Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Захиргааны эрх зүйн гэрээний төрөл

No description
by

Tuguldur Unenbat

on 27 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Захиргааны эрх зүйн гэрээний төрөл


Захиргааны эрх зүй

Захиргааны эрх зүйн гэрээний төрөл
Image by goodtextures: http://fav.me/d2he3r8

б. Албан бус ангилал

1) Үүргийн гэрээ
2) Захиргааны гэрээ
3 )Нэрлэсэн гэрээ
4) Нэрлээгүй гэрээ

Захиргааны эрx зүйн гэрээний төрөл
Орчин үед захиргааны эрx зүйн гэрээний ангиллын xуульд заасан , заагаагүй буюу албан ба албан бус ангилал гэсэн хоер хэсэгт хуваадаг.


а. Албан ёсны ангилал
Захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээгээр захиргааны эрx зүйн гэрээг ангилан төрөлжүүлж хуульчлан зохицуулах шаардлагатай байдаг . ялангуяа эрх тэгш бус субектүүдийн xооронд байгуулагддаг онцлогтой гэрээний хувьд захиргааны эрхийн давуу байдлаас иргэдийн эрх, хуульд ёсныxоо ашиг сонирхлыг хамгаалах эрx зүйн арга хэрэглүүр бүрдүүлхийн тулд ийм зохицуулалт хийх нь чухал юм. Энэ шаардлага одоогоор манай хуульд тусгагдаагүй байна
1) Үүргийн гэрээ
2) Захиргааны гэрээ
3 )Нэрлэсэн гэрээ
4) Нэрлээгүй гэрээ

vvргийн гэрээ
Иргэний гэрээний нэгэн адил захиргааны эрх зүйн гэрээг дотор нь нэг талын ба хоёр талын харилцан үүрэг хүлээсэн гэрээ хэмээн ангилдаг. Нэг тал нь үүрэг хүлээсэн гэрээнд хүүгүй зээл , батлан даалт, бэлэглэлийг амалсан гэрээнүүд ордог ба эдгээр нь мөн захиргааны эрх зүйн гэрээнд байж болно. Аль аль талдаа үүрэг авсан , мөн эрx олгосон гэрээг хоёр талын үүрэгт гэрээ гэдэг. Эдгээрийн аль аль тал нь эрх зүйн харилцааг үүсгэх , өөрчлөх бөгөөд захиргааны гэрээний үүргийн хувьд хуулинд урьдчилан нарийн хязгаарлаж өгсөн байx шаардлагатай.

Захирамжилсан гэрээ
Эрx зүйн харилцааг шууд үүсгэх , өөрчлөх , дуусгахад чиглэсэн захиргааны эрx зүйн гэрээг ойлгоно. ( ямарваа нэгэн эрхтэй холбоотой харилцаа ) Үүргийн гүйцэтгэлийг нь захиргааны актаар зохицуулах боломжгүй тохиолдолд ийм гэрээг байгуулдаг.
Захирамжилсан гэрээ нь өөр ямар нэгэн эрх зүйн харилцааг дуусгавар болгоход чиглэсэн байж болно.

Нэрлэсэн гэрээ
Захиргааны эрх зүйн ямар нэг салбар хэм хэмжээгээр тусгайлан зохицуулагдсан захиргааны эрх зүйн гэрээнүүд ордог. Ийм гэрээ , түүний гол нөxцөлийг хуулиар урьдчилан заасан байх ёстой. Жишээ нь : Нөхөн олговор олгох гэрээ

Нэрлээгүй гэрээ
Эрх зүйн хэм хэмжээгээр тусгайлан зохицуулагдаагүй захиргааны эрx зүйн гэрээнүүд юм. Гэрээгээр зохицуулах журмыг хуулинд тусгаагүй ч гэсэн гэрээг ашиглах боломж захиргаанд байдаг. Жишээ нь : барилгын хяналтын байгууллагууд ба барилга барьж буй этгээдийн хооронд байгуулсан захиргааны эрx зүйн гэрээ байж болно.

