Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DRET CIVIL . TEMA 1 . CONCEPTE I FONTS DE LES OBLIGACIONS .

No description
by

Xaranga Festers

on 21 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DRET CIVIL . TEMA 1 . CONCEPTE I FONTS DE LES OBLIGACIONS .

DERECHO PATRIMONIAL : TIPOS : 1. DRET PATRIMONIAL : PATRIMONIO : CONCEPTE I FONTS DE LES OBLIGACIONS 1. DRET PATRIMONIAL ESTÁTICA : RELACIÓN JURÍDICO REAL CRITERIOS DE LA ESTÁTICA : ART 33, 128 , 131 CE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO : SISTEMA CAUSAL 2. CONCEPTE DE LA RELACIÓ JURÍDICA.
ELEMENTS . 3. LARELACIÓ OBLIGATÒRIA SINAL.LAGMÀTICA . 4. LES FONTS DE LES OBLIGACIONS CONJUNTO DE RELACIONES JURÍDICAS DE CARÁCTER ECONÓMICO . DERECHOS OBLIGACIONES A PARTIR DEL PATRIMONIO SE CREA EL DERECHO PATRIMONIAL NORMAS REGULADORAS LAS RELACIONES JURÍDICAS DE CARÁCTER PATRIMONIAL ESTÁTICA DINÁMICA SE REFIERE A LOS BIENES DEL INDIVIDUO EN UN MOMENTO DERECHOS REALES DINÁMICA : RELACIÓN JURÍDICA PERSONAL DERECHOS DE CRÉDITO Y DE OBLIGACIONES CAPACIDAD DE EXIGIRLE A OTRO ALGO CRITERIOS DE LA DINÁMICA : ART 38 CE SIRVEN PARA OBTENER DERECHOS REALES SE JUSTIFICA CON LA CAUSA PERMITE QUE LA TRANSMISIÓN DE UN BIEN SEA LÍCITO NO CAUSA ATRIBUCIÓN PATRIMONIAL ILÍCITA APARECE EN TODOS AQUELLOS CASOS EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO O SIN CAUSA EL PATRIMONIO DE UNA PERSONA INCREMENTA A COSTA DE OTRA PERSONA SIN RAZÓN QUE LO JUSTIFIQUE CAUSA EL QUE COBRARE ALGO SIN CAUSA ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA TENDRÁ QUE RESARCIR AL EMPOBRECIDO ART 1895 CC REGULACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA NO HAY CAUSA ACCIÓN DE REPETICIÓN CON EL FIN DE QUE SE LE DEVUELVA LA ATRIBUCIÓN AL EMPOBRECIDO PAGA/COBRO DE LO INDEBIDO CC : ASUME QUE SI SE PRODUCE ESTO ES POR ERROR LA PARTE BENEFICIADA PODRÁ DECIR QUE NO HAY ERROR JUSTIFICÁNDOLO ENRIQUECIMIENTO DE A REQUISITOS PARA QUE SE DÉ :
EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
Y LA ACCIÓN DE REPETICIÓN EMPOBRECIMIENTO DE B RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE A Y B

QUE NO HAYA CAUSA JUSTIFICADA RELACIÓN JURIDICO OBLIGACIONAL ENTRE : OBLIGACIÓN : ART 1088 CC 1. INEXISTENCIA DE UN PRECEPTO LEGAL QUE EXCLUYA LA APLICACIÓN DE ESTE INSTITUTO JURÍDICO AL SUPUESTO DE HECHO PARTE ACREEDORA 2. PARTE DEUTORA PARTE ACTIVA DE UN DERECHO SUBJETIVO
PARA EXIGIR A : 1. HACER
2. NO HACER
3. DAR TIENE UN DEBER JURÍDICO OBLIGACIÓN SENTIDO GENÉRICO : OBLIGACIÓN : RELACIÓN JURÍDICA OBLIGACIONAL SENTIDO ESTRICTO : DEBER JURÍDICO DEL DEUTOR DEUDA SUJETO ES A LA VEZ ACREEDOR Y DEUDOR OBLIGACIÓN SINALAGMÁTICA : EX : COMPRAVENTA 1. SUJETO ELEMENTOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA : 2. OBJETO 3. CAUSA 4. VINCULO 1.PARTE ACTIVA 2.PARTE PASIVA 1. DAR 2. HACER 3. NO HACER 1. PARTE ACTIVA : ACREEDORA 1. SUJETO : 2. PARTE PASIVA : DEUTORA : EN EL MOMENTO EN QUE UNO DE LOS SUJETOS DESAPARECE ACABA EL CONTRATO CON EXCEPCIONES 1. DAR : 2. OBJETO : PROTOTIPO DE OBLIGACIÓN .

