Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AÇIK SİSTEM TEORİSİ

No description
by

Enes Gökçe

on 9 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AÇIK SİSTEM TEORİSİ

NEDEN SİSTEMFarklı alanlarda kurulan teorilere harcanan çabanın boşa gitmesine engel olmak;


Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)
Genel sistem Teorisi
Disiplinler arası ilişkilere odaklanır.

Bir bütünü oluşturan parçaların kendi içlerindeki ilişkileri genel sistem teorisinin temellerini oluşturur.

Alt sistemler karşılıklı etkileşim halindedir.

GENEL SİSTEM TEORİSİ
Image by Tom Mooring
AÇIK SİSTEM TEORİSİ

İlgilendiği bilim dalları
Biyoloji, sinernetik, eğitim, tarih, felsefe, psikiyatri, psikoloji ve sosyoloji
Genel Sistem Teorisi'nin kurucusudur.

Açık Sistemi Teorisi, sistem teorislerine büyük katkıda bulunmştur.
Uzmanlar arasında iletişimin artırılması kanalıyla bilimde tekilliğe ulaşmak.
Ludwig von Bertalanffy’nin
Kimdir?
Çeşitli alanlardaki kanun, model ve kavramlar arasında yapı benzerliklerini araştırmak ve bir alandan diğerine gereklik transferleri gerçekleştirmek
İhtiyaç duyulan alanlarda geliştirilen teorik mo­dellerin yaygınlaştırılmasını teşvik etmek
Genel sistem Teorisi
Bertalanffy bu fikrin üstüne devam etmiş basmakalıp fizik kanunlarının, yaşayan organizmalarda uygulanamayacağını söylemiştir.
Yaşayan birçok sistemin paradoks gibi görünen özelliklerinin, fizik kuralları ile açıklanması kulağa pek makul gelmez.
SOSYAL SİSTEM TEORİSİ
Talcott Parsons'un sosyal sistemler teorisine göre:
İki ya da daha çok sayıda aktör arasındaki bir etkileşim sürecini içerir
Aktörlerin kendisine yöneldikleri durum, diğer aktörleri de kapsar
Sosyal bir sistemde bağımsız ve kısmen kararlaştırılmış eylemler vardır.
Bir sosyal sistem, şu özellikleri sahip bir eylem sistemidir
Entropi
Termodinamik Kanunu'nun 2. yasası "Entropi" ile ilgilidir.
Termodinamik 2. kanun
Bir ısı kaynağından ısı çekip buna eşit miktarda iş yapan ve başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkânsızdır.

Verim asla 1 den büyük olamaz
Sistem teorisyenleri kapalı sistem modelini açıklamak için termodinamik kanunun ikinci yasasını yeterli bulmuşlardır.
ÇEVRELERİ İLE ETKİLEŞİME GÖRE SİSTEMLER
KAPALI SİSTEMLER
AÇIK SİSTEM
Kapalı sistemler;
kendini besleyen, kendisiyle yetinen, çevresiyle etkileşimde bulunmayan, durağan sistemlerdir

Çevresel değişime daha az duyarlıdır

Şirketlerin Ar-Ge departmanları örnek verilebilir.
Kapalı bir sistemde, zaman geçtikçe entropide nasıl bir değişim olur?
Dünya bir kapalı sistem midir? Neden?
AÇIK SİSTEM TEORİSİ
ALTYAPISI
AÇIK SİSTEM PERSPEKTİFİ
Örgütsel davranışın dış faktörlerden ayrıolabileceği gibi gerçekçi olmayan bir varsayıma tepkidir.
Fizikteki kapalı sistem modeline dayalı düşünme sonucu kurulmuş örgütsel sistemlere karşı çıkar.
Sosyal örgütlerin, biyolojik organizmalar gibi yaşayan sistemler olarak görülmesi gerektiğini savunmuştur.
AÇIK SİSTEMLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Açık sistemler çevrelerinden enerji alırlar. Sistemin çalışması çevrelerinden gelen bu enerjiye bağlıdır. Özellikle sosyal örgütler diğer kurumlardan madde ve insan girişi sağlarla.

Açık sistemler çevreye bir ürün sunarlar. Bu ürüne sistemin çıkışı denilir.


Açık sistemler, çevrelerinden kullanacaklarından fazla enerji alırlar ve bu enerjinin bir kısmını depo ederler. Böylece entropi azalır. Buna negatif enrtropi denir.
Negatif entropi
Sistemi eski haline getirmeye çalışan entropidir.
Pozitif Entropi
Normalden seyrinden uzaklaşan sistemin, yeni sisteme adaptasyonunu sağlayan entropidir.
Açık sistemlerde farklılaşma ve ayrışma süreçleri görülür. Böylece genel eylemlerin yerini, özel ve uzmanlaşmış görevler alır.

Bu sistemin zihniyeti ve gelişmişliği ile ilgilidir.
Daniel Katz ve Robert Kahn
Örneğin; bakanlıktan yeni bir program
talep gelir. Bu talep, sistem için daha
vergi ve kaynak anlamına gelse de
yerine getirilir.

