Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den kalde krigen - Vest mot øst

kap.8
by

Jeppe Gaupseth

on 21 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den kalde krigen - Vest mot øst

Spenningsforholdet
•Den kalde krigen beregner spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen

* Supermaktene stod mot hverandre
* Perioden mellom siste halvdel av 1940 – årene og 1991
* Ideologisk maktkamp der det var viktig for USA og Sovjetunionen å få spredd sine økonomiske og politiske systemer til så mange land som mulig
•USA
* Demokratisk politisk system med to dominerende partier
* Kapitalistisk markedsøkonomi

•Sovjetunionen
* Kommunistisk ettpartidiktatur
* En statsdirigert planøkonomi

•Motsetninger i økonomi og politikk
* Skapte fiendebilder og frykt som i seg selv ble drivkrefter i den kalde krigen
Mistenksomhet, spionasje og våpenkappløp
Den kalde krigen
Vest mot øst
- kap. 8

Styrkeforholdet mellom USA og Sovjetunionen
Sovjetunionen

* Produksjonsapparatet var nedslitt og ødelagt
* Utmattet - mange drept
* Hadde flere menn under våpen enn USA fordi USA sendte hjem store deler av sine troppestyrker i Europa
* Materielle og menneskelige tap, men kommunismen var likevel på offensiven
Et jernteppe gjennom Europa
•Churchill advarte mot Sovjetunionen som var i ferd med å ta full kontroll over Øst – og Sentral – Europa

•Under hele den kalde krigen ble det skille mellom øst og vest (jernteppet)

•Polen, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Romania, Bulgaria, tyske østsonen, baltiske statene, Bessarabia og Moldova var under Sovjetisk kontroll
•Den Sovjetiske og Amerikanske utenrikspolitikken
* Sovjetunionen hadde åpenbart behov for sikkerhet
* Baltiske statene, deler av Finland, Polen og Romania (viktige området for sikkerheten)
* USA fryktet at den sovjetiske kontrollen kunne føre til større sovjetisk press og politisk innflytelse i Vest – Europa
* Var viktig for USA at markeder og råvarer ikke kom under sovjetisk kontroll
Trumandoktrinen og Marshallplan
•Amerikanerne mente at den sovjetiske utenrikspolitikken var blitt aggressiv

•Oppdemningspolitikk – mot kommunismen

•Trumandoktrinen
* Storbritannias økonomiske svakhet etter krigen bidrog til en kursendring i amerikansk utenrikspolitikk
* USA ville gi økonomisk støtte til Hellas og Tyrkia
* USA ble sett på som ”verdenspoliti” for å hindre spredning av kommunismen
•Marshallplanen
* Utenriksminister George C. Marshall
* Økonomisk hjelpeprogram for Europa
* Som motytelse for økonomisk støtte krevde USA at Europa måtte samarbeide økonomisk
* OEEC – OECD (Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid)
Samordne forskjellige lands økonomi
Avskaffe handelshindringer mellom dem
* Kominform - Et middel til å spre sovjetisk ideologi og til å kontrollere de europeiske kommunistpartiene
* I Italia og Frankrike sto kommunisten sterkt – USA presset dem til å gå av
Gav Marshallplanen i gave til begge landene for å stabilisere de politiske forholdene
Sovjetunionen strammer grepet
•Tsjekkoslovakia var det eneste landet i Sentral – og Øst – Europa som hadde et demokratisk styre i mellomkrigstiden
*Frie valg i landet

•Tsjekkoslovakia var knyttet til Vest - Europa både økonomisk og kulturelt
* Noen så på landet som en egen brobygger mellom øst og vest
•Etter kuppet var hele Øst og Sentral – Europa under Sovjetisk ideologisk og politisk kontroll

•Jugoslavia styrte president Tito et nasjonalt kommunistparti uavhengig av Sovjetunionen
* Etter hvert brøt Tito med Sovjet
* Fikk heller økonomisk støtte fra vestmaktene
* Frykten for spredning av Titoisme førte til et enda sterkere sovjetisk jerngrep
Utrenskninger av ledere som ble stemplet som illojale mot Sovjet
Hardeste utrenskningen i Tsjekkoslovakia

