Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EUROPA OD NAPOLEONA DO WIOSNY LUDÓW-POWTÓRZENIE klasa III

No description
by

Tadeusz Kondraciuk

on 27 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EUROPA OD NAPOLEONA DO WIOSNY LUDÓW-POWTÓRZENIE klasa III

zadanie 1
Kiedy to było?
1. Koronacja Napoleona na cesarza
2 Powstanie Księstwa Warszawskiego
3. Bitwa pod Austerlitz
4. Wyprawa Napoleona na Moskwę
5. Kongres Wiedeński
6. Wiosna Ludów
zadanie 2
Które wydarzenie było najwcześniej które jako ostatnie?
1. Bitwa pod Lipskiem
2. Bitwa pod Jeną i Auerstadt
3. Pokój wTylży
4. Bitwa pod Waterloo
Najwcześniejsze wydarzenie
Ostatnie wydarzenie
1
1
2
2
3
3
4
4
zadanie 3
Połącz osoby z wydarzeniami
1.Józef Poniatowski
2. Jan Henryk Dąbrowski
3. Fryderyk August
4. Józef Bem
a/ powstanie legionów
b/ bitwa po lipskiem
c/ Wiosna Ludów
d/ Księstwo Warszawskie
e/ Kongres Wiedeński
zadanie 4
Na mapie ziemie polskie s przedstawione?
ą
a/ po roku 1807
b/ po roku 1815
c/ po rozbiorach
d/ w czasie Wiosny ludów
zadanie 5
Na Kongresie Wiedeńskim
Na rozmowach w Tylży
W Parlamencie Frankfurckim
ustanowiono
zasady:
-restauracji
-ligitymizmu
-równowago
europejskiej
zadanie 6
A. wskazane kraje miały podobny udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia.
B. przemysł, górnictwo i handel miały największy udział w gospodarce kraju, w którym rozpoczęła się rewolucja przemysłowa.
C. najwyższy stopień uprzemysłowienia wykazywały kraje Europy Wschodniej.
D. we wszystkich krajach, które dokonały rozbioru Polski, dominowało zatrudnienie w rolnictwie, rybołówstwie i leśnictwie.
Na podstawie wszystkich diagramów można stwierdzić, że pod koniec XIX wieku
zadanie 7
Mapa zawiera informację, że Księstwo Warszawskie
A. prowadziło wojnę z Austrią.
B. powstało na mocy traktatu w Tylży.
C. istniało od 1807 roku do upadku Napoleona.
D. powiększyło swój obszar po 1807 roku.
Wskaż prawdziwe zdanie na temat Księstwa Warszawskiego.
A. Księstwo Warszawskie było zależne od cara Aleksandra I.
B. Księstwo Warszawskie było częścią systemu napoleońskiego.
C. Władcą Księstwa Warszawskiego był Stanisław August Poniatowski.
D. Wielka Brytania była gwarantem niepodległości Księstwa Warszawskiego
zadanie 9
zadanie 8
prawda- fałsz zaznacz
Głównym zadaniem Świętego Przymierza było zachowanie ustaleń Kongresu Wiedeńskiego.
P
F
Księstwo Warszawskie zostało utworzone przez Napoleona za zgod Rosji
ą
P
F
Nowe ideologie jakie powstały wXIX wieku były
skutkiem rewolucji przemysłowej
P
F
Uporządkuj w kolejności chronologicznej
zadanie 9
Wiosna Ludów, Kongres Wiedeński , Napoleon konsulem, Kodeks Napoleona, Bitwa Narodów
zadanie 10
Co tu nie pasuje?
Borodino, Smoleński , bitwa narodów , 1812, Berezyna, klęska, taktyka spalonej ziemi.
1807, Tylża, Raszyn, Drezno, Fryderyk August, departamenty, dekret listopadowy, konstytucja,
trójpodział władzy, 104tyś km2, monarchia konstytucyjna.
monopol, metropolia, industralizacja, proletariat, urbanizacja,manufaktura maszyna parowa, cywilizacja przemysłowa
zadanie 11
Uzupełni zdania
Twórcą legionów polskich we Włoszech był 1................ . Tam też powstała pieśń
legionów do której słowa napisał 1............................. . Legiony wlaczyły u boku Napoleona w roku 1797 z 2........................ . W dwa lata później powstał znacznie liczniejszy 3................ .
1 a/ Karol Kniaziewicz b/ Jan Henryk Da browski c/ Józef Wybicki
d/ Józef Poniatowski e/ Tadeusz Kościuszko
2. a/ Rosjanami b/ Prusakami c/ Austriakami d/ Wegrami
2. a/ Legion Puławski b/ Legion Naddunajski c/ Legion Warszawski
zadanie 12
Wymień i wyjaśni zasady Kongresu Wiedeńskiego?
1.
2.
3.
zadanie 13
Byli zwolennikami monarchii
.
Przedstawiciele jakiej ideologii tak uważali.
Podaj inne ich postulaty.
Krytykowali absolutyzm i feudalizm.
Przedstawiciele jakiej ideologii krytykowali monarchię.
Podaj inne ich postulaty.
zadanie 14
Wymień w kolejności chronologicznej gdzie wybuchały rewolucje i powstania w 1848 roku?
zadanie15
1 Chłopi zaczęli domagać się uwłaszczenia i zniesienia pańszczyzny.
2Społeczeństwa różnych krajów domagały się rozszerzenia praw obywatelskich.
3 Dążono do zjednoczenia,
4Dążono do odzyskania niepodległości.

Dopisz państwa w których wyst piły te przyczyny. (w jednym państwie może być kilka przyczyn)
ą
Zadanie 16
" Zdjęto chłopu kajdany razem z butami" -jaki akt prawny został tak zcharakteryzowany . Przez kogo i kiedy został wydany?
1804
1805
1807
1608
1812
1815
1848
Zadanie 17
Wymień w kolejności chronologicznej na jakich wyspach przebywał Napoleon?
św Helena , Elba , Korsyka
18. Która z bitew to ostatnia bitwa Napoleona
Wateloo
Jena i Aurienstad
Borodino
Lipsk
ądkuj chronologicznie b
19.Wymień skutki rewolucji przemysłowej?
20.Wymień ideologie powstałe wXVIII i XIX wieku ,ich twórców i główne założenia.
Full transcript