Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pokat 2017

No description
by

Vividin Oy

on 12 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pokat 2017

Pokat 2017
Älykkään erikoistumisen valinnat
Metsäbiotalous: henkilöstö yli 6.000 ja liikevaihto n. 1,7 mrd€, t&k-sektorin osuus yli 400 työntekijää ja liikevaihto yli 50 M€.
Teknologia ja materiaalit: henkilöstö n. 6.400 ja liikevaihto n. 1,2 mrd€
Venäjä: työllisyysvaikutukset n. 800 henkilötyövuotta, josta t&k-sektorin osuus n. 70 henkilötyövuotta.
Yritystoiminnan kilpailukyvyn vahvistaminen
1. Yritysten toimintaympäristön kehittäminen
2. Yritysten osaamisen ja kansainvälistymisen kehittäminen
3. Yritysten tuottavuuden ja innovaatiokyvyn kehittäminen
4. Yritysten kehittämisinvestointien tukeminen
5. Nopea reagointi muutoksiin
6. Yrittäjyyteen kannustaminen

Osaamisen vahvistaminen
1. Osaavan työvoiman kouluttaminen
Vahvuusalojen koulutuksen tukeminen
Elinikäinen oppiminen ja ohjaus
Työn ja osaamisen kohtaanto

2. Osaamisen kehittäminen
Liiketoimintaosaaminen
Venäjä-osaaminen
Ikäosaaminen = sukupolvien huomioiminen (lapset, nuoret, työikäiset, seniorit, vanhukset)
Ennakointiosaaminen
Kansainvälisyysosaaminen
Hankintaosaaminen
Osaamisen siirto
Kansainvälisyyden vahvistaminen
1. Elinkeinoelämän kansainvälistymisen ja toimintaympäristön parantaminen
2. Ulkomaalaisväestön osaamisen hyödyntäminen ja integroitumisen tukeminen
3. Osaamisen ja koulutuksen kansainvälisyyden tukeminen
4. Kansainvälisten liikenneyhteyksien parantaminen
5. Maakunnan kansainvälisen imagon ja tunnettuuden lisääminen
6. Maakunnan kansainvälinen verkottuminen ja monipuolinen kansainvälisyyttä tukevien rahoituslähteiden hyödyntäminen

Venäjän läheisyyden hyödyntäminen
1. Niiralan ja Värtsilän rajanylityspaikkojen infrastruktuurin ja toiminnan sujuvuuden parantaminen ja toimintaresurssien turvaaminen
2. Julkisten liikenneyhteyksien kehittäminen
3. Viisumivapauteen varautuminen
4. TKI-toiminnan kehittäminen eri aloilla
5. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun Venäjä-keskittymien vahvistaminen
6. Venäjän kielen osaamisen vahvistaminen
7. Venäjän yritystoimintaa koskevan osaamisen vahvistaminen
8. Venäläisten investointien houkutteleminen
9. Venäläisille asiakkaille suunnattujen palveluiden kehittäminen
10. Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen
11. Monimuotoinen ja syvenevä rinnakkaiselo

Resurssiviisaus
= kyky käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla

1. Energiatehokkuuden lisääminen
2. Materiaalitehokkuuden kehittäminen
3. Kierrätyksen parantaminen
4. Vähähiilisyyden huomioiminen
5. Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen

