Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den kalde krigen - Vest mot øst

kap.8
by

Jeppe Gaupseth

on 30 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den kalde krigen - Vest mot øst

Spenningsforholdet
•Den kalde krigen beregner spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen

* Supermaktene stod mot hverandre
* Perioden mellom siste halvdel av 1940 – årene og 1991
* Ideologisk maktkamp der det var viktig for USA og Sovjetunionen å få spredd sine økonomiske og politiske systemer til så mange land som mulig
•USA
* Demokratisk politisk system med to dominerende partier
* Kapitalistisk markedsøkonomi

•Sovjetunionen
* Kommunistisk ettpartidiktatur
* En statsdirigert planøkonomi

•Motsetninger i økonomi og politikk
* Skapte fiendebilder og frykt som i seg selv ble drivkrefter i den kalde krigen
Mistenksomhet, spionasje og våpenkappløp
Den kalde krigen
Vest mot øst
- kap. 8

Styrkeforholdet mellom USA og Sovjetunionen

•USA – stod alene for nesten halvparten av verdens samlede produksjon av varer og tjenester
* Eneste landet med atomvåpen
* Lidd små tap under krigen
* Lå langt foran Sovjetunionen
Militær kapasitet, teknologi, levestandard
Andre land beundret amerikansk livsstil og kultur
•Sovjetunionen
* Produksjonsapparatet var nedslitt og ødelagt
* Utmattet - mange drept
* Hadde flere menn under våpen enn USA fordi USA sendte hjem store deler av sine troppestyrker i Europa
* Materielle og menneskelige tap, men kommunismen var likevel på offensiven
Et jernteppe gjennom Europa
•Churchill advarte mot Sovjetunionen som var i ferd med å ta full kontroll over Øst – og Sentral – Europa

•Under hele den kalde krigen ble det skille mellom øst og vest (jernteppet)

•Polen, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Romania, Bulgaria, tyske østsonen, baltiske statene, Bessarabia og Moldova var under Sovjetisk kontroll
•Den Sovjetiske og Amerikanske utenrikspolitikken
* Sovjetunionen hadde åpenbart behov for sikkerhet
* Baltiske statene, deler av Finland, Polen og Romania (viktige området for sikkerheten)
* USA fryktet at den sovjetiske kontrollen kunne føre til større sovjetisk press og politisk innflytelse i Vest – Europa
* Var viktig for USA at markeder og råvarer ikke kom under sovjetisk kontroll
Trumandoktrinen og Marshallplan
•Amerikanerne mente at den sovjetiske utenrikspolitikken var blitt aggressiv

•Oppdemningspolitikk – mot kommunismen

•Trumandoktrinen
* Storbritannias økonomiske svakhet etter krigen bidrog til en kursendring i amerikansk utenrikspolitikk
* USA ville gi økonomisk støtte til Hellas og Tyrkia
* USA ble sett på som ”verdenspoliti” for å hindre spredning av kommunismen
•Marshallplanen
* Utenriksminister George C. Marshall
* Økonomisk hjelpeprogram for Europa
* Som motytelse for økonomisk støtte krevde USA at Europa måtte samarbeide økonomisk
* OEEC – OECD (Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid)
Samordne forskjellige lands økonomi
Avskaffe handelshindringer mellom dem
* Kominform - Et middel til å spre sovjetisk ideologi og til å kontrollere de europeiske kommunistpartiene
* I Italia og Frankrike sto kommunisten sterkt – USA presset dem til å gå av
Gav Marshallplanen i gave til begge landene for å stabilisere de politiske forholdene
Sovjetunionen strammer grepet
•Tsjekkoslovakia var det eneste landet i Sentral – og Øst – Europa som hadde et demokratisk styre i mellomkrigstiden
*Frie valg i landet

