Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ESP 7 second quarter

ESP 7 second quarter

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ESP 7 second quarter

Second Quarter: Ang Kalikasan ng Aking Pagkatao
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tao: Pinakabukod-tanging Nilalang
Ang karunungan ang bunga ng nahubog na isip at kilos-loob batay sa katotohanan. Maraming kabataan at matatanda anggumagawa ng taliwas sa katotohanan dahil sa kulang na impormasyopn tungkol sa tama at mabuti. Marami rin ang hindi alam at hindi sigurado sa kanilang gagawin. Hindi nila lubos na nauunawaan ang kahalagahan ng pag-aaral o pagsusuri sa impormasyon o mga naoobserbahan nila sa paligid. Madali silang naniniwala sa mga mali at kulang na impormasyon. Hindi rin nila alam at lubos na nauunawaan ang mga moral na pamantayan ng tama at mabuti.
Isip at Kilos-loob: Kapangyarihan Nagpapabukod-tangi sa Tao
•Sa aaraling ito, magkakaroon ka ng linaw tungkol sa pagsasagawa ng katotohanan at kabutihan. Masasagot mo ang pangunahing tanong na: “Paano naipapaliwanag na ang Batas Moral ay nagbibigay ng direksiyon sa pantaong kilos para sa tamang patutunguhan?”
Batas Moral: Batayan ng Tamang Isip at Mabuting Gawa
Sa araling ito, masasagot mo ang pangunahing katanungan; “Paano ginagamit ang konsiyensiya sa paggabay sa mabuti at tamang pagpapasiya at pagkilos. Matutuhan mo rin ang mga uri ng konsiyensiya at ang mga paraan ng paghubog ng wastong konsiyensiya
Konsensiya: Kalayaan sa Tama at Mabuting Pagpapasiya
Sa araling ito masasagot mo ang mga pangunahing katanungang: “Bakit mahalaga ang kalayaan ng tao sa pagpapasiya?” at “Paano naipapamalas ang mapanagutang kalayaan?” anu-ano ang alam mo na tungkol ditto? Ano ang gusto mo pang malaman tungkol sa kalayaan?
Kalayaan: Saan Nagmula at Saan Patungo?
Ang dignidad ng tao ay kaakibat ng pagiging tao. Kung walang dignidad, halos wala na rin ang pagkatao. Ang pagiging tao ay hindi nakikita sae dad, sa abilidad, at kalusugan, sa kalayaan o sa kagandahan. Ang dignidad ng tao ay biyaya ng Diyos sa kaniya. Ayon sa paniniwala ng Kristyanismo, ginawa ng Diyos ang tao na kawangis Niya. Kaya ang dignidad ay katangiang nasa tao mula sa kaniyang pagkasilang hanggang sa pagpanaw niya sa mundo.
Dignidad ng Tao, Dapat Ipagsanggalang at Igalang
Pagtatamo ng Mabuting Buhay at Kaganapan ng Aking Pagkatao
Pagpapakatao: Pagtahak sa Mabuting Buhay Tungo sa Kaganapan
Sa araling ito mauunawaan mo ang kalikasan ng iyong pagkatao, ang material at espiritwal na kalikasan. Ang iyong isip at kilos-loob ay bahagi ng espiritwal mong kalikasan. Maunawaan mo ang tungkol sa iyong isip at kilos-loob at masasagot mo sa araling ito ang napakahalagang katanungan, “Bakit mahalagang hakbang sa pagpapaunlad ng pagkatao ang pagsuri at pagunawa sa material at espiritwal na kalikasan ng tao?”
Bukod Tangi ang kalikasan ng Tao
Ano ang kalikasan ng Tao?
Ang salitang TAO ay tumutukoy sa isang nilalang na may katawan at espiritu. Siya ay may isip, kamalayaan, damdamin, pag-uugali, layunin, mithiin, at pangarap sa buhay mabuti man o masama ang kaniyang isip, damdamin, at pag-uugali at tinatawag pa rin siyang TAO kahit na kung minsan ay nasasabi natin na “parang hindi tao” ang isang may napakasamang pag-uugali.