LA ECONOMÍA SE BASA EN EL INTERCAMBIO DE BIENES . TIPOS : 1. OBLIGACIÓN DE DAR SE TRANSMITE LA PROPIEDAD DE UN DERECHO REAL 2. OBLIGACIÓN DE DAR QUE TRANSIMTE LA POSESIÓN DE UNA COSA REGLAS COMUNES DE LA OBLIGACIÓN DE DAR : 1. EL DEUTOR CONSERVARLA CON DILIGENCIA DE UN PADRE DE FAMILIA 2. EL ACREEDOR TIENE DERECHO A LOS FRUTOS DE LA COSA DESDE EL MOMENTO EN QUE NACE LA OBLIGACIÓN 3. COMPRENDE LA ENTREGA DE TODOS SUS ACCESORIOS 4. ES UNA OBLIGACIÓN COERCIBLE 2. HACER : LA PRESTACIÓN COMPROMETIDA ES LA DE REALIZAR UNA DETERMINADA ACTIVIDAD PERSONALÍSIMO : ACTUAR DAVID GUETTA HACER FUNGIBLE : ME LAVEN EL COCHE 3. NO HACER : ACTIVIDAD PASIVA QUE SE DEBE OBSERVA DEL DEUDOR 1. ABSTENCIÓN 2. OBLIGACIÓN DE SOPORTAR MOTIVO QUE JUSTIFICA ESA RELACIÓN JURÍDICA OBLIGACIONAL 3. CAUSA : JUSTIFICA : FACULTAD DEL ACREEDOR
OBLIGACIÓN DEL DEUTOR ORD.JUR : EXIGE QUE EN LOS CONTRATOS SE ESPECIFIQUE :
1. CAUSA
2. SEA LÍCITA FACTOR DE FISCALIZACIÓN QUE EL ACREEDOR EXIJA UN DETERMINADO COMPORTAMIENTO AL DEUTOR 4. VÍNCULO : RELACIÓN JURÍDICA OBLIGACIONAL QUE PERMITE SI EL DEUTOR NO CUMPLE PUEDE EXIGIR EL ACREEDOR UN EMBARGO FORZOSO

PARA QUE EL PATRIMONIO DEL DEUTOR RESPONSA POR ÉSTE 1. DEUDA MOMENTOS EN LA RELACIÓN JURÍDICA OBLIGACIONAL 2. RESPONSABILIDAD ASPECTO PERSONAL DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA ASPECTO OBJETIVO DE LA RELACIÓN OBÑIGATORIA DEURE JURÍDIC DE L'OBLIGACIÓ QUE HA ASSUMIT 1. DEUDA : EL MOMENTO EN QUE EL DEUTOR SE OBLIGA A CUMPLIR UN CONTRATO 2. RESPONSABILIDAD : RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL UNIVERSAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPONDE EL DEUTOR CON TODOS SUS BIENES PRESENTES Y FUTUTOS ESTA PARTE ENTRA EN JUEGO CUANDO EL DEUDOR NO CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN QUE SE HABÍA COMPROMETIDO SIEMPRE QUE HAY DEUDA HAY RESPONSABILIDAD 1. DEUTE SENSE RESPONSABILITAT : SUPÒSITS DUBTOSOS : 2. RESPONSABILITAT SENSE DEUTE : 3. DEUTE AMB RESPONSABILITAT LIMITADA : A. DEUTE DE JOCS IL.LÍCITS :
B. DEUTE D'INTERESSOS
C. PAGAMENT DEUTE PREINSCRIPCIÓ
D. JUSTA CAUSA SI EL DEUTOR PAGA VOLUNTARIAMENT 1. DEUTE SENSE RESPONSABILITAT : L'OJ AFIRMA QUE NO ES POT DEMANAR QUE ES TORNE EL QUE S'HA PAGAT NO ES POT APLICAR EL 1.885 CC OBLIGACIONS NATURALS DEURE MORAL NO HI HA CAP TIPUS D'ACCIÓ PER A RECLAMAR NO ESTAN RECOLLIDES A LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA A. DEUTES DE JOCS IL.LÍCITS : TIPUS DE DEUTE SENSE RESPONSABILITAT : B. DEUTES D'INTERESSOS : CONTRACTE DE PRÉSTEC ÉS GRATUÏT NO HI HA PERQUE PAGAR INTERESSOS HI HAURÀ PAGAMENT