Çembersel döngü görülebilir
Okul geri bildirim yolunu şunlar ile sağlar:
Mezunların iş bulup bulmadığı
iş yeri ya da işverenin mezundan memnuniyet düzeyi
mezunun bir üst okula gidip gidemediği
iş piyasasının hangi nitelik ve sayıda insana ihtiyaç duyduğu
Okulun ürün ve hizmet çıktıları ile öğretim süreç, program ve kalitesine gelen öneri ve eleştiriler
Açık sistemler statik değil , dinamiktirler
Eşsonluluk
Açık sistemlerde sistemin aynı sonuca farklı başlangıç noktaları ya da farklı yollar izleyerek ulaşabileceğini belirten kavrama "eşsonluluk" (equifinality) denir.

Eleştirel düşünmeyi geliştirici metodların çeşitliliği
(bağımsız proje, etkileşimli teknoloji)

Ders anlatım metodlarının çeşitliliği.
AÇIK SİSTEMİN OKULLARA
UYGULANMASI
Bir okula baktığımızda sistem girdileri- çıktıları açısından , açık sistemin izlerine dair neler görüyorsunuz?
Eğitim kurumlarında , açık sistemin
gereği oluşan enerji kaybı
nasıl telafi ediliyor, varolan sistemde ne gibi örnekler görüyoruz?

Tabloya bakarak, sistem girdisini arttırma adında özel okulları ve devlet okullarını kıyaslayalım!
Buradan yola çıkarak, denilebilir ki:

Açık sistem kavramları bir bütün olarak birbiriyle çok içli dışlıdır. O yüzden öğrenilirken, bir bütün olarak görülmesi gerekmektedir.

Okullarına açık sistem yaklaşımını seçen eğitim
yöneticilerinin her şeyden önce örgüt-çevre bağımlılığını anlamaları ve kabul etmeleri
gerekmektedir.
Okul-Çevre ilişkilerinin eğitim sistemimizdeki yasal yeri
Eğitim sistemimizde tüm kademelerde bulunan öğretim kurumlarını kapsayan Milli Eğitim Temel Kanunu’nda okul-çevre ilişkilerine de yer
verilmiştir (MEGSB, 1987).

Bu yasaya göre; Türk Milli Eğitim sisteminin bir amacı da iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmaktadır (Md. 2/3).

Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu maksatla okullarda okul-aile birlikleri kurulur (Md.
16).

İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretime öğrencileri hayata ve iş alanlarına
hazırlama görevi verilmiştir (Md. 23/2, 28/2, 34/1).
Yüksek Öğretim
Yüksek öğretim kanununun ana ilkeleri arasinda
kanunun ana ilkeleri arasında, “Eğitim öğretim plan
ve programları yapılması ile yüksek öğretim kurumlarının geliştirilmesi ve verimliliğin
artırılması
ülke, yöre ve çevre ihtiyaçlarının gözönüne alınması
(Md. 5/d, h)”
öngörülmektedir.

Yine, aynı kanunun amaç ve ilkelerine uygun olarak yüksek öğretim
kurumlarına, “ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini,
gelişmesini ilgilendiren sorunların çözümü ve
yörelerindeki tarım ve sanayinin
gelişmesi için ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapma ve çevre sorunlarına çözüm
getirici önerilerde bulunma
(Md. 12/e, g) görevleri verilmiştir (Yüksek Öğretim
Kanunu).
SONUÇ
Geleneksel örgüt kuramları insan örgütünü kapalı sistemler olarak görme eğiliminde
olagelmişlerdir. Bu eğilim örgütsel ortamların değişikliği ve örgütlerin çevreye bağımlı
oluşlarının göz önüne alınmamasına yol açmıştır.
Açık sistem kuramı genel yönetime olduğu kadar, eğitim yönetimine de yeni bir anlayış
getirmiş ve eğitim kurumlarının açık bir toplumsal sistem olarak incelenmesine yol
açmıştır. Ancak, eğitim kurumlarına açık sistem teorisinin uygulanması çok önemli
görülmekle beraber, diğer yeni yaklaşımların da bilinmesi ve bunlardan da
yararlanılması gerekmektedir.
Oysa açık sistem kuramı ile örgüt-çevre ilişkisi ön plana çıkmıştır. Açık sistem kuramı
öte yandan, örgütsel kalıbı oluşturan girdi-dönüşüm-çıktı ve yeniden girdi alma
devrelerini tanımlama ve ayırma ile işe başlar. Özel bir açık sistem olarak örgütlerin
kendilerine özgü özellikleri vardır. Ama bütün açık sistemlerle diğer ortak özellikleri
paylaşırlar. Bu özellikler arasında çevreden enerji alma, işleme ya da alınan enerjinin
sistem özelliği olarak bir tür ürüne dönüştürülmesi, o ürünün çevreye iletilmesi ve
sistemin çevredeki kaynaklardan enerjisini yenilemesi vardır.
Full transcript