1. Hyvinvointituotanto
2. Metsä- ja energiatuotanto
3. Teknologiateollisuus
4. Ruuan tuotanto
5. Kivi- ja kaivannaistuotanto
6. Matkailu
Palvelut
Liikennejärjestelmä
Koulutus ja tutkimus
Kulttuuri
Ympäristö
Paikallinen kehittäminen
Nuorten erityishuomioiminen
Vetovoiman ja tunnettuuden rakentaminen
1. Hyvinvointituotanto
Kehittämiskysymykset:
Mikä on tulevaisuuden hyvinvointi-palvelukokonaisuus; kuka palvelujen järjestämisestä vastaaja miten palvelut tuotetaan?
Miten kehittyvät alan työ ja tehtävät ja niiden mukaiset osaamisvaatimukset sekä koulutus?
Miten lapsiperheiden ja nuorten varhainen tuki toteutetaan?
Miten uudistetaan johtamista, osaamista ja toimintakulttuuria; miten siirrytään hoitamisesta asiakaslähtöiseen toimintakyvyn vahvistamiseen?
Miten varmistetaan eri sektoreiden sekä toimijoiden välisen yhteistyön toimivuus?
Miten edistetään hallitusti kansainvälistä rekrytointia ja ennakoidaan ulkomaista työvoimatarvetta?
Miten hyödynnetään rajayhteistyö sekä hyvinvointialan kansainvälistäminen
Kuinka saadaan uusimmalla teknologialla, uusilla toimintamalleilla (julkinen/yksityinen) ja yhteistyöllä luotua entistä kustannustehokkaimpia hyvinvointipalveluja yhä suurenevalle asiakaskunnalle Pohjois-Karjalassa?
2. Metsä- ja energiatuotanto
Kiitoksia!

www.pohjois-karjala.fi/pokat2017

3. Teknologiateollisuus
4. Ruuan tuotanto
5. Kivi- ja kaivannaistuotanto
6. Luovat alat
POKAT 2017
- Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014-2017
Mikä maakuntaohjelma?
(Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, voimaan 17.1. 2014)
Maakunnan liitto laatii kunnan valtuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi (2014-2017)
Sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet
Sisältää kuvauksen:
keskeisistä hankkeista ja toimenpiteistä
laadittavista yhteistyösopimuksista
tarvittaessa määrittelyn alueen kuntien yhteistyöalueista
suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi
Valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten, alueen kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa
Kahden vuoden välein laaditaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma
Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntaohjelman (kevät 2014)
Maakuntaohjelmakokonaisuus
POKAT-ryhmät (esitehtävät) ja muut työryhmät
Alueellisia info- ja keskustelutilaisuuksia
Yleisökysely SILVA-messuilla
POKAT 2014 ulkoinen arviointi
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja SOVA-neuvottelu
Sidosryhmätilaisuudet (kunnat, järjestöt, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot, valtion viranomaiset)
Maakuntavaltuuston evästyskeskustelu
Lausuntokierros ja julkinen kuuleminen 25.3.-25.4.
Lausuntoja annettiin 36 kpl

POKAT 2017 valmistelu
1. Nykykulttuurin tarjonnan ja harrastamisen turvaaminen
2. Karjalaisen kulttuuriperinnön hyödyntäminen
3. Alueellisen identiteetin vaaliminen
4. Nykyaikaisen monikulttuurisuuden tukeminen
5. Kansalaislähtöisen kulttuuritoiminnan tukeminen
1. Tietoliikenne
Laajakaistayhteyksien saatavuuden edistäminen ja hyödyntäminen
2. Liikenneyhteydet ja väylät
Tieliikenne
vt 23 parantaminen välillä Viinijärvi – Varkaus parantaminen
vt 6 Raatekankaan eritasoristeyksen rakentaminen
vt 9 Onkamo – Niirala välin parantaminen – 1. vaihe väli Lahdenperä –Niirala
vt 6 Puhoksen liittymän parantaminen
vt 9 Joensuu – Kuopio parantaminen
Alemman tieverkon kunnon turvaaminen
Rautatieliikenne
Karjalan radan parantaminen nopealle liikenteelle soveltuvaksi - tasoristeysten poistaminen välillä Kitee – Imatra, Joensuu – Parikkala suojastuksen ja kauko-ohjauksen uusiminen
Joensuun ratapihan kehittäminen
Lentoliikenne
Joensuun lentoaseman vuorotarjonnan turvaaminen
lentoaseman palvelutason kehittäminen
Vesiliikenne
ympärivuotisen liikenteen edellytysten selvittäminen
luotsimaksujen kohtuullistaminen
3. Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen peruspalveluiden turvaaminen
uudet toimintamallit
4. Pitkän aikavälin liikennejärjestelmäsuunnittelutyö
Yhteysverkot
Alemman tieverkon turvaaminen
Kansainväliset yhteydet, esimerkiksi Venäjälle
Hankkeiden kytkeminen kiinteästi kasvusopimusmenettelyyn
Poikittaisten (itä-länsisuuntaisten) liikenneyhteyksien kehittäminen

