Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wpływ cywilizacji na środowisko

No description
by

Wiktoria Jagiełowicz

on 26 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wpływ cywilizacji na środowisko

Wpływ Cywilizacji Na Środowisko
Cywilizacja
Środowisko


środowisko przyrodnicze(naturalne)
środowisko antropogeniczne
środowisko sztuczne
środowisko zdegradowane
Z uwagi na stopień przekształcenia środowisko dzielimy na:
ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.
Ochrona Zwierzat i Roślin Gatunki Chronione Parki Narodowe
Prezentacja ma na celu pokazać jak ludzie niszczą nasze środowisko. I dać do myślenia jak można ratować nasz świat małymi tak naprawdę nie zauważalnymi dla nas drobnostkami.
Dziękujemy za Uwagę. ;)
Jak możemy zapobiedz niszczeniu środowiska naturalnego?
Wycinanie Lasów
Wymieranie Gatunków
Zwierzat i Roślin
Zanieczyszczanie Wód, Ścieki i Zanieczyszczanie Powietrza, Kwaśne Deszcze
Efekt Cieplarniany i Dziura Ozonowa
Zalesianie, Recykling,
Oczyszczanie Ścieków
Poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje się określonym poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania środowiska naturalnego i nagromadzeniem instytucji społecznych. Stanowi ona najwyższy poziom organizacji społeczeństw, z którymi jednostki identyfikują się. W skład cywilizacji wchodzą mniejsze jednostki np.: narody, wspólnoty pierwotne czy inne zbiorowości.
Organizaje i Akcje
Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez źródła naturalne lub sztuczne, które następuje w wyniku niezamierzonej, ale systematycznej działalności człowieka.
Oceny stanu środowiska dokonuje się w odniesieniu do stanu naturalnego bez względu na to, czy jego zmiany są spowodowane przez substancje lub oddziaływania, dla których ustalono poziom stężeń dopuszczalnych.
Nie powinniśmy wycinać lasów, ponieważ są one "płucami" naszej planety. Dzięki nim mamy czym oddychać. Gdy wytniemy lasy deszczowe nie będzie mogło dochodzić do wymiany
gazowej, w której właśnie lasy oczyszczają powietrze z CO2, a wytwarzają tlen, dzięki któremu możemy oddychać. Nie wolno wycinać lasów deszczowych ponieważ,są środowiskiem naturalnym większości lądowych roślin i zwierząt a z tej biologicznej różnorodności pochodzą leki
i żywność niezbędne dla człowieka. Lasy wpływają na jakość
wody i stabilizację gleby.Jeśli wytniemy całkowicie lasy deszczowe, żyjące dotąd tam mikroorganizmy przeniosą się do naszych środowisk i konsekwencje tego mogą być kłopotliwe dla ludzkości. Dlatego nie należy wycinać lasów.
WWF-organizacja pozarządowa powstała w 1961 roku jako organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.
W Polsce WWF podejmuje działania na rzecz ochrony przyrodniczo cennych rzek i lasów, jak również ochrony największych drapieżników: wilków, rysi i niedźwiedzi, a także ssaków bałtyckich: morświnów i fok szarych.

Greenpeace – międzynarodowa organizacja pozarządowa, znana jako Fundacja Greenpeace. Założona w roku 1971 w Vancouver w Kanadzie by przeciwstawić się amerykańskim testom atomowym na Alasce. Greenpeace prowadzi też działalność w Polsce.
Cele :
spowolnienie zmian klimatu,
ochrona lasów,
ochrona oceanów,
powstrzymanie wielorybnictwa,
sprzeciw wobec wykorzystywania energii atomowej i popieranie energii odnawialnej,
sprzeciw wobec inżynierii genetycznej,
eliminacja z użycia toksycznych związków chemicznych.
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody– międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego.