Ayon kay Dr. Florentino Hornedo, Isang Pilipinong Propesor ng Pilosopiya, ilan sa mahahalagang element bg pagpapaliwanag sa kalikasan ng tao ay:
1.Ang tao ay isinakatawang diwa
2.Ang tao ay may isip at kamalayan
3.Ang tao ay may nakaraang kasaysayan
4.Ang tao ay may kalayaan at pananagutan
5.Ang tao ay nabubuhay kasama ng kaniyang kapwa
6.Ang tao ay nabubuhay at namamatay
7.Ang tao ay may tunguhing kaganapan
Bakit mahalaga ang pagsusuri at pag-unawa sa kalikasan ng tao?
Ano ang dapat na maunawaan sa materyal na kalikasan ng tao?
1.Ang tao ay may katawan. Siya ay isang biyolohikal na mekanismo ng tao na umaasam ng kaginhawahan at ng patuloy na pagpapanatili nito. Ang mga halimbawa nito ay ang pagtulog, pagkabusog, at pamamahinga.
May dalawang uri ng pandamdam at ito ay ang sumusunod:
1.Mga panlabas na Pandamdam- ang mga ito ay ang paningin, pang-amoy, panlasa at pansalat.
2.Ang Panloob na Pandamdam-
•ang kamalayan o consciousness ay mahalaga upang maramdaman ang tao, maging gising o alerto sa mga bagay-bagay.
Mayroon din siyang memorya o kakayahan na gunitain ang mga pangyayari sa kaniyang buhay.
•Mayroon dinb siyang kakayahan sa pagbuo ng larawan sa isip o tinatawag na imahinasyon.
•Intrinsic ay isa ring panloob ba padamdam. Ito ay kakayahangnmahilig sa mabuti at umiwas sa masama
•Ang emosyon ay bahagi pa rin ng materyal na kalikasan ng tao. Ito ay mahalaga sa pagbibigay-buhay sa damdamin gaya ng galit, saya, muhi, lungkot, gulat, takot, galak, at pagmamahal.
Ang mga sangkap na espiritwal ay ang isip, kilos-loob, at konsiyensiya
•Isip o intellect
•Ang kilos-loob o will
•Ang konsiyensiya
Ang katawan ay kailangang makiisa sa espiritu sa paggawa ng mabuti. Maaring isagawa ito sa sumusunod na mga pamamaraan:
1.Igalang ang katawan sa pamamagitan ng kalinisan at kalusugan sa isip, puso at gawa
2.Linangin ang pagtitimpi o pagpipigil upang hindi luho at kaginhawaan lamang ng katawan ang pokus ng sarili
3.Sikaping magkaroon ng kawilihan sa pagkatuto o pagpapayaman ng kaalaman tungo sa katotohanan
4.Magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga taong makatutulong sa paghubog ng malinis na konsensiya
5.Pangasiwaan ang mga emosyon upang magdulot ang mga ito ng kaularan ng pagkatao at hindi makasira sa sarili at ibang tao
6.Magkaroon ng pamantayang moral sa lahat ng pagpapasiya, kilos, gawa
7.Magkaroon ng katatagan at malawak na pag-unawa sa mga realidad at katotohanan sa buhay.
8.Ituring ang katawan bilang instrument ng kabannalan at ng pagpuri sa Diyos.
Paano makakamit ng taoang kaniyang kabuuan tungo sa kaniyang kaganapan?
Ilan sa mga mungkahing estratehiya para sa pagpapaunlad ng espiritwalidad at kabuuan para sa kabataan:
•Una, tanggapin mong ikaw ay nilalang ng Diyos at ang Kaniyang kapangyarihan ang impluwensiya sa iyong buhay
•Magkaroon ng ugnayan sa Diyos sa araw-araw at magnilay-nilay tungkol sa iyong ginagawa tungkol sa pagpaunlad ng iyong materyal at espiritwalidad na katangian
•Ibahagi ang anumang suliranin sa Kaniya at sa iyong pinakamalapit na kapamilya
•Magmalasakit sa mga higit na nangangailangan at mag-alay ng suporta, interes, at asikaso sa kanila
•Sumali sa mga pangkat na may maunlad na espiritwalidad sa buhay. Matutulungan kang mapaunlad din ang iyong kabuuan
•Magkaroon ng isang malusog at makatotohanang pagtingin at pagtanggap sa sarili
•Unawain mo kung saan ang hangganan ng iyong kakayahan at kalikasan. Ang anumang hindi mo kakayanin ay ipaubaya sa Diyos nang maluwag sa iyong dibdib.