1. Palvelujärjestelmä
palveluiden saatavuuden turvaaminen, tasa-arvoisuus, saavutettavuus
uudenlaiset palvelujen tuotantomallit: eri toimijoiden yhteistyö, arjen teknologiat

2. Palveluyrittäjyys
hyvinvointiyrittäjyys
urakointi-, rakentamis-, huolto- ja kunnossapito sekä alihankintapalvelut
palvelukeskusyrittäjyys
maaseutumatkailu
liikkuvat kauppa- ja muut palvelut

3. Yhteisöpalvelut
paikallishankkeiden tukeminen
omaehtoinen kulttuuritoiminta
kylien yhteisöllisten kehittämistarpeiden turvaaminen

1. Viihtyisän ja turvallisen elin- ja asuinympäristön varmistaminen
2. Luonnonvarojen kestävä käyttö resurssiviisaasti
3. Luonnon monimuotoisuuden parantaminen
4. Vesistöjen hyvän tilan parantaminen
5. Ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen ehkäiseminen
6. Kulttuuriympäristön vaaliminen

1. Koulutus – ja tutkimusorganisaatioiden toimivuus ja laadukkuus
Elinikäisen oppimisen edellytysten turvaaminen
Riittävän kattavan koulutusjärjestelmän turvaaminen

2. Vetovoimainen TKI-ympäristö
Innovaatioympäristön kehittäminen
Osaamiskeskittymien kehittäminen

3. Yhteistyö koulutussektorilla
Koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden välisen yhteistyön vahvistaminen
Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen lisääminen
Siirtymävaiheen tukeminen koulutuksen ja työelämän nivelvaiheissa
Alueelta puuttuvien koulutusten turvaaminen yhteistyörakenteilla (esim. tekniikka, maatalous)

1. LEADER- ja kylätoiminta maaseudun kehittämisessä
Leadertoiminta:
Yrittäminen
Ympäristö
Yhteisöllisyys
Kylätoiminta:
Ympäristö
Palvelut
Paikallinen kulttuuritoiminta
2. Järjestötoiminta
Järjestöjen keskinäisen vuoropuhelun edistäminen ja yhteistyön vahvistaminen
Järjestö-julkinen ja järjestö-yrityssektorin välisen yhteistyön edistäminen
Järjestöjen ääni päätöksenteossa, ennaltaehkäisevän toiminnan juurruttaminen kuntapäätöksentekoon sekä järjestöillä olevan tiedon hyödyntäminen osana aluekehitystä
Nuorten, lapsiperheiden ja vähäosaisten huomioiminen ja kohtaaminen järjestötoiminnassa
Järjestöjen ja vapaan kansalaistoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen ja toimintaresurssien tukeminen (yhdistykset verkossa, toimitilat, avustukset)
3. Aktiivinen ja osallinen kansalainen
Kansalaisten äänen kuuluminen palveluiden kehittämisessä
Kokemustiedon hyödyntäminen paikallisessa päätöksenteossa
Uusien osallistumisen keinojen ja kanavien kehittäminen kuntalaisena toimimiseksi
Monikulttuuriset ja moniarvoiset yhteisöt

1. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen
Opiskelun ja työelämän parempi kohtaaminen
Joustavat siirtymät ja tuki opiskelun aloittamisessa ja työelämään siirtymisessä
Riittävät koulutusmahdollisuudet
Nuorisotyöttömyyden hoitamisen uudet mallit
Nuorten yrittäjyyden kannustaminen
Kansainvälisten opiskelijoiden ja elinkeinoelämän kohtaanto

