Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Projekt matematike

No description
by

analia ruit

on 16 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Projekt matematike

Projekt matematike

Tema: Zbatime të stereometrisë
Problemë
Problemë
Problemë
Problemë
Problemë
Problemë
Problemë
Problemë
Qëllimet e projektit:
Aftësimi I nxënësve në evidentimin e njohurive nga stereometria të cilat gjejnë zbatim në praktikën e përditshme.
Të ndërtojmë baza praktike dhe të shpjegojmë bazën teoriketë zgjidhjes

Objektivat e projektit:
Të ndërtojmë një problem praktik në të cilin të zbatohen njohuritë e stereometrisë në praktikë.
Të ndërtohet skematikisht zgjidhja e problemit.
Të listohen hapat e zgjidhjes së problemit.
Të përdoren për zgjidhjen e problemit të dhëna konkrete të matura në terren.
Anëtarët e grupit:
Klea Tafa
Sara Agushi
Klea Çekrezi
Ervina Dosti
Desara Mustafaj
Klejda Salla
Adelajda Doka
Renis Bibo
Najada Rrasa
Reald Isaku
Doris Shërmadhi

Problema 1
Një tel telefoni me gjatësi 15 m, shtrihet I tendosur ndërmjet dy shtyllave me gjatësi 8 m dhe 20 m. të gjendet largesa ndërmjet këmbëve të shtyllave.
Figura
Zgjidhje:
Të dhëna: AB = 15 m; AD = 8 m;
BC = 20 m; DC = ?
Ndërtojmë AM//DC.
Kemi: MC = AD = 8 m, nga ku
BM = 20 – 8 = 12 m.
Në trekëndëshin kënddrejtë ABM kemi:
AM2 = AB2 – BM2 = 152 – 122 =
225 – 144 = 81 => AM = 9
AM = DC = 9 m


problema 2
Një pishinë në formë kuboidi me gjatësi 12 m, gjerësi 8 m mbushet me ujë me thellësi 2 m nga një tub që lëshon 30 litra ujë në sekondë. Për sa orë do të mbushet pishina?

Zgjidhje:
Gjejmë vëllimin me të cilin do të mbushet pishina:
V = 12 · 8 · 2 = 192 m3 = 192000 litra
30 litra 1 sekondë
192000 litra X

X = 192000/30 = 6400 sekonda
X = 1,78 orë

Problema 3
Duhet përgatitur një tub cilindrik prej llamarine me diametër 65 cm dhe gjatësi 18 m (pa bazat). Sa metra katrorë llamarinë duhen për këtë qëllim, në qoftë se për ngjitjet dhe prerjet humbet 10 % e materialit?

Zgjidhje:
R = d : 2 = 65 : 2 = 32,5 cm = 0,325 m
Gjejmë sipërfaqen anësore të tubit cilindrik:
Sa = 2πRl = 2 · 3,14 · 0,325 · 18
Sa = 37 m2
Gjejmë humbjet e materialit:
10% i 37 = 3,7 m2
Llamarina që duhet është :
37 + 3,7 = 40 m2


Problema 4
Një rezervuar I mbushur me ujë ka formën e një cilindri me diametër të bazës 3 m dhe lartësi 4 m. Sa peshon uji në të (1 m3 ujë peshon 1 ton)?


Zgjidhje:
R = d : 2 = 3 : 2 = 1,5 m
Gjejmë vëllimin e cilindrit:
V = Sb · h = R2h = 3,14 · 2,25 · 4
V= 28,2 m3
V= 18,2 tonë

Problema 5
Një grumbull me zhavorr ka formën e një koni me diametër të bazës 4 m dhe përftuese 2,5 m. sa karroca duhen për të transportuar këtë sasi zhavorri, në qoftë se një karrocë transporton 3 kv zhavorr (1 m3 zhavorr peshon 3 t)?

Zgjidhje:
R = d : 2 = 2 m
h2 = l2 – R2 = 6,25 – 4 = 2,25 => h = 1,5 m
Gjejmë vëllimin e konit me zhavorr:
V = 1/3πR2h = 1/3· 3,14· 4· 1,5= 6,28 m3
V =19t = 190 kv
1 karrocë 3 kv zhavorr
X 190 kv zhavorr
X =190/3 = 63 karroca

Problema 6
Nga një kub druri me brinjë 10 cm, duke u punuar në torno, nxirret cilindri më I madh I mundshëm, bazat e të cilit ndodhen në dy faqe të përkundrejta të kubit. Sa për qind e lëndës së drurit humbet gjatë këtij punimi?