Marami ring tao na marunong sa kaisipan, marunong sumuri at maghanap ng impormasyog kinakailangan. Alam nila ang tama o mabuti ngunit, pinipili pa rin nila ang paggawa ng masama. Ang mgataong ito ay mahina ang kilos-loob na gumawa ng mabuti. Tinatalo ng kilos-loob nila ang pagkahilig sa masarap o madali. Madali silang magpatalo sa tukso. Hindi rin kasi madali ang pagpili ng mabuti. Kailangan ng napakalakas na kilos-loob upang maudyukan ang sarili sa paggawa ng kabutihan. Ito ay lalo na kapag sanay na ang sarili sa madaling paraan ng pamumuhay.
Mga paraan ng wastong paghubog ng isip at kilos-loob
Tunay na ang tao ay biniyayaan ng Diyos ng kakayahang katangi-tangi sa lahat ng nilalang. Subalit, dahil sa mga kapangyarihang ito, tayo ay nagkakaroon ng pananagutan na pagyamanin at paunlarin ang mga ito. Sa aklat ni Ester Esteban (1990) nagmunkahi siya ng mga paraan upang mahubog ang isip at kilos-loob nang wasto.
Pagsasanay ng Isip
•Paghahanap ng kahulugan at totoong layunin ng buhay
•Pag-unawa at pagbibigay-katuwiran sa katotohanan at mga moral na alintuntunin at pag-ugnay nito sa buhay.
•Paghusga at pagpapasiya batay sa malinaw na pamantayan ng moralidad.
•Pag-unawa sa pangkalahatang katotohanan
•Pagsusuri sa mga dahilan at epekto ng mga pasiya at gawi
•Makatuwirang paglutas sa mga suliranin
Pagsasanay at Pagganyak ng kilos-loob
•Pagmamahal sa Diyos at sa kapwa
•Pagpili ng pinakamabuti, pangkalahatang katotohanan at moral na pagpapahalaga
•Pagdaan sa masusing proseso ng pagpapahalaga at pagpapasiya bago isakilos
•Pagkilos bunga ng malayang pagpapasiya
•Paggamit ng kalayaan nang may pananagutan sa kalalabasan ng pasiya o kilos
•Pagdisiplina sa sarili at pagkontrol sa mga emosyon kung kailangan
•Pagsusumikapa, pagtitiis atpagtitiwala
•Pagkakaroon ng determinasyon magbago upang umunlad.
•Pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga at birtud.
Paano ang pag-alam ng katotohanan?
Ang katotohanan ay inaalam sa pamamagitan ng pagsagot sa mga payak na katanungan na Ano? Sino? Saan? Paano? Kailan? At bakit? Binigyan ang tao ng isip kaya’t may kakayahan siyang alamin ang katotohanan. Ang katotohanan ay batay sa kalikasan ng tao at ito ay para sa kabutihan ng lahat o ng nakakarami.
Kapag ang isang bagay ay totoo, tiyak itong mabuti at hindi ito nakakasakit sa materyal at espiritwal na katangian ng tao. Halimbawa, ang oagsisikap ng magkaroong ng mabuting edukasyon- mahirap nman ang daan, maraming pagpapakasakit, pagpapagod at pagsusunog ng kilay- ay totoong mabuti. Ang edukasyon ay nagbiigay ng kakayahan sa tao na magsilbi at tumulong sakaniyang kapwa.
Sa paglilimi ng katotohanan maaring tanungin ang srili o magnilay-nilay sa sumusunod na pamantayan:
•Ito ba ay naayon sa batas?
•Ito ba ay makatarungan?
•Maipagmamalaki ko ba ito sa lahat?
•Tama ba ito?
•Malaya ba ako sa pag-iisip at pagkilos?
Paano pagtibayin ang isip at Kilos-loob na pumanig sa katotohanan?
