Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ochrona ludności i zwierząt

Prezentacja na EDB - 6 marca 2013
by

Justyna Stawiska

on 6 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ochrona ludności i zwierząt

Ochrona ludności i zwierząt

Justyna Stawiska
Mateusz Balcerek Indywidualne środki ochrony : Indywidualne środki ochrony przed skażeniami zabezpieczają przed :
bojowymi środkami trującymi,
toksycznymi środkami przemysłowymi,
biologicznymi
pyłem promieniotwórczym
częściowo przed działaniem promieniowania cieplnego powstającego podczas wybuchów jądrowych. Środki te dzielimy na : środki ochrony dróg oddechowych środki ochrony skóry Do indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych zalicza się: maski przeciwgazowe filtracyjne i izolacyjne róznych typów
respiratory
maski tkaninowe i opaski przeciwpyłowe wykonane we wlasnym zakresie Maski izolacyjne połączone są ze zbiornikiem tlenu, a proces oddychania zachodzi bez udziału powietrza atmosferycznego.
W maskach filtracyjnych skażone powietrze oczyszcza się w czasie przepływania przez pochłaniacz. Najstarszymi ze spotykanych obecnie masek filtracyjnych są: maska przeciwgazowa typu wojskowego oraz maska typu cywilnego. Drogi oddechowe można chronić środkami zastępczymi, do których należą podręczne środki ochrony w postaci masek przeciwpyłowych, tamponów czy opasek ochronnych, wykonanych we własnym zakresie z gazy i waty zwilżonej przed użyciem w roztworze sody. Oczy chroni się okularami np. przeciwpyłowymi. Do chwilowego zabezpieczenia dróg oddechowych może służyć również ręcznik czy kilkakrotnie złożona chustka. Maska izolacyjna W maskach izolacyjnych drogi oddechowe i oczy są całkowicie odizolowane od skażonego środowiska. Osoba używająca maski oddycha powietrzem zawartym lub wytwarzanym w urządzeniu wchodzącym w skład maski. Indywidualne środki ochrony skóry : Bojowe środki trujące przedostają się nie tylko drogami oddechowymi, ale i przez skórę. Należy zatem zadbać o osłonę całego ciała. Do tego służą indywidualne środki ochrony skóry, do których zalicza się:
ogólnowojskową odzież ochronną OP-1M (płaszcz, pończochy, rękawice ochronne )
lekką odzież ochronną L-1i L-2
filtracyjną odzież ochronną FOOO-1 ( kurtka z kapturem, spodnie na szelkach, rekawice z ocieplaczami, kalosze, torba na odziez) Zastępcze środki ochrony skóry, są niezbędnym uzupełnieniem środków ochrony dróg oddechowych. Są nimi:wszelkiego rodzaju płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe z gumy i podgumowane, z płótna impregnowanego, tkanin z włókien sztucznych, folii itp.;
fartuchy ochronne gumowe, z tkanin podgumowanych i impregnowanych, skórzane i z tworzyw sztucznych;
kombinezony skórzane i ubiory z folii metalizowanej;
buty gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych;
okulary ochronne (przemysłowe, motocyklowe, narciarskie);
nakrycia głowy gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych.

Z wymienionych przedmiotów można skompletować odzież ochronną, która - wraz ze środkami ochrony dróg oddechowych - umożliwi wykonanie krótkotrwałych czynności ratowniczych, niezbędnych prac gospodarczych, a także przejście krótkiego odcinka terenu skażonego.
W czasie działań wojennych ludzie zawsze opuszczali miejsca najbardziej zagrożone. Udawali się zbiorowo do miejsc, w których mogli się ukryć. Zbiorowe miejsca ochrony ludności dzieli się na:

stałe (schrony, ukrycia, szczeliny przeciwlotnicze)

