Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yönetim Süreci Yaklaşımı - Henry Fayol - 01.04.2014

No description
by

S GG

on 5 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yönetim Süreci Yaklaşımı - Henry Fayol - 01.04.2014

14 Yönetim İlkesi
Yönetim İlkeleri:
1. İş Bölümü
İşi küçük birimlere ayırmak ve bu küçük birimlere ayrı bir görevli atamak, böylece iş daha etkin ve verimli yerine getirilebilir olur ve uzmanlaşmayı da beraberinde getirir.
Aynı emekle daha fazla miktarda ve daha kaliteli mal ve hizmet üretimi sağlar.
Henry Fayol
1841 yılında İstanbul'da doğmuştur. Bu dönemde Mühendis babası Haliç üzerindeki Galata köprüsünün yapımında calışmaktaydı. Fayol, doğumundan sonraki ilk yıllarını Galata (Pera) semtinde geçirdi. 1847'de Fransa'ya dönerler ve Henry Fayol 1860 yılında maden mühendisi olarak üniversiteden mezun olur ve aynı yıl iş hayatına başlar.

Fayolizm
Avrupa'da çağdaş yönetim düşüncesinin öncüsüdür. Fayol yönetimi ilk kez işlevsel bir süreç olarak düşünmüştur. Yönetim bir anda başlayıp biten bir olay değil, her an yenilenen ve tekrarlanan bir süreçtir.
İşletmedeki faaliyetleri, işletme işlevleri ve yönetim işlevleri olarak ikiye ayırarak daha önce yalnızca teknik açıdan incelenen yönetim olayına yeni bir boyut daha kazandırmıştır.
Fayol'un organizasyondaki faaliyetler sınıflaması günümüzde halen kullanılmaktadır.
Fayol bu 6 temel faaliyetin birbirine sıkıca bağlı olduğunu saptamıştır.
Fayol daha çok yönetim faaliyeti üzerinde durmuştur.
Sadece Yönetim faaliyeti personele ilişkindir, diğer 5 faaliyet maddi araçların yönetimini sağlar.
Örgütlerin büyüklüğü ve türüne bakılmaksızın yönetim faaliyeti, örgütlerin işleyişinde önemli bir yere sahiptir.
Yönetim faaliyetleri bir süreç şeklinde oluşmaktadır. Bu sürecin temel aşamaları:

1. Öngörmek ve Planlamak
2. Organize etmek/Örgütlemek
3. Kumanda etmek/Emir vermek
4. Koordine etmek
5. Kontrol etmek

Bu sürece bazen eğitim ve yetiştirme de ayrı bir fonksiyon olarak dahil edilmektedir.
Fayol'a göre "Yönetmek" bu 5 temel unsurdan oluşmaktadır ve yönetim sürecinin temelidir.

Yönetim, planlama fonksiyonu ile başlayan ve kontrol fonksiyonu ile sona eren ve tekrar planlama ile
devam eden
bir süreçtir.
19 yaşındaki genç mühendis bir maden firmasında calışmaya başlar ve 1888'de yönetici olur. Firma 1900'lerin başında Fransa'daki en büyük demir-çelik üreticisi olur. Fayol, 10,000'den fazla çalışanı olan bu firmanın yöneticiliğini 1918 yılına kadar yapmıştır.
Yönetici olarak edindiği tecrübeler ile yönetim fonksiyonunun üzerinde durmuştur. 1916 yılında "Endustriyel ve Genel Yönetim" isimli kitabını yayımlayarak deneyimlerini, kendi yönetim düşüncesini ortaya koymuştur ve yönetim bilimine makro bir bakış açısı ile yaklaşmıştır, yönetimi bir süreç olarak tanımlayarak, yöneticilerin sorumlu oldukları faaliyetleri koordine etmeye yönelik fonksiyon, ilke ve kuralları sistematik bir şekilde ele almıştır.
YÖNETİM FAALİYETİNİN KLASİK
FAALİYETLERE DAHİL EDİLMESİ

Fayol'a göre yönetim süreci çeşitli faaliyetlerden oluşmaktadır.

Fayol, sadece üretim, ticari, mali gibi klasik faaliyetlerin örgütlerde kabul edildiği dönemde yönetim faaliyetine dikkatleri çekiyor.

Örgütün temel faaliyetlerini altı grupta topluyor.
6. Emir Komuta Birliği
Fayol her astın bir üste bağlı olmasını, bir üstten emir almasını ve bir üste hesap vermekle yükümlü olmasına bu ilkede çok önem vermiştir.
Bu ilkenin uygulanmaması durumunda, disiplin bozulması, kararsızlık ve düzensizliğin ortaya cıkacağını belirtmiştir.

Yönetim Süreci Yaklaşımı
Hazırlayan ve Sunan:

Teşekkürler
Klasik Yönetim - Yönetim Süreci Yaklaşımı
2. Hiyerarşi

Hiyerarşi denilen zincir, üst yöneticilerden alt kademe calışanlara kadar giden yetki-sorumluluk zinciridir. Hiyerarşi sistemi, en üst makamdan çıkıp, ara kademelerden geçerek, alt kademe memurlara inen veya buradan yukarılara doğru giden yoldur.
Emirlerin güvenli bir şekilde iletilmesi ve kumanda birliğinin sağlanması için bu sisteme ihtiyaç vardır.
3. Yönetim Birliği
Benzer işler bir yöneticinin emrinde koordine edilmelidir. Diğer bir deyişle bir grup veya bölümden bir kişinin sorumlu olması ilkesidir.

