Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Судасны физиологи

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Судасны физиологи

Гемодинамикийн үндсэн зарчим
Цусны урсгалын эзлэхүүний хурд
Цусны урсгалын эзлэхүүны хурд нь (Q) нь судсуудын хөндлөн огтлолоор нэгж хугацаанд өнгөрч байгаа цусны эзлэхүүний хэмжээг хэлэх ба уг хурд нь эрхтний цусан хангамжыг илэрхийлнэ.

Q=∆P\R

Q=π*r⁴ \ 8*η*ℓ
Цусны зуурамтгай чана р
Гемодинамик

буюу хөдлөл зүй нь цусны эргэлтын тогтолцоогоор цус урсах механизмыг судалдаг шинжлэх ухаан юм.
Цусны урсгалын шугаман хурд
Цусаар урсаж байгаа цусны нэгж хугацаанд урсах хурдыг цусны урсгалын шугаман хурд (V) гэх бөгөөд цусны урсгалын дундаж хурдыг илэрхийлнэ.


V=q\π*r²
Судасны физиологи
Судасны эсэргүүцэл
Гемодинамик эсэргүүцэл (R)
.шингэний үеүд болон шингэн,судасны ханын хооронд үүсч байгаа дотоод үрэлт нь гемодинамик эсэргүүцлийг үүсгэнэ.
Захын нийлбэр эсэргүүцэл
Захын нийлбэр эсэргүүцэл нь их эргэлтийн бүх судсууд дахь эсэргүүцлийн нийлбэрийг хэлнэ.
Цусны зуурамтгай чанар нь 3,5 , сийвэнд 1,9-2,3 байна.
Судас хэдий нарийн байх тусам зуурамтгай чанар багасдаг.
Цусны даралт
Цусны даралт гэдэг нь судсаар урсан өнгөрөх цусны судасны хананд үзүүлж буй хүчийг хэлнэ.
Артерийн даралт
Артерийн даралт нь цусны урсгалын эзэлхүүн хурдыг, мөн судасны эсэргүүцлыг тодорхойлно. АД-ыг
Агшилтын буюу систолын
Сулралтын буюу диостолын
Дундаж
Лугшилтын даралт
Систолын үед даралт ихэссэнтэй холбоотой үүсэх артерийн ханын хэлбэлзлийг артерийн судасны лугшилт(пульс) гэнэ.
Артерийн судасны лугшилт
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Цусны хөдлөл зүйг тодорхойлогч хүчин зүйл
Судасны хөндлөн огтлолын талбай
Цусны даралт
Захын нийлбэр эсэргүүцэл
Цусны урсгалын хурд
Full transcript