•Tsjekkoslovakia var knyttet til Vest - Europa både økonomisk og kulturelt
* Noen så på landet som en egen brobygger mellom øst og vest
•Etter kuppet var hele Øst og Sentral – Europa under Sovjetisk ideologisk og politisk kontroll

•Jugoslavia styrte president Tito et nasjonalt kommunistparti uavhengig av Sovjetunionen
* Etter hvert brøt Tito med Sovjet
* Fikk heller økonomisk støtte fra vestmaktene
* Frykten for spredning av Titoisme førte til et enda sterkere sovjetisk jerngrep
Utrenskninger av ledere som ble stemplet som illojale mot Sovjet
Hardeste utrenskningen i Tsjekkoslovakia

•Presset til tilståelser om de var titoismer, sabotører eller agenter

•Ble henrettet eller fengslet
Tyskland deles
•Tyskland var delt i okkupasjonssoner etter krigen, og det samme var Berlin

•Sovjetunionen kontrollerte de østlige delene av Berlin

•I takt med utviklingen av den kalde krigen endret USA syn på tysk økonomi
* De mente at det ville være umulig å få Europa på fote uten at Tyskland igjen ble en selvstendig stat med solid økonomi
•Stalins mål var et samlet Tyskland under Sovjetisk kontroll
oHoldt fast på at landet skulle betale krigsskadeerstatninger Sovjet var blitt pålagt

•Vestmaktene bygde opp igjen økonomien i sine okkupasjonssoner, ble østsonen i Tyskland tømt for ressurser

•Vestmaktene innførte ny valuta i sine okkuperte deler av Tyskland
* Fra Sovjetisk side ble dette sett på som forsøk å dele tyskland
* Stalin svarte med å stenge alle forsyningslinjer til Vest – Berlin
* Vestmaktene måtte fly inn forsyningene
* Sovjetunionen gav opp blokaden
NATO dannes i 1949
•Kuppet i Tsjekkoslovakia og Berlinblokaden politikere i både USA og Vest – Europa ønsket et forsvarssamarbeid

•Storbritannia, Frankrike og Benelux – landene inngikk en forsvarsallianse

•Britene ivret for et større nordatlantisk forsvarssamarbeid der også USA var med

•I april 1949 underskrev 12 land avtale om en forsvarsallianse (NATO)
* Bygget på prinsippet om kollektiv sikkerhet
Den kalde krigen
sprer seg
•Supermaktenes kamp om å skaffe seg støtte og allierte over hele verden ble en viktig del av den kalde krigen

•Spredningen av amerikansk makt og innflytelse var langt mer omfattende enn den sovjetiske

• Det første store slaget om innflytelse utenfor Europa var i Asia – USA tapte

•I kina overtok kommunistene makten

•Frykt for spredning av kommunismen i Asia brukte USA inn i ødeleggende kriger, først i Korea og senere Vietnam.
•Dominoteorien – Dersom kommunismen seiret i Korea ville det neste bli Indokina, Hongkong, og Malaya.

•Etter amerikansk syn var Korea en brikke i et globalt dominospill.
* Falt ett land i kommunistenes hender, ville det bli en kjedereaksjon som var umulig å stoppe

•Koreakrigen endret både Sovjetisk og amerikansk utenrikspolitikk
* Opprustningen økte, og i USA ble forsvarsbudsjettet tredoblet

•Under Koreakrigen betalte også USA store deler av utgiftene til Frankrikes kolonikrig i Vietnam for å hindre en kommunistisk maktovertakelse der

•Etter Koreakrigen satset både USA og Sovjetunionen på å skaffe seg:
* Flere atomvåpen for å øke sin slagkraft
* USA valgte en avskrekkingsstrategi (massiv gjengjeldelse)
USA forbeholdt seg retten til å bruke atomvåpen, uavhengig av hva slags angrep det ble utsatt for
Nye konfrontasjoner
i Europa
•Europa var kjerneområdet i amerikansk og sovjetisk sikkerhetspolitikk

