Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of PAGBASA

No description
by

clarisse alipio

on 8 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of PAGBASA

Ang Pribyu at Paksang Pangungusap sa Kritikal na Pagbasa
Kahulugan ng pagbabasa
Pagbabasa
Pagbasa ang pangunahing kasangkapan sa pansariling lakbayin tungo sa paghanap ng kaalaman at katotohanan. Instrumento rin ang pagbasa sa pag-apuhap ng kahulugan at kabuluhan ng mga bagay-bagay sa paligid o maging sa paglinang ng mapanuri at malikhaing kaisipan.

Ayon sa isang awtoridad sa larangan ng pagbasa, ang karanasang dulot ng pagbabasa ay nagbibigay ng ganap na kasiyahan at kaluwalhatian sa buhay na hindi matutumbasan ng anumang kayamanang materyal.

Samakatuwid, sa pagbabasa nagiging ganap ang pagkatao dahil sa nagkakaroon ng isang tao ng sapat na kaalaman, kaligayahan at kasiglahan sa mga gawaing magpapaunlad sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa at maging sa lipunang kanyang kinabibilangan.
Sa tulong rin ng pagbabasa, nabubuksan ang lahat ng landas ng karunungang pandisiplina at pagtuklas ng lahat ng bagay na kailangan ng tao sa daigdig.

Ang Kalikasan ng Pagbasa

Maraming tradisyunal na pananaw kaugnay sa kalikasan ng pagbasa ang nabago gawa ng pananaliksik sa larangang ito.

Ang Pagbasa ay itinuturo, hindi likas na natutuhan.

Bunga ng mga makabagong teknolohiya, marami ang umaasa na lamang na manaliksik o kumuha ng mga impormasyon sa computer o internet. Nakadepende ang maraming mag-aaral sa ibibigay ng mga makabagong kagamitan. Sabi nga ng iba,

“Bakit kailangan pang magbasa gayong may mapagkukunan naming impormasyon sa pananaliksik."
May Kaugnayan Ang Antas ng Pamumuhay sa Antas ng Kakayahan sa Pagbasa ng Mag-aaral
Napag-alaman na mas mataas ang kakayahang bumasa at umunawa ang mga mag-aaral o kabataang nakahihigit ang antas ng pamumuhay. Malaki ang naitutulong ng isang kaligirang may yamang limbag (print-rich environment) sa pagganyak ng mga-aaral na bumasa. Makikita ito sa mga tahanang may maraming babasahin gaya ng mga aklat, magasin at pahayagan. Katulong din ang telebisyon at kompyuter upang mas madali sila makapagbasa ng mas marami pang impormasyon.
Pinakamahusay na predictor ng tagumpay sa pagbasa ang kakayahang metalinggwistika. Malaki ang koneksyon ng pagkakaroon ng kaalaman tungkol (meta) sa linggwistika (mga ponema, morpema at sintaks) sa pananagumpay sa pagbasa. Higit na medaling nawiwiling magbasa ang mag-aaral na may pagkaunawa sa Sistema ng pagkakabuo ng mga tunog, salita at pangungusap ng isang wika. Patunay nito ang bilis ng pagkatuto ng mag-aaral ng pagbasa sa sariling wika kaysa pagbasa sa isang pangalawang wika. Sa pangalawang wika ay kinakailangang matutuhan pa ng bata ang Sistema ng tunog, salita at pangungusap kasabay ng pag-aaral bumasa. Pangunahin sa larangan ng linggwistika ang kahalagahan ng kamalayang ponemika (phoneme awareness) sa kasalukuyang alpabeto (28 mula sa dating 20, pati na rin ang pagbabago sa paraan ng pagbigkas) upang ang kamalayang ponemika sa Ingles at Filipino ay halos panabay na malinang.
May interkoneksyon ang pagtuturo ng proseso ng pagbasa. Natuklasan sa pananaliksik na nagkakaugnay ang kakayahang bumasa at sumulat ng mag-aaral. Higit na mahusay bumasa ang mag-aaral na panabay na tinuruan ng pagsulat at mahusay din sa larangang ito. Ang hamon ng panahon ay kung paanng makaaagapay o makahahabol ang paaralan sa mga mag-aaral na lantad sa makabagong media at teknolohiya. Malaking hamon ang kaganapan sa text generation kung saan nagbabago ang Sistema ng tradisyunal na ugnayang grapo-ponemiko (graphonic system). Paano tayo makaaangkop sa pagkatuto ng mga batang basahin ang “Who are you?”.Bilang “Hu r u?” “Hu is dis” “para sa “Who is this?” Klasiko na rin ang pagkakaroon ng kahulugan nito: W L K B M G W ? T W K - H H H ! H H H ! Malinaw na hindi na ganap na lumulubog ang kamalayan na ang alpabetong Filipino ay binibigkas na ng bigkas Ingles pagkat marami pa ang nakababasa ng huling texto sa konteksto ng makalumang wikang Filipino.
Ang pagbasa ay isang prosesong binubuo ng maramihang kasanayan (multi-component skills). Bagaman predictor ng tagumpay sa pagbasa ang kamalayang ponemika, hindi mekanikal na pagbasa ang hangganan ng pagtuturo nito. Ang pagbasaay hindi lamang ugnayan ng tunog at letra, hindi ito dapat ihiwalay sa pagbibigay-kahulugan at komprehensyon. Isa itong presesong nagiging ganap kung ang mambabasa ay nagkakaroon ng interaksyon sa konstekto ng nakalimbag na texto. Nakakamit ang pagkuha ng kahulugan ng binasa kung nagagamit ang interaktibong Sistema ng semantika, sintaks at grapoponemika sap ag-unawa ng binasa.