D'INTERESSOS SI HI HA PACTE EXPRÉS PAGAMENT D'INTERESSOS ÉS UNA OBLIGACIÓ CIVIL,NO NATURAL . C. PAGAMENT DEUTE PREINSCRIPCIÓ : ELS DRETS DE CRÈDIT PREINSCRIUEN ALS 15 ANYS SI EL DEUTOR PAGA NO ÉS POT DEMANAR QUE ÉS TORNE . NO OBLIGACIÓ NATURAL PERQUE LA PREINSCRIPCIÓ NO PRODUEIX LA EXTINCIÓ DEL DEUTE LA LLIBERALITAT ÉS DONACIÓ SENSE CAP OBLIGACIÓ CIVIL TIPUS DE DEUTE SENSE RESPONSABILITAT : OBLIGACIÓ NATURAL OBLIGACIÓ DE CARÀCTER MORAL JUSTIFICARIA EL DESPLAÇAMENT PATRIMONIAL PRODUIRIA QUE NO HI HAGUERA ENRIQUECIMENT INJUSTIFICAT DEUTE ALIÉ 2. RESPONSABILITAT SENSE DEUTE RESPON PERO NO DEU TERCER PER A AVALAR : CREDITOR - DEUTOR - FIADOR RESPON QUAN NO POT PAGAR
EL DEUTOR NI EL SEU PATRIMONI OBLIGACIÓ SUBSIDIÀRIA QUAN ES FA FRONT AL PATRIMONI EN UN DETERMINAT BÉ I NO EN TOT EL PATRIMONI 3. DEUTE AMB RESPONSABILITAT LIMITADA 1. LLEI FONT DE LES OBLIGACIONS : 2. CONTRACTE 3. QUASICONTRACTE a. GESTIÓ DE NEGOCIS ALIENS b. PAGAMENT /COBRAMENT DE L'INDEBUT 4. ACTES I OMISSIONS DANYOSOS PENATS PER LA LLEI : 5. ACTES I OMISSIONS DANYOSOS NO PENATS PERÒ AMB CULPA O NEGLIGIÈNCIA 6.DECLARACIÓ UNILATERAL DE VOLUNTAT : CUMPLEIX UNA FUNCIÓ GARANTISTA 1. LLEI : ORÍGEN DE L'OBLIGACIÓ INCLOU PGD I COSTUM NO INTERVÉ LA NOSTRA VOLUNTAT SEMPRE EXPRESSES NECESSITAT : 2. CONTRACTE 1. CONSENTIMENT
2.OBJECTE CERT
3. OBJECTE SIGA LA CAUSA DE L'OBLIGACIÓ SÓN TAN OBLIGATORIS COM LES LLEIS . EXISTÈNCIA : DES DE QUE UNA O VARIES PERSONES S'OBLIGUEN ACTE JURÍDIC BILATERAL CONSEQÜÈNCIA DE L'EXISTÈNCIA DE L'ACORD DETERMINATS ACTES 3. QUASICONTRACTE : LÍCITS
VOLUNTARIS DELS QUE RESULTA OBLIGAT EL SEU AUTOR
AMB EL TERCER a. GESTIÓ DE NEGOCIS ALIENS : FET :
LÍCIT , VOLUNTARI , SENSE CONSENTIMENT b. PAGAMENT /COBRAMENT DE L'INDEBUT sino seria un contracte 1. ESTAR DESLLIGAT DE LA NOCIÓ D'INTERCANVI

2. DEL PRINCIPI D'AUTONOMIA DE LA VOLUNTAT
CARACTERÍSTIQUES : 3. POT SER UNA OBLIGACIÓ :
- PER AL SEU AUTOR
- RECÍPROCA 1. LES QUE NAIXEN ENTRE COPROPIETARIS D'UNA COSA COMÚ ES TRACTA DE QUASICONTRACTES LES OBLIGACIONS : 2. LES QUE DERIVEN DE LA TUTELA I LA CURATELA 3. LES QUE ES PRODUEIXEN PER L'ACCEPTACIÓ DE L'HERÈNCIA ENTRE EL TUTOR O CURADOR I EL PUPILO LES OBLIGACIONS CIVILS QUE NAIXEN DELS DELICTES ES REGIRAN PER EL CP 4. ACTES I OMISSIONS DANYATS PER LA LLEI QUALIFICACIÓ DE DELICTE VEURE'S AL CP OBLIGACIÓ QUE GENERA EL DELICTE : REPARAR ELS DANYS CAUSATS ACTE ILÍCIT QUE GENERA UN DANY NO JUSTIFICAT QUE LESIONA UN BÉ JURÍDIC DIMENSIONS D'AQUEST ACTE : 1. IMPOSSICIÓ PENAL : 2. DANY MATERIAL O FÍSIC: SANCIONS PER EIXE DELICTE INTERVINDRÀ EL DRET PENAL : HI HA DELICTE HI HAURÀ QUE INDEMNITZAR A UN 3r RESPONSABILITAT CIVIL EXTRACONTRACTUAL HEM DE REPARAR-LOS,SI NO HI HA ACTE TIPIFICAT COM A PENAL SOLS INDEMNITZAR 6. DECLARACIÓ DE VOLUNTAT UNILATERAL 5. ACTES I OMISSIONS DANYOSOS NO PENATS PERÒ AMB CULPA O NEGLIGIÈNCIA : COMPORTA UNA VOLUNTAD DE PRODUIR UNA OBLIGACIÓ ES SEPARA DEL QUASICONTRACTE PROBLEMÀTICA DE
