Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CO PoliMaT

No description
by

Sergej Mozina

on 7 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CO PoliMaT

Mladi in mobilnost
Uspešnost in učinkovitost izobraževalnih sistemov
Mobilnost
Zaposlenost mladih

Evropska digitalna agenda
Enoten digitalni trg
Internet visokih hitrosti

Evropa, gospodarna z viri
Trajnostno upravljanje z viri
Zmanjšanje izpustov CO2
Energetska varnost

Gospodarska politika v času globalizacije
Podpora podjetjem/MSPjem
Integracija v svetovno trgovino
Poslovno okolje

Program za nova znanja, spretnosti in delovna mesta
Izboljševanje zaposlovanja
Trajnost socialnih modelov
Fleksivarnost, usposabljanje, enakopravnost spolov, zaposlovanje starejših

Evropska platforma za
boj proti revščini
Najboljše prakse na področju socialne vključenosti in zaščiti revnih ljudi

Unija inovacij
Raziskovalni in
inovacijski ekosistem

Strategija Evropa 2020
5 ciljev
Zaposlovanje
75% ljudi med 20-64 leti zaposlenih
RR
3% BDP EU vloženih v RR
Podnebne spremembe
in energetska trajnost
izpusti toplogrednih plinov 20% nižji kot 1990,
20 % energije iz obnovljivih virov,
20 % povečanje energetske učinkovitosti
Izobraževanje
Zgodnji osip pod 10 %,
vsaj 40 % starih med 30. in 34. let konča tretjo stopnjo izobraževanja
Revščina in socialna izključenost
Najmanj 20 milijonov manj ljudi revnih ali v tveganju revščine in soc. izključenosti
Uresničevanje
Evropski semester
Letni cikel
koordinacije politik
držav članic na ravni EU
EK in Svet podata priporočila
DČ izrazijo reformne zaveze
EK pripravi priporočila za vsako državo posebej, ki jih potrdi Evropski svet
Uresničevanje
Vodilne pobude
Poravnavanje nacionalnih prioritet
Določajo
programe EU
, ki

==> uresničujejo EU politike
==> na področjih, kjer ima EU pristojnosti
ali lahko podpira nacionalne ukrepe
==> imajo določene proračune
==> omogočajo neposredno financiranje
Evropski programi
Kohezijska politika
Skupna kmetijska politika
325 mrd EUR
Instrument za povezovanje Evrope (CEF)
19.3 mrd EUR
13 mrd EUR
+
Razvoj podeželja
+
Ribištvo

~ 373 mrd EUR
Energetska
Transportna
IKT
Strategija
2 mrd EUR
Relativno majhen <10 % vseh sredstev za RRI v EU
70,2 mrd EUR
AMPAK
3. največji program EU
eden največjih RRI programov na svetu
~ 50 % konkurenčnega financiranja
omogoča
Odlična znanost
Vodilni položaj v industriji
Družbeni izzivi
Evropski raziskovalni svet (ERC)
Prihodnje in nastajajoče tehnologije
Ukrepi Marie Skłodowske-Curie
Raziskovalna infrastruktura
Omogočitvene ind. tehnologije (KET)
Dostop do tveganega kapitala
Inovacije v MSP
Zdravje, demografske spremembe
Kmetijstvo, gozdarstvo, biogospodarstvo
Zanesljiva, čista in učinkovita energija
Pameten, čist in integriran prevoz
Podnebje, okolje, viri in surovine
Vključujoče in inovativne družbe
Varne družbe
Skupno načrtovanje;
Pobude po 185. členu, JTI, JPI, EIT....
Presečna vprašanja
Povečevanje udeležbe, Znanost z in za družbo,
mednarodno sodelovanje, MSP, Hitra pot do inovacij, mreženje (COST), ...
Naklonjenost MSPjem
Širjenje udeležbe
Starting researchers
Established researchers
Synergies
FET Open
FET Proactive
FET Flaghsips
Training at post-graduate level via projects or doctoral programmes involving all sectors