Misją IUCN jest wpływanie, zachęcanie i pomaganie społeczeństwom całego świata w dziele ochrony integralności i różnorodności przyrody oraz osiągnięcie sprawiedliwego i ekologicznie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.

Jednym z zadań IUCN jest publikacja międzynarodowej Czerwonej Księgi zawierającej listę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.
Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody.
Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.
Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
1) obszary specjalnej ochrony ptaków
2) specjalne obszary ochrony siedlisk

Polska jako członek UE chcąc dostosować się do wymogów programu Natura 2000 wprowadziła nową formę ochrony przyrody zwaną obszarem Natura 2000. Został on wprowadzony w Ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku.
Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest ochrona przyrody. Jest organizacją pożytku publicznego. Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju. Została założona 9 stycznia 1928 roku. Godłem jest żubr z nazwą organizacji. Cele LOP prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego, popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody, zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,
inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego, czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.
Friends of the Earth International (Przyjaciele Ziemi, FoEI) – międzynarodowa organizacja ekologiczna, mająca swoją główną siedzibę w Amsterdamie.

Friends of the Earth International jest federacją niezależnych organizacji ekologicznych, działających na całym świecie. Zrzesza w 70 krajach około 1,5 miliona członków i sympatyków, którzy prowadzą kampanie dotyczące najważniejszych współczesnych problemów ekologicznych i społecznych, jednocześnie działając na rzecz lokalnego i globalnego zrównoważonego rozwoju.
National Wildlife Federation (NWF) - największa prywatna organizacja w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się edukacją w związku z ochroną przyrody. Jest to organizacja poparcia z ponad 5 milionami członków i zwolennikami w 48 państwowych, stowarzyszonych ze sobą organizacjach. NWF jest również "krajową siecią podobnie myślących stanów i grup terytorialnych, działających na rzecz utrzymywania w równowadze i zdroworozsądkowego rozwiązywania środowiskowych problemów, które pracują dla fauny, flory i ludzi". NWF ma roczny preliminarz wydatków wynoszący ponad $125 milionów od 2006. Jego misją jest "inspirować Amerykanów by chronili faunę i florę dla przyszłości naszych dzieci"
Aby zapobiec niszczeni środowiska należy zrobić wiele rzeczy. Ludzie powinni przestać wylewać różne substancje do rzek, jezior itp.także musieliby nauczyć sie segregować śmieci i nie wyżucać ich do lasów.Powinni rownież nie ścinać drzew bez potrzeby,zanieczyszczac powietrze spalinami i innymi substancjami czyli wymysleć jakiś sposob aby samochody i fabryki nie wytwarzały tyle spalin. Najlepiej by było jakby wogóle fabryki nie produkowały spalin i nie zanieczyszczały powietrza.
Park narodowy jest to powierzchniowa forma ochrony przyrody, obejmująca obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnym. Rezerwat przyrody to powierzchniowa forma ochrony przyrody, obejmująca obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ochrona w rezerwacie może dotyczyć całej przyrody lub poszczególnych jej składników. Pomnik przyrody to pojedynczy twór przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienie o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczający się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej jest niewyodrębniającym się na powierzchni lub możliwym do wyodrębnienia, ważnym pod względem naukowym i dydaktycznym.Użytek ekologiczny to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne.Ochrona gatunkowa to forma ochrony, która ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.