•Ano ang kahulugan ng Salitang “Batas”? Ayon kay St. Thomas Aquinas, isang relihiyosong pilosopo
Ito ay hindi lamang para sa kapakanan ng iilan kundi sa lahat.
•Tuwirang nag-uutos sa mga tao kung ano ang kailangan niyang gawin at kung ano ang ipinagbabawal at ang kaparusahan sa si sinumang lalabag nito.
Ang batas na “Bawal ang gumamit at magdala ng ipinagbabawal na gamut sa lahat ng tao, matanda o bata ang tinutukoy ng batas na ito.
•Pinag-iisipan at ipinapasa ng lehitimong awtoridad na Namamahala sa lipunan o pamayanan na may kapangyarihang gumawa ng batas
Kongreso at ang Senado ay gumugugol ng maraming panahon at pondo sa pagbuo n gating mga batas sa bansa.
•Ipinaalam o ipinalalaganap sa lahat ng nasasakupan.
Mahalaga na ang batas ay malaman ng lahaat na apektado dahil ang kaparusahan sa sinuman lalabag nito ay maipapataw din kahit pa hindi niya nalalaman ang tungkol sa batas na ito.
Tatlong uri ng batas
1.Batas ng Diyos (God's Law)
2.Batas ng Tao o ng Lipunan
3.Batas ng Kalikasan (Natural Law)
•Batas Moral- ang batayan ng pagkilos ng tao upang ito ay maging tama at mabuti. Ang batas moral ang nagpapakita ng direksiyon ng pangtaong kilos para makarating sa tamang patutunguhan.
•Ito rin ay nakabatay sa sampung utos ng Diyos
•Ayon din kay St. Tomas Aquinas, ang pinakamahalagang prinsipyo ng isang moral na kilos ay ang pagkakaroon ng kabutihan sa sentro nito.
Saan Nakaugat ang Batas Moral?
May dalawang baatas na ugat ng Batas Moral:
1.Batas ng Diyos (Eternal Law o Divine Law)-
ang lahat ng bagay rito sa mundo ay sakop ng Batas ng Diyos. Ang Batasng Diyos ay nagpapakita ng Kaniyang mabuting kalooban
2.Batas ng Kalikasan (Natural Law)-
ang tao ay may kalikasang materyal at espiritwal. Ang mga kalikasang ito ang humuhubog ng mga batas para magabayan siyang mamuhay ayon sa mabuti at tama.
May mga katangian ang Likas na Batas Moral
•Ito ay unibersal
Ito ay totoo sa lahat ng tao kahit saang dako ng mundo. Bawat indibidwal sa daigdig, dahil siya ay tao, ay sakop ng Batas Kalikasan.
•Ito ay eternal o panghabang-panahon
Ang batas moral ay totoo at hindi nagbabago kahit kalian. Kung ano ang batas noong panahin ni Moses ay siya pa ring batas magpahanggang ngayon at hanggang sa katapusan ng mundo.
•Ito ay obhetibo, walang duda, at hindi natutuligsa
Ito ay dahil nababatay sa kalikasan hanggang ang tao ay tao, hanggang mayroong tao sa mundo, hindi puwedeng mawala ang batas na ito.
Konsiyensiya: Kakayahan ng Isip at paghusga at paglalapat ng kaalaman
Kahulugan ng Konsiyensiya
Konsiyensiya- ay bahagi n gating espiritwal na kalikasan.ito ang kakayahan ng isip sa paglalapat ng kaalaman at paghusga ng tama o mali. Sumakatuwid, ang konsiyensiya ay ang paglalapat n gating kaalaman tungkol sa mabuti at masama sa ating ginagawa o maaring gawin.
Kaugnay ng kahulugang ito, kinakailangan ang sumusunod:
1.Kailangang may pag-unawa kung ano ang mabuti at masamang gawa.
2.Kailangang maunawaan kung ano ang batas moral o batas kalikasan
3.Kailangang ng tao na ilapat ang kaniyang kaalaman sa kaniyang Gawain.
4.Kailangang Malaya ang tao sa kaniyang gawa ayon sa kaniyang nalalaman tungkol sa kalikasan.