Cross-border and cross-sector mobility

Support to restart a career

Reintegration grants

Exchanges of research staff

Co-funding
Support to ESFRI implementation
Integration of national / regional RI
Access to RI
Development and deployment of e-RI
Partnerships w. industry, staff exchange
Policy coordination
International cooperation
Teaming of institutions / new RO
Twinning of institutions
ERA Chairs
Policy support facility
COST support
Transnational NCP networks
Understanding health, wellbeing and disease
Preventing disease
Treating and managing disease
Active ageing and self-management of health
Methods and data
Health care provision and integrated care
Resource efficient transport
Mobility, congestion, safety & security
Leadership of European transport industry
Socio-economic research and foresight
Fighting and adapting to climate change
Protection of the environment, management of natural resources, water, biodiversity & ecosystems
Supply of non-energy and non-agri raw materials
Transition to green economy (eco-innovation)
Global environmental observation systems
Cultural heritage
Inclusive societies
Innovative societies
Reflective societies; Cultural heritage and European identity
Crime, trafficking and terrorism
Resilience of critical infrastructures, supply chains and transport modes
Security through border management
Cyber security
Europe's resilience to crises and disasters
Privacy and freedom, including in the Internet
Standardisation and interoperability of systems
neposredna plačila kmetom
Tematsko osredotočenje; večino vlaganj na 4 področja
Osredotočenje vlaganj ESRR
Strategija pametne specializacije
Prioriteta ESS "Vlaganje v izobraževanje, veščine in VŽU" (podpora usposabljanju raziskovalcev)
Infrastruktura
Mobilnost, usposabljanje,
med-institucionalno sodelovanje ...
Dostop do kapitala, internacionalizacija, podporno okolje
(+10 mrd iz kohezije)
Poenostavitve
Zasuk k inovacijam
Partnerstva
8 mesecev do pogodbe
skupni
portal za udeležence
lažje prijavljanje (2-stopnji) in iskanje
običajne računovodske prakse
manj revizij
enotna pravila
finančni model 100(70)/25
Podpora prenosu na trg
vseh vrst
Instrument MSP
Dolžniški
Lastniški
instrument
JTI
Javno naročanje
Javno-zasebna (JTI)
Javno-javna (A185)
EIP
+
pogodbena
+ ERA-NETi
+ podpora JPIjem
Koordinacija
s politikami
in programi
IMI2
CS2
EDCTP
Eurostars
20 % proračuna 2. in 3. stebra MSPjem
enotna vstopna točka za MSPje
3-fazni instrument MSP
Eurostars
podporni ukrepi
dostop do kapitala
Teaming
Twinning
Katedre ERA (ERA Chairs)
COST
8000 € dodatka k plači
13095
2696
6162
2488
24.441
17.015
29.679
13557
2842
616
7472
3851
5931
6339
3081
1309
1695
€816
2842
3027
6440
6440
2019
1445
+
3027
8647
287
861
+
December 2009
Climate KIC
EIT ICT Labs
KIC InnoEnergy
2014
Zdravo življenje
in aktivno
staranje
Surovine
2016
Food4Future
Proizvodnja
z dodano vrednostjo
2018
Urbana mobilnost
3, 4 zdaj...
oblikovati zamisel/koncept
poiskati partnerje
okrepiti povezave
dogodki, COST, izmenjave
upoštevati "filozofijo" programa
vključiti se
ocenjevanje
svetovalne skupine, platforme
tesni stiki z EK in SLO delegati
cordis.europa.eu/partners
NKT
108/
92,5
88/
73
20/
20
60/
60
40/
36
0/
30
0/
60
2,5
2,5
Krediti
za R&I
linija za
demo (energija)
(TRL6 => TRL8)
7,5 – 300 mio EUR
Garancije
25k - 7,5 mio €
linija za
eko-inovacije
skupne
garancije EU
+Strukturni skladi+EIB/EIF
Lastniška
shema
za R&I MSP
in male mid-caps
linija za komercializacijo IKT
podpora skladov za
prenos znanja
krepitev zmogljivosti
pisarn za prenos tehnologij
spodbujanje pripravljenosti
za investicije v MSP
Dostop do tveganega kapitala
prioritete 2014-2015
Trajnostna prehranska varnost
Trajnostni sistemi proizvodnje hrane
Sproščanje
potenciala morij
in oceanov
Trajnostno izkoriščanje raznolikosti morskega življenja
Inovativno,
trajnostno in
vključujoče biogospodarstvo
Trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo
Varna hrana, zdrave diete in potrošništvo
Globalna gonila prehranske varnosti
Novi izzivi na morju
Tehnologije in sistemi opazovanja oceanov
Inovacije, vključenost družbe, upravljanje oceanov, MSPji, mednarodno sodelovanje, polarne raziskave, JPI...
Trajnostne in konkurenčne bioindustrije
Presečni ukrepi (JPI, ERA-NET, NKT...)
103/
78
22/
19,5
10/
11,5
prioritete 2014-2015
Prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo
in gozdarstvo, morske
in pomorske raziskave
ter raziskave celinskih
voda in biogospodarstvo
bolj odprte teme/izzivi
26/
30
18/
8
26/
7
30/
0
20/
21
12/
6
13,5/
15
razpis 11. decembra => Mar. / Jun.
info. dan v SLO v decembru
novi ukrepi
pomen družbenih ved
2. družbeni izziv:
Instrument MSP
Stalno odprt razpis
1. faza 50k €
2. faza 0,5-2,5 mio €
70 % sofinanciranje; 1 MSP
255/
261
Razpisi za razvoj ekosistema podpor inovacijam v MSP
Eurostars2
transnacionalno R&I sodelovanje
Javno-javno partnerstvo Nacionalna pravila
9,6/
29,7
Spodbujanje inovativnosti MSP
EEN
: 7-dnevni paket