•Presset til tilståelser om de var titoismer, sabotører eller agenter

•Ble henrettet eller fengslet
Tyskland deles
•Tyskland var delt i okkupasjonssoner etter krigen, og det samme var Berlin

•Sovjetunionen kontrollerte de østlige delene av Berlin

•I takt med utviklingen av den kalde krigen endret USA syn på tysk økonomi
* De mente at det ville være umulig å få Europa på fote uten at Tyskland igjen ble en selvstendig stat med solid økonomi
•Stalins mål var et samlet Tyskland under Sovjetisk kontroll
oHoldt fast på at landet skulle betale krigsskadeerstatninger Sovjet var blitt pålagt

•Vestmaktene bygde opp igjen økonomien i sine okkupasjonssoner, ble østsonen i Tyskland tømt for ressurser

•Vestmaktene innførte ny valuta i sine okkuperte deler av Tyskland
* Fra Sovjetisk side ble dette sett på som forsøk å dele tyskland
* Stalin svarte med å stenge alle forsyningslinjer til Vest – Berlin
* Vestmaktene måtte fly inn forsyningene
* Sovjetunionen gav opp blokaden
NATO dannes i 1949
•Kuppet i Tsjekkoslovakia og Berlinblokaden politikere i både USA og Vest – Europa ønsket et forsvarssamarbeid

•Storbritannia, Frankrike og Benelux – landene inngikk en forsvarsallianse

•Britene ivret for et større nordatlantisk forsvarssamarbeid der også USA var med

•I april 1949 underskrev 12 land avtale om en forsvarsallianse (NATO)
* Bygget på prinsippet om kollektiv sikkerhet
Den kalde krigen
sprer seg
•Supermaktenes kamp om å skaffe seg støtte og allierte over hele verden ble en viktig del av den kalde krigen

•Spredningen av amerikansk makt og innflytelse var langt mer omfattende enn den sovjetiske

• Det første store slaget om innflytelse utenfor Europa var i Asia – USA tapte

•I kina overtok kommunistene makten

•Frykt for spredning av kommunismen i Asia brukte USA inn i ødeleggende kriger, først i Korea og senere Vietnam.
•Dominoteorien – Dersom kommunismen seiret i Korea ville det neste bli Indokina, Hongkong, og Malaya.

•Etter amerikansk syn var Korea en brikke i et globalt dominospill.
* Falt ett land i kommunistenes hender, ville det bli en kjedereaksjon som var umulig å stoppe

•Koreakrigen endret både Sovjetisk og amerikansk utenrikspolitikk
* Opprustningen økte, og i USA ble forsvarsbudsjettet tredoblet

•Under Koreakrigen betalte også USA store deler av utgiftene til Frankrikes kolonikrig i Vietnam for å hindre en kommunistisk maktovertakelse der

•Etter Koreakrigen satset både USA og Sovjetunionen på å skaffe seg:
* Flere atomvåpen for å øke sin slagkraft
* USA valgte en avskrekkingsstrategi (massiv gjengjeldelse)
USA forbeholdt seg retten til å bruke atomvåpen, uavhengig av hva slags angrep det ble utsatt for
Nye konfrontasjoner
i Europa
•Europa var kjerneområdet i amerikansk og sovjetisk sikkerhetspolitikk

•Supermaktene akspeterte hverandres interesseområder i Europa

•Det ble aldri USAs politikk å forsøke å befri Øst – Europa fra sovjetisk kontroll med militære midler

•NATO ble utvidet med flere land

•Stalin døde arbeidere gjorde opprør i Øst – Berlin
* Protesterte mot krav om økt arbeidsinnsats uten lønnsøkning
* Krevde frie valg
•Warszawapakten: forsvarsallianse mellom Sovjet og stater som supermakten lenge hadde tosidige forsvarsavtaler med

•Den nye partilederen slapp politiske fanger ut
* Folkerepublikkene følte det kom til å bli mer frihet og gjorde opprør mot kommunismen

