Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Project 'zonder naam'

No description
by

Dienst Wonen Hasselt

on 25 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Project 'zonder naam'

Project 'zonder naam'
zoektocht naar de sleutel van projectsucces
<
<
Een project is een, in de

tijd
en
middelen

begrensde,
activiteit

om iets te creëren. Het onderscheidt zich door zijn
eenmalig
e karakter van een programma of proces. Een project wordt meestal in

samenwerking
met verschillende
mensen en organisaties

uitgevoerd. Het project wordt meestal vastgelegd in een
projectplan
en geregeld door
projectmanagement
.
definitie
communicatie
en duidelijkheid
FASES IN HET PROJECT
FASE 1
initiatief:
In de startblokken
wat is het idee / de probleemstelling?
werken we projectmatig?
soort project?
wie is de opdrachtgever?
wat zijn de beheerscriteria?

FASE 2
definitie:
concreet aan de slag
Wat willen we bereiken?
Waar zit deskundigheid?
Wie zit er in het projectteam?
Wie is de projectleider?

FASE 3
ontwerp:
knopen doorhakken
Wie doet wat?
Globale taakverdeling
Toetsen van beheerscriteria aan de activiteiten
Meerdere oplossingen aan elkaar aftoesten
voor en nadelen afwegen / risico's?
FASE 4
planning en voorbereiding
Hoe resultaten bereiken met acties?
activiteitenplanning
mijlpalenplanning = meetpunten, cruciale momenten
FASE 5
de realisatie
evaluatie van het project
beheerscriteria
borging van het project
wordt vaak over het hoofd gezien!
waar het fout gaat...
FASE 6
de nazorg
projectopdracht
+
formele goedkeuring
projectplan
+
formele goedkeuring
projectontwerp
+
formele goedkeuring
draaiboek
+
formele goedkeuring
uitvoering
tijdig bijsturen en evalueren
afgerond
project
Aan de overdracht zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Over die voorwaarden wordt te laat nagedacht -> spanning tussen de projectorganisatie en permanente organisatie.
Het project wordt afgesloten voor medewerkers. Dat is belangrijk, maar het vervolg moet duidelijk zijn.
“Vier het behalen van het projectresultaat niet groots. Daarmee benadruk je alleen maar dat het dan af is, terwijl het echte werk dan pas begint.”
Wanneer projectresultaten voorgesteld zijn en er (pers)aandacht geweest is, is voor velen het project afgerond.
COMMUNICATIE
DUIDELIJKHEID
SAMENWERKEN
VERANTWOORDELIJKHEID
visie
doel(stelling)
verwachtingen
resultaat
kunnen
willen
moeten
betrokkenheid
ondersteuning
kennis
draagkracht
participatie
projectleider
stakeholders
projectteam
opdrachtgever
de projectleider
Doel?
het bestelde project tot een goed einde brengen
Taken?
Coördineren
van inhoudelijke activiteiten van iedere fase
beslissen binnen de verleende vrijheid / bevoegdheden
Beheersen
(budget, tijd, kwaliteit, informatie, organisatie,... + risicoanalyse)
Certificeren
m.b.v. beslissingsdocumenten:
Veiligheid van werken,
Betrokkenheid en overzicht behouden,
Kans op slagen verhogen (tegemoetkomen aan verwachtingen)
Relaties
(stakeholderanalyse!)