2. Nuorten hyvinvointi
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
Nykyaikaiset osallistumismahdollisuudet
Nuorten kansainvälistyminen ja suvaitsevaisuuden vahvistaminen
Nuorten sosiaalisten riskien ennaltaehkäisy
Maahanmuuttajanuorten erityistarpeiden huomiointi

1. Maakunnan kiinnostavuuden lisääminen
investointikohteena
osaavan työvoiman rekrytoimiseksi
matkailijavolyymin kasvattamiseksi
opiskelu- ja asuinpaikkana
kansainvälisesti
2. Tulo- ja paluumuuttajien määrän kasvattaminen
3. Eri toimijoiden välisten yhteistyömuotojen sekä uusien toimintamallien kehittäminen
4. Markkinointitoimenpiteiden synergiaetujen hyödyntäminen

Kehittämiskysymykset:
Öljyvapaa-maakunta -tavoitteen vaatimien toimenpiteiden tukeminen
Vähähiilisyyden tavoitteen edistäminen käytännön ratkaisuin ja toimenpitein
Uusiutuvan energian osaamisen ja teknologioiden kehittäminen
Helposti monistettavissa olevan bioenergia-alan palveluliiketoimintamallin kehittäminen
Metsäbioenergia-alan osaamisen tuotteistaminen
Teollisten hotspottien ja yrityspuistojen perustaminen
Puuraaka-aineen uudet tuotteet ja innovaatiot perinteisten rinnalla
Puurakentamisen edistäminen
INKA-ohjelman kytkeminen paikallisiin kehittämistarpeisiin
Yritysten energiatehokkuuden lisääminen
Uudet rajapintaratkaisut (metsä, fotoniikka, ICT, matkailu)
Demonstraatio- ja pilotointiympäristöt
Venäjä-yhteistyön mahdollisuudet metsä- ja energia-alalla
Metsä- ja energia-alan yritysten raaka-ainehuollon vahvistaminen

Kehittämiskysymykset:
Muovi- ja metalliliiketoiminnan kilpailuedun saavuttaminen
Yritysten kansainvälistyminen ja viennin kasvattaminen
Venäjän läheisyyden hyödyntäminen
Alihankintapainotteisuuden ja suhdannevaihtelujen vaikutusten vähentäminen metallissa
Jalostusarvon kasvattaminen, yritysten t&k-toiminnan aktivointi
Korkean osaamisen jalostaminen (materiaaliosaaminen, fotoniikka) liiketoiminnaksi
ICT:n laaja hyödyntäminen
Uudet rajapintaratkaisut (materiaaliosaaminen, fotoniikka, ICT)
Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen

Kehittämiskysymykset:
Alan suurten tuotantoyksiköiden raaka-aineen ja työvoimasaannin turvaaminen
Paikallisen maatalouden säilyttäminen kilpailukykyisenä
Uusien yrittäjien ja työntekijöiden kouluttaminen elintarvikealan yrityksiin
Venäjän kysyntäpotentiaalin hyödyntäminen elintarvikemarkkinoilla
Uusien tuote- ja tuotantoinnovaatioiden synnyttäminen ja siten kuluttajakysyntään vastaaminen
Perusliiketoimintaosaamisen ja investointirohkeuden kasvattaminen
Kilpailuedun saaminen maakunnallisesta verkostoitumisesta ja yhteistyöstä
Yritysten koon kasvattaminen

Kehittämiskysymykset:
Tutkimusinfrastruktuurin sopeuttaminen ajan tarpeisiin
Maakunnan omien vahvuuksien ja erityisalojen hyödyntäminen tutkimustoiminnassa
Sosiaalisen toimiluvan ja ympäristövastuullisen toiminnan kysymysten tutkiminen ja ratkaiseminen
Maakunnan kehittäminen kivi- ja kaivannais-alan operatiivisen koulutuksen johtavaksi alueeksi
Oikean tiedon välittäminen nykyaikaisesta kaivannaistoiminnasta
Geologisten erityispiirteiden hyödyntäminen myös muussa elinkeinotoiminnassa
Full transcript