Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Prezentacja EDB - zagrożenia społeczne

No description
by

Sandra Kozłowska

on 2 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Prezentacja EDB - zagrożenia społeczne

Bezpieczeństwo społeczne
Zagrożenia społeczne wPolsce
i na świecie
Geneza Zagrożeń Bezpieczeństwa Społecznego.
Grupy ryzyka, czyli skąd bierze się zagrożenie:

Podział ze względu na zawód i pozycję społeczną
Podział ze względu na kryterium społeczno-demograficzne
Podział ze względu na na warunki życia oraz uwarunkowania miejscowe, częstokroć niezależne od człowieka.
Świat:
Zagrożenia społeczne
Krytyczne sytuacje życiowe:
Krytyczne sytuacje życiowe
||
Kwestie społeczne:
Działania oraz ich kierunki, zmierzające do likwidacji zagrożeń społecznych:
Pojęcie to obejmuje całokształt działań prawnych, organizacyjnych oraz wychowawczych będących przedmiotem działalności podmiotów: rządowych zarówno narodowych jak i pozanarodowych, pozarządowych, oraz samych ludzi, których celem jest zapewnienie właściwego standardu rodzinom, grupom społecznym oraz niedopuszczenie do ich wykluczenia społecznego.
Polska :
•bezrobocie,
•ubóstwo,
•wykluczenie społeczne,
•korupcją,
•wzrost przestępczości,
•schorzenia społeczne, takich jak epidemia AIDS, narkomania czy też alkoholizm.
AIDS
patologie społeczne
rozpad więzi rodzinnych, upadek znaczenia rodziny
bezrobocie
wykluczenie społeczne
ubóstwo
1. niezaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka;
2. konieczność podjęcia decyzji o wysokim stopniu ryzyka;
3. niemożność samodzielnego wyjścia z sytuacji trudnej.
4. załamanie drogi życiowej;
5. zawodność dotychczasowych mechanizmów adaptacyjnych
Gdy weźmiemy pod uwagę zaspokojenie potrzeb, wyróżnić możemy między innymi kwestie:
• ubóstwa,
• bezrobocia,
• bezdomności,
• oświaty i kultury,
• patologii społecznych,
• kryzysu zdrowia,
• ekologii.
walka z ujemnym przyrostem naturalnym
obniżenie wzrastającego poziomu bezrobocia
ograniczenie wykluczenia społecznego poszczególnych grup społecznych
Bezrobocie
Stan bezczynności zawodowej osób zdolnych do pracy i zgłaszających gotowość jej podjęcia.
Skutki bezrobocia:
- Skutki społeczne
- Jest marnotrawstwem potencjału ludzkiego w wieku produkcyjnym.
- Podatnicy ponoszą koszty świadczeń
socjalnych.
- Powoduje emigrację zarobkową, zwłaszcza młodych, wykształconych ludzi
- Powiększa niebezpieczeństwo występowania patologii społecznych: przestępczości, agresji, kradzieży, gwałtów, alkoholizmu, narkomanii.
- Pogarsza warunki życiowe wielu rodzin.Ubóstwo
To pojęcie ekonomiczne i socjologiczne opisujące stały brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb jednostki,
w szczególności w zakresie jedzenia, schronienia, ubrania, transportu oraz podstawowych potrzeb kulturalnych i
społecznych. Bieda stanowi zagrożenie dla realizacji celów lub zadań życiowych.
Alkoholizm
Patologia rodzinna
Powszechnie do rodzin patologicznych zalicza się te, w których oboje rodzice lub jedno z nich alkoholizuje się, używa narkotyków, dopuszcza się nierządu - najczęściej we własnym domu
w obecności dzieci, wykorzystuje je seksualnie. Można także stwierdzić, że rodzina patologiczna, to taka, która nie spełnia swoich naturalnych funkcji.
W rodzinie takiej występują zjawiska prostytucji, przestępczości, uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Zjawiska te prowadzą do deformacji w funkcjonowaniu takiej rodziny, powodują zaniedbywanie ról rodzicielskich.
W rodzinie patologicznej jest brak prawidłowych wzorów postępowania,
co prowadzi często do zahamowania rozwoju psychospołecznego dziecka. W rodzinach takich występuje poczucie braku bezpieczeństwa i zagrożenia.

Uzależnienie od alkoholu to taki stan psychiczny, fizyczny i społeczny, który jest spowodowany przez interakcję ludzkiego organizmu z substancję chemiczną, i objawiający się w pewnego rodzaju przymusie wewnętrznym do zażywania tej substancji w sposób ciągły lub okresowy. Spożywanie alkoholu w sposób niekontrolowany, uzależniający powoduje zmiany fizyczne w układzie nerwowym, oddechowym, trawiennym i w układzie krążenia. Powoduje także zmiany psychiczne jak i społeczne:oziębłość emocjonalną, utrata poczucia własnej wartości, zaufania do siebie, celów życiowych, lęk, smutek, przygnębienie, brak zaangażowania w sprawy codzienne - w rodzinę,które często się rozpadają, dom, pracę, dzieci się wychowują w środowisku patologicznym, ojcowie, czy matki - alkoholiczki, tracą pracę.
tato nie bij!
Patologia
Ogólnie mówiąc to nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
W społeczeństwie dostrzegamy wiele zachowań patologicznych. Związane są one z niedostosowaniem się do norm, wzorów i wartości, które są powszechne w danej grupie, w danym społeczeństwie. Nie ma jednak wyraźnych granic co można zaliczyć do patologii, a co już nie. Pojęcie to jest bowiem różnie interpretowane w poszczególnych grupach,

W Polsce od wielu wieków istnieje groźne zjawisko patologiczne.

Narkomania
Potoczne określenie odnoszące się do uzależnienia od substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu.

Narkomania charakteryzuje się:
- tzw. głodem narkotycznym
- przymusem zażywania środków odurzających
- chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi sposobami
Kradzież
Jest to zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Pod pojęciem zaboru rozumie
się fizyczne wyjęcie rzeczy spod władztwa właściciela.
Internet
Nowe techniki budzą ciekawość młodych ludzi. Internet nie jest już "nowinką techniczną", z dnia na dzień liczba użytkowników sieci rośnie. Obecne pokolenie - to dzieci i młodzież, dla których internet, gry komputerowe, telefony komórkowe są ich środowiskiem naturalnym. Internet jest nie tylko wspaniałym źródłem wiedzy, lecz niesie ze sobą spore zagrożenia. Między innymi:
-szkodliwe treści: pornografia,cyberprzemoc, wulgarność, używki, hazard, rasizm i ksenofobia
-cyberprzestępczość: hacking, cracking (łamanie zabezpieczeń komputerów i oprogramowania), groźby karalne, nękanie (cyberbullying), oszustwa, wyłudzenia, wywiad przestępczy.
-problemy psychospołeczne: uzależnienia, gry komputerowe, prostytucja, problemy w nauce.
Full transcript