•Supermaktene akspeterte hverandres interesseområder i Europa

•Det ble aldri USAs politikk å forsøke å befri Øst – Europa fra sovjetisk kontroll med militære midler

•NATO ble utvidet med flere land

•Stalin døde arbeidere gjorde opprør i Øst – Berlin
* Protesterte mot krav om økt arbeidsinnsats uten lønnsøkning
* Krevde frie valg
•Warszawapakten: forsvarsallianse mellom Sovjet og stater som supermakten lenge hadde tosidige forsvarsavtaler med

•Den nye partilederen slapp politiske fanger ut
* Folkerepublikkene følte det kom til å bli mer frihet og gjorde opprør mot kommunismen

•Sovjet fryktet en spredning av opprøret til andre land,

•Delingen av Tyskland og Berlin førte til fortsatt strid mellom vestmaktene og Sovjet

•USA brukte Vest – Berlin som et sentrum for psykologisk krigføring mot østblokken

•Berlinmuren gjorde jernteppet mellom øst og vest tydeligere og ble selve symbolet på den kalde krigen
Sputniksjokk og rakettkappløp
•Sputniksjokket førte til at amerikanerne fryktet at det hadde oppstått en rakettgap og et teknologisk forsprang i sovjetisk favør.

•Rakettgapet var i virkeligheten ikke så stor, men mange i Washington tolket det slik

•Førte til en voldsom amerikansk opprustning

•USA økte antall raketter og satset på realfag i skoleverket

•USA drev spionasje mot Sovjet med fly

•Sputniksjokket og Berlinmuren økte spenningsnivået i den kalde krigen
Cubakrisen
•Fidel Castro styrte et korrupt militærdiktatur på Cuba

•Da Castro innførte jordreformer og nasjonaliserte den amerikanske sukkerproduksjonen, følte USA sine interesser truet

•Amerikansk handelsblokade av Cuba førte til at Sovjet ble Castros viktigste støttespiller

•Sovjet installerte kjernefysiske raketter på Cuba – ledelsen i USA ble sjokkert
Terrorbalanse og avspenning
•Etter Cubakrisen innså både USA og Sovjet at det var nødvendig med avspenning for å unngå liknede kriser

•Ble ført en direkte linje mellom de to landene – for å unngå misforståelser

•Det militære styrkeforholdet mellom USA og Sovjet fikk navnet terrorbalanse
* Selv om en av supermaktene ble utsatt for et massivt atomvåpen, ville den likevel ha evne til å slå tilbake med egne atomvåpen
Vietnamkrigen
•Etter det franske nederlaget i krigen mot Vietnam ble det holdt en internasjonal konferanse

•Vietnam ble delt inn i en kommunistisk del og en ikke – kommunistisk del

•Avtalen var at landet skulle bli samlet ved frie valg innen to år

•USA var redde for at kommunistene skulle vinne valgene
•I Vietnam – i sør og nord var det uro i bondesamfunnet:
* Sør – bøndene ville ha mer jord
* Nord – protesterte mot tvangskollektivisering
Mange tusen bønder ble drept før kommunistene tok kontroll

•USA bombet opprørerne i Vietnam og satte inn amerikanske kamptropper
Oppsummering og slutten på den kalde krigen
•Helt fra slutten av 1980 – årene skjedde stadige militære opprustninger

•Verdens militærutgifter bare seg og steg

•USA og Sovjetunionen var redde for hverandre

•Cubakrisen – redde for 3 verdenskrig

•USA og Sovjetunionen ville forhindre dette, så de opprettet en direkte telefonlinje mellom hverandre i tilfelle det skulle oppstår misforståelser forholdet mellom landene bedre
• Tyskerne ønsket en å få et nytt styre i landet i samarbeid med regjeringen
o De tyske styrkene nådde aldri frem, og regjeringen flyktet

