Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Deklarisanje, proizvođačka specifikacija...

No description
by

Slaviša Stajić

on 16 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Deklarisanje, proizvođačka specifikacija...

2) Састојак
је свака супстанца, укључујући адитиве и ензиме, која се користи у производњи или припреми хране, а присутна је у готовом производу, чак и у промењеном облику.
У случају када један од састојака садржи два или више састојака, тада се ти састојци сматрају састојцима те хране
На декларацији, испред списка састојака, мора да је наведена ознака: „састојци”.
У списку састојка хране морају да буду наведени сви састојци хране, према опадајућем редоследу, а на основу масе тих састојака која је утврђена у време њихове употребе при производњи хране.
(cc) image by nuonsolarteam on Flickr
Раде се за одговарајући период (дан, недеља, месец).
Сви састојци производа морају да се припреме на време.
Неопходни су за све облике производње.
ПРОРАЧУНИ
Основна ствар сваког прорачуна је тзв. РЕЦЕПТУРА.
Рецептура представља списак састојака и њихових количина који улазе у састав производа.
РЕЦЕПТУРА
МЕСО – у најширем смислу (сва телесна ткива животиња које човек употребљава као храну).
ДОДАТКЕ – зачини, адитиви, ароме, шећери, влакна, беланчевинасти препарати.
ПРОИЗВОЂАЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ДЕКЛАРАЦИЈА
ПРАВИЛНИК О ДЕКЛАРИСАЊУ И ОЗНАЧАВАЊУ И РЕКЛАМИРАЊУ ХРАНЕ
(Службени гласник Републике Србије 19/17)

ПРАВИЛНИК О КВАЛИТЕТУ УСИТЊЕНОГ МЕСА,
ПОЛУПРОИЗВОДА ОД МЕСА И ПРОИЗВОДA ОД МЕСА
(Службени гласник Републике Србије 94/15)

ПРАВИЛНИК О ПРЕХРАМБЕНИМ АДИТИВИМА (Службени гласник Републике Србије)
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА

ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ
декларисање односно означавање подразумева било које речи, податке, словну ознаку, назив робне или трговинске марке, сликовне приказе или симболе, који се односе на храну која се декларише, а налазе се на било којој амбалажи, етикети, документу, алкици, омоту хране или привеску
Декларација на намирници је на српском језику, јасно уочљива, читка, непроменљива и не може бити прекривена другим речима или ознакама.
видно поље
су све површине амбалаже које се могу видети са једне тачке гледања.
За декларисање упаковане хране одговоран је субјект у пословању храном под чијим се називом, односно пословним именом храна ставља у промет, или увозник уколико тај субјект није регистрован у Републици Србији.
За декларисање неупаковане хране одговоран је, у складу са законом, субјект у пословању храном који пакује храну на месту продаје крајњем потрошачу
Намирнице из увоза морају имати декларацију на српском језику
али правилно
Декларација мора да садржи следеће податке:
1) назив под којим се храна ставља у промет;
2) списак састојака;
3) количина одређених састојака или категорије састојака;
4) нето количина;
5) рок трајања;
6) услови чувања и начин употребе хране, где је то потребно, ако утичу на својства хране и рок употребе;
7) назив и адреса/седиште субјекта у пословању храном под чијим се називом односно пословним именом храна ставља у промет, а који је регистрован у Републици Србији;
8) место, односно земља порекла и земља из које је храна увезена;
9) упутство за употребу, где је то потребно, ради правилне употребе хране;
10) стварни садржај алкохола код пића која садрже више од 1,2% vol алкохола;
11) ознака серије или лота;
12) састојци који могу да изазову алергије и/или интолеранције, дати у Прилогу 1. - Састојци који могу да изазову алергије и/или интолеранције, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
13) категорија квалитета или класа хране, ако та храна, у складу са посебним прописима, подлеже категоризацији или класификацији.
Одредба става 1. овог члана примењују се и на декларисање збирног паковања.
1) Назив хране
мора да буде прописани назив.
У случају да назив хране није прописан посебним прописом или такав пропис не постоји, назив може да буде:
1) уобичајен назив хране, или
2) описни назив хране.
Трговачко име, назив марке производа или популарни назив, не може да замени назив хране.
Назив хране под којим се ставља у промет мора да садржи и податке о њеном физичком стању или одређеном поступку прераде (нпр. у праху, дубоко замрзнута, концентрована, димљена, одмрзнута и слично), и то у случајевима у којима би, изостављањем тих података, крајњи потрошач био доведен у заблуду.
Назив хране под којим се храна производи и ставља у промет у земљи порекла може да се користи и приликом стављања у промет те хране на територији Републике Србије
5) у случају мешавине зачина или зачинског биља у којој ни један поједини зачин или зачинска биљка битно не преовлађује (обзиром на укупну масу), ти састојци могу да се наведу другачије под условом да списак састојака садржи ознаку: „у променљивим уделима” или ознаку: „у променљивим количинама”;