Wymieranie gatunków jest czymś normalnym. Od początków życia na naszej planecie jedne gatunki znikają, a na ich miejsce pojawiają się nowe.Czasami wymierania kumulują się w krótkim z punktu widzenia geologii okresie. Gdy podczas takiego zdarzenia zniknie co najmniej 75 proc. znanych gatunków, to naukowcy mówią o wielkim wymieraniu. Wiele wskazuje na to, że właśnie trwa szóste wielkie wymieranie.
W „Nature” ukazał się artykuł, w którym międzynarodowy zespół badaczy, stwierdził, że obecny świat dość szybko podąża w kierunku spełnienia definicji wielkiego wymierania. Analizy badaczy wykazały, że w ciągu ostatnich 500 lat gatunki wymierają niesamowicie szybko. Sytuacja wygląda dużo gorzej, gdy spojrzymy na listę ssaków zagrożonych wymarciem, na której jest obecnie trochę ponad 1000 gatunków. Jeśli wszystkie znikną w ciągu stu lat i trend ten nie zmieni się, to za 334 lata nie będzie już 75 proc. gatunków ssaków
W podobny sposób zespół przeanalizował płazy, gady, ptaki, rośliny, mięczaki i inne formy życia. Badania wykazały podobny wzorzec jak u ssaków. Naukowcy przekonują jednak, że choć sytuacja jest poważna, gdyż obecne tempo wymierania najwyraźniej jest szybsze niż w przypadku pięciu wielkich wymierań, to na razie możliwe jest przeciwdziałanie. Dotąd zniknęło 1-2 proc. gatunków i ludzie są w stanie zatrzymać zagładę, która w dużym stopniu jest ich dziełem. Składa się na to nie tylko celowe zabijanie zwierząt. Szkodliwe są też liczne zmiany wprowadzane w środowisku, które zmniejszają bioróżnorodność. Ogromny wpływ ma też oczywiście zanieczyszczanie wód, ziemi i atmosfery.
RECYKLING-jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania, bywają opatrzone kodem recyklingu.
ZALESIENIE – proces wprowadzania lasu na powierzchnie inne niż leśne, np. na nieużytki porolne, wydmy, bagna, torfowiska oraz powierzchnie zdegradowane
Oczyszczanie ścieków– proces technologiczny polegający na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń i osadów oraz substancji chemicznych w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin.Oczyszczanie ściekow realizowane jest w oczyszczalni ścieków za pomocą metod, które dzieli się na: mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne.
Freony są używane w:
• urządzeniach chłodzących (w lodówkach, zamrażalkach) i klimatyzacyjnych;
• produkcji kosmetyków (dezodorantów, lakierów do włosów i innych aerosoli);
• produkcji pianek z poliuretanu i polistyrenu (np. w tkaninach ociepleniowych, materacach);
• produkcji niektórych farb i klejów;
Halony są używane w produkcji gaśnic.
Skutki powstawania dziury ozonowej:
• wzrost zachorowania na choroby nowotworowe;
• wzrost zachorowania na kataraktę;
• możliwość wystąpienia oparzeń słonecznych;
• wzrost śmiertelności fitoplanktonu;
• negatywny wpływ na sinice wiążące azot;
• spadek plonów niektórych roślin uprawnych;

Polega na wytrącaniu niektórych związków rozpuszczalnych lub ich neutralizacji za pomocą procesu koagulacji, neutralizacji, ekstrakcji, elektrolizy, destylacji lub sorpcji na węglu aktywnym. Oczyszczanie chemiczne stosuje się głównie przy ściekach przemysłowych, które zawierają metale ciężkie oraz chemiczne związki organiczne.
Chemiczne oczyszczanie ścieków
Podstawowym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie ze ścieków biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń. Do procesów biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych wykorzystuje się populacje mikroorganizmów zawieszone w toni ścieków lub mikroorganizmy tworzące utwierdzoną biomasę
Biologiczne oczyszczanie ściekow
Procesy te mają na celu usunięcie ze ścieków ciał stałych pływających i grubych zawiesin mineralnych oraz organicznych. Polegają na rozdrabnianiu, cedzeniu, sedymentacji, wypienianiu i odwirowaniu. Metody mechaniczne mogą zapewnić redukcję zawiesin w granicach 60-70%,
Mechaniczne oczyszczaanie ścieków
Fizyczne oczyszczanie ścieków
jest ściśle połączone z chemicznym i nzjczęściej są one podaawane raze, jaako chemiczno-fizyczne
Full transcript