•Sovjet fryktet en spredning av opprøret til andre land,

•Delingen av Tyskland og Berlin førte til fortsatt strid mellom vestmaktene og Sovjet

•USA brukte Vest – Berlin som et sentrum for psykologisk krigføring mot østblokken

•Berlinmuren gjorde jernteppet mellom øst og vest tydeligere og ble selve symbolet på den kalde krigen
Sputniksjokk og rakettkappløp
•Sputniksjokket førte til at amerikanerne fryktet at det hadde oppstått en rakettgap og et teknologisk forsprang i sovjetisk favør.

•Rakettgapet var i virkeligheten ikke så stor, men mange i Washington tolket det slik

•Førte til en voldsom amerikansk opprustning

•USA økte antall raketter og satset på realfag i skoleverket

•USA drev spionasje mot Sovjet med fly

•Sputniksjokket og Berlinmuren økte spenningsnivået i den kalde krigen
Cubakrisen
•Fidel Castro styrte et korrupt militærdiktatur på Cuba

•Da Castro innførte jordreformer og nasjonaliserte den amerikanske sukkerproduksjonen, følte USA sine interesser truet

•Amerikansk handelsblokade av Cuba førte til at Sovjet ble Castros viktigste støttespiller

•Sovjet installerte kjernefysiske raketter på Cuba – ledelsen i USA ble sjokkert
Terrorbalanse og avspenning
•Etter Cubakrisen innså både USA og Sovjet at det var nødvendig med avspenning for å unngå liknede kriser

•Ble ført en direkte linje mellom de to landene – for å unngå misforståelser

•Det militære styrkeforholdet mellom USA og Sovjet fikk navnet terrorbalanse
* Selv om en av supermaktene ble utsatt for et massivt atomvåpen, ville den likevel ha evne til å slå tilbake med egne atomvåpen
Vietnamkrigen
•Etter det franske nederlaget i krigen mot Vietnam ble det holdt en internasjonal konferanse

•Vietnam ble delt inn i en kommunistisk del og en ikke – kommunistisk del

•Avtalen var at landet skulle bli samlet ved frie valg innen to år

•USA var redde for at kommunistene skulle vinne valgene
•I Vietnam – i sør og nord var det uro i bondesamfunnet:
* Sør – bøndene ville ha mer jord
* Nord – protesterte mot tvangskollektivisering
Mange tusen bønder ble drept før kommunistene tok kontroll

•USA bombet opprørerne i Vietnam og satte inn amerikanske kamptropper
Oppsummering og slutten på den kalde krigen
•Helt fra slutten av 1980 – årene skjedde stadige militære opprustninger

•Verdens militærutgifter bare seg og steg

•USA og Sovjetunionen var redde for hverandre

•Cubakrisen – redde for 3 verdenskrig

•USA og Sovjetunionen ville forhindre dette, så de opprettet en direkte telefonlinje mellom hverandre i tilfelle det skulle oppstår misforståelser forholdet mellom landene bedre
1945-49
1950
1960-70
1980-1991-?
•”Kald krig” – aldri var direkte væpnede konfrontasjoner mellom USA og Sovjetunionen
* Propaganda, psykologiske og økonomiske krigføring mot hverandre
* Konkurrerte om innflytelse i andre verdensdeler

•Under den kalde krigen var det militære konflikter flere steder i verden der supermaktene stod mot hverandre ved hjelp av stedfortredere
* Koreakrigen, Vietnamkrigen, krigen i Afghanistan er eksempler på det
•Churchill, Roosevelt og Stalin møttes

* Etterkrigstidens Europa på dagsordenen
* Drøftet Tyskland og Polens framtid
* Avtale om at det skulle holdes frie valg i de statene som ble frigjort fra tysk okkupasjon
•Potsdamkonferansen – seierherren gjorde avtaler om å dele Tyskland og Berlin i ulike okkupasjonssoner