Ipinakikita ng dayagram sa susunod na pahina angmaramihang kasanayang mahalaga sa pagbasa.

Ang pagbasa ay ang pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas nang pasalita. Ito rin ay pagbibigay pokus sa prosesong mentalidad. Ito rin ay pagbibigay-diin sa balyu na nakuha sa bawat pahina sa textong nabasa.
Uri ng Pagbasa Ayon sa Layunin

Pahapyaw na Pagbasa
– May layunin na makakuha ng panlahat na impormasyon buhat sa isang aklat, paghahanap ng detalye, paghahanap ng materyales sa aklatan sa pamamagitan ng kard catalog o paggamit ng high tech na computer at internet sa silid-aralan.
Masusing Pagbasa
– May layuning makapagbigay ng detalye; makapagbigay ng halimbawa, makapagbigay ng paghahambing at makakapagbibigay ng mga dahilan.

Dalawang Kasanayan sa pagbasa ng makatutulong upang maging mapanuri’t kritikal Ang pribyu at ang paksang pangungusap.

Ang pribyu ay pagkilos ng ilang bahagi o aspekto ng libro bago ito piliin, bilhin o basahin.Ang pribyu ang prosesong nilalahukan bago basahin ang libro. Ito ang yugto ng pagtingin sa babasahin (informed scanning) bago pa man basahin ang libro. Kinikilatis ang ilang bahagi o aspekto ng libro na hindi nagagawa sa karaniwang scanning.

Bahagi ng pribyu ng kritikal na pagbasa sapagkat may mahalagang mga konsiderasyon na hinahanap tulad ng mga sumusunod:

Pamagat, awtor, publikasyon, mga ilustrasyon, mga tala at sanggunian.


Ang Paghahanap ng Paksang Pangungusap
Sa kritikal na pagbasa isang bentahan ang may kasanayan sa paghahanap ng paksang pangungusap. Ang pangungusap na kumakatawan sa sentral na ideya sa loob ng talata.
May dalawang (2) bahagi ang paksang pangungusap, paksa at panaguri.


Patnubay sa Paglutas ng Karaniwang Suliranin sa Pagbabasa

Kailangang masagot mo muna ang mga sumusunod na katanungan upang subukin ang kakayahan sa paglutas ng suliranin sa pagbasa.

1. Ikaw ba ay makapag-uugnay ng tamang tunog ng salita sa mga nakasulat na simbolo? (phoneme, grapheme, correspondence)
2. Ikaw ba ay nakakakilala ng relasyon o kaugnayan ng salita, pangungusap at talata sa loob ng isang (1) leksyon o seleksyon?
3. Ikaw ba ay marunong magbud ng pangkalahatang mensahe ng isang seleksyon?
4. Ikaw ba ay may isang layunin na malinaw sa inyong isipan bago magsimula sa pagbasa sa isang seleksyon?
5. Ikaw ba ay may nauna nang kaalaman upang maiugnay ang dating kaalaman buhat sa nakaraan at sa bagong kaisipan na nakuha mo sa binasa mo?
6. Kaya mo bang mag-react ng may pagtitimbang-timbang na ayon sa binasa mo?
7. Ikaw ba ay gumagamit ng lunsaran upang matulungan ka sa epektibong pag-unawa na inilalarawan sa binasa mo?
a) Context clues – (familiar word with unfamiliar word)
b) Illustrations – (pictures, graphs, diagrams)
c) Presentation clues – (italics, boldface, footnotes, identification, marginal notes)