Захиргааний эрх зүйн гэрээнд тавигдах шаардлага , хэрэглээ


1. Захиргааний эрх зүйн гэрээнд тавигдах шаардлага , хүчингүйд тооцох үндэслэл
1. Тавигдах шаардлага
Захиргааны эрх зүйн гэрээ бол нийтийн захиргааны байгуулгын ажилгааны хуули ёсны хэлбэр мөн. Иймд эрх зүйн хувьд хүчинтөгөлдөр байх ёстой. Үүнтэй холбогдсон шаардлага хангах асуудал гэрээний талуудын анхаарлын төвд байдаг.Монголын захиргааны эрx зүйн хувьд захиргааны эрx зүйн харилцааг зохицуулсан хэм хэмжээ системчлэгдээгүй учир гэрээнд тавигдах шаардлагын зөвхөн онолын хийгээд практикийн үүднээс тайлбарлаж болно. Үүнд :
а) Эрх хэмжээнийхээ дотор гэрээг байгуулах зарчим: Байгуулж буй гэрээнд заасан нөхцөлүүд , гаргаж буй хүсэл зоригийн илэрхийлэл нь тухайн байгуулгын харяалах нутаг дэвсгэр, хариуцсан чиг үүрэг, эрх хэмжээнд нь хамаарч байх ёстой.
б) Гэрээг бичгээр хийсэн байх зарчим: Эрx зүйн хэм хэмжээнд өөр хэлбэрийг заагаагүй бол захиргааны эрх зүйн гэрээг бичгээр хийж баталгаажуулна. Харин захиргааны актыг бол ямар ч хэлбэрээр гаргаж болдог бол гэрээ бичгийн хэлбэртэй байдаг. Бичмэл хэлбэр гэдэгт гэрээний бүх тал гарын үсэг зурсан нэгдсэн баримт бичиг болох гэрээний цорын ганц текстийг ойлгодог.

в) Зохих зөвшөөрлийг авсан байх зарчим : Захиргааны эрх зүйн гэрээ нь ямар нэгэн гуравдагч этгээдийн эрхийг хөндхөөр бол заавал тухайн этгээдийн зөвшөөрлийг авсан байх шаардлагатай.
Энэ нь захиргааны эрх зүйн гэрээ нь хэн нэгэн гуравдагч этгээдэд дарамт үзүүлэх ёсгүй гэсэн үг юм. Мөн захиргааны актын оронд захиргааны эрх зүйн гэрээ байгуулахад тухайн актыг батлан гаргахад хуульд заасан бол зохих байгуулгын зөвшөөрөл авсан байх ёстой болдог. Гэрээнд оролцож буй байгуулга нь захиргааны эрх зүйн нөгөө талаас гадна гуравдагч этгээдийн ямар эрхийг тусгайлан анхаарахыг мэдэж байх учиртай. Гэрээ нь гуравдагч этгээдийн эрхэд сөргөөр нөлөөлөх эсэxийг тогтоох нь тийм ч хялбар биш юм. Иймд сайтар шалгах ёстой
Эрx зүйн шаардлагыг зөрчсөн захиргааны эрx зүйн гэрээг хүчингүйд тооцох үндэслэл

Гэрээнд тавигдах дээр үгүйлсүн болон хуульд заасан бусад шаардлага , зарчимыг зөрчсөн нь гэрээг хүчэнгүйд тооцох ёрөнхий үндэслэл болно. Уул үндэслэлийг онолын хувид дараах байдлаар бүлэглэж болно. Үүнд :

) Гэрээ нь хүчинтөгөлдөр үйлчилж буй хууль , эрх зүйн бусад хэм хэмжээг зөрчсөн бол
б) Гэрээгээр зохицуулах ёсгүй харилцааг хамаруулан байгуулсан бол
в) Гэрээг байгуулсан байгуулга тодорхой бус бол
г) Байгуулга өөрийн эрх хэмжжээнээс гадуур байгуулсан бол
д) Байгуулга гэрээндээ хийж гүйцэтгэх боломжгүй зүйлийг амалсан бол
е) Гэрээний талуудаас хууль зөрчсөн зүйл шаардсан бол
ё) Тухайн орон нутагт нийтээр баримтлах уламжлал, зан заншлыг зөрчсөн болж
ж) Гэрээ нь илэрхий онц ноцтой алдаатай, хор уршигтай үр дагавар бүхий бол
з) Гэрээ байгуулах журам зөрчсөн эсxүүл гэрээний хэлбэр буруу бөгөөд уг алдаа нь бусад ямар нэгэн шийдвэр гаргахад нөлөөлхөөр бол тус тус
гэрээг бүхэлд нь буюу зөрчөлтэй хэсгийг нь хүчэнгүй болгох ёстой.

. Энэ нь гэрээг хүчэнгүй болгох үндэслэлд ч нэгэн адил хамаарна. Тухайлбал :
а) Гэрээнд иргэний эрx зүйн чадваргүй этгээд хүсэл зоригоо илэрхийлсэн бол
б) Гэрээний али нэг тал эрx зүйн чадамжгүй бол
в) Насанд хүрээгүй хүмүүстэй хууль ёсны төлөөлөгчийх нь зөвшөөрөлгүй гэрээ байгуулсан бол
г) Гэрээний талууд ноцтой төөрөгдөлд орсон, хууран мэхэлсэн, хүчинд автсан бол
д) Хуульд заасан хэлбэрийг зөрчин гэрээ байгуулсан бол
е) Төлөөлөх эрхгүй этгээд гэрээ байгуулсан бол зэрэг болно.
Full transcript