* USA og Sovjetunionen var uenige om hvordan avtalene fra Jalta og Postdam skulle tolkes samarbeidet raknet fullstendig
* Viktig for Stalin å få innsatt regimer som adopterte Sovjetunionens kommunistiske modell (Øst og Sentral – Europa)
* Sosialdemokratene i de landene ble frivillig slått sammen med kommunistpartiene
* Ved å skaffe seg politisk kontroll over Øst – Europa sikret Stalin seg en ideologisk sperre som skulle hindre at vestlig kultur og ideer om økonomi og politikk skulle få innpass i Øst - Europa
• Folkerepublikker – Landene i Øst – Europa som ble underlagt Sovjetunionen
* Fikk grunnlover etter Sovjetisk modell

•COMECON – gjennom denne organisasjonen tok Sovjet kontroll over den økonomiske utviklingen i landene bak jernteppet
*Sovjetunionen låste landene fast i et bestemt handelsmønster

•Dagliglivet i folkerepublikkene
* Levde under politisk trykk
* Overvåking, arrestasjoner og internering
* Mot grensene i vest reiste de kommunistiske landene piggtrådgjerder med vakttårn som var godt bevoktet døgnet rundt
* Skulle støtte markedsøkonomisk frihandelspolitikk
Stabile økonomier
Mindre arbeidsledighet
Mer velferd
* Sovjet tvang alle land innenfor sin innflytelsessfære til å si nei
Ville ikke miste planøkonomien
•To viktige avtaler om rustningsbegrensninger:
* Prøvestansavtalen
Satte forbud mot atomprøvesprengninger i atmosfæren, verdensrommet, havet
* Ikkespredningsavtalen
Forbød underskriverne til å bidra til spredning av kjernevåpen
* SALT 1 – avtalen
Begrense antallet nye raketter
•Ronald Reagen – president i USA 1981 - militære opprustningen ble større
* Redde for at han ville utslette Sovjetunionen
* Sovjetunionen innrømmet at de ikke ville være med på kappløpet, dårlig økonomi
Tilliten ble bedre mellom de to supermaktene

•USA oppnådde sin makt fordi supermakten vant rustningskappløpet

•Markedsføring fungerer i lengden, men planøkonomi faller lett sammen

•Til slutt ble den økonomiske opprustningen for stor for Sovjet og det sovjetiske systemet falt sammen

•USA gikk seirende ut av den kalde krigen. Nå er kapitalismen et enerådende i verden med USA som eneste supermakt
(1964)
Castro
Krushchev
•Rakettene på Cuba var et motrekk for å utlikne det militære forspranget som USA hadde

•USAs krav: Dersom ikke rakettene ble trukket tilbake, vill det bety opptrapping av konfikten og fare for full krig

•Under forhandlingene gav USA løfte om å ikke invadere Cuba, mot at Cuba ikke førte en aggressiv politikk overfor andre land

•USA lovet også at de skulle fjerne rakettene sine fra Tyrkia
(1963)
(1987)
'Napalm' blir vanligvis brukt om en gruppe brennbare væsker eller gelér brukt i krig. Det ble videreutviklet og brukt av det amerikanske forsvaret under Vietnamkrigen.
Why should we do a story about you?
'Cuz I'm so fuckin' good!
I done got me 157 dead gooks killed.
And 50 water buffaloes, too!
Them are all certified!'
'Son, all I've ever asked of my marines is that they obey my orders as they would the word of God. We are here to help the Vietnamese, because inside every gook there is an American trying to get out.
It's a hardball world, son. We've gotta keep our heads until this peace craze blows over.'
(1986)
Berlin, 9 november 1989
Mr. President, I'm not saying we wouldn't get our hair mussed, but I do say no more than ten to twenty million killed, tops, uh, depending on the breaks.

I refuse to go down in history as the greatest mass murderer since Adolf Hitler.