Zgjidhje:
Gjejmë vëllimin e kubit:
Vk = Sb· h = 100· 10 = 1000 cm3
Gjejmë vëllimin e cilindrit ku R=10:2 = 5cm:
Vc = Sb· h = 3,14· 25· 10 = 785 cm3
Humbja është:
Vk – Vc = 1000 – 785 = 215 cm3 = 21,5 %


Problema 7
Një kuti cilindrike me rreze të bazës 1 dm dhe latrësi 2 dm është mbushur me bojë. Sa sfera me rreze 5 cm mund të lyhen me këtë bojë, në qoftë se për 1 m2 sipërfaqe harxhohet 0.2 kg bojë? (pasha specifike e bojës 2,5 g/cm3)

Zgjidhje:
Gjejmë vëllimin e cilindrit:
Vc = Sb· h = 3,14· 100· 20 = 6280 cm3
Gjejmë sa gram bojë mban ky vëllim cilindrik:
2,5 g 1 cm3
X 6280 cm3
X = 6280· 2,5 = 15700 g = 15,7 kg bojë
Gjejmë vëllimin e sferës:
Vs = 4πR2 = 4 · 3,14 · 25 = 314 cm3
Gjejmë sa sfera mund të lyhen me bojën:
1 m2 sip. 0,2 kg bojë
X 15,7 kg bojë
X = 15,7/0,2 = 78,5 m3 = 785000 cm3; kështu:
785000/314 = 2500 sfera lyhen me këtë bojë.

Based on Jim Harvey's speech structures
FLEMINDERIT
PËR
VËMENDJEN
Problemë
Problema 8
Skena me sipërfaqe 120 m2 duhet të ndricohet me projektorë që ndodhen 12m mbi skenë dhe e përhapin dritën e tyre në formën e një koni. Rrezet e dritës përhapen në një kënd 400. Gjeni numrin e projektorëve që duhen për të ndricuar këtë skenë në mënyrë që rrezet e dritës së tyre most ë ndërfuten te njëra-tjetra.
Zgjidhje:
Këndi I shpërndarjes së rrezeve është 400, pra në trekëndëshin këndrejtë me katete h, R dhe hipotenuzë l, këndi ndërmjet h dhe l është 20°.
Gjejmë R e bazës: tg 20° = R : h => R = tg 20° • h = 4,37 m2
Sb = πR2 = 60 m2
Për të gjetur sa projektorë na duhen mjafton ta pjesëtojmë sipërfaqen e skenës me sipërfaqen që ndricon një projektor.
n = Ss : Sb = 120 : 60 = 2 projektorë.

Problema 9
Në qendër të Tiranës do të ndërtohet një cadër cirku e cila do të zërë një sipërfaqe prej 100 m2. Sa lekë duhet të shpenzojmë për blerjen e mushamasë nqs dimë se 1 m2 kushton 30 lekë.
Zgjidhje:
Sb = πR2 => R = 5.6 m
Ss = 4 πR2 = 394 m2
Në rastin e cadrës së cirkut kemi gysmën e sferës pra S = 197 m2
Shpenzimet = 197 m2 • 30 L/m2 = 5910 Lekë.

Problemë
Problema 10
Në një plantacion me 1000 rrënjë ullinj duhet të llogarisim se se depozita me rreze të bazës 2 m dhe lartësi 10 m na duhen nqs duhet të ujisim ullinjtë dhe në cdo rrënjë të hedhim nga 3 m3 ujë.
Zgjidhje:
Llogarisim sa m3 ujë na duhen:
1000 • 3 = 3000 m3 ujë
Llogarisim vëllimin e 1 depozite:
V = πR2 = 125,6 m3
Për të llogaritur se se depozita uji na duhen veprojmë në këtë mënyrë:
n = Vujit/ Vdepozitës = 3000/125,6 = 24 depozita
Full transcript