6) састојци чији је удео у готовом производу мањи од 2% могу да буду наведени другим редоследом, и то после списка осталих састојака;

7) ако се састојци који су слични или међусобно заменљиви користе у производњи или у припреми хране, а да се при томе не мења састав, природа или вредност хране и ако је њихов удео у готовом производу мањи од 2%, ти састојци у списку састојака могу да се наведу под ознаком: „садржи....и/или... ”, када је најмање један од два састојка присутан у готовом производу, осим у случају адитива и састојака из Прилога 1. овог правилника.

Изузетно од става 3. тачка 1) овог члана, додата воде не треба да се наводи у списку састојака у следећим случајевима:
1) ако количина додате воде не прелази 5% од укупне масе готовог производа;
2) ако се вода користи током процеса производње за реконституисање састојака који се користе у концентрованом или дехидрисаном облику;
3) код течне средине која се не конзумира, а у којој се храна налази.
Састојак хране из члана 19. став 2. овог правилника састављен од два или више састојака сматра се сложеним састојком.
Сложени састојак може да буде наведен у списку састојака под својим називом, ако је тај назив утврђен посебним прописом или је уобичајен, према његовој укупној маси, под условом да непосредно иза тога следи списак његових састојака према опадајућем редоследу.
Навођење списка састојака сложеног састојка из става 1. овог члана није обавезно када:
1) је састав сложеног састојка дефинисан посебним прописом и ако је удео сложеног састојка у готовом производу мањи од 2%, осим у случају адитива из члана 19. став 3. тач. 2) и 3) овог правилника;
2) се сложени састојак састоји од мешавине зачина и/или зачинског биља чији је удео у готовом производу мањи од 2%, осим у случају адитива из члана 19. став 3. тач. 2) и 3) овог правилника;
3) је сложени састојак храна за коју у складу са посебним прописима није потребно навођење састојака.
Рок трајања хране је датум до којег храна задржава своја карактеристична својства при одговарајућем чувању и складиштењу.
Рок трајања означава се речима:
1) „најбоље употребити до... ” - када датум укључује ознаку дана;
2) „најбоље употребити до краја” - у осталим случајевима.
датум или податак о томе где се датум налази на амбалажи.
Поред података из ст. 1. и 2. овог члана по потреби се наводе и подаци о условима чувања хране, како би храна задржала своје особине, као и рок трајања хране после отварања паковања.
Храна може бити у промету до датума наведеног после речи: „најбоље употребити до” или после речи: „најбоље употребити до краја”.
Ознака датума треба да садржи дан, месец и годину у некодираном хронолошком облику (хх дан, хх месец, хх или хххх година).
За храну која је употребљива:
1) највише три месеца - довољна је ознака дана и месеца;
2) више од три месеца, али не више од 18 месеци - довољна је ознака месеца и године;
3) више од 18 месеци - довољна је ознака године.

Храна која се ставља у промет мора да има ознаку припадајуће серије или лота
Серија подразумева групу јединица хране која је прерађена, произведена или пакована у готово једнаким условима.
Серију одређује и означава субјект у пословању са храном који храну производи, односно пакује, односно први пут ставља у промет.
Ознака серије „L” и број серије, ставља се на прикладно место, на паковање претходно упаковане хране или на етикети која иде уз њу.
У случају неупаковане хране ознака серије ставља се на посебну амбалажу ако се храна на продајном месту држи у њој или у недостатку адекватне амбалаже на пратећи докуменат.
У случајевима у којима ознака серије може јасно да се разликује од осталих ознака, може да се наведе само број серије.
Ознаку серије није потребно наводити у случају хране која је означена роком трајања који садржи дан и месец и годину, у том редоследу.