Perhaps it might be better, Mr. President, if you were more concerned with the American people, than with your image in the history books.
Yes, but even though they probably certainly know that you probably wouldn’t, they don’t certainly know that, although you probably wouldn’t, there is no probability that you certainly would!
We would only fight a nuclear war to defend ourselves. How could we defend ourselves by committing suicide?
The end of history?
A third world war?
Niall Ferguson
War of the World (2006)
'Iron Curtain' speech 1946
Winston Churchill
Niall Ferguson
The War of the World (2006)
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/50-ar-siden-Cubakrisen-7017006.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Gi-fredsprisen-til-Maggie-Thatcher-7019101.html
President Ronald Reagan (1981-1989)
Prime Minister
Magaret Thatcher
(1979-1990)
'I can no longer sit back and allow communist infiltration, communist indoctrination, communist subversion, and the international communist conspiricy, to sap and impurify all of our precious bodily fluids'
En høyere amerikansk offiser (General Ripper) i Strategic Air Command blir gal, og han beordrer amerikanske bombefly til å angripe Sovjetunionen. Mesteparten av handlingen i filmen er lagt til russernes og amerikanernes felles anstrengelser for å hindre de amerikanske flyene i å bombe Sovjet.
(1963)
Cuban cigar?
Strategic Arms Limitation Talks
SALT 1, 1972
President
Ford
General Secretary
Brezhnev
...Hva med Kina?
Cuban Missile Crisis - Khan Academy
The Vietnam War - Khan Academy
Krushchev
Kennedy
Cuba
"What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such: that is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government."

- Francis Fukuyama (1989)
'Iron Curtain'
Berlin
For forty or fifty years past, Mr. H. G. Wells and others have been warning us that man is in danger of destroying himself with his own weapons, leaving the ants or some other gregarious species to take over.
George Orwell
"You and the Atomic Bomb" Oct. 1945
En framførelse som er blitt stående som et symbol på 1960-årene. På tross av lyder som kan minne om maskingevær og fallende bomber,påsto Hendrix at det ikke var ment som et politisk utsagn,men kun som en alternativ framførelse av nasjonalsangen. Konfrontert med saken på Dick Cavett Show, sa Hendrix at han syntes versjonen var vakker.
'The Star Spangled Banner'
Jimmy Hendrix
Woodstock 1969
http://www.abc.net.au/radionational/programs/latenightlive/oliver-stone---untold-history-of-the-united-states/4763284
<iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F99177162"></iframe>
2012
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2000/05/what-jfk-really-said/306407/
http://www.abc.net.au/radionational/programs/latenightlive/the-truth-of-the-cuban-missile-crisis/4506042
Oliver Stone: Untold history of the United States
http://www.abc.net.au/radionational/programs/latenightlive/oliver-stone---untold-history-of-the-united-states/4763284
Full program:
2012
The U.S.S.R. and U.S. Came Closer to Nuclear War Than We Thought
http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/05/the-ussr-and-us-came-closer-to-nuclear-war-than-we-thought/276290/
Krustsjov
Stalin
Churchill
Roosevelt
CCCP
USA
UK
Soft power
is a concept developed by Joseph Nye of Harvard University to describe the ability to attract and co-opt rather than by coercion (hard power), using force or giving money as a means of persuasion. Soft power is the ability to shape the preferences of others through appeal and attraction.

USA


stod alene for nesten halvparten av verdens samlede produksjon av varer og tjenester
* Eneste landet med atomvåpen
* Lidd små tap under krigen
* Lå langt foran Sovjetunionen
Militær kapasitet, teknologi, levestandard
-mange beundret amerikansk livsstil
og kultur (
'Soft power'
)
‘We sure are pleased with those backroom boys at Dow (Chemical Co.). The original product wasn’t so hot - if the gooks were quick they could scrape it off. So the boys started adding polystyrene - now it sticks like shit to a blanket. But if the gooks jumped under water it stopped burning, so they started adding Willie Peter (white phosphorus) so’s to make it burn better. And just one drop is enough, it’ll keep on burning right down to the bone so they die anyway from phosphorus poisoning.’ US army source
"Napalm is the most terrible pain you can imagine," said Kim Phúc, a napalm bombing survivor known from a famous Vietnam War photograph. Napalm generates temperatures of 800 to 1,200 degrees Celsius
1986
Full transcript