L'EFICÀCIA OBLIGATÒRIA 1. NO POT PRODUIR OBLIGACIÓ PERQUE EL PROMITENT ÉS LLIURE DE REVOCAR-LA EN QUALSEVOL MOMENT EL CC NO LA RECONEIX COM A FONT DE LES OBLIGACIONS : 2. ADMITIRLA VA EN CONTRA DE QUÈ NINGÚ POT SER OBLIGATA ADQUIRIR UN DRE DE CRÈDIT EN CONTRA DE LA SEUA VOLUNTAT LA DOCTRINA QUE SÍ QUE L'HA ADMÉS ES BASA EN : 1. REALITAT PRÀCTICA
2. FREQÜÈNCIA
3. EL PRINCIPI DE BONA FÉ 1. DE FORMA PÚBLICA
CONDICIONS PER A QUE GENERE OBLIGACIONS 2. QUE ALGÚ HO HAJA FET ABANS DE QUE S'HAJA REVOCAT LA MEUA VOLUNTAT 1. PARCIARIETAT : PLURALITAT DE SUBJECTES A LA RELACIÓ JURÍDICA OBLIGATÒRIA : 2. MANCOMUNITAT : 3. SOLIDARITAT : PART DEUTORA I PART CREDITORA MOLTS SUBJECTES PLURALITAT DE SUBJECTES A LA RELACIÓ OBLIGATÒRIA : PROBLEMA DE COM DETERMINAR LA TITULARITAT:
1. DE CRÈDIT
2. DEUTE
EN LA RELACIÓ OBLIGATÒRIA COTITULARITAT DEL CRÈDIT : IMPLICA L'OBJECTE DE L'OBLIGACIÓ PERTENEIX DE FORMA IGUAL A TOTS ELS CREDITORS I DEUTORS ENCARA QUE L'OBJECTE PUGA DISTRIBUIR-SE DE FORMA DESIGUAL 1. SI L'OBJECTE ÉS DIVISIBLE SOLUCIÓ DEL CC A LA PLURALITAT DE SUBJECTES : 2. SI HI HA PACTE O NO OBJECTE DIVISIBLE 1. PARCIARIETAT : EL CRÈDIT ES DIVIDEIX EN IGUAL PARTS QUE DEUTORS ELS DEUTORS SOLS PODEN LLIURAR-SE DUGUENT LA PRESTACIÓ CONJUNTA OBJECTE INDIVISIBLE 2. MANCOMUNITAT : L'ACTUACIÓ SERÀ CONJUNTA , PER PART DE CREDITORS I DEUTORS CORRE AMB LA RESPONSABILITAT DE QUÈ NO LI PAGUEN EL DEUTE EL PAGUEN TOTS PERO NO DE IGUAL MANERA SOLS TINDRAN QUE INDEMNITZAR ELS QUE NO HAN CUMPLIT EN L'OBLIGACIÓ DEUTES O CRÈDITS : "TODOS Y CADA UNO POR EL TODO " 3. SOLIDARITAT : UNITAT DE L'OBJECTE : NO HAY DIVISIÓN DE DEUDAS/ CRÉDITOS SE DEBE LA TOTALIDAD O SE ES ACREEDOR DE TODO ORÍGEN COMÚN : UN MISMO HECHO GENERA PARA TODOS UNA OBLIGACIÓN CON IGUAL CONTENIDO QUAN HI HAJA PACTE EXPRÉS : EL CREDITOR POT EXIGIR ÍNTEGRAMENT LA PRESTACIÓ A QUALSEVOLDELS DEUTORS ,A ALGÚ D'ELLS L'OBLIGACIÓ ÉS CONSTITUEIX EN SOLIDARI 1. SOLIDARITAT ACTIVA RÈGIM JURÍDIC : 2. SOLIDARITAT PASSIVA A. RELACIÓ EXTERNA B . RELACIÓ INTERNA A. RELACIÓ EXTERNA B. RELACIÓ INTERNA PLURALITAT DE CREDITORS I UN DEUTOR 1. SOLIDARITAT ACTIVA : DE CREDITORS EL DEUTE POT SER COBRAT PER QUALSEVOL CREDITOR CADA CREDITOR POT REALITZAR ACTUACIONS :