Patnubay sa Mabisa at Efektibong Pagbabasa:
1. Dapat malinaw ang layunin sa pagbasa ng isang aklat. Alamin kung ano ang kailangan mo.
2. Dapat gumamit ng maraming teknik sa pagbasa ayon sa layunin mo. Alamin kung kailangan na pahapyaw o masusing pagbabasa.
3. Dapat maging sanay sa pormal at kaayusan ng materyales na binasa tulad ng maikling-kwento, sanaysay, tula, dula, at iba pa.
4. Alamin ang buhay ng may-akda upang maunawaan ang mensahe niya at maiugnay sa iyong pananaw.
5. Ang matalas at malawak na bokabularyo ay makatutulong sa mga mag-aaral.
6. Magkaroon ng konsentrasyon sa kakayahan mo sa pagbabasa.
7. Dapat ugaliin ang madalas na pagbabasa,

Mga kasanayan sa pagbasa
SMITH&DECHANT
1. Pagkilala sa salita. Nagiging pamilyar sa paningin ng sanay magbasa ang mga salitang paulit-ulit niyang natutunghayan sa binabasang mga teksto o aklat kaya. Malaki ang naitutulong nito sa pag-unawa sa pagbabasa.
2. Pag-unawa sa salita. Nagiging mahusay umunawa sa kahulugan ng mga salita ang sanay magbasa. Ang isang mapagbasa ay kaibigang matalik ang diksyunaryo na kanyang sinasangguni kapag nakakatagp ng mga bagong salita sa akdang kanyang binabasa.
3. Tulin sa pagbasa nang tahimik. Kapag nasanay bumasa, mawiwili na siyang magbasa at sa paulit-ulit niyang pagbabasa, uunlad din ang tulin niyang bumasa.

4. Yumayaman ang talasalitaan. Sa pagbabasa, nakakatagpo tayo ng mga bagong salita na kapag nauunawaan natin ang kahulugan ay nagagamit na sa pagpapahayag at nagiging talasalitaan na. Maaaring sadyain na ang pagpapayaman sa kanyaang bokabularyo na habang nagbabasa ay nagtatala siya sa isang kwaderno ng mga bagong salita na aalamin niya ang kahulugan at gagamitin lagi na sa kanyang mga pagpapahayag.
5. Nagiging mapanuri sa pagbasa at pagpapahalaga. Higit na nagiging mapanuri at nagpapahalaga sa binabasa ang isang sanay sa pagbabasa. Nagiging mapili siya sa mga aklat na binabasa bunga nito lalo ring humuhusay ang pag-unawa niya sa kanyang binabasa habang inuugali niya ang pagsusuri at pagpapahalaga sa mga binabasa.
6. Sanay bumasa sa pagitan ng mga linya. (reading between the lines). Nasasabi niya ang natatagong kahulugan pahiwatig na kahulugan sa binabasang mga pangungusap.

7. Nakapagsusuri ng mga materyal upang makuha ang mga pangunahing kaisipan at layunin sa pagbabasa.
8. Maliwanag na pagbasang pasalita.
9. Natututong gumamit ng graph, mapa at tsart.
10. Marunong gumamit ng aklatan at mga sangguniang aklat.


Ang pormulang sm3b sa pagbasa

Ang
S
sa pormula ay nangangahulugan ng survey na binubuo ng tatlong gawain gaya ng:

1. Balik-gunita sa ating nalalaman kaugnay sa paksang babasahin;
2. Pagkilala sa mensaheng ibig ipahatid ng awtor; at
3. Pagpapasya sa layunin natin sa pagbasa.

Ang M sa pormula ay magtanong. Pagkatapos ng sarbey, magtanong ng mga nais mong malaman sa teksto. Mahalaga ang mga tanong na sino, saan, ano, kalian, paano, at bakit.
Ang
B1
ay unang pagbasa.Simulang basahin ang teksto pagkatapos na mapili ang pamamaraang angkop sa layunin mo. Masaklaw bang pagbasa ang gagawin mo o masinsinang pagbasa? Sagutin mo ang mga tanong na ginawa mo at nais mong masagutan sa pagbasa.
Ang
B2
ay balik-basa. Basahing muli ang teksto upang matiyak kung nakuha ang mga kasagutan sa mga tanong. Tingnan kung walang nakaligtaang sagot sa tanong. Ang pagtiyak at paggunita sa mganatutunan ay nakatutulong upang mabasa ang iyong pantanda o memorya.
Ang
B3
ay buod. Ayusin ang mga ideyang napili upang magamit sa maayos na pag-uulat. Ang paggawa ng buod sa binasa ay katiyakan na naunawaan ang binasa. Nakatutulong sa paggawa ng buod lagom ang paggawa ng balangkas ng binasa.
Full transcript