordenats per forma, tipus i mida. Mètode Feulgen: colorants bàsics com ara la FUCSINA
Regions molt tenyides: heterocromatina
Regions poc tenyides: eucromatina


Tècniques de bandes cromosòmiques: bandes de diversa intensitat
permeten detectar alteracions en l'estructura interna del cromosoma Cada espècie té un nombre concret de cromosomes
Tots els individus d'una espècie tenen el mateix nombre de cromosomes Organismes diploides: dos exemplars de cada cromosoma en les cèl·lules somàtiques, un del pare i un de la mare.

Cèl·lules reproductores: haploides
Full transcript