ruchome (wozy bojowe, samoloty, pojazdy opancerzone) Zbiorowe środki ochrony ludności SCHRON – jest to zakryty obiekt fortyfikacyjny, przeznaczony do prowadzenia obserwacji, kierowania walką, ochrony ludzi i sprzętu technicznego przed środkami rażenia nieprzyjaciela. Budowane są zgodnie z wytrzymałościowymi normami technicznymi. Są wyposażone w urządzenia umożliwiające przetrwanie ludności. Schrony odpowiednio wyposażone chronią ludność przed bezpośrednim działaniem bomb, promieniowaniem, skażeniem chemicznym, pożarami.
Ze względu na położenie schrony dzielimy na:

wolno stojące – jeden metr pod ziemią
pod budynkami – poniżej poziomu ziemi

Każdy schron wyposażony jest w zapasowe wejścia i wyjścia z gazoszczelnymi i ognioodpornymi drzwiami hermetycznymi. W pomieszczeniach może przebywać od ok. 50 do 300 osób. UKRYCIA służą krótkotrwałej ochronie ludności są to piwnice i podpiwniczenia.
Ukrycia mają służyć do krótkotrwałej ochrony ludności przed środkami konwencjonalnymi, pyłem promieniotwórczym, BST i TSP. Wentylację stanowią urządzenia taki jak w schronie. Ukrycia wyposaża się w sprzęty taki jak:
ławki do siedzenia
zapas żywności i wody do picia,
sprzęt gaśniczy i do odgruzowania,
apteczkę,
latarki na baterie.

należy podporządkować się służbą schronowym

schrony można opuścić dopiero po usłyszeniu sygnału

nie wolno palić, biegać Zasady zachowania się w zbiorowych środkach ochrony: Każdy musi posiadać:

- dokument tożsamości

- leki

- środki opatrunkowe

- żywność, wodę

- środki ochrony

- latarkę, koc

 NIE WOLNO:
- posiadać ostrych narzędzi

- mieć przy sobie substancji żrących, łatwopalnych, cuchnących

- przetrzymywać zwierząt domowych
-wykonywać żadnych czynności, które powodują nadmierne zużycie tlenu Ewakuacja ludności Ewakuacja ludności jest jednym ze środków zbiorowej ochrony ludności i ma na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt , ratowanie mienia, w tym zabytków ruchomych oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń.
Konieczność jej przeprowadzenia może mieć miejsce w różnych stadiach niebezpiecznego zdarzenia. W praktyce najczęściej przeprowadza się ewakuację osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych (także ich zagrożonego mienia) po wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w obiektach lub zagrożonym terenie. Rodzaje ewakuacji Ewakuacja II stopnia - prowadzona jest w związku z groźbą wystąpienia lub wystąpieniem zagrożeń wielkoobszarowych, innych niż zagrożenia militarne (np. powodzie, poważne awarie przemysłowe, zagrożenia radiacyjne, pożary obszarów leśnych itp.).
Cechą charakterystyczną ewakuacji II stopnia jest sytuacja, w której dostępna na co dzień ilość sił i środków jest niewystarczająca.
Ponieważ ewakuacja II stopnia dotyczy obszarów o zagrożeniu potencjalnym, do jej prowadzenia mogą być wykorzystane podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony ludności nie dysponujące specjalistycznym sprzętem ochronnym oraz wiedzą niezbędną do wykonywania działań w strefie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Ewakuacja I stopnia - prowadzona jest po wystąpieniu pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia miejscowego (wybuchu, awarii technicznej, chemicznej itp.) w celu ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych lub znajdujących się w strefie bezpośredniego zagrożenia, ratowanie życia zwierząt oraz mienia, w tym zabytków i ważnej dokumentacji.
Ponieważ ewakuacja I stopnia ma najczęściej związek z działaniami w strefie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, do jej przeprowadzenia należy przewidzieć siły i środki podmiotów ratowniczych dysponujących odpowiednim wyposażeniem ochronnym oraz niezbędną wiedzą do wykonywania działań we wspomnianej strefie, przede wszystkim Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ewakuacja III stopnia - prowadzona w związku z zagrożeniami związanymi z zewnętrznym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa (kryzysem polityczno-militarnym) oraz wojną.
W ramach ewakuacji III stopnia wyróżnia się następujące jej warianty:
organizację ewakuacji z rejonów (miejsc), które należy opuścić z punktu widzenia interesu prowadzania działań przez Siły Zbrojne;
organizację ewakuacji ludności, która wyrazi chęć opuszczenia obszarów potencjalnie zagrożonych prowadzeniem działań militarnych;
samoewakuację ludności. W ramach ewakuacji I, II i III stopnia należy uwzględnić samoewakuację ludności.
Samoewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności z rejonów w których może wystąpić lub wystąpiło
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poza strefę zagrożenia. Prowadzona jest przede wszystkim
w oparciu o własne możliwości (transportowe, zakwaterowania, itd.). Zabiegi sanitarne to zbiór czynności których celem jest usunięcie z powierzchni ciała substancji, które zagrażają lub mogą zagrażać zdrowiu lub życiu człowieka. Możemy je podzielić na dwa rodzaje.