Нутритивнa дeклaрaциja
(нaвoђeње хрaнљивих вреднoсти): инфoрмације o eнeргeтскoj врeднoсти или eнeргeтскoj врeднoсти и количини jeдне или вишe хрaнљивих материја, и то:
масти
(зaсићeнe, мононезасићене и полинезасићене масне киселине),
угљених хидрата
(шећери, полиоли, скроб),
соли, влакана, протеина и било ког витамина или минерала
из Прилoга 12 - Референтни уноси, Део А - Дневни референтни унос витамина и минерала (одрасли), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 12 Део А), тачка 1. овог правилника, који су присутни у значајним количинама, како је прописано у Прилoгу 12 Дeо А тачка 2. овог правилника;

Ниска енергетска вредност,смањена енергетска вредност, без енергетске вредности, низак садржај масти, без масти, низак садржај засићених масних киселина, без засићених масних киселина, низак садржај шећера, без шећера, без додатка шећера, низак садржај натријума (соли), веома низак садржај натријума (соли), без натријума или без соли, извор влакана, висок садржај влакана, извори протеина, висок садржај протеина, извор витамина и/или минерала, обогаћено витаминима и/или минералима, висок садржај витамина и/или минерала, садржај (назив хранљивог састојка), повећан садржај (назив хранљивог састојка), смањен садржај (назив хранљивог састојка), Light (ili lite)
Означавање нутритивне вредности врши се навођењем:
1) Енергетске вредности и - количине протеина, угљених хидрата и масти, или
2) Енергетске вредности и - количине протеина, угљених хидрата, масти, шећера, засићених масних киселина, влакана и соли, или
3) Енергетске вредности - количине масти, засићених масних киселина, угљених хидрата, шећера, протеина и соли.
Означавање нутритивне вредности из става 1. тач. 1) и 2) овог члана може да садржи податке о количини једног или више састојака, и то: скроба; полиола; мононезасићених масних киселина; полинезасићених масних киселина; холестерола; минерала и витамина.
У непосредној близини навода о хранљивим вредностима из става 1. тачка 3) овог члана може да се налази изјава у којој се наводи да је садржај соли искључиво последица природно присутног натријума.
Означавање нутритивне вредности из става 1. тачка 3) овог члана може да се допуни навођењем количина једног или више састојака, и то: мононезасићених масти; полинезасићених масти; полиола; скроба; влакана; било ког витамина или минерала датих у Прилoгу 7, Дeо A - Дневни референтни унос витамина и минерала (одрасли), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилoгу 7, Дeо A), тачка 1. овог правилника, који су присутни у значајним количинама, а како је утврђено у Прилогу 7, Део А, тачка 2. овог правилника.
Кад декларација о нутритивној вредности садржи количине полинезасићених масних киселина, односно мононезасићених масних киселина, односно холестерола, обавезно се наводи и количина засићених масних киселина, иако оне нису поменуте у нутритивној изјави.
Производи се стављају у промет под условом да су декларисани и обележени у складу са овим правилником и посебним прописом којим се уређује
декларисање и означавање.
Поред података који су утврђени у складу са посебним прописом којим се уређује обележавање и декларисање, декларација мора да садржи и следеће податке:
1) у називу упакованог уситњеног меса мора да се наведе врста и категорија меса прописана овим правилником;
2) припадност групи или подгрупи полупроизвода од меса из члана 25. и производа од меса из члана 40. овог правилника, тако што се наводи:
(1) код групе производа са две или више подгрупа - припадност подгрупи,
(2) код конзерви - и назив који означава поступак топлотне обраде,

КАЛКУЛАЦИЈА
КОЛИКО ПРОИЗВОД КОШТА
цена коштања
произвођачка цена
СЕМИНАРСКИ РАД
ПРОИЗВОД: опис технолошког процеса
производње групе производа којој припада задати производ уз опис специфичности производње за задати производ (укаучујући и дијаграм тока)

ПРОИЗВОЂАЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ДЕКЛАРАЦИЈА (укључујући идејно решење за иглед паковања)

КАЛКУЛАЦИЈА
3) најмањи садржај протеина меса, односно укупних протеина, када је то прописано овим правилником;
4) у називу производа од меса домаћих копитара, живине, лагоморфа, дивљачи и меса домаћих папкара, осим производа од свињског и говеђег меса - и врста меса употребљена у производу;
5) код производа од свињског и говеђег меса, који садржи и месо из тачке 4) овог става, мора да буде бити назначена и количина употребљене врсте меса изражена у процентима.
Дозвољена одступања стварних количина од декларисаних/означених називних количина, морају бити у складу са посебним прописом којим се уређују метролошки захтеви које морају да испуне количине претходно упакованих производа.
Произвођач мора пре почетка производње и стављања производа у промет, да донесе произвођачку спецификацију