•De oppholdt seg i landet til Norge måtte kapitulere i juni 1940
o Flyktet da til Storbritannia

• Vidkun Quisling var verdens første til å gjennomføre et statskupp over radio
o Han avsatte regjeringen
o Utnevnte en ny nasjonal regjering
o Stemplet all motstand mot tyskerne som kriminell
• Da Hitler stilte seg bak Quisling, gjorde det lettere for regjeringen å stille seg i mot Quisling
o Motstandsviljen økte

• En uke senere ble den erstattet av adminstrasjonsrådet
o Tok seg av det sivile styret av de okkuperte delene av landet
o Bestod av representanter fra statsadminstrasjonen og store organisasjoner i næringslivet

• Folk sluttet opp om dette adminstrasjonsrådet, fordi de ønsket at landet gikk tilbake til normale forhold så fort som mulig
• Mange bedriftseiere solgte varer og tjenester til tyskerne, og mange andre tok seg arbeid på tyske anlegg før kampene i Nord-Norge var over…

• Rett etter invasjonen opprettet Hitler Reichskommissariat under ledelse av Terboven
o Maktsenter for tyskerne

• Terboven forhandlet med adminstrasjonsrådet om en ny styringsordning
o Folk flest trodde tyskerne var i ferd med å vinne krigen da Frankrike hadde kapitulert 1940, og adm.rådet strekte seg svært langt
Var villig til å avsette Nygaardsvoldregjeringen og innføre et riksråd i stedet

• Sendte brev til kong Haakon om å gå av

• Ble ikke noe av, Hitler avbrøt forhandlingene
o Ville ha mer kontroll over Norge under forberedelsene til angrepet på Sovjet
o Lydhør overfor Quisling om å gi nazistene en ny sjanse

• Terboven oppløser Adm.råd og forbyr alle partier unntatt NS

Avsatte også kongehuset og regjeringen, og opprettet i stedet et kommissarisk statsråd under tysk overhøyhet.

• Quisling ikke med i rådet, men fortsatte som fører for NS
1945-49
1950
1960-70
1980-1991-?
• Hitler så på Norge som et skjebneområde, der krigen kunne bli avgjort

• Redd invasjon i nord, og bygde kanoner over hele kysten

• Norge var et viktig oppmarsjområde i krigen mot Sovjet

• Norske metaller var viktig

• Fiskhermetikk godt for soldatene

• Når vi sammenligner med andre okkuperte land, ble det norske folket godt behandlet
o Pga nordmenn var en del av den ariske rasen
o Tok likevel i bruk vold
• Opprettet fangeleirer, der folk kunne interneres hvis de viste motstandsvilje

• Lærere, studenter og offiserer massearrestert

• Om motstandsfolk drepte en tysker, fikk det voldsomme konsekvenser

• Gestapo og det norske sikkerhetspolitiet brukte norske angivere og infiltratører
o Rinnanbanden torturerte og drepte for å få folk til å snakke

• 44 000 norske menn og kvinner fengslet
o 9000 sendt til fangeleirer i Tyskland
o 2000 mistet livet under motstandskampen
• 18 000 slaviske fanger i Norge døde, ble utsatt for ekstremvold

• Tyskerne fikk tak i relativt mange jøder i Norge (med norsk assistanse)

• 1940: Norsk politi går med på å registrere jøder og inndra radioene deres
o To år senere gjennomførte politiet og Gestapo massearrestasjoner og sendte jødene til Tyskland
63% klarte å rømme til Sverige
771 ble transport med sjøveien til Tyskland, 737 døde…
• Quisling og NS ville få en nyordning i samfunnet

• Prøvde derfor å ta kontroll over statsapparatet, fylker og kommuner
o + store nærings- og yrkesorganer

•Riksting i stedet for Storting

•Quisling håpet å få en fredsavtale med tyskerne, og at Norge ville få en plass i det nye 'Storgermanske' Europa.
o Et viktig ledd i planen var å opprette en ny norsk hær, som kunne settes inn mot Sovjetunionen