Częściowe zabiegi sanitarne:
Polegają one na usunięciu substancji szkodliwych z odsłoniętej powierzchni ciała (twarz, dłonie, a także wypłukanie jamy ustnej)
W wykonaniu tych czynności bardzo pomaga Indywidualny Pakiet Przeciwchemiczny (IPP)

Całkowite zabiegi sanitarne:
Ich idea polega na całkowitym umyciu ciała, np. podczas kąpieli
Wykonuje się je w specjalnie do tego przygotowanych punktach Zabiegi specjalne Zabiegi sanitarne Zabiegi specjalne polegają na tym samym co zabiegi sanitarne, z tą różnicą, że wykonuje się je na przedmiotach, z którymi ludzie mają bliski kontakt (np. samochód, budynki, ubrania) Częściowe zabiegi specjalne:

Wykonuje się je natychmiast po skażeniu przy użyciu specjalnych pakietów odkażających, w tym wody i tamponów. Na początku zawsze odkażane są ubrania Całkowite zabiegi specjalne:Polegają na całkowitym usunięciu czynników promieniotwórczych z przedmiotów codziennego użytku Ochrona zwierząt Dezaktywacja- usuwanie substancji promieniotwórczych ze sprzętu, srodków transportowych, żywności, odzieży, wody i terenu. Dezaktywacja moze być częściowa lub całkowita. Odkażanie- usuwanie środków trujacych ze skażonego sprzętu, ubrania, terenu, wody, żywności, paszy itp. Odkażanie może być częściowe lub całkowite. Dezynfekcja- niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych (biologicznych) i ich form przetrwalnikowych w środowisku zewnętrznym. Dezynsekcja- niszczenie owadów Deratyzacja- niszczenie gryzoni Dekontaminacja- usuwanie szkodliwych substancji ze skażonych: powierzchni skóry, odzieży, urzadzeń, obiektów, przedmiotów i zwierzat, zwłaszcza na terenach powodziowych po opadnięciu wody. Podczas sytuacji chemicznego skażenia obszaru działania mające na celu ochronę zwierząt polegają na zabezpieczeniu-uszczelnieniu obór i chlewni z bydłem i trzodą- i uniemożliwieniu przedostawania się szkodliwych substancji do wnętrza. W budynkach gospodarczych, w miarę możliwości należy uszczelnić wszystkie otwory, przez które mogłoby przedostać się zanieczyszczenie. We wnętrzu uszczelnionych pomieszczeń, w skutek podwyższonej temperatury powietrza, wytwarza się nadciśnienie, które nie dopuszcza do przenikania środków trujących z zewnątrz. W uszczelnionych pomieszczeniach należy zgromadzić żywność i wodę na okres 5-7 dni, a dodatkowy zapas pożywienia (7-10 dni) powinien znajdować się zabezpieczony w bezpiecznej (pod względem przeciwpożarowym) odległości. W razie zagrożenia zwierzęta z gospodarstw położonych w pobliżu dużych miast, ośrodków przemysłowych oraz obiektów wojskowych należy wywieźć na odległość 20-50km. Planując ewakuację zwierząt w obszarze województwa, należy przyjąć zasadę, że najpierw zabezpieczamy i wywozimy materiał hodowlany (do reprodukcji), a następnie zwierzęta gospodarskie. KONIEC Dziękujemy z uwagę :)
Full transcript