Tatlong paraan ng Konsiyensiya sa Paglalapat ng Kaalaman
1.Ang konsiyensiya ay nagpapatunay kung mayroon kang ginawa o hindi ginawa- tanging ang konsiyensiya ang nakaalam at testigo kung mayroon kang ginawa o wala.
2.Ang konsiyensiya ay naghuhusga kung mayroon kang dapat o hindi dapat gawin- kimakalabit ang konsiyensiya upang ipaalalang may dapat kang ginawang mabuti pero hindi mo nagawa.
3.Ang konsiyensiya ay naghuhusga kung mbuti o masama ang ginawa- ang konsiyensiya ay nang-uusig. Masaya at magaan ang iyong pakiramdam kapag ikaw ay nakagawa ng mabuti, ngunit nababagabag ka kapag mayroon kang masamang ginawa.
Mga Uri ng Konsiyensiya
Dalawang Uri ng Konsiyensiya: Tama at Mali
1.Tama ang konsiyensiya kapag ito ay naghuhusga ng pasiya o kilos batay sa tamang panuntunan at naayon sa batas moral.
2.Mali ang konsiyensiya kapag ito ay nagpasiya ng taliwas sa mga prinsipyo ng Batas Moral.
Ang maling konsiyensiya ay maaring nagkakaiba sa sumusunod na paraan:

a.Tuliro o may duda
b.Maluwag
c.Manhid
d.Ipokrito
Kahalagahan ng Paghubog ng Konsiyensiya
Ang paghubog ng konsiyensiya ay paghubog ng wastong kaisipan at mabuting kaalaman. Ang mga sumusunod ay mga pangunahing salik sa paghubog ng konsiyensiya.
2.Antas ng kakayahang mag-isip- mababa pa ang antas ng kakayahang mag-isip ng mga bata. Hindi pa sila mawari kung kailangan nilang gawin ang isang bagay o pangyayari.
3.Impluwensiya ng tagahubog ng pagkatuto- ang mga magulang at pamilya ang mga tagahubog ng konsiyensiya. Sa pangkalahatang sila ang maimpluwensiyang tagahubnog.
Mga Paraan ng Pagpapatibay ng Tamang Konsiyensiya
1.Seryosong pag-aaral tungkol sa Batas Moral- maraming aralin sa inyong asignatura sa edukasyon sa pagpapahalaga (EP) tungkol sa pagpapaunlad ng espiritwal na kalikasan marami rin ditto ang gabay sa pansariling pagpapaunlad ng iyong pagkatao
2.Pagninilay- ang pagninilay ay isang kakayahang nagdudulot ng masusi at payapang pag-iisip ng mga bagay-bagay tungkol sa mga pangyayari.
3.Pagkonsulta o paghingi ng gabay mula sa nakatatanda- ang paghingi ng ibang pananaw, lalona sa mga nakatatanda na nagsasabuhay ng Batas Moral ay mabuti.
4.Pag-usig konsiyensiya bago gumawa ng Pasiya o Aksiyon-ang 4 way test ng Rotary Club ay nakikita sa mga daanan na nagpapatibay sa ating konsiyensya.
5.Malalim na pagkilala sa sarili- linangin ang kakayahang kilalal=nin ang sarali.
6.Pagbabasa ng mga Banal na Kasulatan o mga babasahing para sa espirtwal na pag-unlad- ang mga batayan ng kabutihan at katotohanan ay matatagpuan sa ahahalagang pag-unawa sa mga banal na salita ng Diyos.
7.Pagdarasal bago gumawa ng pasiya at kilos- ang pagdarasal ay espiritwal at sikolohikal na Gawain.ito ay espiritwal dahil paraan ito ng pakikipag-usap sa Diyos, paghingi ng gabay at paghingi ng basbas bago isagawa ang isang mahalagang bagay.
ANG MAPANAGUTANG KALAYAAN
Ang Likas na Kalayaan ng Tao
Ang bawat tao ay ipinanganak na may kalayaan. Likas sa kaniya ang malayang mag-isip, magpasiya, mangarap, umasam, magmahal, magalit, at kumilos. Ang kalayaan ng loo bang isang kapangyarihan na biyaya ng Diyos. Sa tao upang makapili siya na sumunod o hindi sa mga kautusan Niya. Kaya naman, napakahalagang malaman ng isip ang tama at mali, ang mabuti at masama upang magabayan ang kaloobang magpasiya. Ang kalayaan ng tao na magpasiya ay bahagi ng kaniyang espiritwal na kalikasan.