• 1. Feb 1942: NS danner ny regjering som avløser kommissariske statsrådet
o Quisling ministerpresident, men Terboven sitter med reell makt
• NS fikk 55 000 nye medlemmer i løpet av krigen
o Antikommunister
o Hitler vil vinne krigen
o Misfornøyd med Nygaardsvoldregjeringen innsats, de var feige
o Politifolk under sterkt press fra nazistene
o Frykt for å miste arbeidet
o Infiltrere
o Barn av NS medlemmer ble mobbet av sympatisører av kongen, regjeringen
o Ungdommer tiltrekt av de militariske sidene ved NS

•6000 var soldater for Tyskland
1000 døde på østfronten
• 30-40000 kvinner hadde tyskerkjærester
o 9000 fikk tyskerbarn

• Mange tjente gode penger på okkupasjonen
o Bygg- og anleggsbransjen
 100 000 arbeidet her av nordmenn

•Mangel på arbeidskraft pga. tyskernes satsing på infrastruktur
o Ironisk nok med å mordernisere norsk næringsliv
• Motstand fordi nazistene ville avskaffe grunnleggende demokratiske rettigheter

• Motstanden begynte med Kong Haakons radiotale om å avvise regjeringen om å gå av
o Sendt på trykk i de illegale avisene

• Høsten 1940: Høyesterett går av, Idrettsforbundet trekker seg i protest mot NS
idrettsungdommen boikottet arrangement i naziregi

• Biskopene tar avstand

• Samme med yrkesorganisasjoner
• Terboven erklærer unntakstilstand for å knekke den sivile motstanden
o To menn fra fagbevegelsen skutt

• NS overtar LO og arbeidsgiverforeningen, andre organisasjoner nazifisert eller oppløst
o Danner grunnlag for hemmelige organisasjoner som samarbeider nært under en felles motstandsbevegelse

• 1942: Toppet seg da lærere nektet å gå inn i naz. Fagforening
o Foreldre protesterer også på at elevene skal inn i nasjonalsosialitisk ungdomsbevegelse

• Massearrestasjon av lærer, sendt til Kirkenes
• Fører til at motstanden bare vokser
o NS oppgir framstøt på skolene

• Nå mister tyskerne troen på NS

• 1944: Hjemmefronten forhindrer NS i å danne en ny norsk hær ved at hindre at ungdom blir innkalt til arbeids- og krigstjeneste

• Milorg (militær del av motstandsbevegelsen) blir viktigst mot slutten
o Vanskelig å bygge opp en hemmelig hær
o Våpen og utstyr smugles inn fra GB
o Risikofylt å lære opp mannskapene

• Tyskerne hadde et effektivt etterretningsvesen som gjorde jobben mye vanskeligere
• Milorg var redd tyske represalier, kritisk til geriljakrig og sabotasje
o Briter uenig, og tar saken i egne hender

• Først 1943 samarbeider de med de allierte

• To siste krigsårene flere sabotasjeangrep mot jernbaner og drivstofflagre
o Dominerte likevel ikke

• De allierte krevde at Milorg skulle holde seg i beredskap

• Kommunister uenig, utførte geriljakrig på egen hånd
Utefronten
• Nygaardsvoldregjeringen tok kontroll over handelsflåten.