Ayrıca Fayol, yönetim birliği ilkesinin emir-komuta birliği ilkesinden ayrı ve farklı bir ilke olduğunu belirtmiştir, yönetim birliği ilkesi örgütün düzenlenmesi ile emir-komuta birliği ise yönetim uygulamalari ile ilgilidir.

4. Merkezileşme
Fayol, Yetkinin örgütün en tepesinde toplanma derecesidir, diye tanımlamıştır.

Kararların büyük bir bölümü tek bir merkezden alınıyorsa 'merkezi' organizasyon yapısı görülür, kararların astların katılımı ile beraber alınması ise 'merkezkaç' bir organizasyon yapısını göstermektedir.

Fayol'a göre merkezilik koordinasyonun gerektirdiği bir zorunluluktur ancak yönetim yetkisinin bütünlüğünü bozmayacak şekilde merkezkaçlık da yararlıdır.
5. Yetki ve Sorumluluk
Fayol, yetki kavramını "emir verme hakkı ve itaat ettirme gücü" olarak tanımlar.
Fayol yetkiyi kaynağına göre sınıflandırmıştır. Yetki, mevki ve makamdan geliyorsa biçimseldir; yöneticinin bilgi, zeka, tecrübe ve iyi ahlak gibi kisiliğini oluşturan yeteneklerden geliyorsa kişiseldir.
Yetki kullanılmasının sorumluluk doğurduğuna dikkat çeken Fayol, ayrıca "sorumluluğun yetkiden ayrılamaz bir parça" olduğunu belirtmiştir . Yetkiyi kullanan üstün tarafsız, adil ve samimi olması ve sorumluluktan kaçınmaması gerekir.
10. Organizasyonel Amaçların Bireysel Amaçlardan Üstünlüğü

Fayol, bu ilke ile örgüt çıkarlarının, kişi ve grup çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini ifade etmiş ancak hırs, ihtiras ve ahlaki zayıflıkların bu ilkenin gercekleşmesine engel olabileceğini vurgulamıştır.

Her iki tarafın amaç ve çıkarları arasında uyum sağlanmasının gerektiğini ancak bunun da yönetimin en güç taraflarından biri olduğunu belirtmiştir.
7. Disiplin

Fayol, disiplini "itaat, calışkanlık, işe devamlılık, davranışlarda düzen ve örgüt ile calışanlar arasındaki anlaşma hükümlerine saygı gibi hususların ortaya cıkış biçimi" olarak tanımlamıştır. Bir örgütte işlerin yürümesi için disipline ihtiyaç vardır.

Disiplin sağlamak yöneticinin temel görevlerinden biridir.
8. Eşitlik

Yöneticiler, herkesin hak ve menfaatlerine uygun bir şekilde adil davranmalıdır.

Üstlerin başlıca görevlerinden biri herkesin çıkarlarına uygun, hakkaniyet ve eşitliğe bağlı kalmalarıdır.
9. Ücret ve Ödül

Fayol, çalışanların emekleri karşılığı ödenen ücretin adil olması gerektiğini ve ücretlerin belirlenmesinde pahalılık, işçi arz ve talebi, işletmenin ekonomik durumu, işletme yönetiminin iradesi dahilinde bulunan faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini işaret etmiştir.
11. Düzen

Fayol'a göre düzen "her şeye bir yer bulunması ve herşeyin kendi yerinde olması" gerekliliğini ifade eder. Düzenden beklenen sonuç, malzeme ve vakit kaybına uğramamaktır.
Fayol, düzen kavramını ikiye ayırmıştır.
"maddi düzen" doğru malzeme, doğru ekipman ve doğru işlerin yerinde durması,
"sosyal düzen" ise doğru elemanın doğru yere yerleştirilmesi yani uygun yetenek ve bilgide olan kişileri doğru yerlere koymak olarak ifade etmiştir.
13. İnisiyatif
"Plan yapma ve uygulama yeteneği" olarak ifade edilen inisiyatif (girişim), tüm örgütlerde çalışanların gayret ve calışkanlıklarını arttırmaktadır.
Fayol'a göre yönetici gerektiği zaman astlarına güvenerek ve onlara yetki vererek, iş yapmalarını sağlamalı ve onları teşvik etmelidir.
12. Organizasyona Bağlılık
Fayol, işe yeni giren personelin işe alışma evresinin söz konusu olduğunu ve bu dönemde onlara yardımcı olmak gerektiğini belirtmiştir.
Ayrıca, bir işletmedeki yüksek personel devri etkili olmayan bir yönetimin nedeni ve sonucudur. Yüksek personel devri, her yeni elemanın işi öğrenmesi için zaman ve emek kaybı söz konusu olacaktır.
14. Birlik ve Beraberlik Ruhu

Fayol, birlikten güç doğduğunu ve işletmenin amaçları etrafında birleşmenin de özellikle emir-komuta birliği ilkesinin titizlikle uygulanması ile meydana gelebileceğini belirtmiştir.
Bir örgütteki çalışanlar arasındaki uyum ve birlik, o örgüt için en büyük güçtür.
Fayol, en önemli organizasyon faaliyeti olan yönetim fonksiyonunu 14 temel yönetim ilkesine dayandırmıştır.
Full transcript