Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล

No description
by

Jaroensuk Siriphak

on 20 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล

วัฒนธรรมสากลแตกต่างจากของไทย อย่างไรบ้าง?
1. เน้นปรัชญาว่าด้วย มนุษย์เป็นนายของธรรมชาติ

2. เน้นการมองโลกแบบทวินิยม (Dualism)

3. เน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Science method)

4. ลักษณะของความเป็นทุนนิยม (เอกชน)

5. แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right)


วัฒนธรรมสากล(Global Culture)
วัฒนธรรมพื้นฐานที่เหมือนกัน เรียกว่า วัฒนธรรมสากล
แต่วัฒนธรรมแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน
such as
- Lannguage
- Life style
- Traditional
วัฒนธรรมสากล คือ การแพร่กระจายของวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลเหนือกว่าไปสู่วัฒนธรรมที่อ่อนแอกว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรม
-
สอดคล้องหรือเข้ากับความประพฤติที่มีอยู่เดิม
-
อิทธิพลของศาสนา คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อคนไทยมาก
-
การเห็นคุณประโยชน์ หากประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าทำแล้วได้ประโยชน์ ประชาชนจะรักษาและปฎิบัติตามวัฒนธรรมนั้นๆ
-
กลุ่มผลประโยชน์ เป็นกลุ่มที่ต้องรักษาวัฒนธรรมของตน บุคคลเหล่านี้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยเป็นของดีอยู่แล้ว จึงพยายามส่งเสริมและคัดค้านการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ทำลายวัฒนธรรมที่ตนเห็นว่าดี และจะสนับสนุนส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้วัฒนธรรมที่ตนส่งเสริมนั้นดีขึ้น
ปัจจัยที่บั่นทอนวัฒนธรรม
-
ความรู้สึกหรืออารมณ์ เป็นความรู้สึกผูกพันกับสิ่งเก่าๆ ความเคยชิน
-
กลุ่มผลประโยชน์ เป็นกลุ่มที่ต่อต้านวัฒนธรรมใดก็ตามที่ทำให้ตนเสียผลประโยชน์
-
ทัศนคติ หรือเจตคติ แม้จะเห็นว่าวัฒนธรรมนั้นดี แต่ไม่เต็มใจรับเพราะเห็นว่ายุ่งยากลำบากหรือไม่คุ้นเคย
-
การไม่เห็นคุณประโยชน์ของวัฒนธรรม เพราะไม่เห็นผลทันตา
-
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
-
สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพความแร้นแค้นยากจนก่อให้เกิดปัญหาเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรม

อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงที่หรือใช้เฉพาะในสังคมหนึ่งเท่านั้น ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขนส่งคมนาคม ทำให้การเผยแพร่วัฒนธรรมกระทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่า การเผยแพร่วัฒนธรรมกระทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่า การเผยแพร่หรือการกระจายทางวัฒนธรรม(Cultural Diffusion)
วัฒนธรรมอินเดีย
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล
สังคมแต่ละสังคมต่างมีวัฒนธรรมของตนเองสร้าง Unique บนสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
เกิดการยอมรับและนำไปปฏิบัติตามในสังคมอื่นทั่วทุกภูมิภาคของโลก
Education/Research/Apply
How to know select.
Participation
Support exchange
Attitude/Knowledge/Comprehention
Building Culture Network
People know anything with Framework
Democracy/Wisdom/Art
Both Nation and Local
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ทั่วโลกสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆทั่วโลกได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่แพร่เข้ามาอย่างมีความคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญ
สภาพทางเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจรุ่งเรือง ไม่ขาดแคลน คนจะมีจิตใจสบาย ความปกติสุขจะเกิดขึ้น คนจะอยู่อย่างสงบหรือพยายามอยู่ให้ดีขึ้น โดยสิ่งใดดีมักจะรับไว้ วัฒนธรรมจึงดำรงอยู่ได้ และอาจมีวัฒนธรรมที่ใหม่และดียิ่งขึ้น
1.ความเจริญทางด้านการคมนาคมขนส่ง ทำให้การเดินทางสะดวก การเผยแพร่วัฒนธรรมจะเร็วขึ้น
2.อิทธิพลจากสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หนังสือ และสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ
3.การเผยแพร่วัฒนธรรมโดยตรง คือ ประเทศต่าง ๆ ส่งคนเข้ามาเผยแพร่ หรือจากการออกไปศึกษาเล่าเรียน เมื่อกลับมาแล้วก็นำวัฒนธรรมนั้นมาเผยแพร่


การเมืองการปกครอง : เทวราชา
ศาสนา : พราหมณ์ ฮินดู พระพุทธศาสนา
ภาษาและวรรณกรรม : บาลี สันสกฤต รามเกียรติ์
ศิลปกรรม : เจดีย์ สถูป ท่าร่ายรำต่างๆ
วัฒนธรรมจีน
ความเชื่อทางศาสนา
เป็นการผสมผสาน การบูชาบรรพบุรุษ การนับถือเจ้า ส่วนการไหว้พระจันทร์ เทศกาลกินเจ ชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่ยอมรับวัฒนธรรมเดิมของจีนน้อยลงทุกที
ด้านศิลปกรรม
เครื่องชามสังคโลกเข้ามาในสมัยสุโขทัย
ด้านวรรณกรรม
การแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทย เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ สามก๊กอำนวยการแปลโดย เจ้าพระยาคลัง (หน) กลายเป็นเพชรน้ำงามแห่งวรรณคดีไทย
ด้านอาหาร
ก๋วยเตี๋ยว ซาลาเปา ติ่มซำ


วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล
1. วัฒนธรรมสากลต้องสามารถผสมผสานเข้ากับโครงสร้างทางสังคม ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีได้
2. ต้องเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมไทยให้ก้าวหน้า เช่น การนำวิทยาศาตร์ เทคโน คอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิต การศึกษา และการดำเนินชีวิตในสังคม
3. ต้องอยู่ร่วมหรือเคียงคู่ไปกับวัฒนธรรมไทยได้ เมื่อมีวัฒนธรรมภายนอกเข้ามา จำเป็นต้องเลือกสรร
Full transcript