1. AVANTAJOSES
2. NO PERJUDICIALS EL CREDITOR POT :
1. PERDONAR
2. MODIFICAR .
3. COMPENSAR EL CRÉDIT ACTUACIONS DEL CREDITOR FRONT EL DEUTOR RELACIÓ EXTERNA : RELACIÓ INTERNA : ACTUACIONS DELS COCREDITORS FRONT L'ACTUACIÓ D'UN CREDITOR FRONT ELS DEUTORS DERIVA DE LA VOLUNTAT DEL CREDITOR SOLIDARITAT PASSIVA : DE DEUTORS LO QUE DEBE UNO LO DEBEN TODOS ASSEGURAR-SE EL COBRAMENT DEL DEUTE 1 CREDITOR I MOLTS DEUTORS CARACTERÍSTIQUES : 1. MOLTS DEUTORS

2. EL DEUTOR SOLIDARI DEU LA SEUA PART , PERO RESPON DE TOT DAVANT DEL CREDITOR

3. ES TRACTA D'UNA FIANÇA SENSE CONTRACTE DE FIANÇA IUS VARIANTI DEL CREDITOR A.RELACIÓ EXTERNA : FRONT EL CREDITOR TOTS ELS DEUTORS SOLIDARIS ESTAN OBLIGATS AL TOTAL DE LA PRESTACIÓ . B. RELACIÓ INTERNA : EL DEUTE ÉS MANCOMUNAT, ELS CODEUTORS HAN DE SATISFER AL COMPANYER QUE VA PAGAR EL CREDITOR COBRARÀ SEGUR 1. CONDONACIÓ : EXTINCIÓ DEL DEUTE SOLIDARI : EXPRESA O TÀCITA SI EL ACREEDOR PERSONA LA DEUDA A UNO , EL PERDÓN VALE PARA TODOS . 2. NOVACIÓN : LA NOVACIÓN EXTINGUE LA OBLIGACIÓN 3. COMPENSACIÓN 1. PERSONALS DEL DEUTOR DEMANDAT OPONIBILITAT D'EXCEPCIONS AL DEUTOR SOLIDARI : 2. PERSONALS D'ALTRES DEUTORS : 3. DERIVEN DE LA NATURALES DE L'OBLIGACIÓ. IMPOSSIBILITAT I INCUMPLIMENT : EN LA RELACIÓ INTERNA EL DEUTOR CULPABLE DEURÀ RESARCIR ELL SOLS QUI VA PAGAR AL CREDITOR HAURÀ DE DIRIGIR-SE AL CULPABLE PEL TOTAL DE L'INDEMNITZACIÓ PRESTACIÓ OBJECTE DE LA RELACIÓ JURÍDICA OBLIGATÒRIA : COMPORTAMENT OBLIGATORI DEL DEUTOR DEPENENT DEL TIPUS DE PRESTACIÓ : 1. POSITIVA A. DONAR B. FER 2. NEGATIVA : A. NO FER 1. OMISSIÓ 2. ABSTENCIÓ 1. POSITIVA : TIPUS DE PRESTACIÓ : A. DONAR : EL DEUTOR HA D'ENTREGAR UN BÉ LES CONSEQÜÈNCIES VARIARAN EN FUNCIÓ DE SI ÉS UN BÉ :
FUNGIBLE O INFUNGIBLE B. FER : 1. ACTIVITAT FUNGIBLE : PINTOR DE CASES 2. ACTIVITAT INFUNGIBLE : PINTOR D'ARTISTES 2. NEGATIVA : ES TRACTA D'UNA INACTIVITAT EL QUE POT FER EL CREDITOR ÉS L'ACCIÓ DE OMPLIMENT 1. OMISSIÓ 2. ABSTENCIÓ EL DEUTOR ON REALICE EL ACTO EN CONTRARIO 1. POSSIBILITAT : CARATERÍSTIQUES QUE EXIGEIX PER A QUE UNA PRESATCIÓ PUGA SER OBJECTE D'UNA RELACIÓ OBLIGATÒRIA : 2. LICITUD 3. DETERMINABILITAT OBLIGARSE A UNA PRESTACIÓN IMPOSIBLE CARECE DE FINALIDAD Y DE AMPARO JURÍDICO 1. POSSIBILITAT : CARACTERÍSTIQUES : 1. QUE SEA REALIZABLE