Произвођачка спецификација из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) евиденцијски број;;

2) датум доношења;

3) назив производа и трговачко име, ако га производ има;

4) припадност производа групи или подгрупи одређеној у складу са поделом производа;

5) састав производа;

6) опис технолошког поступка производње;

7) физичке, физичко-хемијске, хемијске и сензорне параметре квалитета производа;

8) податке из декларације производа у складу са овим правилником и посебним прописом којим се уређује декларисање, означавање и рекламирење хране..

Произвођачка спецификација мора да буде потписана и оверена од стране одговорног лица произвођача.
Произвођач мора дати на увид произвођачку спецификацију на захтев инспектора надлежног за контролу квалитета производа, у складу са посебним прописом којим се уређује безбедност хране.
Састојци који могу да изазову алергије и/или интолеранције су:
1) Житарице која садрже глутен: пшеница, раж, јечам, овас, спелт, камут и варијетети добијени њиховим укрштањем и њихови производи, осим:
(1) глукозног сирупа на бази пшенице, укључујући и декстрозу(6),
(2) малтодекстрина на бази пшенице(6),
(3) глукозних сирупа на бази јечма,
(4) житних дестилата или етил алкохола пољопривредног порекла за производњу јаких алкохолних пића добијених из жита;
2) Љускари (ракови) и производи од љускара;
3) Шкољкаши и остали мекушци и њихови производи;
4) Јаја и производи од јаја;
5) Производи рибарства осим:
(1) осим рибљиегжелатин акоји се користи као носач за витамине и каротеноидне приправке,
(2) рибљег желатина или желатина из рибљех мехура (Isinglass) за бистрење пива и вина;
6) Кикирики и производи од кикирикија;
7) Соја и производи од соје, осим:
(1) потпуно рафинисаног сојиног уља и масти(6),
(2) природнд смесе токоферолима (Е 306), природног D-алфа токоферола, D-алфа токоферола ацетата, D-алфа токоферолсукцината пореклом из соје,
(3) издвојеног фитостерола и фитостерола естри из уља соје,
(4) биљног станола естара произведеног из стерола уља соје.
8) Лупина и производи од лупине;
9) Млеко и производи од млека укључујући и лактозу, осим:
(1) сурутка која се користи за производњу дестилита или етил алкохола пољопривредног порекла за јака алкохолна и алкохолна пића;
(2) лактитола;
10) Језграсто воће: бадем (Amygdalus communis L.), лешник (Corylus avellana), орах (Juglans regia), индијски орах (Anacardium occidentale), пекан орах (Carya illinoiesis), бразилски орах (Bertholettia excelsa), пистаћ (Pistacia vera), макадамиа орах и Queensland орах (Maccadamia ternifolia) и њихови производи, осим:
(1) језграстих плодова који се користе за производњу дестилата или етил алкохола пољопривредног порекла за јака алкохолна и алкохолна пића;
11) Целер и производи од целера;
12) Слачица и производи од слачице;
13) Семе сусама и производи од сусама;
14) Сумпор-диоксид и сулфити у концентрацијама већим од 10 мg/кg или 10 мg/l изражено као SО2, који се израчунава за производе који су спремни за потрошњу или који су поново произведени у складу са упутством произвођача.
Подаци морају да буду одштампани на амбалажи или на етикети која је причвршћена за амбалажу на такав начин да се не може лако одвојити од ње.
