Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INTERBYU: Kahulugan,Layunin,

No description
by

Silahmy Tongcua

on 10 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INTERBYU: Kahulugan,Layunin,

INTERBYU
Mga hakbangin sa Pormal na Interbyu
A. Bago Mag-Interbyu
1. Tiyakin muna ang layunin ng interbyu
2. Pumili ng interbyuwing nagtataglay ng mga katangiang natalakay.
3. Itakda ang interbyu.
4. Hangga't maari, kumuha ng pahintulot upang mag interbyu sa interbyuwi o iba pang kinauukulan sa pamamagitan bg sulat.
5. Hangga't maari ,alamin ang lahat ng nahihingil sa katauhan ng iinterbyuhin.
6. Pag-aralan muna ang paksang tatalakayin sa interbyu.
7. Tiyakin ang mga sasaklawing kasangang-paksa at ang panahong gugugulin sa interbyu.
8. Maghanda ng balangkas o mga gabay na tanong.
9. Magdala ng mga kakailanganing kagamitan tulad ng teyprekorder, bidyo kamera, bolpen ,papel at iba pa.
10.Magbihis ng presentable.

B. Sa Takdang Oras
1. Dumating ng mas maaga sa itinakdang oras sa napagkasunduang lugar.
2. Magalang na magpakilala at ipaalala ang pakay.
3. Maging masigla at magtiwala sa sarili.
C. Sa Oras ng Pag-uusap
1. Maging tuwiran at matalino sa pagtatanong.
2. Magpakita ng kawilihan sa interbyu.
3. Huwag gambalain o putulin ang pagsasalita sa interbyuwi.
4. Huwag labis na pakahon sa mga inihandang gabay na tanong, subalit umiwas din sa paglihis sa paksa ng interbyu.
5. Makinig ng mabuti.
6. Itala ang mga kakailanganing mahahalagang kaalaman sa di kapansin- pansing paraan.
7. Huwang makipagtalo sa interbyuwi.
8. Maging magalang sa kabuuan ng interbyu.

Kahulugan,Layunin at Kahalagahan
Ang interbyu ay isang uri ng pasalitang diskurso ng dalawang tao ng isang pangkat at isang indibidwal - ang una'y interbyuwer at ang ikalawa'y ang interbyuwi.Ang interbyu ay maaring itinatakda - ang petsa, araw,oras at lugar - at maari namang hindi depende sa abeylabiliti ng dalawang panig.
Pagpili ng Interbyuwi
a. May malawak na kaalaman: may sapat ba syang kaalaman sa paksa ng pananaliksik? May awtoriti ba siya upang magbigay ng mga hinihinging datos o impormasyon?
b. Relayabol. 1. Siya ba ay makatotohanan? Maari bang paniwalaan ang kanyang mga pahayag?
2. Makatwiran ba ang kanyang pananaw? Kalimitan, may mga sariling pananaw ang interbyuwi na nagiging dahilan upang maging biased ang kanyang mga ipinapahayag. Kailangang maging maingat at palamasid,kung gayon.
c. Abeylabol. Gaano man katalino ang interbyuwi, hindi iyon magkakaroon ng silbi kapag hindi tumutugma ang kanyang iskedyul sa mga interbyuwer. Kadalasan, ang mga interbyuwing bantog,awtoridad at dalubhasa ay mga taong mahirap kunan ng pahayag dahil na rin sa pagiging abala.
D. Pagkatapos ng Pag-uusap
1. Huwag pabigla-bigla sa pagtatapos ng interbyu.
2. Iayos kapagdaka ang mga datos o impormasyong naitala.
3. Kung nakateyp ang interbyu, intranskryb agad iyon.
4. Sakaling may alinlangan hinggil sa kawastuhan ng tuwirang sinabi ng interbyuwi, makipagkita o makipag-ugnayan agad sa kanya nang sa gayo'y maliwanagan at nang maiwasang mamis-
qoute
ang interbyuwi.
5. Hangga't maari, bigyan ang interbyuwi ng kopya ng transkrip ng interbyu o ng awtput nginterbyu.
Ang Sarbey - Kwestyoner
Ang sarbey ay isang malawakang paraan sa pagkuha ng mga datos o impormasyon sa isang deskriptibong pananaliksik. Madalas itong gamitin sa pagsusuri ng kalagayan ng lipunan, politika at edukasyon.

Ayon kay Good (1963), ang kwestyoneyr o talatanungan ay listahan ng mga planado at pasulat na tanong ng isang tiyak na paksa, naglalaman ng mga espasyong pagsasagutan ng mga respondente at inihanda para sa sagutang ng maraming respondente.

Sa madaling sabi, ang kwestyoneyr ay isang set ng mga tanong na kapg nasagutan nang maayos ng kailangang bilang ng piniling respondente ay magbibigay ng mga impormasyong kailangan upang makumpleto ang isang pananliksik. ( Calderon at Gonzales, 1993)
Mga Adbentahe at Disadbentahe ng Kwestyoneyr
a. ang kwestyoneyr ay madaling gawin.
b. Ang distribusyon nito ay madali at hindi magastos.
c. Ang mga sagot ng mga respondente ay madaling itabyulet.
d. Ang mga sagot ng mga respondente ay malaya.
e. Maaring magbigay ng mga kompidensyal na impormasyon ang mga respondente.
f. Maaring sagutan ng mga respondente ang kwestyuner sa oras na gusto nila.
g. Higit na akyureyt ang mga sagot ng respondente.

a. Hindi ito maaring sagutan ng mga hindi marunong bumasa at sumulat o mga ilitereyt.
b. Maaaring makalimutang sagutan o sadyang hindi sagutan ng ilang respondente ang kwestyoneyr.
c. Maaaring magbigay ng mga maling impormasyon ang respondente, sinasadya man o hindi.
d. Maaring hindi sagutan o masagutan ng respondente ang ing aytem sa kwestyoneyr.
e. Maaaring hindi maintindihan ng respondente ang ilang katanungan sa kwestyoneyr.
f. Maaaring maging napakalimitado ng pagpipiliang-sagot ng mga respondente at ang kanyang tunay na sagot ay wala sa pagpipilian.
Mga Adbentahe
:
Mga Disadbentahe:
Mga Tagubilin sa Paggawa ng Kwestyoneyr
a. Simulan ito sa isang talatang magpapakilala sa mananaliksik, layunin ng pag sarbey, kahalagahan nang matapat t akyureyt na sagot ng mga respondente, takdang-araw na inaasahang maibabalik sa mananaliksik ang nasagutang kwestyuneyr,grantiya ng anonimiti, pagpapasalamat at iba pang makatutulong sa paghikayat sa respondente ng kooperasyon.

b. Tiyaking malinaw ang lahat ng panuto o direksyon.

c. Tiyaking tama ang gramar ng lahat ng pahayag sa kwestyuneyr.

d. Iwasan ang mga may - pagkiling na katanungan.

e. Itala ang lahat ng posibleng sagot bilang mga pagpipilian.

f. Tiyaking nauugnay ang lahat ng tanong sa paksa ng pananaliksik.

g. Iayos ang mga tanong sa paksa ng pananaliksik.

h. Iwasan ang mga tanong nam mangangailangan ng mga kompidensyal
na sagot o mga nakakahiyang impormasyon.

i. Ipaliwanag at bigyang- halimbawa ang mga mahihirap na tanong.

j. Iayos ang mga espasyong pagsasagutan sa isang hanay lamang.

k. Panatilihing anonimus ang mga respondente.
Full transcript