2. QUE EXISTA LA COSA
3. QUE EL COMPORTAMIENTO SEA REALIZABLE : LA IMPOSIBILIDAD DETERMINA LA NULIDAD DE LA OBLIGACIÓN 1. NATURAL : TIPOS DE IMPOSIBILIDAD : LA PRESTACIÓN DE COSAS QUE POR SU NATURALEZA NO SE PUEDEN PRESTAR 2. JURÍDICA : ÉS POSSIBLE PERÒ ESTÀ PROHIBIT PER L'ORDINAMENT 3. ABSOLUTA : LA PRESTACIÓN ESINMPOSIBLE PARA CUALQUIER PERSONA 4. RELATIVA : LA PRESTACIÓN ES IMPOSIBLE PARA UNA PERSONA DETERMINADA 5. TOTAL : 6. PARCIAL : 7. ORIGINÀRIA : 8. SOBREVINGUDA : PEL SEU ORIGEN , DES DE QUE NAIX LA PRESTACIÓ ÉS IMPOSSIBLE INICIALMENT ERA POSSIBLE, DESPRÉS NO ELS OBJECTES A LA PRESTACIÓ HAN DE SER LÍCITS 2. LICITUD : NO PODEN SER CONTRARI A LA LLEI , MORAL I LORDRE PÚBLIC CONCEPTE MÉS AMPLI QUE EL DE LA IMPOSSIBILITAT JURÍDICA : LA PRESTACIÓ POT SER ILÍCITA :
1. EN SÍ MATEIXA
2. EN LA SEUA CAUSA
3. RECÍPROCA DE CAUSALITAT
4. LA SEUA FINALITAT LES PRESTACIONS QUE NO ESTIGUEN REGULADES PER LA LLEI CAREIXEN DE VALIDESA L'OBJECTE DEL CONTRACTE TÉ QUE SER DETERMINAT 3. DETERMINABILITAT SINO NO EXISTEIX PER FALTA D'OBJECTE ES DETERMINADA L'OBLIGACIÓ QUAN ESTÀ PREVISTA : 1. EN LA SEUA CONCRETA CONSISTÈNCIA
2. INDIVIDUALITZADA
3. IDENTIFICADA DE FORMA QUE NO POT SER CONFOSA AMB UNA ALTRA
NECESSITEM ELEMENTS DINS DE LA PROPIA RELACIÓ JURÍDICA QUE ENS AJUDEN A CONCRETAR QUIN ÉS EIXE OBJECTE TÉ QUE SER PER OBJECTE UNA QUANTITAT DE DINERS OBLIGACIÓ PECUNÀRIA : NO ESTÀ SOTMESA A UN RÈGIM LEGAL ESPECÍFIC ELS DINERS PODEN OBJETIVITZAR LA RELACIÓ OBLIGATÒRIA : NO TOTA PRESTACIÓ CONSISTENT EN DINERS CALIFICA DE PECUNÀRIA L'OBLIGACIÓ FUNCIONS DELS DINERS :
1.FACILITAR L'INTERCANVI 2.UNITAT DE MESURA
3.MITJÀ DE PAGAMENT 4.SUSTITUIR LAPRESTACIÓ EN ELS CASSOS DE IMPOSSIBILITAT LA MOROSITAT PER PART DEL DEUTOR PRODUEIX DANYS AL CREDITOR QUE TÉ QUE REPARAR INDEMNITZANT-LO L'OBLIGACIÓ PECUNÀRIA ES CARACTERITZA PER SER DETERMINADA PEL JOC DE LA QUANTITAT I DEL SISTEMA MONETARI DEUTES : 1. DE SUMA
2. DE VALOR
3. MONEDA ESPECÍFICA
4.DE MONEDES
5.D'ESPECIE MONETÀRIA
Full transcript