Изузетно на амбалажи у којој се храна ставља у промет морају да се налазе најмање следећи подаци:
1) назив хране, рок трајања, назив и адреса произвођача или субјекта у пословању хране који пакује или ставља у промет храну, а регистрован је у Републици Србији - код упаковане хране намењене крајњем потрошачу, али стављене у промет пре продаје крајњем потрошачу, у шта није укључена продаја објектима јавне исхране, као и упаковане хране намењене снабдевању објеката јавне исхране, ради припреме, прераде, расподеле или расецања;
2) назив хране, нето количина и рок трајања - код боца намењених поновној употреби, ако имају трајне ознаке, а не налепнице, обруч или привезак, као и хране упаковане у амбалажу чија је највећа површина мања од 10 cm².
остали прописани подаци морају да буду наведени у пратећим документима, који су послати пре испоруке хране или прате храну приликом испоруке. Ти подаци морају да се дају на увид крајњем потрошачу, ако он то захтева.
Подаци морају да буду тако написани да обезбеде јасну читљивост, и то словима чија је висина дата у Прилогу 2. - Дефиниција висине слова
Висина малих слова треба да буде већа или једнака 1,2 mm, а за амбалажу чија је највећа површина до 80 сm2 висина малих слова треба да буде већа или једнака 0,9 mm.
Код декларисања упаковане хране, у истом видном пољу морају да се налазе следећи подаци:
1) назив хране;
2) нето количина;
3) рoк трajaњa хрaнe или нaзнaкa мeстa гдe сe oн нaлaзи;
4) стварни садржај алкохола код пића која садрже више од 1,2% vol алкохола.
и други подаци, ако је то прописано посебним прописима.
„подвргнуто јонизујућем зрачењу” или ознака: „конзервисано зрачењем”
Адитиви се означавају на декларацији навођењем категорије и назива адитива или његовог Е броја (
конзерванс - натријум-бензоат или конзерванс Е 211
).
1) категорије: „модификовани скроб”, мора да се наведе његово биљно порекло у случају да садржи глутен (скроб добијен из пшенице, ражи, јечма и овса);
2) адитива који припадају категорији киселина, а у свом називу садржи реч: „киселина”, довољно је да се наведе само назив адитива без категорије.
Састојци морају да буду означени својим специфичним називом.
Изузетно од става 1. овог члана:
1) састојци који припадају једној од категорија састојака из Прилога 4. -
Означавање одређених састојака називом категорије уместо специфичним називом
, а саставни су делови друге хране, могу да буду означени само називом те категорије;
2) састојци хране који припадају једној од категорија састојака из Прилога 5. -
Категорије састојака који морају морају да буду означени називом њихове категорије иза кога следи њихов специфичан назив или Е број
, морају да буду означени називом њихове категорије, иза кога следи њихов специфичан назив или Е број. Ако састојак припада у више категорија састојака, треба да се наведе назив категорије која одговара главној технолошкој функцији састојка у храни.
Назив категорије: „скроб” из Прилога 4. овог правилника мора да се допуни навођењем његовог биљног порекла, у случају да тај састојак може да садржи глутен.
Назив категорије: „модификовани скроб” из Прилога 5. овог правилника мора да се допуни навођењем његовог биљног порекла, у случају да тај састојак може да садржи глутен.