• Norges viktigste bidrag i kampen mot nazismen var nettopp å sende forsyninger for de allierte
o Kostet 600 skip og 3000 msk liv (sjøfolk)

• Inntekene fra handelsflåten sørget for militæravdeilinger i utlandet
o Bla. Kompani Linge
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/666818/
•”Kald krig” – aldri var direkte væpnede konfrontasjoner mellom USA og Sovjetunionen
* Propaganda, psykologiske og økonomiske krigføring mot hverandre
* Konkurrerte om innflytelse i andre verdensdeler

•Under den kalde krigen var det militære konflikter flere steder i verden der supermaktene stod mot hverandre ved hjelp av stedfortredere
* Koreakrigen, Vietnamkrigen, krigen i Afghanistan er eksempler på det
•Churchill, Roosevelt og Stalin møttes

* Etterkrigstidens Europa på dagsordenen
* Drøftet Tyskland og Polens framtid
* Avtale om at det skulle holdes frie valg i de statene som ble frigjort fra tysk okkupasjon
•Potsdamkonferansen – seierherren gjorde avtaler om å dele Tyskland og Berlin i ulike okkupasjonssoner

* USA og Sovjetunionen var uenige om hvordan avtalene fra Jalta og Postdam skulle tolkes samarbeidet raknet fullstendig
* Viktig for Stalin å få innsatt regimer som adopterte Sovjetunionens kommunistiske modell (Øst og Sentral – Europa)
* Sosialdemokratene i de landene ble frivillig slått sammen med kommunistpartiene
* Ved å skaffe seg politisk kontroll over Øst – Europa sikret Stalin seg en ideologisk sperre som skulle hindre at vestlig kultur og ideer om økonomi og politikk skulle få innpass i Øst - Europa
• Folkerepublikker – Landene i Øst – Europa som ble underlagt Sovjetunionen
* Fikk grunnlover etter Sovjetisk modell

•COMECON – gjennom denne organisasjonen tok Sovjet kontroll over den økonomiske utviklingen i landene bak jernteppet
*Sovjetunionen låste landene fast i et bestemt handelsmønster

•Dagliglivet i folkerepublikkene
* Levde under politisk trykk
* Overvåking, arrestasjoner og internering
* Mot grensene i vest reiste de kommunistiske landene piggtrådgjerder med vakttårn som var godt bevoktet døgnet rundt
* Skulle støtte markedsøkonomisk frihandelspolitikk
Stabile økonomier
Mindre arbeidsledighet
Mer velferd
* Sovjet tvang alle land innenfor sin innflytelsessfære til å si nei
Ville ikke miste planøkonomien
•To viktige avtaler om rustningsbegrensninger:
* Prøvestansavtalen
Satte forbud mot atomprøvesprengninger i atmosfæren, verdensrommet, havet
* Ikkespredningsavtalen
Forbød underskriverne til å bidra til spredning av kjernevåpen
* SALT 1 – avtalen
Begrense antallet nye raketter
•Ronald Reagen – presiden i USA i 1981 militære opprustningen ble større
* Redde for at han ville utslette Sovjetunionen
* Sovjetunionen innrømmet at de ikke ville være med på kappløpet, dårlig økonomi
Tilliten ble bedre mellom de to supermaktene

•USA oppnådde sin makt fordi supermakten vant rustningskappløpet

•Markedsføring fungerer i lengden, men planøkonomi faller lett sammen

•Til slutt ble den økonomiske opprustningen for stor for Sovjet og det sovjetiske systemet falt sammen

•USA gikk seirende ut av den kalde krigen. Nå er kapitalismen et enerådende i verden med USA som eneste supermakt
(1964)
Castro
Krushchev
'Napalm' blir vanligvis brukt om en gruppe brennbare væsker eller gelér brukt i krig. Det ble videreutviklet og brukt av det amerikanske forsvaret under Vietnamkrigen.
•Rakettene på Cuba var et motrekk for å utlikne det militære forspranget som USA hadde

•USAs krav: Dersom ikke rakettene ble trukket tilbake, vill det bety opptrapping av konfikten og fare for full krig

•Under forhandlingene gav USA løfte om å ikke invadere Cuba, mot at Cuba ikke førte en aggressiv politikk overfor andre land

•USA lovet også at de skulle fjerne rakettene sine fra Tyrkia
Jimmy Hendrix - Woodstock 1969
Full transcript