Ang Mapanagutang Kalayaan
Ang kalayaan ay daapt na magamit nang may pananagutan. Mahalaga na matutuhan at lagging maisabuhay ang mapanagutang kalayaan.
Kalayaang Panloob at Panlabas
Ang panloob na kalayaan ay kadalasang pinipgil ng sariling agam-agam, kamangmangan, at mga emosyonng nakakapigil sa pagiging ganap na tao. Ang panloob na kalayaan ay pagkakaroon ng kakayahang maging makapangyarihan ang sarili, pagtanggap sa sariling lakas o kahinaan at kakayahang manindigan sa tama at mabuti.
Ang Layunin ng Kalayaan ay para sa pagmamahal
Ang tao na hindi Malaya sa kaniyang loob hindi malayang magmahal ng kapwa. At kapag hindi siya nagmamahal, hindi siya magiging tunay na Malaya. Ang pagmamahal ay pananagutan sa kapwa.
Mga Katangian ng Kabataang may Mapanagutang Kalayaan
Ang mapanagutang kalayaan, gaya ng natalakay sa itaas, ay naglalayong magmahal sa sariling pag-unlad, sa kabutihan ng kapwa, at sa kaunlaran ng pamayanan.
Narito ang mga katangiang dapat paunlarin ng kabataan upang maipakita ang mapanagutang kalayaan.
1.Malayang kumilos nang higit sa pansariling interes
Madalas, ang mga taong Malaya ay kumikilos ma hindiinaalintana ang matinding sakripisyo at sila ay nagaganyak na kumilos para sa kabutihang panlahat.
2.Malayang kumilos at pinanagutan ang anumang kahihinatnan ng kilos
Ang mga kabataan ay nakapagpapakita ng mapanagutang kalayaan dahil sila ay marunong kumilala sa kanilang tungkulin.
3.Malayang nakapagpasiya pero ginagawa ito nang matalino
Ang mapanagutang kalayaan ay ipinapakita ng mga kabataang pinag-aaralan muna ang mga bagay-bagay bago magpasiya
4.Malaya sa pagbuo ng pagkakailanlan at marunong pumuna sa sariling kaisipan, damdamin at kilos.
Ang mga kabataan ay Malaya rin sa paghanap ng kaalaman, sa paghayag ng kanilang kaisipan at damdamin.
Ano ang dignidad?
Ang dignidad ay ang dangal ng pagkatao. Ito angpagkabanal at pagkabukod-tangi ng tao na mauugat sa kaniyang materyal at espiritwal na kalikasan
Ang mga pangunahing pagpapahalaga ng dignidad ay ang mga pagpapahalagang kaugnay ng pitong dimensiyon ng pagkatao. Ito ay ang sumusunod:
1.Espiritwal- Espiritwalidad
2.Intelektwal- Katotohanan
3.Moral- pagmamahal at kabutihan
4.Sosyal- Kapayapaan at Katarungan
5.Pisikal- Kalusugan at Kaayusan sa kalikasan
6.Ekonomik- likas-kayang pag-unlad
7.Politikal- pagkamakabayan at pagkasandaigdigan
Paggalang sa Karapatan ng Kapwa: Paggalang sa Dangal Pantao
Kung ano ang likas sa iyo, likas din sa iyong kapwa. Kung mayroon kang karapatang ipaglaban ang iyong dangal, mayroon ding ganitong karapatan ang iyong kapwa. Kaya mahalaga ang pagsusuportahan ng kapwa tao sa pagpapatibay ng dangal pantao.
Ano ang Nakakaapekto sa dangal Pantao?
Sa konsepto ng dangal ay walang higit na mahaba o higit na mataas. Hindi masasabing higit na maliit ang dangal ng bata kaysa matanda; hindi rin nakahihigit ang dangal ng mayaman o makapangyarihan kaysa sa pulubi. Gaya ng nasabi na, maliwanag na ang pagsasangglanag at apggalang nito ay para sa lahat maging ano amn ang gulang, kabuhayan, kasarian, relihiyon, o lahi nang pantay-pantay dahil pantay ang kanilang kalikasan bilang tao at pantay rin ang kanilang mga karapatang pantao.