Prilagoditve za nove trge, dizajn,
dogodki, študije, ...
19,8/
9,2
Inovacije v MSP - prioritete 2014-2015
Nanotehnologije
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
Napredna proizvodnja in predelava
Napredni
materiali
Biotehnologija
Vesolje
industrijske agende (ETP)

ključnost udeležbe industrije (ocenjevanje)

usmerjenost k rezultatom in trgu

določena pričakovana TRL
BT kot gonilo razvoja
Sintezna biologija
Bioinformatika
BT industrijski procesi
Biokataliza
Končni/nadaljnji procesi
Instrument MSP
Platformne tehnologije
Metagenomika
52/
32
NT na trg
Pilotne proizvodne linije
Nanoporozni materiali
Nanomatrice in nanokapsule
3D tiskanje
Aditivi
NT in materiali za zdravstvo
Nanozdravila
(proizvodnja + rak)
Mreženje nano-biomed MSP
Biomateriali
(za diabetes in Alzheimer)
NT in materiali za NOT en. učinkovitost
Shranjevanje energije
ERA-NET Materiali za energijo
Materiali za hlajenje elektrarn
Post-Li-ion baterije za avte (GC)
Funkcionalni materiali
Čezsektorski potencial NT in mater.
Materiali za kreativne ind.
Materiali za ekstremne pogoje
Novi modeli za materiale
Rešitve za EU kult. dediščino
Vlakneni materiali
Nadomestni materiali
Rešitve za pitno vodo
Instrument MSP
Varnost uporabe NT

Medn. koordinacija
Razvoj zakonodaje NANOREG II
Zmogljivosti ocene nano-varnosti
Okoljska usoda nanomaterialov
Upravljanje tveganj nanomat.
Skupne potrebe NMP
Dvigovanje zavesti o NT
Družbena vključenost
Mreženje in izmenjava praks
Poslovni modeli
Dogodki
Podpora NKT
NMP 2014-15

Nadaljevanje obstoječih
Tovarne prihodnosti (FoF)
En. učinkovite stavbe (EeB)
Zelena vozila (EGVI)
Internet prihodnosti (5G)
Nova
Traj. predelovalna ind. (SPIRE)
Superračunalništvo (HPC)
Fotonika
Robotika
EMPIR
AAL
ECSEL
FCH2
230/
258
BBI
Cilji:
tehnologije z uporabo biomase
integracija verig vrednosti
demonstracijske biorafinerije

Prispevek EU 1 mrd €
(le RO in MSP),
stvarni prispevek industrije 2,8 mrd €.

Razpisi v skladu s pravili Obzorja 2020.
Prvi konec 2014.
demonstracija tehnologij
R&R manjkajočih tehnologij
podporni projekti
5 verig vrednosti:
lignocelulozne surovine => napredna biogoriva, kemikalije in materiali
gozdna biomasa => novi proizvodi in trgi
kmetijska proizvodnja => novi proizvodi in trgi
organski odpadki => proizvodi
integrirane energetske, celulozne in kemične biorafinerije
BBI bo v teh verigah
razvil
,
optimiziral
in
prikazal
ekonomske in okoljske priložnosti
dobave surovin
, njihove
predelave
in razvoja
novih proizvodov
.
Na koncu vsaj 5
vodilnih demonstracijskih projektov
- naprednih biorafinerij.
Priložnost za kohezijsko politiko.
Razdelitev sredstev preko odprtih razpisov
teme določi BIC
=> države
BIC - Konzorcij bio-industrij
Polnopravni člani
(podjetja in grozdi)
Pridruženi člani
(RO in združenja)
5k/30k €
1k €
Organiziran v delovne skupine po verigah vrednosti
pomen končnih uporabnikov
Razpis
Expert Group for Bio-based Products
(1) ensure the implementation of the Lead Market Initiative (LMI) recommendations and its Ad-hoc Advisory Group for Bio-based Products,
(2) ensure that the bioeconomy strategy covers the whole value chain from research to market, from biomass to bio-based products
(3) contribute to the objectives of the Roadmap for Bio-based Products in the framework of the reviewed industrial policy.
monitor, reflect and ensure the implementationof the LMI, identify and monitor demand-side policy actions for market uptake of bio-based products (standardisation, public procurement, labelling), mapping of activities and exchange of good practices at regional, national, international and EU-level.
Full transcript