dus niet:
- het resultaat op zich bepalen (wel met opdrachtgever verder omschrijven)
- alle problemen zelf oplossen
- het werk uitvoeren
Competenties?
- managementcompetenties (motiveren, organiseren, opvolgen, lobbyen)
- sociale en communicatieve competenties (o.a. conflictbeheersing)
de interne diensten
1) inbrengen deskundigheid
2) verrichten van taken binnen op voorhand overeengekomen plannen
3) rapporteren aan de projectleider
4) informeren van het eigen diensthoofd / groep die hij/zij vertegenwoordigt
externe partners
De aard en de mate waarin deze groep betrokken moet worden is afhankelijk van het type en het doel van het project
de doelgroep
De aard en de mate waarin deze groep betrokken moet worden is afhankelijk van het type en het doel van het project
de opdrachtgever
(het bestuur)
Wie?
Diegene die het projectresultaat ‘besteld’ heeft.
Vereiste: 1 opdrachtgever
Overheid: bestuurlijke + ambtelijke opdrachtgever
Doel?
Wil dat een projectresultaat tot stand komt
Taken?
1) Formuleren van doel(stellingen), beoogde resultaat en randvoorwaarden (van idee naar opdracht; samen met projectleider)
2) Verschaffen van benodigde middelen
3) Delegeert de projectactiviteit aan het projectteam
4) Beslist na elke fase over projectvoortgang
5) Project formeel afsluiten
Voorwaarden?
1) Beslissingskracht
2) Betrokkenheid
3) Toegankelijkheid
de portfoliomanager
het projectteam
moeten
kunnen
willen
SAMEN
WERKEN
En waarom? Is dit project echt nodig?
En hoe gaan we dat op de wereld krijgen?
En welk persoonlijk voordeel zit er voor mij in?
mens
machine
NAZORG
NAZORG
WERKGROEP LITERATUUR
Confucius (551 v.C.) :
"Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp."

heldere visie en duidelijke doelstellingen
realistische verwachtingen
voldoende steun van hoger op
duidelijke doelgroep
overzichtelijke besluitvormingsmomenten
duidelijke tijdsplanning
helder geformuleerde eisen en criteria
juiste mensen en middelen
gedeelde verantwoordelijkheid in het team

Beheerscriteria
organisatie
tijd
geld
informatie
kennis/vaardigheden
kwaliteit


Project kan verschillen naar inhoud, naar aard,
naar opdrachtgever, naar doelgroep
en naar resultaat.
Bepalend voor aanpak van een project.


samenvatting van de redenen voor het project
gedetailleerde beschrijving van de resultaten die men wenst te bereiken
samenvatting van alle veronderstellingen waarop het project gebaseerd is
opsomming van het werk dat moet uitgevoerd worden
de rollen die het team moet vervullen
gedetailleerd projectschema
budgetten voor de nodige mensen, fondsen, apparatuur, faciliteiten en informatie
een overzicht van mogelijke tegenvallers
omschrijving van hoe eventuele risico’s en onzekerheden worden aangepakt
plannen om de kwaliteit van het project te garanderen

Uit de praktijk..
Verhuis van geschiedkundig museum in Mesen
SAMENSTELLING PROJECTPLAN
vb. onderzoeksproject <=> ontwikkelingsproject <=> commercieel project
En in de praktijk?
aanpak van hangjongeren
in de gemeente
Wat zijn hangjongeren?
Hoe ziet de buurt hen?
Hoe zien zij de buurt?
Wat is het probleem?
Wat is de rol van de gemeente bij dit probleem?

En in de praktijk?
aanpak van hangjongeren
in de gemeente
Gemeente heeft regierol en legt samen met de diverse partijen de samenwerkingsstructuur vast (belang van mandaat tot handelen)
projectleider = veiligheidscoördinator van de gemeente en krijgt hiervoor x-aantal uren vrij.
zijn taken: rapporteren en overleggen met alle betrokkenen, zorgdragen voor de afstemming en bewaking van de activiteiten, verantwoordelijk voor het budget, PR verzorgen, implementeren van het project,,het aanspreekpunt voor het project
samenstelling projectgroep: gemeente, politie, openbaar ministerie, jongerenwerk, scholen, gezondheidszorg, buurt, woningbouwcorporaties

En in de praktijk?
aanpak van hangjongeren
in de gemeente
- planning van bepaalde preventieve en repressieve maatregelen
- evaluatiemomenten en -criteria vastleggen
- naar doelgroep toe
- intern binnen werkgroep
PLANNING
PROJECTPLAN
mijlpalen
goedkeuring
VOORBEELD: opmaken ruimtelijke plannen
Door een studiebureau laten opmaken of advies vragen?
VOORBEELD: Herinrichting van een plein
Ontwerpen en suggesties vragen aan inwoners?
Of enkel burgers informeren?
En in de praktijk?
aanpak van hangjongeren
in de gemeente
Projectgroep heeft intussen duidelijk zicht op de problematiek
Concrete maatregelen (preventief en repressief) bepalen
keuzes maken welke maatregelen uitgewerkt worden
naar urgentie van knelpunten
naar mogelijkheden (geld)
Wie werkt welke maatregelen uit?
Full transcript