Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Powinności obronne władz samorzadowych, instytucji i obywate

No description
by

Natalia Witiak

on 9 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Powinności obronne władz samorzadowych, instytucji i obywate

Świadczenia Osobiste I Rzeczowe Obywateli
Świadczenia Osobiste
Świadczenia osobiste polegają na wykonywaniu w ustalonym czasie przez osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia, różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa, zwalczania klęsk żywiołowych lub likwidacji ich skutków, zarówno w czasie pokoju jak i mobilizacji oraz wojny.

Świadczenia Rzeczowe
Świadczenia rzeczowe
polegają na udostępnieniu posiadanych pomieszczeń, środków transportu, narzędzi innego sprzętu, a także dostarczaniu posiadanych materiałów na potrzeby obrony

Powinności Obronne Administracji Cywilnej
I Wojskowej
Terenowymi Organami Administracji Wojskowej (TOAW)

kierują osoby wyznaczone w administracji wojskowej na stanowiska: Dowódcy Inspektora Wsparcia sil Zbrojnych, Szefa Sztabu Wojskowego oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
-
Ćwiczeniami wojskowymi
-
Ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
-
Ćwiczeniami w obronie cywilnej
-
Ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony, a także w celu dostarczenia i obsługi przedmiotów świadczeń rzeczowych

Czas Wykonywania Świadczeń Osobistych:
1
. W czasie pokoju nie może przekraczać jednorazowo:
-
W stosunku do kurierów i osób dostarczających i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych-
48 godzin
-
W stosunku do pozostałych osób-
12 godzin
2
. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny czas wykonywania
-
Świadczeń osobistych nie może przekraczać-
7 dni

-Nałożenie obowiązku wykonywania świadczenia osobistego może nastąpić najwyżej trzy razy w roku
.

Powinności obronne władz samorzadowych, instytucji i obywateli
Administracja publiczna
- to przyjęte przez państwo struktury organizacyjne, których instytucje oraz organy samorządu terytorialnego realizują działania mające na celu zaspokojenie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwach

Administracja Rządowa
- obejmuje organy administracji
zespolonej
i
niezespolonej
.
-administracja zespolona
- do niej zalicza się działających pod zwierzchnictwem wojewody-kierowników służb, inspekcji i straży (np. pożarnej ), wykonujących zadania własne oraz w imieniu wojewody.
-administracja niezespolona
- tworzą terenowe organy administracji rządowej, podporządkowane właściwemu ministrowi, oraz kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania.

Częścią administracji publicznej jest administracja wojskowa
- której terenowe organy działają w całym kraju. Jej działalność obejmuje organizację oraz realizację zadań mających na celu wszechstronne zaspokojenie potrzeb polskich sił zbrojnych w zakresie środków niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania w czasie pokoju i w czasie wojny.

Obowiązek Świadczeń Osobistych Może być nałożony w związku z:

PAMIĘTAJ
-Na osoby mające obywatelstwo polskie, które ukończyły 16, a nie przekroczyły 60 lat, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić (usprawiedliwić nieobecność w pracy) pracownika na czas niezbędny do wykonywania świadczenia osobistego

-Urzędy
-Instytucje państwowe
-Przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także na osoby fizyczne.

Świadczenia te polegają na oddaniu posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych w sytuacji zagrożenia państwa i przygotowań do obrony.

Obowiązek Świadczeń Rzeczowych Może Być Nałożony Na :
Czas wykonywania świadczeń rzeczowych nie może przekraczać jednorazowo:
-48 godzin
- w sytuacji sprawdzania gotowości mobilizacyjnej sił zbrojnych.
-7 dni
- w przypadku ćwiczeń wojskowych lub ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.
-24 godziny
- w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony.

Zgodnie z ustawą zasadniczą Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku Art.85. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona ojczyzny.
Najbardziej podstawową formą wypełniania obowiązku obrony narodu jest służba wojskowa.
Służbie wojskowej podlegają mężczyźni w wieku od 18 do 50 lat.
Obowiązek rzeczowy dotyczy również kobiet posiadających kwalifikacje przydatne w razie służby wojskowej, chodzi tu głównie o kobiety przygotowane do służby medycznej.
Obowiązkowi wojskowemu nie podlegają osoby, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za niezdolne do jej odbywania.
Mężczyźni , którzy w danym roku kończą 18 rok życia są zobowiązani zgłosić się do rejestracji w miejscu wyznaczonym przez władze regionu tzn. burmistrza, wójta lub prezydenta.
W razie niedopełnienia obowiązku bez danej przyczyny (np. choroby) przedstawiciel administracji terenowej (wójt, burmistrz lub prezydent ) nakłada na poborowego karę grzywny lub doprowadzenie go na wyznaczone miejsce przez policję.
Urzędnikami odpowiedzialnymi za sprawne przeprowadzenie egzekucji świadczeń są:
wójtowie
,
burmistrzowie
i
prezydenci miast
, którzy nakładają wykonywanie tych obowiązków na urzędy , instytucje państwowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.
Wojewoda kieruje działaniami w zakresie planowania oraz realizacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony:
• Koordynuje realizację zadań przez organy wykonawcze samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń.
• Występuje jako organ obrony cywilnej, z wnioskiem do wójta o nałożenie obowiązku świadczeń na rzecz Obrony Cywilnej (OC)
• Prowadzi zbiorczy wykaz świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie województwa.
• Planuje wydatki finansowe związane z nakładem obowiązku świadczeń.
• Rozpatruje roszczenia o odszkodowanie za szkody powstałe w przedmiotach świadczeń.

Świadczenia Szczególne
Świadczenia szczególne, wykonywane odpłatnie przez terenowe organy administracji rządowej, instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, polegają na:

• Dostarczaniu posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na potrzeby obronne w sposób niezmieniający ich właściciela i przeznaczenia.
• Przystosowaniu budowanych obiektów oraz wytwarzanych rzeczy ruchomych do potrzeb obrony państwa w sposób niezmieniający ich właściciela i przeznaczenia.
• Gromadzeniu, przechowywaniu i konserwacji przedmiotów niezbędnych do wykonywania wyżej wymienianych czynności

Dziękuję za uwagę :)

Natalia Witiak
Full transcript