Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ledarskap i klassrummet

Föreläsning av Pelle Holmén utifrån Stensmo, C (2008) Ledarskap i klassrummet. Lund:Studentlitteratur. Om inget annat anges är källan för innehållet i prezin denna bok.
by

pelle holmen

on 11 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ledarskap i klassrummet

Double click anywhere & add an idea
Ledarskap i klassrummet
Planering
Kontroll
Motivation
Organisering
Ledarstilar
TIDSPERSPEKTIV
STRATEGIER
RAMAR
Samhällsuppdrag
PREAKTIV
INTERAKTIV
Genomförande
POSTAKTIV
Uppföljning
Utvärdering
Reflektion-över-handling
Handledning
Den dolda läroplanen
Förebyggande arbete
inter
TIME ON TASK
Klassrumsarbetet
Mål
Lärprocesser
Stimulera ansträngning och engagemang
Stärka undervisningsbetingelser
Stödja individen och grupen
Fostra ett gott klassrummsklimat och en god moral
"En plan är ingeting,
planering är allting"
Eisenhower
Resultat
Process
Pedagogiskt tänk
Yttre
Inre
Uppgiftsorienterad
Elevorienterad
Planering
Kontroll
Motivation
Gruppering
Individualisering
ELEVEN:
sätter sin agenda
tolkar läroplanenmed hjälp av läraren
fattar beslut utifrån egna behov och intressen
LÄRAREN:
planerar utifrån den enskilda elevens behov
--> Ordning är en fråga om den enskilda elevens självkontroll
--> Eleverna förväntas ta ansvar för at det egna klassrumsbeteendet är ändamålsändligt
Inre motivation
nyfikenhet
egen kraft
målsättning och bedöming i elevernas händer
Utifrån gemensamma intressen
uppgiftsbaserad
Indiviualiserad läroplan
Individuella uppgifter
Egentakt och eget sätt
Planering
Kontroll
Motivation
Gruppering
Individualisering
LÄRAREN:
sätter agendan
tolkar läroplan och kursplan
beslutar utifrån expertkunskap
klassen i fokus
LÄRAREN:
har ansvar
beslutar om ordningsregler
ser till att elevernas beteende är korrekt
Yttre motivation
"Piskor och morötter"
läraren sätter mål, motiverar och bedömer
Lösa ämnesuppgifter
Ensam arbete i grupp
Uppgift och gruppsammansättning bestämd av läraren
kollektiv läroplan
alla löser samma uppgifter
samma tempo långsammast bestämmer
Yttre och inre ramfaktorer
Pedagogisk grundsyn
Vad är?
Vad är...
GRUPP
INDIVID
Prestationer
verksamhet, uppgiften, arbete, produkt/vad?, instrumentell, Där-och-senare, maskulin/fadersprincip, görat, ämnet (s.16)
Relationer
samvaro, gruppen, anda, process/hur?, expressiv, Här-och-nu, Feminin/modersprincip, Varat, Eleven
Skolkultur
Demokrati
Kulturarv
Internationellt perspektiv
Miljöperspektiv
Etiskt perpsektiv
....................................................
Skolplan
Arbetsplan
Staten beslutar över:
politiska ramar (läroplan,kursplan, timplan)
juridiska ramar (skollag, skolförordningar, kommunallag m.m.
ekonomiska ramar (resurstilldelning)
Kommunen beslutar över:
Budget
Tid
Rum
form
innehåll
lärare
elever
"uppfattningar, om eller syn på kunskap, etik, lärande, undervisning, elever, skolans uppgifter i samhället" s.37
OMRÅDEN
Kontroll
motivation
gruppering
individualisering
Konsensus om:
Hur man använder den gemensamma tiden
förhållningssätt till uppgiften
förhållningssätt till varandra
Process där läraren försäkrar sig om att elevens
KLASSRUMSBETEENDE är i överenstämmelse
med bl.a. mål, förväntningar eller planer som skolan,
läraren, föräldrar och elever har om klassrumsarbetet.
Vad händer om det finns konflikter mellan skolans/lärarens och föräldrar/elevers förväntningar?