Antas ng Aksiyon sa Pagpapatibay ng Dangal Pantao
1.Pansarili- Ang mabuting Buhay
2.Pakikipagkapwa- Mabuting Ugnayan
3.Panlipunan- Karapatang Pantao at ang Batas
Apat na Pinakamahalagang Aksiyon sa Pagsanggalang ng Dangal Pantao
Ayon kay Pope John Paul II, may apat ng mahahalagang aksiyon para sa pagsasanggalang at paggalang sa dangal pantao. Ipaliwanag niya ang mga ito sa sumusunod:
1.Pagsasanggalang sa Kabanalan ng Buhay at ang Pinagmulan Nito
2.Pagsasanggalang sa Dignidad ng Paggawa
3.Pagtatamo ng Buong Edukasyon at Kalinangan
4.Pagpapaunlad ng Kabutihang Panlahat at Katarungang Panlipunan
Maraming tao ang pinahihirapan ang kanilang sarili sa pagtuklas ng kanilang kinabukasan at suwerte sa baraha o kaya sa mga sinabi ng bituin at manghuhula. Naskatali sila sa mga ito at hinahayaan nila ang suwerte o hukla ang magdesesiyon sa gagawin nila sa kanilang buhay. Ang totoo, ang kaganapan ng tao ay nakabatay sa desisyon magpakabuti o magpakatao. Anumang nais nating mangyari sa ating buhay ay hindi gagawim ng baraha o bolang Kristal para sa atin. Tayo ang gumagawa upang magtamo ng mabuting buhay at kaganapan.
Ano ang Mabuting Buhay?
Ang paniniwala ni Aristotle, isang Griyegong pilosopo, ang isang taong may mabuting buhay ay iyong namumuhay na matuwid, may kaugnayan sa Diyos at sa kaniyang kapwa, batay sa Batas ng Diyos. May mabuting buhay ang isang tao kapag maligaya siya sa kaniyang buhay. Ang salitang maligaya ay hindi nangangahulugan ng pagiging Masaya dahil sa kayamanan, karangalan, o kasiyahan. Mahalaga sa depinisyong ito ang pagkakaroon ng mabubuting gawi obirtud sa buhay upang matamo ang kaligayahang nagbibigay ng mabuting buhay. Ang kaligayahang ito ay natatamo kapag isinasabuhay ng tao ang mabubuting gawi o birtud at inaayon ang pamumuhay sa batas ng Diyos. Ito ang kahulugan ng pagpapakatao.
Ilang Paraan para Magkaroon ng Mabuting Buhay
1.Gamitin ang karunungan sa pagbuo ng mabuting buhay
2.Higitan ang mga layunin ng pinangarap na buhay
3.Kailangan ng paraan at aksiyon upang matamo ang mabuting buhay.
Ang pagtatamo ng Kaganapan ng Pagkatao
Ang kaganapan ng pagkatao ay ang pagkakamit ng mabuting buhay na patuloy sa paggawa ng mabuti o ang patuloy na pagpapakatao. May mga taong talagan matuwid at nakagagawa at mabubuting gawa. Ngunit marami pa rin silang dapat ayusin sa buhay nila gaya ng mga materyal na pangangailangan. Ang paniniwala natin ay maraming tukso na dapat mapaglabanan at ang mga ito ay bahagi n gating kalikasan bilang tao.
Sinabi rin ni Maslow na ang mga katangian ng mga taong nasa rurok ng kaganapan ng sarili ay ang sumusunod:
1.Makatotohanan
2.May Pagtanggap
3.Nakatuon sa kalutasan ng problema
4.May kusa
5.May kasarinlan at mapag-isa
6.Patuloy na humahanga at nagpapasalamat
7.May mga rurok ma karanasan
8.Mapang-unawa
9.May talinong interpersonal
10.May gawing demokratiko
11.Mapilosopo at mapagtawa
12.Mapanlikha
Full transcript