Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dydaktyka

No description
by

Dariusz Śliwiński

on 13 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dydaktyka

Techniki, formy i środki
kształcenia
Podział metod wg W. Okonia:
FORMY
Wycieczki szkolne
METODY
Podająca:

­pogadanka,
­opowiadanie słowne,
­prowadzenie opisu,
­wykład informacyjny,
­wyjaśnienie,
­kierowanie korzystaniem ze źródeł informacji.
Problemowa:

­ wykład problemowy,
­ gra dydaktyczna.
Eksponująca:

­ drama,
­ film,
­ sztuka teatralna,
­ wystawa,
­ pokaz.
Praktyczna

­metoda ćwiczeń przedmiotowych,
­metoda laboratoryjna,
­pomiar.
Proces kształcenia jest realizowany za pomocą różnych form organizacyjnych, a o efektach pracy decydują nie tylko środki i metody, ale również różne rodzaje zajęć dydaktycznych.
Formy organizacyjne wskazują jak organizować pracę dydaktyczną.
Formy organizacyjne kształcenia
wg I. Adamek
FORMY
ORGANIZACYJNE
KSZTAŁCENIA
SZKOLNE
POZASZKOLNE
LEKCYJNE
POZALEKCYJNE
zajęcia edukacyjne
zajęcia klasowo-lekcyjne
zajęcia w klasach - pracowniach
zajęcia wyrównawcze
koła zaintersowań
zajęcia świetlicowe
praca domowa
wycieczka
zajęcia w domach kultury, klubach
Najbardziej typowe dla naszego systemu kształcenia są:
lekcje, prace domowe, koła zainteresowań oraz wycieczki szkolne.
System klasowo-lekcyjny
Formy organizacyjne pracy
Nauka domowa uczniów
Z
ajęcia pozalekcyjne
Wycieczki szkolne
Wycieczki wyprowadzają uczniów poza klasę szkolną w celu bezpośredniego zetknięcia się z rzeczami, zjawiskami i procesami w ich naturalnym otoczeniu. Zaspokajają one potrzebę dociekliwości, oraz stwarzają okazję do poznawania obiektów, ludzi, środowisk, krajobrazów, wytworów cywilizacji, zabytków historycznych i osobliwości przyrody.
Podstawową metoda stosowaną na wycieczce jest obserwacja. W czasie wycieczki uczniowie realizują wyznaczone zadania, pracując indywidualnie, grupowo lub zbiorowo.
Są to zajęcia organizowane przez szkołę, przy czynnym udziale uczniów, wybranych przez nich dla spędzania wolnego czasu oraz doskonalące:
­poprzez rozwijanie zainteresowań w różnych dziedzinach nauki, techniki, sztuki i sportu;
­poprzez wyrobienie umiejętności i nawyków, stosowanie wiedzy w praktyce i rozwijanie talentów i uzdolnień;
­poprzez rozwijanie aktywności i samodzielności oraz umiejętności życia w szkole.
System
klasowo-lekcyjny
Formy
organizacyjne pracy
Uczenie się jest najskuteczniejsze, gdy odbywa się w trzech formach:

Praca indywidualna: uczeń realizuje zadania dydaktyczne samodzielnie.

­Praca zbiorowa: obejmuje jednocześnie wszystkich uczniów w klasie i wszyscy oni uczestniczą w procesie nauczania.

­Praca grupowa - wszyscy uczniowie są zaangażowani w pracę związaną z tematem. Grupa staje się niezastąpionym narzędziem budzenia aktywności i samodzielności,.
Nauka
domowa uczniów
Praca domowa ma służyć:

­ opanowaniu wiadomości związanych z nową lekcją;
­ utrwaleniu, pogłębieniu lub rozszerzeniu wiedzy;
­ kształtowaniu umiejętności i sprawności;
­ rozwijaniu samodzielności;
­ budzeniu nowych zainteresowań;
­ rozwijaniu kreatywności;
­ rozwijaniu umiejętności uczenia się;
­ systematyczności;
­ wzbudzaniu wiary we własne możliwości.

Zajęcia
pozalekcyjne
Istnieją trzy formy realizacji zajęć pozalekcyjnych:

Praca masowa: pogadanki, odczyty, referaty, wieczory dyskusyjne, wystawy, pokazy, spotkania, imprezy sportowe.
Praca grupowa: koła zainteresowań - przedmiotowe, techniczne, artystyczne, sportowe.
Praca indywidualna: albumy, referaty, modele, dekoracje, pomoce naukowe.
Wg K. Sośnickiego lekcja składa się z trzech części:

Część powtarzająca: służy przypominaniu, rozszerzaniu i powtarzaniu opanowanego już materiału, sprawdzaniu pracy domowej oraz przygotowywaniu się do nowej lekcji.
Część postępująca: obejmuje podanie tematu i planu całego zagadnienia oraz jego opracowanie.
Część zbierająca: ma za zadanie zebrać i uporządkować wiadomości uzyskane przez uczniów, oraz ułatwić ich zapamiętanie.
ŚRODKI
Środki
proste:

słowne:
podręczniki, teksty;
proste środki wzrokowe
- okazy, modele, obrazy, ilustracje.
Materiały dydaktyczne to najważniejszy element środków dydaktycznych. Istnieją materiały, które można stosować bez urządzeń technicznych i są to materiały drukowane (testy, sprawdziany) oraz graficzne (ilustracje).
Środki złożone
Funkcje środków dydaktycznych:
Środki dydaktyczne wg Cz. Kupisiewicza to przedmioty, które dostarczają uczniom określonych bodźców sensorycznych. Środki te ułatwiają im pośrednie i bezpośrednie poznanie rzeczywistości.
Podział środków dydaktycznych
wg W. Okonia:
Środki audiowizualne oddziałują na uczących się jednocześnie bodźcami audialnymi i wizualnymi. Łączą one obraz z dźwiękiem, dzięki czemu spełniają dużą rolę w procesie kształtowania wrażeń i spostrzeżeń u uczniów. Przykładem takich środków jest film dydaktyczny, wideopłyta czy programy telewizyjne.
Mechaniczne
- aparat, rzutnik;

środki słuchowe -
nagrania magnetofonowe, płytowe oraz programy radiowe;

środki wzrokowo-słuchowe
- film dydaktyczny, programy telewizyjne;

środki automatyzujące proces uczenia się -
gabinety językowe, komputery, maszyny dydaktyczne.
­ poznawcza;
­ motywacyjna;
­ dydaktyczna;
­ wychowawcza;
­ kształcąca.
Jednym ze środków wzrokowo-słuchowych jest telewizja. Zbliża ona uczniów do poznania rzeczywistości, do aktualnych wydarzeń, uczniowie poznają wybitnych uczonych, polityków, artystów. Dzielimy ją na:

­Telewizję otwartą, która obejmuje sieć telewizji krajowych.
­Telewizję w obwodzie zamkniętym - jest to system emitujący program w obrębie jednej lub kilku szkół.
­Telewizję kasetową - odbiór programów z kaset.
Full transcript