Tryck inte
på den röda knappen!
REGELSTYRNING
PROCEDURSTYRNING
Mål --> Medel --> Resultat
Vad ska göras?
Hur ska VI göra för att...
Lärandeprocesser i fokus
Hets...
Auktoritär
The dead Poets´ Society
Auktoritet
Finns rester av detta kvar i skolans värld?
Disciplin
Fostran
Korrektiva åtgärder
Cirkulärt vs linjärt
mål-medel-rationellt
idé-elev-tema-process
HANDLINGSUTRYMMET
bestäms av
läroplan/kursplan
skolans kultur
ramfaktorerna
pedagogiskgrundsyn
Principer
delaktighet
flexibilitet
stabilitet
kontinuitet
enkelhet
Handlingsprogram
behovsanalys
utgångspunkter i Lp och kursplan
omformas till mål
beskrivning av medel, arbetsformer och lärprocesser
uppföljning och utvärdering
Policy
skapas genom vision och samhällsuppdrag
märks i de mål och riktlinjer som finns
Inflygning
finjustering
problemlösning
Reflektion-i-handling
Reflektion och planering samtidigt som man agerar...
GLL
Gjort - Lärt - Lurt (klokt att göra) Tom Tiller
Att uppnå
Att undvika
VAD?
NÄR?
VAD?
"Motivation definieras som en strävan hos människan att leva ett så
meningsfullt liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen
av människans innersta natur; att vara konstruktiv, målinriktad,
social och aktiv." (Revstedt)
Skinner
Betingning och härmning
Förstärkning
Motivation
Förväntan
Värde
Interaktiv motivation
Ansträngning
Stimulera engagemang och ansträngning
stärka undervisningsbetingelser
Stödja individer och grupper
Fostran av klassrumsklimat och moral
Återkoppling
Meta-lärande/Kognition
1. Procedurkunskap
2. Fullföljandekunskap
3. Övervakningskunskap
PEEL: Projekt for enhancing effective learning
THINKING SKILLS
UTMANING
1. Concept
2. Conflict
3.Construct
4.Reflect
Transformational Learning
Det är skillnad mellan beröm och feedback
Det är skillnad mellan klander och uppmuntran
Det är skillnad mellan att beskriva och värdera
Attributioner
Människors subjektiva förklaringar till sina prestationer
Maslows Behovstrappa
Organisationsstruktur och lärande
GRUPPARBETSUPPGIFTEN
mer än ett svar-problemlösning
väcker spontant intresse och har inre belöningsvärde
olika bidrag från olika elever
multimedial
flera sinnen
olika färdigheter och kompetenser behövs av eleverna
muntlig diskussion,läsning och skrivande
Utmanande
Gruppbildning
Läraren bestämmer
Använd kreativitet
Tänk på processen!
Tänk storleken!
Tänk på sammansättningen!
Dilemman:
ensamarbete i grupp - ett effektivt sätt att hantera en uppgift som kan lösas bättre utan grupp
"Free Rider problemet"
"ska man få något gjort får man göra det själv"
okunskap hos både medlemmar och hos läraren om hur gruppprocesser går till
Se varje elev i en grupp
Lösningar:
lyft fram gruppprocesser tydligt
skapa roller i gruppen: ordförande, sekreterare, motivatör, arkivarie, fikaansvarig, dokumentationsansvarig m.m.
gruppkontrakt
loggar
klar deadline
klara mål och syften
handledning - inte undervisning
grupparbetsövningar som skapar relationer i grupperna och i klassen
Individualisering kan innebära:
variation i undervisningens innehåll
variation i undervisningens form
variation av den tid eleverna behöver för att lära sig
variation av studiesätt, elevens lärstil
Variation med avseende på elever med behov av särskilt stöd
Multipla Intelligenser (Gardener)
Missuppfattning:
Det innebär inte ensamarbete i klassrum!
Full transcript