Ароме морају да буду означене у складу са чланом 14. овог правилника.
Ако су витамини и минерали додати у храну, потребно је у декларацији да се наведе хемијски извор витамина и минерала у складу са Прилогом 6. - Хемијски извори додатих витамина и минерала чије је навођење обавезно у списку састојака на декларацији хране, .
Ароме се означавају на декларацији навођењем ознаке: „арома/е” или специфичним називом или описом ароме.
На декаларицији ознака: „природна” користи се само за арому чије се ароматичне компоненте састоје искључиво од:
1) природно ароматичних супстанци тј. супстанци одређеног хемијског састава које имају ароматична својства, а које су уређене посебним прописом о квалитету арома;

2) ароматичних препарата тј. производа изузев ароматичних супстанци без обзира да ли су концентровани или не и имају ароматична својства, а који су уређени посебним прописом о квалитету арома.

У опису ароме који указује на одређену храну или биљно или животињско порекло, ознака: „природна” користи се само ако је ароматична компонента изолована одговарајућим физичким, ензимским, микробиолошким или традиционалним поступцима за припремање хране искључиво или готово искључиво из те хране или биљне или животињске сировине.
На декларацији ознака: „арома(е) дима” или ознака: „арома(е) дима добијен из... (хране или категорије хране или изворних сировина - пример арома(е) дима добијене из букве) ”, може да се користи само ако ароматична супстанца садржи ароме утврђене посебним прописом о квалитету арома.
Храна ароматизована кинином и/или кофеином у списку састојака мора иза речи: „арома” да има наведен назив додатог састојка.
сваки састојак употребљен у производњи хране, а који је присутан у готовом производу, чак и у промењеном облику, а наведен је као састојак који може да изазове алергије и/или интолеранције у Прилогу 1. овог правилника или потиче од састојака из Прилога 1. овог правилника, мора да буде јасно наведен у списку састојака складу са чланом 6. овог правилника и читљив у складу са чланом 10. овог правилника.
Називи састојака из Прилога 1. овог правилника, наглашавају се другачијим фонтом, стилом или бојом позадине, тако да се јасно разликују од осталих састојака са списка састојака
Нето количина
је количина пуњења односно количина хране пре паковања изражена бројчаном вредношћу и јединицом физичке величине.
1) у јединицама за течност: литар (l), центилитар (cl) или милилитар (ml) - код течности;
2) у јединицама за масу: (kg) или грам (g) - код других производа.
Изузетно од става 2. овог члана количина пуњења упаковане хране може да буде изражена на други начин, у складу са посебним прописима. Када се у складу са захтевима посебних прописа наводи стварна, минимална или просечна количина, наведена количина сматра се нето количином у смислу примене овог правилника.
Код збирног паковања мора да буде означена нето количина појединачног паковања и укупан број појединачних паковања у збирном паковању. Навођење тих података није обавезно када се укупан број појединачних паковања претходно упаковане хране може јасно да види и преброји споља и када се најмање једна ознака количине паковања коју садржи сваки појединачни пакет пре паковања, може јасно да види споља.
Количина паковања код збирног паковања које се не продаје појединачно, мора да буде означена укупном количином паковања и укупним бројем појединачних паковања. Навођење укупног броја појединачних паковања није обавезно за одређену храну, ако је то прописано посебним прописима.
Енергетска вредност и количина нутријената или њихових компоненти, из члана 42. овог правилника, изражава се на појединачном или збирном паковању у следећим јединицама:
1) енергија у кЈ и kcal на 100 g или 100 ml;
2) протеини у g на 100 g или 100 ml;
3) угљени хидрати у g на 100 g или 100 ml;
4) маст у g на 100 g или 100 ml;
5) влакна у g на 100 g или 100 ml;
6) натријум у g на 100 g или 100 ml;
7) холестерол у мg на 100 g или 100 ml;
8) витамини и минерали у јединицама наведеним у Прилoгу 7, Дeо A, тачка 1. овог правилника.
Енергетска вредност и количина нутријената или њихових компоненти, наведених у члану 42. Правилника, може се изразити у порцијама, односно потрошачким јединицама, које се лако распознају од стране потрошача, под условом да је количина порције, односно потрошачке јединице, дата на етикети и да је назначен број порција односно потрошачких јединица, садржан у паковању.

Енергетска вредност која се означава на декларацији израчунава се на основу конверзионих фактора датих у Прилогу 8. - Конверзиони фактори, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана, у списку састојака:

1) додата вода и испарљиве супстанце морају да се наведу према редоследу њихове масе у готовом производу. Количина воде додате као састојак хране, мора да се рачуна као разлика укупне количине готовог производа и укупне количине других употребљених састојака;

2) састојци који се користе у концентрованом или дехидрованом облику, те се реконституишу током процеса производње (у даљем тексту: реконституисани састојци), могу да се наведу према редоследу њихове масе пре концентрисања или дехидратације;

3) у случају концентрисане или дехидроване хране која се приликом припреме за употребу реконституише, састојци се могу наводити према редоследу њиховог удела у реконституисаном производу, под условом да списак састојака садржи ознаку: „састојци реконституисаног производа” или ознаком: „састојци хране припремљене за употребу”;

4) у случају када се воће, поврће или печурке употребљавају као мешавина састојака хране у којој ни једно поједино воће, поврће или печурке битно не преовлађује (обзиром на укупну масу), а који се користе у уделима који би могли да варирају, могу да се у списку састојака групишу заједно под ознаком: „воће”, „поврће” или „печурке”. Иза те ознаке треба да се дода: „у променљивим уделима” или „у променљивим количинама”, после чега се наводи списак присутног воћа, поврћа или печурки, у складу са ставом 1. овог члана, а према укупној маси присутног воћа, поврћа или печурки;
2. Значајна количина витамина и минерала
При одређивању значајне количине витамина и минерала, узимају се у обзир следеће вредности:
- 15% од нутритивне референтне вредности из тачке 1. овог прилога на 100 g или 100 ml у случају производа који нису пића;
- 7,5 % од нутритивне референтне вредности из тачке 1. овог прилога на 100 ml у случају пића;
- 15% од нутритивне референтне вредности из тачке 1. овог прилога по порцији, ако паковање садржи само једну порцију.
Full transcript