Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wat is Maatschappijleer?

Thema's Maatschappijleer: Hoofdstuk 1
by

Catie Haver

on 19 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wat is Maatschappijleer?

De Invalshoekken
Maatschappelijk Problemen
Het probleem heeft gevolgen voor grote groepen in de samenleving
Het probleem kan alleen gemeenschappelijk worden opgelost, de overheid moet zich bezig houden met de oplossing
Het probleem heeft te maken met tegenstellingen
Kernbegrippen
Normen
Veranderingen
Samenlevingen veranderen voortdurend
Analysevragen
Deze vragen helpen je om maatschappelijke problemen te analyseren
Begrippen
1. Waarom maatschappijleer
Maatschappelijke Problemen
Gevolgen zijn niet altijd direct zichtbaar...
Waar of niet waar?
Wat is Maatschappijleer?
Jij en de Samenleving
Waar er mensen zijn die samen leven zijn er afspraken & regels
Juridische
Politieke
Culturele
Sociaaleconomische
Thema Rechtsstaat
Thema Parlementaire Democratie
Thema Pluriforme Samenleving
Thema Verzorginsstaat
Dilema:
"Een lastige keuze uit twee of meer alternatieven."
Kernvragen:
Wat is volgens jou het beste evenwicht tussen rechtsbescherming en rechtshandhaving?
Op welke manier kan Nederland volgens jou het beste geregeerd worden?
Hoe vind jij dat mensen met verschillende leefwijzen het beste met elkaar kunnen omgaan?
Wanneer moeten mensen volgens jou hun problemen zelf oplossen en wanneer moet de overheid helpen?
Er zijn nieuwe regels en wetten of aanpassingen nodig: het is een politiek probleem
Er zijn tegenstellingen in politieke visie, geloofs- en levensovertuigingen of maatschappelijke posities
Belangen
Macht
Waarden
Uitgangspunt of principe dat mensen belangrijk vinden in hun leven
Opvatting over hoe je je op grond van een bepaalde waarde behoort te gedragen. --> Vormt een Sociale verpichting
Het voor- of nadeel dat iemand ergens bij heeft
Het vermogen om het gedrag of het denken van anderen sterk te beïnvloeden
gezag
invloed
Plaats: waar je woont beïnvloed welke normen en waarden je hebt.

Tijd: de tijd waar je in leeft bepaalt wat je belangrijk vindt

Groep: de groep waar jij bij hoort bepaalt welke normen en waarden jij hebt.
Actoren
1. Wat is het probleem?
Politieke besluitvorming
1. Wat is het probleem
Oorzaken en gevolgen
1. Wat is het probleem?
Vergelijkingen
1. Wat is het probleem?
2. Wie zijn erbij betrokken / wie zijn de actoren?
3. Welke normen en waarden spelen een rol bij het probleem?
4. Welke belangen hebben de actoren?
5. Welke Normen, waarden en / of belangen heb jij bij deze kwestie?
2. Welk beleid voert de overheid met betrekking tot dit probleem?
3. Welke wetten gaan over deze kwestie en welke staan ter discussie?
4. Wat vinden de politieke partijen van deze kwestie?
5. Wat vind jij van dit probleem
2. Wat zijn de oorzaken van dit probleem?
3. Welke gevolgen heeft de kwestie voor de samenleving?
4. Op welke manier(en) kan het probleem worden opgelost?
5. Welke oplossing heeft jouw voorkeur?
2. Heeft dit probleem te maken met normen, waarden, belangen en/of macht? Zo ja, hoe?
3. Speelt dit probleem ook in andere landen?
4. Is dit probleem van deze tijd, of speelt het al langer?
5. Indien van toepassing: hoe is in het verleden / in het buitenland het probleem opgelost?
Betrouwbaarheid
Niet alles wat je leest is waar, maar hoe check je dat?
Bronvermelding:

Cijfermateriaal

Feiten en meningen

Verschillende kanten
Hoor en wederhoor
Objectief of subjectief
CBS, SCP, ministeries
Waar komt de informatie vandaan?
Communicatieruis
Communicatie is het
doorgeven van informatie
Zender
Boodschap
Ontvanger
Ruis Zender
Ruis
Ontvanger
Referentiekader
Vooroordelen
Stereotypering
Manipulatie
Selectieve waarneming
Referentiekader
Manipulatie & indoctrinatie

feiten opzettelijk weggelaten of verdraaid zonder dat de ontvanger dit merkt
Manipulatie
Propaganda
Bewust eenzijdige informatie wordt gegeven met als doel de mening van mensen te beïnvloeden.
Indoctrinatie
langdurig, systematisch en heel dwingend eenzijdige opvattingen en meningen worden opgedrongen met de bedoeling dat het publiek deze opvattingen kritiekloos accepteert
Selectieve waarneming
Informatie wordt zodanig vervormd dat deze zo veel mogelijk past in ons referentiekader
Referentiekader
alles wat je bezit aan kennis, ervaringen, normen, waarden en gewoonten
Stereotypen & Vooroordelen
Stereotype
Een vaststaand beeld van een hele groep mensen
Vooroordeel
Oordeel over iemand die je nog niet kent (o.b.v. een stereotype)
Discriminatie
Iemand mensen van een bepaalde groep anders behandelt op grond van kenmerken die in de gegeven situatie niet van belang zijn
rechtsstaat
parlementaire democratie
pluriforme samenleving
verzorgingsstaat
maatschappelijk probleem
politiek probleem
2. De kernbegrippen
waarde
norm
sociale verplichting
fatsoensnorm
macht
gezag
belang
invloed
machtsbron
sociale cohesie
mening
analysevragen
bron
CBS
subjectief
objectief
hoor en wederhoor
communicatie
communicatie ruis
manipulatie
propaganda
indoctrinatie
selectieve waarneming
referentiekader
stereotype
vooroordeel
discriminatie
3. Wat is waar, wat is niet waar?
Full transcript